Search result for

โอ้อวด

   
52 entries
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -โอ้อวด-, *โอ้อวด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โอ้อวด[V] boast, See also: brag, crow, Syn. อวด, โม้, คุยโว
โอ้อวด[V] boast, See also: brag, gloat, Syn. อวด, โม้, โว, Example: ผมไม่ได้พูดถึงคนไข้เหล่านี้เพื่อจะโอ้อวดว่าผมเก่ง, Thai definition: พูดยกตัว, พูดอวดมั่งมี

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
โอ่อวด, โอ้อวดก. อวด, พูดยกตัว, พูดอวดความรู้ความสามารถหรือความมั่งมีเป็นต้น.
โอ่อวด, โอ้อวดว. ขี้อวด, ชอบพูดยกตัว, ชอบพูดอวดความรู้ความสามารถหรือความมั่งมีเป็นต้น.
สฐะโอ้อวด.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My missus wouldn't wear a ring like that.เมียของฉันจะไม่สวมแหวน เช่นนั้น โอ้อวดที่คือ Help! (1965)
He said: "All these little whores know is to flaunt their vaginasเขาบอกว่า: " whore know เล็กน้อยเหล่านี้ทั้งหมด จะโอ้อวดช่องคลอดของเขาทั้งหลาย Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
"Without any fanfare or publicity, the glasses or the milk or the ticket to the ballgame ... found their way into the child's pocket.""โดยไม่แสดงความโอ้อวด หรือทำการประชาสัมพันธ์..." "แว่นตา นมสด หรือตั๋วชมกีฬา..." "สามารถหาทางไปสู่กระเป๋าของเด็กได้" Field of Dreams (1989)
Page 98, right? I read that too.ชั้นก็อ่านมา ถ้าจะมาโอ้อวดกันก็ต้อง Good Will Hunting (1997)
After all, the son of a brain doctor doesn't need to impress anybody now, does he?ยังไงซะ ลูกชายหมอใหญ่อย่างนั้น คงจะไม่ต้องโอ้อวดใคร ใช่มั้ย Rushmore (1998)
Love is never boastful or conceited.รักจะไม่โอ้อวด ไม่หลงตัวเอง A Walk to Remember (2002)
Out and flaunting it are two different things.เปิดเผยกับโอ้อวดมันไม่เหมือนกัน There's Something About Harry (2007)
Only the brainless waste money on useless things like that and bragใครเสียเงินซื้อไปต้องปัญญาทึบแน่เลย มันเป็นการโอ้อวดกับสิ่งที่ไร้ประโยชน์เช่นนั้น Sex Is Zero 2 (2007)
We find dissipation wild enough to glut the imaginings of a Hottentot braggadocio.ยิ่งกว่าพวกที่อยู่ในฮอทเตนทอตซะอีก เอาแต่โอ้อวดคนอื่น Becoming Jane (2007)
Not for pranks!แล้วใช้ไปในทางที่ถูก ไม่ใช่เอาไว้โอ้อวด The Dragon's Call (2008)
In addition to the indecent exposure wrap, he also had some lewd behavior,trespassing.นอกจากนิสัยที่สกปรก ก้าวร้าว โอ้อวด เขายังมีนิสัยแย่ๆ อย่าง ชอบบุกรุกอีกด้วย Memoriam (2008)
So muffy mcdonough's been braggingดังนั้นมัฟฟี่ แมคโดนอจกำลังถูกโอ้อวด There Might be Blood (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โอ้อวด[v.] (ō-ūat) EN: boast ; brag ; crow ; gloat   FR: se vanter ; être prétentieux

