Search result for

โลน

   
44 entries
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -โลน-, *โลน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โลน[N] crab lice, See also: Phthirus publis, Thai definition: ชื่อแมลงขนาดเล็ก ตัวยาว ลำตัวค่อนไปทางรูปไข่แบน สีขาวปนน้ำตาลอ่อน ไม่มีปีก ปลายขางอแหลมเกือบเป็นง่ามเหมือนก้ามปู อาศัยอยู่ตามบริเวณขนในที่ลับของคน กัดและดูดเลือดกินเป็นอาหาร
โลน[ADJ] rude, See also: obscene, vulgar, coarse, rough, indecent, Syn. หยาบโลน, ลามก, Example: ผู้ชายคนนี้ชอบแสดงกิริยาโลนกับผู้หญิงหลายคนแล้ว, Thai definition: ที่หยาบคาย, ที่ไปในทางลามก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
โลนว. อาการที่แสดงกิริยาวาจาหยาบคายไปในทางลามก, มักใช้เข้าคู่กับคำ หยาบ เป็น หยาบโลน เช่น แสดงกิริยาโลน พูดจาหยาบโลน.
โลนน. ชื่อแมลงขนาดเล็กชนิด Pthirus pubis (Linn.) ในวงศ์ Pthiridae ยาว ๑.๕-๒ มิลลิเมตร ลำตัวค่อนไปทางรูปไข่แต่แบน สีนํ้าตาลอ่อน ไม่มีปีก ปลายขางอเป็นขอใช้เกาะ อาศัยตามบริเวณขนในที่ลับของคน กัดและดูดเลือดกินเป็นอาหาร ทำให้เกิดอาการคัน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pubic louseโลน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
louse, pubicโลน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I can't wait. Napaloni's army might invade first.ผมรอไม่ได้ กองทัพ เพโพโลนี อาจชิงบุกก่อน The Great Dictator (1940)
Napaloni's army is on the Osterlich front.กองทัพ เนโพโลนี อยู่แนวหน้า ออสตินลิค The Great Dictator (1940)
Declare war on Napaloni!ประกาศสงครามกับ เนโพโลนี The Great Dictator (1940)
I'll sign it! Napaloni...ฉันจะลงนาม เนโพโลนี... The Great Dictator (1940)
- It's Napaloni.- จาก เนโพโลนี ครับ The Great Dictator (1940)
Napaloni?เนโพโลนี หรอ The Great Dictator (1940)
Napaloni will leave the invasion of Osterlich to me.เนโพโลนี จะต้องออก ออกจาก ออสตินลิค ของฉัน The Great Dictator (1940)
2,975,000 eager citizens are massed in the station square awaiting Benzino Napaloni.000 คน เฝ้ารอการตอนรับอย่างหนาแน่น ในการมาของ เบนซิโน เนโพโลนี The Great Dictator (1940)
Napaloni and his wife will step out and Adenoid Hynkel will deliver his address of welcome.เนโพโลนีและภรรยากำลังลงจากรถ และ อดีนอย เฮนเคิล จะไปต้อนรับ The Great Dictator (1940)
Me, Napaloni, I never get out without a carpet.ฉันไง เนโพโลนี ผมไม่เคยไปไหน โดยไม่มีพรม The Great Dictator (1940)
- Napaloni!- เนโพโลนี The Great Dictator (1940)
Napaloni's army shall not invade Osterlich. It belongs to me!กองทัพ เนโพโลนีจะต้องถอนกำลัง ออกจาก ออสตินลิค ของฉัน The Great Dictator (1940)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โลน[n.] (lōn) EN: crab lice ; crabs   FR: phtirius [m] ; pou du pubis [m] ; morpion (fam.) [m]
โลน[adj.] (lōn) EN: indecent ; risqué ; coarse ; rough ; rude ; vulgar   FR: indécent ; grivois ; cochon ; salace ; vulgaire

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
crab louse[N] โลน, Syn. crab, pubic louse
crab[N] โลน, Syn. crab louse, pubic louse
crabs[SL] โลน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abalone(แอบ' บะโลน) n. หอยทากขนาดใหญ่จำพวก Haliotis เป็นแหล่งของมุก เนื้อของมันใช้เป็นอาหาร., Syn. ear shell, sea ear
allonym(แอล' โลนิม) n. ชื่อของอีกบุคคลหนึ่งที่ ผู้เขียนใช้เป็นนามปากกาของตน. -allonymous adj.
alone(อะโลน') adj.,adv. คนเดียว, ลำพังตนเอง, โดดเดี่ยว, เปล่าเปลี่ยว, เอกเทศ. -aloneness n., Syn. unique, single, solitary, isolated ###A. befriended, together)
code of hammurabin. กฎหมายบาบิโลนที่เกี่ยวกับเรื่องอาญาและแพ่ง
cologne(คะโลน') n. น้ำหอม,น้ำหอมที่ใช้ในห้องน้ำ,ดูeau de Cologne, Syn. Cologne water
coprology(โคพรอล'ละจี) n. ความลามก,ความหยาบโลน
eau de cologne(โอดะคะโลน') n. ดูcologne
filth(ฟิลธฺ) n. สิ่งโสโครก,สิ่งสกปรก,ของสกปรก,ความโสโครก,ความโสมม,ความลามก,ความอนาจาร,ความหยาบโลน,ความทุจริต, Syn. dirt,dung,indecency,vileness
loan(โลน) n. การให้ยืม,การให้กู้,สิ่งที่ให้ยืม,เงินที่ให้กู้. vt.,vi. ให้ยืม,ให้กู้, Syn. credit
loanee(โลน'นี) n. ผู้ยืม,ลูกหนี้

English-Thai: Nontri Dictionary
immodest(adj) ไม่สุภาพ,ทะลึ่ง,ก๋ากั่น,หยาบโลน,ไม่เรียบร้อย,ไร้ยางอาย
immodesty(n) ความไม่สุภาพ,ความทะลึ่ง,ความก๋ากั่น,ความหยาบโลน,ความไม่เรียบร้อยร
indecency(n) ความไม่สุภาพ,ความหยาบคาย,ความไม่เหมาะ,ความหยาบโลน
indelicacy(n) ความกระด้าง,ความหยาบโลน,ความไม่เรียบร้อย,ความไม่ประณีต
indelicate(adj) กระด้าง,ไม่เรียบร้อย,ไม่ประณีต,หยาบโลน
louse(n) เหา,โลน,ไร,หมัด,เห็บ
obscene(adj) ลามก,ต่ำช้า,หยาบคาย,หยาบโลน
obscenity(n) ความลามก,ความต่ำช้า,ความหยาบคาย,ความหยาบโลน
salacious(adj) หยาบโลน,ลามก,ราคะจัด,ตัณหาจัด
wanton(adj) ขี้เล่น,ซุกซน,หยาบโลน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
pubic louse (n) โลน
See also: S. crab louse ,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top