Search result for

สถานภาพ

   
64 entries
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สถานภาพ-, *สถานภาพ*
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
สถานภาพบุคคลVital Status

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สถานภาพ[N] status
สถานภาพ[N] status, Example: ชนบทบาทและสถานภาพของหญิงสูงขึ้น ทั้งในระดับครอบครัวและระดับสังคม, Count unit: สถานภาพ, Thai definition: ฐานะ, ตำแหน่งหรือเกียรติยศของบุคคลที่ปรากฏในสังคม
สถานภาพสมรส[N] marriage status, Example: ขณะที่เขาอยู่ในสถานภาพสมรส เขาควรต้องให้เกียรติภรรยาเขา
สถานภาพการสมรส[N] marital status
สถานภาพการทำงาน[N] work status, Example: การปฏิบัติตามบทบาทในการทำงานคือ การปฏิบัติตามสิทธิและหน้าที่ของสถานภาพการทำงานหรือตำแหน่งของตน
สถานภาพทางการศึกษา[N] educational status

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สถานภาพน. ฐานะ เช่น ราชบัณฑิตยสถานมีสถานภาพเป็นแหล่งค้นคว้าและบำรุงสรรพวิชา
สถานภาพตำแหน่งหรือเกียรติยศของบุคคลที่ปรากฏในสังคม เช่น เขามีสถานภาพเป็นผู้เชี่ยวชาญทางโบราณคดี
สถานภาพสิทธิหน้าที่ตามบทบาทของบุคคล เช่น เขามีสถานภาพทางครอบครัวเป็นบิดา.
ชั้นสถานภาพทางสังคมที่ไม่เสมอกัน เช่น ชนชั้นกลาง ชนชั้นกรรมาชีพ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
statusสถานภาพ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
statusสถานภาพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
statusสถานภาพ, สถานะ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
status in employmentสถานภาพการจ้างงาน [ดู employment status] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
employment statusสถานภาพการจ้างงาน [ดู status in employment] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
work statusสถานภาพการทำงาน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
family planning statusสถานภาพการวางแผนครอบครัว [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
orphanhood statusสถานภาพกำพร้า [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
status, civil serviceสถานภาพข้าราชการพลเรือน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
civil service statusสถานภาพข้าราชการพลเรือน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Economic statusสถานภาพทางเศรษฐศาสตร์ [เศรษฐศาสตร์]
Statusสถานภาพทางกฏหมายของสิทธิบัตร ทั้ง 2 ประเภท (ยื่นขอ และ อนุมัติ), สถานภาพทางกฏหมายของสิทธิบัตร ทั้ง 2 ประเภท (ยื่นขอ และ อนุมัติ)
เช่น แสดงถึงว่ากำลังรอคอยการพิจารณา การสิ้นสุดสิทธิ หรืออยู่ในความคุ้มครองอยู่ [ทรัพย์สินทางปัญญา]
International statusสถานภาพระหว่างประเทศ [TU Subject Heading]
Legal status, laws, etc.สถานภาพทางกฎหมาย [TU Subject Heading]
Status (Laws)สถานภาพ (กฏหมาย) [TU Subject Heading]
Employment Status สถานภาพการจ้างงาน [สิ่งแวดล้อม]
Educational Status สถานภาพทางการศึกษา
การจำแนกกลุ่มประชากรออกเป็น กลุ่มผู้ไม่รู้หนังสือ (illiterate) คือ บุคคลที่มีอายุอยู่ในระดับที่ควรจะอ่านออกเขียนได้ แต่ไม่สามารถอ่านและเขียนได้ และกลุ่มผู้รู้หนังสือ (literate) คือ บุคคลที่สามารถอ่านออกและเขียนได้ [สิ่งแวดล้อม]
Employer Status สถานภาพนายจ้าง
เป็นการจำแนกประชากรที่ทำงานตามสถานภาพ การทำงาน ซึ่งจะแบ่งออกเป็นนายจ้างและลูกจ้าง [สิ่งแวดล้อม]
Employee Status สถานภาพลูกจ้าง
เป็นการจำแนกประชากรที่ทำงานตามสถานภาพ การทำงาน ซึ่งจะแบ่งออกเป็นนายจ้างและลูกจ้าง [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The symbol of our status is embodied in this pass which we must carry at all times but which no European even has to have.สถานภาพของเราถูกกำหนดโดยใบผ่านนี้ ซึ่งเราจะต้องนำติดตัวไปตลอด โดยที่คนยุโรปไม่ต้องทำ Gandhi (1982)
The first step towards changing our status is to eliminate this difference between us."ก้าวแรกในการเปลี่ยนสถานภาพของเรา คือขจัดความแตกต่างนี้เสีย Gandhi (1982)
- Status. - Red Queen is locked onto us.สถานภาพ เร็ด ควีน ล็อกเอาไว้ Resident Evil (2002)
Like, how can I help it if she gets turned on by sexual intimacy in places that we know we're gonna get caught?แบบนี้ ผมต้องหาวิธีช่วยเธอ ให้หายจากอาการเซ็กส์หมู่ซะแล้ว สถานภาพอย่างที่เป็นอยู่ ผมต้องจับให้ได้คาหนังคาเขามั้ย Match Point (2005)
How could I not? In this case, we're hoping you'll suspend that position.ในกรณีนี้ เราหวังว่าท่านจะระงับสถานภาพนั้นเอาไว้ก่อน Pilot (2005)
Should you find the need to clarify your status... regarding the details of that relationship... we would of course welcome any clarification you might... feel the need to share with us.คุณควรจะรู้สถานภาพของตัวเองสักที ว่าคุณมีความเกี่ยวข้องอย่างไร เรายินดีที่จะรับฟังความกระจ่าง The Last King of Scotland (2006)
Status is good.สถานภาพสมบูรณ์ The Astronaut Farmer (2006)
-How's he doing?-สถานภาพเขาเป็นยังไง Hollow Man II (2006)
Another area we'll work on is labeling.อีกเรื่องที่เราจะไม่พูดถึงกัน ก็คือ "สถานภาพNumb (2007)
You understand what happened, don't you?นายต้องรู้สถานภาพตัวเอง Interference (2007)
I understand your point of view.ฉันเข้าใจสถานภาพของนาย Transporter 3 (2008)
My analysis of the situation leads me to believe that black river is most likely after Charles' research in order to try to get control of Prometheus.จากการวิเคราะห์สถานภาพต่างๆ ทำให้ผมเชื่อว่าแบล็ครีฟเวอร์นั่น เหมือนคอยติดตามงานค้นคว้าของชาร์ลส์อยู่ เพื่อพยายามควบคุมโครงการโพรมิเธียส Knight Rider (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สถานภาพ[n.] (sathānnaphāp) EN: status ; condition   FR: statut [m] ; condition [f]
สถานภาพการทำงาน[n. exp.] (sathānnaphāp kān thamngān) EN: work status   
สถานภาพทางกฎหมาย[n. exp.] (sathānnaphāp thāng kotmāi) EN: legal status   
สถานภาพทางการศึกษา[n. exp.] (sathānnaphāp thāng kānseuksā) EN: educational status   
สถานภาพทางสังคม[n. exp.] (sathānnaphāp thāng sangkhom) EN: social status   FR: statut social [m]
สถานภาพปัจจุบัน[n. exp.] (sathānnaphāp patjuban) EN: status quo   
สถานภาพสมรส[n. exp.] (sathānnaphāp somrot) EN: marriage status   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
character[N] สถานภาพ, See also: สถานะ, ตำแหน่ง, Syn. status
marital status[N] สถานภาพ (โสด ม่ายหรือแต่งงาน)
neutrality[N] ความเป็นกลาง, See also: สถานภาพเป็นกลาง, สถานะที่เป็นกลาง, Syn. impartiality
position[N] ระดับทางสังคม, See also: สถานภาพ, สภาพ, Syn. status, condition
silver spoon[N] สังคมชั้นสูง, See also: สถานภาพสังคมชั้นสูง
status[N] สถานภาพ, See also: สภาพ, สถานะ
status quo[N] สถานภาพปัจจุบัน, See also: สถานภาพที่เป็นอยู่, ฐานะที่เป็นอยู่, สภานการณ์ที่เป็นอยู่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
statehood(สเทท'ฮูด) n. ความเป็นมลรัฐ,สถานภาพที่เป็นมลรัฐ