English-Thai: Longdo Dictionary
down-to-earth(adj) (คน)ไม่ถือตัว, ไม่โอ้อวด เช่น I like her. She is a down-to-earth kind of person., It's so surprised find the super-star so down-to-earth.
sophomoricที่พยายามทำให้ดูว่าตัวเองสำคัญ, ซึ่งโอ้อวด, S. pretentious, bombastic, inflated in style or manner; immature, crude, superficial
gewgaw(adj) (ข้าวของ เครื่องประดับ)ที่แสดงความโอ้อวดไม่ได้มีค่า, ที่ดูราคาถูก เช่น Everything is very well arranged and it doesn’t look gewgaw. The front hood is modified with three air-shafts with skew lines for perfect harmony.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
boast about[PHRV] คุยโม้ในเรื่อง, See also: โอ้อวด, คุยโต, Syn. brag about
boast of[PHRV] คุยโม้ในเรื่อง, See also: โอ้อวด, คุยโต, Syn. brag about
brag about[PHRV] คุยโต, See also: โอ้อวด, โม้, Syn. boast about
brag of[PHRV] คุยโต, See also: โอ้อวด, โม้, Syn. boast about
flash[ADJ] โอ้อวด, Syn. showy, ostentatious
flaunt[VT] โอ้อวด, See also: โม้, คุยโต, Syn. show off, brandish, vaunt, Ant. hide, conceal
grandiloquent[ADJ] โอ้อวด, See also: ขี้คุย, ขี้โม้, Syn. pompous, boastful
grandiloquently[ADV] โอ้อวด, See also: ขี้คุย
shoot a line[IDM] คุยโว, See also: โอ้อวด, พูดเกินจริง
ostentatious[ADJ] โอ้อวด, See also: ขี้อวด, Syn. showy, gaudy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
arty(อาร์'ที) adj. มีลักษณะโอ้อวดทางศิลปะ
ballyhoo(แบล'ลีฮู) {ballyhooed,ballyhooing,ballyhoos} n.,v. (การ) โฆษณาชวนเชื่ออย่างมาก,การคุยโวโอ้อวด, Syn. babble
blazon(เบล'เซิน) {blazoned,blazoning,blazons} n. ตรา,เครื่องหมาย ธง vt. ทำเครื่องหมาย,ทำตรา,แสดง,ประกาศ,เผยแพร่,โอ้อวด, See also: blazoner n. blazonment n. ดูblazon blazoning n. ดูblazon, Syn. proclaim
display(ดิสเพล') vt. แสดง,เปิดเผย,โอ้อวด,แผ่ออก,เรียงพิมพ์ให้เด่นชัด n. การแสดง,การโอ้อวด, สิ่งที่แสดงให้เห็นชัด,นิทรรศการ, Syn. exhibit แสดงผลหน่วยแสดงผลหมายถึงการแสดงผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผล สำหรับไมโครคอมพิวเตอร์แล้ว หน่วยแสดงผลก็คือจอภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ นั่นเอง นอกจากนั้น การแสดงผลอาจแสดงได้ทางเครื่องพิมพ์ (printer) , พล็อตเตอร์ (plotter) ฯ
ego tripn. การกระทำที่อวดดี,การกระทำที่โอ้อวด
ego-trip(เอก'โกทริพ,อี'โกทริพ) vi. โอ้อวด
exhibitive(เอคซิบ'บิทิฟว) adj. ซึ่งเป็นการแสดงออก,ซึ่งเป็นการโอ้อวด.
fanfare(แฟน'แฟรฺ) n. เสียงแตรที่ดังกังวาล,การแสดงโอ้อวด,การโฆษณา,การประชาสัมพันธ์,การประโคม,แตรเดี่ยว
fanfaronn. คนขี้อวด,คนขี้โม้,การแสดงโอ้อวด
fanfaronade(แฟนฟะระเนด') n. การคุยโต,การโอ้อวด.

English-Thai: Nontri Dictionary
blatant(adj) อึกทึกครึกโครม,ดัง,โอ่อ่า,โอ้อวด
boast(n) การคุยโว,การโม้,การโอ้อวด
boast(vi,vt) คุยโว,โม้,โอ้อวด
boastful(adj) ชอบคุยโว,ชอบโม้,ชอบโอ้อวด
exaggerate(vi) พูดเกินจริง,พูดโอ้อวด,พูดเลยเถิด
exaggerate(vt) ทำให้เกินจริง,ขยายเกินปกติ,โอ้อวด
exaggeration(n) การคุยโว,การพูดเกินจริง,การพูดโอ้อวด
flaunt(vi) ปลิวสะบัด,โบก,โอ้อวด,สะบัดพริ้ว
flourish(vi) เจริญ,เฟื่องฟู,มั่งคั่ง,โอ้อวด,ประโคม,กวัดแกว่ง,โบก
frippery(n) ของโก้เก๋,ของหรูหรา,การโอ้อวด

German-Thai: Longdo Dictionary
neunmalklug(adj) (ein Kind, ein Kerl)ที่เชื่อว่าตัวเองรู้เรื่องทุกอย่างดีกว่าคนอื่นๆ, โอ้อวด , See also: angeberisch

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top