Search result for

*remain indoors and take all measures to stay warm, burning any fuel sources until the storm is over.*

   
Languages
Language
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: remain indoor [...] torm is over., -remain indoor [...] torm is over.-
Some results are hidden.
configure
Language
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Remain indoors and take all measures to stay warm, burning any fuel sources until the storm is over.ให้ทุกคนอยู่ในที่กำบัง และพยายามทำตัวให้อุ่น... The Day After Tomorrow (2004)

add this word


You know the meaning of this word? click [add this word] to add this word to our database with its meaning, to impart your knowledge for the general benefit
ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

*remain indoors ( R IH0 M EY1 N IH1 N D AO2 R Z) and ( AH0 N D) take ( T EY1 K) all ( AO1 L) measures ( M EH1 ZH ER0 Z) to ( T UW1) stay ( S T EY1) warm ( W AO1 R M), burning ( B ER1 N IH0 NG) any ( EH1 N IY0) fuel ( F Y UW1 AH0 L) sources ( S AO1 R S AH0 Z) until ( AH0 N T IH1 L) the ( DH AH0) storm ( S T AO1 R M) is over ( IH1 Z OW1 V ER0).*

 


  

 
remain indoors
 • อยู่ภายใน (อาคาร)[Lex2]
and
 • จากนั้น: แล้วก็ [Lex2]
 • ดังนั้น[Lex2]
 • รวมกับ: รวม [Lex2]
 • และ: ยิ่งไปกว่านั้น, มากไปกว่านั้น [Lex2]
 • (แอนดฺ) conj. และ, แล้วก็, อีก, พร้อมทั้ง, รวมทั้ง, ต่อเนื่องกัน, บวกอีก, ถ้าเช่นนั้นก็, ขณะเดียวกัน ###S. also, moreover, plus, in) [Hope]
 • (con) และ,รวมทั้ง [Nontri]
 • /AH0 N D/ [CMU]
 • /AE1 N D/ [CMU]
 • (cc) /ænd/ [OALD]
take
 • เอาไป: เอา [Lex2]
 • ยึด: เอาไปโดยใช้กำลัง [Lex2]
 • ควบคุมตัว[Lex2]
 • ถือ: จับ [Lex2]
 • ชนะ: พิชิต [Lex2]
 • เลือก: ซื้อ, เช่า [Lex2]
 • นำมา: ได้มา, ได้ [Lex2]
 • พาไป: นำไป [Lex2]
 • ทาน: กิน, ดื่ม, ดูด, รับประทาน [Lex2]
 • เข้าใจ: ตีความ [Lex2]
 • ใช้: ใช้เวลา [Lex2]
 • ยอมรับ: อนุมัติ [Lex2]
 • เรียน: เรียนรู้ [Lex2]
 • เดินทางโดย: โดยสารด้วย [Lex2]
 • ทำ: ปฏิบัติ, จัดการ [Lex2]
 • ได้รับ (ตำแหน่ง): ประสบความสำเร็จ, ทำงานสำเร็จ [Lex2]
 • วัดความถูกต้องของบางสิ่งด้วยเครื่องมือ: วัดอุณหภูมิ [Lex2]
 • จดบันทึก: จด [Lex2]
 • ถ่ายหนัง: ถ่ายภาพ [Lex2]
 • ขึ้นรถ: ลงเรือ [Lex2]
 • คัดลอก[Lex2]
 • ต้องการ[Lex2]
 • เจ็บป่วย[Lex2]
 • โกง[Lex2]
 • ร่วมประเวณี[Lex2]
 • การถ่ายภาพยนตร์ในแต่ละครั้ง: ช่วงตอนของละคร [Lex2]
 • (เทค) {took,taken,taking,takes} vt.,vi.,n. (การ) เอา,เอามา,หยิบ,จับ,ยึด,นำ,ได้,ได้มา,พา,จัด,ใช้,จด,มีผล,ครอบครอง,อุทิศตัว,ไป,ไปยัง,กลายเป็น,สิ่งที่ถูกเอาไป (ทำไป,หยิบไป) ###SW. takable adj. takeable adj. taker n. -Phr. (take after คล้าย) - [Hope]