German-Thai: Longdo Dictionary
Lage(n) |die, pl. Lagen| สถานการณ์, สถานะ, สถานภาพ
Bonität(n) |die| สถานภาพทางการเงิน, ประวัติด้านการเงิน
alsในฐานะ (ใช่บ่งสถานภาพ) เช่น ich als Chemiker ฉันในฐานะนักเคมี
Studienbescheinigung(n) |die, pl. Studienbescheinigungen| ใบรับรองสถานภาพการศึกษา (ในนี้ จะบอกถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการศึกษาของนักศึกษา เช่น สถาบัน, คณะ, ภาคการศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ปัจจุบัน และรายละเอียดที่สำคัญเกี่ยวกับเจ้าตัวเองด้วย, โดยส่วนมากแล้ว ทางสถาบันจะออกใบรับรองนี้เป็นรายเทอม)
verheiratet[แฟ ไฮ รา เท็ท] (adj) แต่งงานแล้ว, มีสถานภาพสมรส เช่น Sind Sie verheiratet oder ledig?, See also: A. ledig,

French-Thai: Longdo Dictionary
citoyenneté(n) |f| สถานภาพการเป็นพลเมือง
marié(adj) |f. mariée| แต่งงานแล้ว, มีสถานภาพสมรส, See also: A. célibataire,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top