Search result for

-tallest-

T AO1 L IH0 S T   
27 entries
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: tallest, *tallest*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"You seek the rarest flower from the top of the tallest mountain in the world.เธอมองดอกไม้หายากที่สุด จากยอดเขาที่สูงที่สุด This Beautiful Fantastic (2016)
Tallest woman you've ever seen.หญิงร่างใหญ่ที่สุดที่เคยเห็น The Broken Man (2016)
Before trees, the tallest vegetation was only about waist-high.ก่อนที่ต้นไม้พืชที่สูงที่สุดคือ เพียงประมาณเอวสูง The Lost Worlds of Planet Earth (2014)
In the frigid peaks of the tallest mountains, in the cauldrons of erupting volcanoes, and in the deep ocean vents at the bottom of the sea.ในหม้อของภูเขาไฟปะทุ, และในทะเลลึกระบาย ที่ด้านล่างของทะเล ทาดีเกรดs จะยากดังนั้น Deeper, Deeper, Deeper Still (2014)
It's equally at home atop the tallest mountains and in the deepest trenches of the sea.มันเท่าเทียมกันที่บ้าน บนยอดภูเขาที่สูงที่สุด และร่องลึกที่ลึกที่สุดของทะเล Some of the Things That Molecules Do (2014)
You know, he's the tallest kid on the team. Doctor said he could be 6'4".คุณจะรู้ว่าเขาเป็นเด็กที่สูงที่สุดในทีม หมอบอกว่าเขาอาจจะเป็น 6'4 " American Sniper (2014)
Tallest waterfall in Georgia.น้ำตกที่สูงที่สุดในจอร์เจีย Too Far Gone (2013)
How about we do tallest in the back?วิธีการเกี่ยวกับที่เราทำที่สูงที่สุดในด้านหลังหรือไม่ Monsters University (2013)
Even the tallest tree knows its existence depends on the soil beneath its roots and the sun and the rain upon its branches.แม้แต่ต้นไม้ใหญ่ยังรู้จักเอาตัวรอด ขึ้นอยู่กับดิน ที่หยั่งรากมันเอาไว้ แสงแดดและฝน เหนือกิ่งก้านของมัน Everybody Wants to Rule the World (2012)
The greatest fortress ever built-- the tallest towers, the strongest walls.ป้อมปราการยิ่งใหญ่ ที่สุดที่เคยสร้างมา... หอคอยสูงชัน กำแพงที่แข็งแกร่ง A Man Without Honor (2012)
Tallest level.ชั้นเลิศอ่ะ Spellbound (2011)
I want to eat tallest level tuna.ฉันอยากกินทูน่าชั้นเยี่ยมว้อยย Spellbound (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tallestHe is tallest of his class.
tallestHe is the tallest boy.
tallestHe is the tallest man that I have ever seen.
tallestHe is the tallest of all boys.
tallestHe is the tallest of the three.
tallestI am the tallest in our class.
tallestI am the tallest of all the boys.
tallestI am the tallest of the three.
tallestIt is certain that he is the tallest of us all.
tallestIt is the tallest tree that I ever saw.
tallestJack is the tallest boy in his class.
tallestJohn is the taller of the two, and the tallest of them all.

CMU English Pronouncing Dictionary
TALLEST    T AO1 L IH0 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tallest    (j) tˈɔːlɪst (t oo1 l i s t)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tall \Tall\, a. [Compar. {Taller}; superl. {Tallest}.] [OE. tal
   seemly, elegant, docile (?); of uncertain origin; cf. AS.
   un-tala, un-tale, bad, Goth. untals indocile, disobedient,
   uninstructed, or W. & Corn. tal high, Ir. talla meet, fit,
   proper, just.]
   1. High in stature; having a considerable, or an unusual,
    extension upward; long and comparatively slender; having
    the diameter or lateral extent small in proportion to the
    height; as, a tall person, tree, or mast.
    [1913 Webster]
 
       Two of far nobler shape, erect and tall. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Brave; bold; courageous. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       As tall a trencherman
       As e'er demolished a pye fortification. --Massinger.
    [1913 Webster]
 
       His companions, being almost in despair of victory,
       were suddenly recomforted by Sir William Stanley,
       which came to succors with three thousand tall men.
                          --Grafton.
    [1913 Webster]
 
   3. Fine; splendid; excellent; also, extravagant; excessive.
    [Obs. or Slang] --B. Jonson.
    [1913 Webster]
 
   Syn: High; lofty.
 
   Usage: {Tall}, {High}, {Lofty}. High is the generic term, and
      is applied to anything which is elevated or raised
      above another thing. Tall specifically describes that
      which has a small diameter in proportion to its
      height; hence, we speak of a tall man, a tall steeple,
      a tall mast, etc., but not of a tall hill. Lofty has a
      special reference to the expanse above us, and denotes
      an imposing height; as, a lofty mountain; a lofty
      room. Tall is now properly applied only to physical
      objects; high and lofty have a moral acceptation; as,
      high thought, purpose, etc.; lofty aspirations; a
      lofty genius. Lofty is the stronger word, and is
      usually coupled with the grand or admirable.
      [1913 Webster] Tallage

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top