 • (vt) จับ,กิน,หยิบ,เอา,ดื่ม,นึก,ได้รับ,ทำให้หลงใหล [Nontri]
 • /T EY1 K/ [CMU]
 • (v) /t'ɛɪk/ [OALD]
all
 • จำนวนทั้งหมด: สิ่งทั้งหมด [Lex2]
 • ทั้งหมด: ทั้งมวล, ทั้งสิ้น, ทั้งผอง, ทั้งปวง, ทั้งหลาย, ล้วนแต่, ล้วนแล้วแต่, สรรพ, ตลอด [Lex2]
 • ทุกคน: จำนวนทั้งหมด, สิ่งทั้งหมด [Lex2]
 • ทุกๆ: ทุก, ใดๆ [Lex2]
 • มาก (คำไม่เป็นทางการ): อย่างยิ่ง [Lex2]
 • (ออล) n.,adj.,adv. ทั้งหมด, จำนวนทั้งหมด, ทั้งมวล, ทั่วทุก, ตลอด, เท่าที่มีทั้งหมด, ล้วน, แท้, สูงสุด, ที่สุด. -above all ก่อนอื่น. -after all อย่างไรก็ตาม,ในที่สุด. -once and for all ในที่สุด. -all but เกือบจะ,จวนเจียน [Hope]
 • (adj) ทั้งสิ้น,ทั้งหมด,ทั้งปวง,ทั้งมวล [Nontri]
 • /AO1 L/ [CMU]
 • (n) /ɔːl/ [OALD]
measures
 • ชั้นหิน[Lex2]
 • /M EH1 ZH ER0 Z/ [CMU]
 • (v) /m'ɛʒəz/ [OALD]
  [measure]
 • ขนาด: ปริมาณ, จำนวน, น้ำหนัก [Lex2]
 • การวัด: การตวงวัด, ระบบการวัด [Lex2]
 • มาตรการ: วิธีการประเมิน, วิธีตัดสิน [Lex2]
 • หน่วยวัด[Lex2]
 • เครื่องวัด: เครื่องมือ [Lex2]
 • กฎหมาย: พระราชบัญญัติ, ร่างพระราชบัญญัติ [Lex2]
 • จังหวะ (ของคำประพันธ์)[Lex2]
 • วัดขนาด (ความยาว, ความสูง, ความเร็ว ฯลฯ): หาค่า, กะประมาณ [Lex2]
 • (เมช'เชฺอะ) n. มาตรการ,ปริมาณที่วัดได้,เครื่องมือ,หน่วยการวัด,ปริมาณที่แน่นอน,กฎหมาย,จังหวะ,หน่วยเมตริก,การเต้นรำที่สง่าและช้า v. วัด,หาค่า,ประมาณ,กะ,ประเมิน,เป็นวิธีการ,ปรับ,เดินทาง -Phr. (for good measure เป็นส่วนพิเศษ) ###S. extent [Hope]
 • (n) ขนาด,เครื่องวัด,มาตราวัด,เครื่องมือ,จังหวะดนตรี,การกระทำ [Nontri]
 • (vt) วัด,เก็ง,ประมาณ,หาค่า,กะ,ปรับ [Nontri]
 • /M EH1 ZH ER0/ [CMU]
 • (v) /m'ɛʒər/ [OALD]
to
 • ไปถึง: ถึง, ไปยัง, จนถึง, ตรงกันกับ, ให้, เพื่อ [Lex2]
 • (ทู) prep. ไปถึง,ถึง,ไปยัง,ไปสู่,ไปทาง,ไปถึง,มีความโน้มน้าว,จนถึง,จนกระทั่งถึง,บรรลุถึง,เข้ากับ,สนองตอบกัน,ตรงกัน,ให้,เพื่อ,เพื่อจะ,ในอันที่จะ,ตาม,ติดตาม, (คณิตศาสตร์) ยกกำลังถึง,ฟื้น,ฟื้นคืน,เฉพาะให้,เพราะ adv. ไปยัง,ไปถึง,ไปสู่,ฟื้น,ฟื้นคืน [Hope]
 • (pre) ยัง,ต่อ,เพื่อจะ,แก่,กับ,จน,ถึง,ตาม,ไปสู่ [Nontri]
 • /T UW1/ [CMU]
 • /T IH0/ [CMU]
 • (in) /tə/ [OALD]
 • (a) /t'uː/ [OALD]
stay
 • พักอยู่: อาศัยอยู่, ค้างอยู่, ยังอยู่ [Lex2]
 • (สเท) vi. อยู่,พักอยู่,คงอยู่,ยืนหยัด. vt. หยุด,ยั้ง,ควบคุม,สกัด,หน่วงเหนี่ยว,คอย,สนับสนุน n. การอยู่,การพักอยู่,การหยุดอยู่,การค้างอยู่,การเลื่อนการพิจารณา,สิ่งค้ำ,เครื่องค้ำ,สิ่งยึด,เครื่องรัดหน้าท้องหญิง,เชือกโยง,เสื้อในรัดรูป,แกงแนง, stays เครื่องวัดลำตัวผู้หญิง [Hope]
 • (n) การหยุด,การพัก,เครื่องค้ำจุน,การเลื่อนการพิจารณา [Nontri]
 • (vi) หยุดอยู่,พักอยู่,อาศัยอยู่,ยืนหยัด,ทน,ค้างอยู่ [Nontri]
 • (vt) ให้ที่พัก,ทำให้หยุด,ระงับ,ยับยั้ง,หน่วงเหนี่ยว,สกัด,คอย [Nontri]
 • /S T EY1/ [CMU]
