Search result for

กระจายเสียง

(36 entries)
(0.2262 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กระจายเสียง-, *กระจายเสียง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระจายเสียง[V] broadcast, See also: transmit, put on the air, show, Example: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงการประชุมของสภาผู้แทนราษฎรทุกนัด, Thai definition: ส่งเสียงแพร่ไกลอกไป

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กระจายเสียงก. ส่งเสียงแพร่ไกลออกไป.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You're listening to the grand army of the Republic broadcast.ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง แห่งกองทัพสาธารณรัฐ Rookies (2008)
The voice of the Outerrim.กระจายเสียงจากขอบกาแล็กซี่ Rookies (2008)
... is an emergency broadcast....คือการกระจายเสียงฉุกเฉิน The Happening (2008)
This is the emergency broadcast network.นี่คือเครือข่ายกระจายเสียงฉุกเฉิน Chapter Ten '1961' (2009)
Put it on the speaker.- เปิดกระจายเสียงซิ.. The Breath (2009)
Becker, we need to get this to the PA system.เบคเกอร์ เราต้องเอาสิ่งนี้ ไปที่ระบบกระจายเสียง Episode #3.3 (2009)
In campus news, the debate over our library's PA system continues with some students suggesting its volume be lowered, while others question its very purpose.สำหรับข่าวของวิทยาลัย การโต้ว้าทีเรื่องระบบกระจายเสียงในห้องสมุดยังคงดำเนินต่อ นักศึกษาบางคนแนะนำว่าควรเบาๆเสียงลง Spanish 101 (2009)
Chekov, Pavel Andrejevic, begin ship wide mission broadcast.เชคอฟ พาเวล แอนเดรวิช เริ่มกระจายเสียงภายในยานได้ Star Trek (2009)
...perhaps the most fateful in our history I send to every household of my a-peoples both at home and overseas this message spoken with the same depth of feeling for each one of you as if I were able to cross your thresholdไลโอเนลอยู่กับกษัตริย์ทุกแถลงการในช่วงสงคราม กษัตริย์จอร์จที่หกเป็นสัญลักษณ์แห่งการต่อต้านแห่งชาติ ผ่านการกระจายเสียงของพระองค์ ไลโอเนลและเบอร์ตี้คงมิตรภาพ ความเป็นเพื่อนตราบชั่วชีวิตของทั้งคู่ บรรยายไทยโดย michiru, pichathan, veevi, shouzakii, lucifuge The King's Speech (2010)
The teacher's in the studio, right?ยัยครูนั่นอยู่ที่ห้องกระจายเสียงใช่ไหม Death Bell 2: Bloody Camp (2010)
He put on airs and said...มันพูดกระจายเสียง The Front Line (2011)
I now have to turn off the P.A. system so I can save our precious generator resources for the coffee machine and my plug-in lower back vibrator.ตอนนี้ผมต้อง ปิดระบบกระจายเสียง และผมต้องรักษาทรัพยากรที่มีค่า Lights Out (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระจายเสียง[v.] (krajāisīeng) EN: broadcast ; transmit ; put on the air ; show   FR: radiodiffuser ; émettre

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
air[VI] ออกอากาศ, See also: กระจายเสียง, Syn. broadcast, put on the air, transmit
beam to[PHRV] กระจายเสียงไปยัง (วิทยุหรือโทรทัศน์)
go out[PHRV] กระจายเสียง
relay out[PHRV] ส่งออกไป, See also: กระจายเสียงออกไป
relay to[PHRV] ส่งไปยัง, See also: กระจายเสียงไปยัง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
airwaves(แอร์' เวฟวซฺ) n., pl. สื่ออากาศของการกระจายเสียงวิทยุและของโทรทัศน์
broadcast/broadcasted}(บรอด'คาสทฺ) v. กระจายเสียง,กระจายข่าว,เผยแพร่,หว่านพืช. -Conf. forecast
broadcasting(บรอด'คาสทิง) n. การกระจายเสียง
call-in(คอล'อิน) n. การสนทนาทางโทรศัพท์เพื่อกระจายเสียง adj. เกี่ยวกับการสนทนาทางโทรศัพท์ที่กระจายเสียง
deejay(ดี'เจ) n. โฆษกรายการเพลงจากแผ่นเสียงของรายการวิทยุกระจายเสียง, Syn. disk jockey,DJ
mike(ไมคฺ) n. เครื่องกระจายเสียง vi. หลบงาน
sign(ไซน์) n. เครื่องหมาย,สัญลักษณ์,ลาง,นิมิต,การบอกใบ้,อาการ,ร่องรอย,รอยเท้า,ราศี. vt.,vi. ลงนาม,เซ็นชื่อ,เขียนเครื่องหมาย,เขียนสัญลักษณ์,ทำเครื่องหมายกางเขน,ติดต่อกันด้วยสัญญาณ,เขียนสัญลักษณ์,แสดงอากัปกิริยา, sign away เซ็นชื่อโอน, -Phr. (sign off หยุดกระจายเสียง
studio(สทิว'ดิโอ) n. ห้องทำงาน,ห้องทำงานช่างเขียน,ห้องกระจายเสียงวิทยุ โทรทัศน์,ห้องแสดงรายการวิทยุโทรทัศน์,ห้องถ่ายทำภาพยนตร์,สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์,ห้องชุดขนาดเล็ก pl. studios
transcribe(แทรซฺ'ไครบฺ) vt. คัด,ลอก,ถ่ายสำเนา,ทำสำเนา,ถอดความ,อัดเสียง,กระจายเสียงจากเสียงที่บันทึกไว้,บันทึกไว้เพื่อถ่ายทอดเสียง,ใช้สัญลักษณ์การออกเสียง., See also: transcriber n., Syn. take down,copy
transmission(แทรนซฺ มิส'เชิน,แทรนซิส'เชิน) vt. การส่งผ่าน,การส่งต่อ,สายพาน,การถ่ายทอด,การแพร่เชื้อ,การกระจาย,การกระจายเสียง,การส่งสัญญาณ., See also: transmissive adj., Syn. passage

English-Thai: Nontri Dictionary
broadcast(n) การกระจายเสียง,การกระจายข่าว,การออกข่าว
broadcast(vi,vt) กระจายเสียง,แพร่ข่าว,เผยแพร่,ออกข่าว
radiate(vi,vt) แผ่รังสี,ส่งแสง,กระจายเสียง,ปล่อยออกมา
transmit(vt) ส่งผ่าน,เป็นสื่อ,ถ่าย,แพร่เชื้อ,กระจายเสียง
transmitter(n) เครื่องส่ง,โทรเลข,สื่อ,ผู้แพร่เชื้อ,เครื่องกระจายเสียง

German-Thai: Longdo Dictionary
Meldestelle(n) |die, pl. Meldestellen| จุดส่งคลื่นวิทยุกระจายเสียง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top