Search result for

คืนดี

   
32 entries
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คืนดี-, *คืนดี*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คืนดี[V] reconcile, See also: conciliate, restore good relation, get back on good terms, patch up, become reconciled, Syn. ดีกัน, ปรองดอง, หายโกรธ, Ant. โกรธกัน, Example: ผู้พิพากษาพยายามที่จะไกล่เกลี่ยให้คู่หย่าร้างคืนดีกัน, Thai definition: โกรธกันแล้วกลับดีกัน
คืนดีกัน[V] reconcile, See also: bring about a reconciliation, make peace, restore good relations, patch up a quarrel, Syn. ญาติดีกัน, คืนดี, ดีกัน, Ant. โกรธกัน, ไม่ถูกกัน, Example: พี่น้องคืนดีกันตั้งแต่เมื่อวานแล้ว, Thai definition: โกรธกันแล้วกลับมามีมิตรไมตรีต่อกัน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คืนดีก. โกรธกันแล้วกลับดีกัน.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That will only make you weaker. The night air is good for you.มันมีแต่จะทำให้คุณอ่อนแอลงนะ อากาศตอนกลางคืนดีสำหรับคุณ The Little Prince (1974)
He is reconciled.เขาจะคืนดี The Russia House (1990)
- Good night, son.- - กลางคืนดีบุตร In the Name of the Father (1993)
And before we can even think about the two of us getting back together I just need to know how you feel about this stuff.ก่อนที่เธอจะคิดให้เรา 2 คน คืนดีกันอีกครั้ง ฉันต้องรู้ว่าเธอ รู้สึกยังไงกับเรื่องพวกนี้ The One with the Jellyfish (1997)
Look, Ross, you have what you want. You're back with Rachel.ฟังนะรอส นายสมหวังแล้วไง นายคืนดีกับราเชลแล้ว The One with the Jellyfish (1997)
I can't believe I even thought of getting back together with you.ฉันไม่อยากจะเชื่อ ว่าฉันจะคิดกลับไปคืนดีกับเธอ The One with the Jellyfish (1997)
There'll be tears, too, when David and Jennifer are reunited.แล้วเตรียมซับน้ำตาด้วย เมื่อเดวิดกับเจนนิเฟอร์คืนดีกัน The Truman Show (1998)
You're not letting me make it up to you. I'm your husband!เธอไม่ให้โอกาสฉันคืนดี ฉันต้องการแค่นั้น Woman on Top (2000)
I didn't expect us... to get carried away.นี่เป็นการคืนดีกันครั้งที่ 2 เดวิด ฉันไม่หวังว่าเราจะทำสำเร็จ Unbreakable (2000)
I think I'll have that back.ฉันว่า ฉันขอคืนดีกว่า Resident Evil (2002)
He's just tryin' to get back with me.เขาอยากกลับมาคืนดีกับฉัน Bringing Down the House (2003)
Regina wanted me to tell you that she was trying to hook you up with Aaron, but he was just interested in getting her back.เรจิน่าให้ชั้นมาบอกเธอว่า หล่อนพยายามจะเกี่ยวแอรอนมาให้เธอ แต่เค้ากลับมาขอคืนดีด้วยอีก Mean Girls (2004)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คืนดี[v.] (kheūndī) EN: reconcile ; conciliate ; restore good relation ; get back on good terms ; patch up ; become reconciled   FR: se réconcilier ;

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
atonement(อะโทน'เมินทฺ) n. การชดเชย,การไถ่คืน,การคืนดีของพระเจ้าและมนุษย์โดยพระเยซูคริสต์,การตกลง,การคืนดี, Syn. amends, reparation)
heal(ฮีล) vt. รักษา,ทำให้คืนดีกัน. vi. หายดี,หาย., See also: healable adj. healer n.
reconcilable(เรค'เคินไซละเบิล) adj. ประนีประนอมกันได้,ปรองดองกันได้,คืนดีกันได้,ไกล่-เกลี่ยได้, See also: reconcilability n reconcilably adv.
reconcile(เรค'เคินไซลฺ) vt. ประนีประนอม,ไกล่เกลี่ย,ทำให้ปรองดองกัน,ทำให้คืนดีกัน,ทำให้ลงรอยกัน,ทำให้เชื่อมกัน,, See also: reconciler n. reconcilingly adv., Syn. conciliate
reconciliation(เรคเคินซิลลิเอ'เชิน) n. การประนีประนอม,การไกล่เกลี่ย,การทำให้คืนดีกัน,การทำให้ลงรอยกัน, Syn. rapprochment
restoration(เรสทะเร'เชิน) n. การซ่อมแซม,การปฏิสังขรณ์,การทำให้คืนสู่สภาพหรือรูปเดิม,การทำให้คืนชีพ,การทำให้กลับคืนดี,การส่งคืน,การสร้างขึ้นใหม่, Syn. renewal,replacement

English-Thai: Nontri Dictionary
convalesce(vi) ฟื้นไข้,พักฟื้น,กลับคืนดี
convalescence(n) การพักฟื้น,การฟื้นไข้,การกลับคืนดี
fix(vt) กำหนด,เจาะจง,ซ่อมแซม,ทำให้คืนดี,ทำให้ติดแน่น,ตรึงตรา,จัดการ
heal(vi) หาย,คืนดี
irrecoverable(adj) กลับคืนดีไม่ได้,รักษาไม่ได้
irreparable(adj) ไม่สามารถจะคืนดีได้,ไม่สามารถแก้ไขได้,ซ่อมแซมไม่ได้
mend(vi) กลับคืนดี,ดีขึ้น,ปรับปรุง
reclaim(vt) ทำให้คืนดี,เรียกคืน,บุกเบิก,ปรับปรุง
reclamation(n) การทำให้คืนดี,การเรียกคืน,การบุกเบิก,การปรับปรุง
reconcile(vt) ทำให้ปรองดอง,ทำให้คืนดี,ไกล่เกลี่ย

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top