Search result for

つい

   
67 entries
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -つい-, *つい*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
一日[ついたち, tsuitachi] (n) วันที่หนึ่งของเดือน
追加[ついか, tsuika] (n) เพิ่ม

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
追伸[ついしん, tsuishin] (n) ปัจฉิมลิขิต (ป.ล.)
追従[ついじゅう, tsuijuu] (n) การปฏิบัติตาม, การประจบประแจง
追突[ついとつ, tsuitotsu] ชนท้าย
追放[ついほう, tsuihou] (n ) การเนรเทศ, การขับไล่
追跡[ついせき, tsuiseki] (n ) การไล่ตาม, การแสวงหา

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
費やす[ついやす, tsuiyasu] Thai: ใช้(เวลาหรือเงิน) English: to spend
費やす[ついやす, tsuiyasu] Thai: ทุ่มเท English: to devote
費やす[ついやす, tsuiyasu] Thai: เสีย English: to waste
一日[ついたち, tsuitachi] Thai: วันที่หนึ่งของเดือน English: first day of month
追加[ついか, tsuika] Thai: เสริม
追加[ついか, tsuika] Thai: ภาคผนวก English: appendix

Japanese-English: EDICT Dictionary
つい[, tsui] (adv) (1) just (now); (2) quite (near); (3) (See 遂に) unintentionally; unconsciously; by mistake; against one's better judgement (judgment); (P) [Add to Longdo]
ついさっき[, tsuisakki] (n) just now; a little while back; a short time ago [Add to Longdo]
ついつい[, tsuitsui] (adv) (on-mim) (See つい) unintentionally; unconsciously; by mistake; against one's better judgement; against one's better judgment [Add to Longdo]
ついて回る;付いて回る[ついてまわる, tsuitemawaru] (v5r,vi) to follow around [Add to Longdo]
一日(P);朔日;朔[ついたち(P);さくじつ(朔日);いっぴ(一日), tsuitachi (P); sakujitsu ( sakujitsu ); ippi ( tsuitachi )] (n) (1) (usu. 一日) first day of the month; (2) (ついたち only) (arch) first ten days of the lunar month; (P) [Add to Longdo]
次いで[ついで, tsuide] (adv,conj) next; secondly; subsequently; (P) [Add to Longdo]
就いて[ついて, tsuite] (exp) (uk) about; concerning; as to; regarding; (P) [Add to Longdo]
就いては[ついては, tsuiteha] (conj) in line with this; therefore; consequently; so; such being the case; in that regard; in this connection [Add to Longdo]
終ぞ[ついぞ, tsuizo] (adv) (uk) never; not at all [Add to Longdo]
終の棲家;終の住処;終の栖;終のすみか;終の住み処[ついのすみか, tsuinosumika] (n) one's final abode [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
(On a bicycle) Whew! This is a tough hill. But coming back sure will be a breeze.(自転車に乗って)フーッ、この坂道はきついよ。でも帰りは楽だよね。
"Do you want another cup of coffee?" "Sure, make mine on the small side but be generous with my brother's."「コーヒーのお替わりいる?」「うん、ぼくのは少なめ、弟のには多めについでね」 [M]
"What did the professor talk about?" the student asked.「教授は何について話していました?」と学生はたずねた。
"Your work has been causing a lot of complaints from customers; I'm ordering you to leave immediately." "Oh, up yours! I didn't want to work here in the first place."「君の仕事についてはお客さんから不満が殺到している。すぐに辞めてもらおう」「ふん、くそったれめ。こんな所はじめから勤めたくなかったんだ。」 [M]
He denied knowing anything about their plans.「彼らの計画については何も知りません」と彼は言った。
"I'm just thinking about my wish," replied the little black rabbit.「僕は、僕の願い事について考えていたのだ」小さい黒いウサギがいいました。 [M]
The policemen were assigned to patrol that area.10人の警官がその地域のパトロールについた。
I hope I'll have learned a great deal about it in ten years.10年もすればそれについて多くのことを学べると思う。
