Search result for

-wager-

W EY1 JH ER0   
26 entries
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: wager, *wager*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wager[N] การพนัน, Syn. bet
wager[VT] พนัน, See also: วางเดิมพัน, Syn. bet, gamble

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
wager(เว'เจอะ) n. สิ่งที่เสี่ยง,สิ่งที่พนัน,การพนันขันต่อ,การวางเดิมพัน vt. พนัน,พนันขันต่อ, See also: wagerer n., Syn. gamble,bet,stake

English-Thai: Nontri Dictionary
wager(vi,vt) พนันกัน,ท้าพนัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
wagerการพนันหรือขันต่อ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I can't wager Helen in a card game.ถึงไงเธอก็ถูกส่งไปเอาซวิตซ์ Schindler's List (1993)
Care to wager a kilo of food on that?พนันของกินซักกิโลมั๊ยล่ะ Seven Years in Tibet (1997)
I wager ten years.ฉันพนัน 10 ปี Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
I have serviced no kings, yet I wager I can shave a cheek...ผมไม่เคยบริการพระราชา แต่ผมว่าผมสามารถโกนเครา... Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
Because you entered into our little wager on false pretenses, my friend...เพราะคุณท้าพนันผมด้วยด้วยร่างทรง เพื่อนเอ๋ย... Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
You know what this wager was about?รู้มั๊ยครับว่าเดิมพันนี่มันเกี่ยวกับอะไร? Raging Cannibal (2008)
Placing a wager on the takedown of lonely boy's b.F.F.วางพนันกันกับการทำลายเพื่อนสนิทของหนุ่มขี้เหงา Chuck in Real Life (2008)
Care to wager some gold on him? .สนใจพนันทองข้างเขามั้ยล่ะ? Outlander (2008)
Your $500 wager has been accepted.** ได้รับเงินเดิมพัน 500 ** WarGames: The Dead Code (2008)
I kept it to remind me never to wager with anythingฉันเก็บมันไว้เตือนสติเรื่องการพนัน The No-Brainer (2009)
The wager will be transferred.เดินพันจะถูกโอนค่ะ Summer Wars (2009)
What will the wager be?จะเดิมพันด้วยอะไรคะ Summer Wars (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
wagerI wagered him a dollar that I'd sell more magazines than he would.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เดิมพัน[N] wager, See also: gambling, stake, bet, Syn. การพนัน, Example: การแข่งขันครั้งนี้มีเดิมพันไว้สูงมาก, Thai definition: จำนวนเงินหรือทรัพย์สินอื่นๆ ที่วางไว้เป็นประกันในการได้เสียหรือแพ้ชนะก่อนเล่นการพนัน

CMU English Pronouncing Dictionary
WAGER W EY1 JH ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wager (v) wˈɛɪʤər (w ei1 jh @ r)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wette {f} | Wetten {pl}wager | wagers [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 wager \wa"ger\ (w[=a]"j[~e]r), n. [OE. wager, wajour, OF.
   wagiere, or wageure, F. gageure. See {Wage}, v. t.]
   [1913 Webster]
   1. Something deposited, laid, or hazarded on the event of a
    contest or an unsettled question; a bet; a stake; a
    pledge.
    [1913 Webster]
 
       Besides these plates for horse races, the wagers may
       be as the persons please.       --Sir W.
                          Temple.
    [1913 Webster]
 
       If any atheist can stake his soul for a wager
       against such an inexhaustible disproportion, let him
       never hereafter accuse others of credulity.
                          --Bentley.
    [1913 Webster]
 
   2. (Law) A contract by which two parties or more agree that a
    certain sum of money, or other thing, shall be paid or
    delivered to one of them, on the happening or not
    happening of an uncertain event. --Bouvier.
    [1913 Webster]
 
   Note: At common law a wager is considered as a legal contract
      which the courts must enforce unless it be on a subject
      contrary to public policy, or immoral, or tending to
      the detriment of the public, or affecting the interest,
      feelings, or character of a third person. In many of
      the United States an action can not be sustained upon
      any wager or bet. --Chitty. --Bouvier.
      [1913 Webster]
 
   3. That on which bets are laid; the subject of a bet.
    [1913 Webster]
 
   {Wager of battel}, or {Wager of battle} (O. Eng. Law), the
    giving of gage, or pledge, for trying a cause by single
    combat, formerly allowed in military, criminal, and civil
    causes. In writs of right, where the trial was by
    champions, the tenant produced his champion, who, by
    throwing down his glove as a gage, thus waged, or
    stipulated, battle with the champion of the demandant,
    who, by taking up the glove, accepted the challenge. The
    wager of battel, which has been long in disuse, was
    abolished in England in 1819, by a statute passed in
    consequence of a defendant's having waged his battle in a
    case which arose about that period. See {Battel}.
 
   {Wager of law} (Law), the giving of gage, or sureties, by a
    defendant in an action of debt, that at a certain day
    assigned he would take a law, or oath, in open court, that
    he did not owe the debt, and at the same time bring with
    him eleven neighbors (called compurgators), who should
    avow upon their oaths that they believed in their
    consciences that he spoke the truth.
 
   {Wager policy}. (Insurance Law) See under {Policy}.
 
   {Wagering contract} or {gambling contract}. A contract which
    is of the nature of wager. Contracts of this nature
    include various common forms of valid commercial
    contracts, as contracts of insurance, contracts dealing in
    futures, options, etc. Other wagering contracts and bets
    are now generally made illegal by statute against betting
    and gambling, and wagering has in many cases been made a
    criminal offence. [Webster 1913 Suppl.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 wager \wa"ger\, v. t. [imp. & p. p. {wagered} (w[=a]"j[~e]rd);
   p. pr. & vb. n. {wagering}.]
   To hazard on the issue of a contest, or on some question that
   is to be decided, or on some eventuality; to lay; to stake;
   to bet.
   [1913 Webster]
 
      And wagered with him
      Pieces of gold 'gainst this which he wore. --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wager \Wa"ger\, v. i.
   To make a bet; to lay a wager.
   [1913 Webster]
 
      'T was merry when
      You wagered on your angling.       --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 wager
   n 1: the act of gambling; "he did it on a bet" [syn: {bet},
      {wager}]
   2: the money risked on a gamble [syn: {stake}, {stakes}, {bet},
     {wager}]
   v 1: stake on the outcome of an issue; "I bet $100 on that new
      horse"; "She played all her money on the dark horse" [syn:
      {bet}, {wager}, {play}]
   2: maintain with or as if with a bet; "I bet she will be there!"
     [syn: {bet}, {wager}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top