In 1603, when King James I came into power, football was allowed again.1603年、ジェームズ一世が政権の座についたとき、フットボールは再び許可されたのです。
I would like to confirm the following for our meeting at our office on February 27.2月27日の弊社でのミーティングについて下記のご確認させて下さい。
With regard to our appointment on February 27, I regret to inform you that I will not be able to keep it because my business trip schedule has been changed.2月27日の約束についてですが、申し訳ありませんが、私の出張スケジュールが変更になったため、その日にお会いすることができなくなりました。
I had been thinking about our new project for two weeks. But I couldn't come up with a good idea.2週間新しいプロジェクトについて考えていましたが、よい考えが浮かびませんでした。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Do you have anything to say about the execution of Tatsuyuki Michima?[JA] 道間達之さんの刑が 執行されたことについて 何かひと言ありますか? Ready (2017)
I had the murderer investigated.[JA] (美波)犯人について調べてみたの Reason (2017)
♪ but I realize now that something comes after ♪[CN] その先に 気がつい To the Forest of Firefly Lights (2011)
I knew when I realized that you had lied to me.[JA] (慎) 君があのとき 嘘(うそ)をついてるのが分かったから Confrontation (2017)
World Theory will now become a movie.[JA] (花木)「セカイロン」 ついに映像化が決定しました Disbanded (2017)
You're great at lying to yourself though.[JA] でも 自分にだけは 上手にうそついてる Reason (2017)
Give us your thoughts on Nanaka Hiraki.[JA] 開 菜々果さんについて コメントをお願いします Reason (2017)
Do you know anything about her family?[JA] ご家族についてはご存じですか? Disbanded (2017)
I realized that you had lied to me.[JA] (慎) あのとき 嘘をついてるのが分かったから Disbanded (2017)
If an orphan high-school girl had died in that fire, society would have enjoyed it more.[JA] 施設育ちの女子高生が焼死 世間はもっと喜んだし 食いついたでしょうね Confrontation (2017)
I finally realized that you lied to me.[JA] (慎)やっと気が付いたよ 君が嘘(うそ)をついていたことに Disbanded (2017)
What do you think about her death?[JA] 菜々果さんの死について どう思われますか? Reason (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ツイストペア[ついすとぺあ, tsuisutopea] twisted pair [Add to Longdo]
ツインリーキーバケット[ついんりーきーばけっと, tsuinri-ki-baketto] twin leaky bucket [Add to Longdo]
追加[ついか, tsuika] addition (vs), append (to a file, e.g.) [Add to Longdo]
追加レコード[ついかレコード, tsuika reko-do] additional record [Add to Longdo]
追加機能[ついかきのう, tsuikakinou] additional function [Add to Longdo]
追加記号[ついかきごう, tsuikakigou] addition sign [Add to Longdo]
追従保持要素[ついじゅうほじようそ, tsuijuuhojiyouso] track and hold unit, track and store unit [Add to Longdo]
追跡[ついせき, tsuiseki] tracking (e.g. in computer graphics) (vs), keep records on, tracing [Add to Longdo]
追跡プログラム[ついせきプログラム, tsuiseki puroguramu] trace program [Add to Longdo]
追跡記号[ついせききごう, tsuisekikigou] tracking symbol [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
一日[ついたち, tsuitachi] ein_Tag [Add to Longdo]
一日[ついたち, tsuitachi] ein_Tag [Add to Longdo]
一日[ついたち, tsuitachi] 1.(Tag e.Monats), ein_Tag [Add to Longdo]
[つい, tsui] FALLEN [Add to Longdo]
墜死[ついし, tsuishi] toedlicher_Absturz [Add to Longdo]
墜落[ついらく, tsuiraku] Absturz, das_Herunterfallen [Add to Longdo]
[つい, tsui] gegen, wider [Add to Longdo]
[つい, tsui] ein_Paar [Add to Longdo]
費える[ついえる, tsuieru] verschwendet_werden [Add to Longdo]
費やす[ついやす, tsuiyasu] (Geld) ausgeben [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top