 • (v) /st'ɛɪ/ [OALD]
warm
 • อุ่น: อบอุ่นสบาย [Lex2]
 • ที่ทำให้อุ่น: ที่ป้องกันความหนาวเย็น [Lex2]
 • ที่เป็นมิตร: ที่มีไมตรีจิต [Lex2]
 • ที่เต็มไปด้วยอารมณ์รุนแรง[Lex2]
 • ที่มีความกระตือรือร้น[Lex2]
 • ที่โกรธได้ง่าย: ที่อารมณ์เสียง่าย [Lex2]
 • (สี) ที่ให้ความรู้สึกอบอุ่นสบาย (เช่น สีแดง สีเหลือง)[Lex2]
 • ทำให้อุ่นขึ้น: ทำให้อบอุ่น [Lex2]
 • อุ่นขึ้น[Lex2]
 • ทำให้มีความสุข[Lex2]
 • มีความกระตือรือร้น[Lex2]
 • มีความเป็นมิตร: มีไมตรีจิต, มีความรู้สึกชอบพอ [Lex2]
 • สถานที่ที่อบอุ่น[Lex2]
 • การทำให้อุ่นขึ้น[Lex2]
 • ที่เกือบจะเดาถูก (คำไม่เป็นทางการ): ที่เกือบจะตอบถูก [Lex2]
 • อุ่น [LongdoDE]
 • (วอร์ม) adj. vt. vi. (ทำให้) (กลายเป็น) อบอุ่น,อุ่น,มีมิตรไมตรี,มีชีวิตชีวา,คึกคัก,สด,มีอารมณ์รัก,เห็นอกเห็นใจ -Phr. (warm up อุ่นเครื่องก่อนแข่ง) ###SW. warmer n. warmish adj. warmly adv. warmness n. ###S. luk [Hope]
 • (adj) กระตือรือร้น,สดๆร้อนๆ,อบอุ่น,เผ็ดร้อน [Nontri]
 • (vi) ร้อนขึ้น,ตื่นเต้น,อบอุ่น,มีชีวิตชีวา [Nontri]
 • /W AO1 R M/ [CMU]
 • (v) /w'ɔːm/ [OALD]
burning
 • ที่ถูกเผาผลาญ[Lex2]
 • (เบิร์น'นิง) adj. ลุกไหม้,เผาไหม้,ร้อนจัด,สว่างมาก,ลุกช่วง,เร่าร้อน,สำคัญ,รีบด่วน n. การเผาไหม้,ความเลวร้ายมาก, ปัญหาสำคัญ [Hope]
 • /B ER1 N IH0 NG/ [CMU]
 • (v) /b'ɜːʳnɪŋ/ [OALD]
  [burn]
 • ไหม้: เผา, เผาไหม้ [Lex2]
 • การเผาผลาญ[Lex2]
 • แดดเผา: ไหม้แดด, เกรียมแดด [Lex2]
 • ทำให้ไหม้: เผา [Lex2]
 • บริเวณที่ถูกเผา: บริเวณที่ไหม้ [Lex2]
 • (เบิร์น) {burnt/burned,burnt/burned,burning,burns} vi.,vt. เผา,ไหม้,มีไฟ,ติดไฟ,ลุก,โกรธจัด ,เดือดดาล n. สถานที่เผาไหม้,บริเวณลุกไหม้,บาดแผลเนื่องจากการเผาไหม้ [Hope]
 • (n) แผลไฟลวก,แผลพุพอง,การเผาไหม้ [Nontri]
 • (vi,vt) เผา,ไหม้,ลวก,กัด,ลุก,โกรธจัด [Nontri]
 • /B ER1 N/ [CMU]
 • (v) /b'ɜːʳn/ [OALD]
any
 • จำนวนหนึ่ง[Lex2]
 • โดยไม่จำกัด[Lex2]
 • ทุกๆ คน: ทุกๆ สิ่ง [Lex2]
 • บ้าง: สักเล็กน้อย [Lex2]
 • บ้าง[Lex2]
 • (เอน'นี) adj.,adv.,pron. คนหนึ่งคนใด, ใคร, บ้าง,เลย, ไหน, ใด ๆ ,ทุก,ทั้งหมด,ใครก็ได้ ###S. one, whatever, whichever) [Hope]
 • (adj) ใด,บ้าง,ใคร [Nontri]
 • (pro) ใด,บ้าง,อยู่บ้าง [Nontri]
 • /EH1 N IY0/ [CMU]
 • (j) /'ɛniː/ [OALD]
fuel
 • เชื้อเพลิง: เชื้อไฟ [Lex2]
 • ตัวกระตุ้น: เชื้อ [Lex2]
 • เติมน้ำมันเชื้อเพลิง[Lex2]
 • กระตุ้น[Lex2]
 • (ฟิว'เอิล) {fuel (l) ed,fuel (l) ing,fuels} n. เชื้อเพลิง,สิ่งที่บำรุงเลี้ยง. vt. ใส่หรือให้เชื้อเพลิง. vi. ได้เชื้อเพลิง. ###SW. fueler,fueller n. [Hope]
 • (n) เชื้อเพลิง,ฟืน [Nontri]
 • /F Y UW1 AH0 L/ [CMU]
 • /F Y UW1 L/ [CMU]
 • (v) /fj'uːəl/ [OALD]
sources
 • /S AO1 R S AH0 Z/ [CMU]
 • (n) /s'ɔːsɪz/ [OALD]
  [source]
 • ต้นกำเนิด: ที่มา, แหล่งกำเนิด [Lex2]
 • แหล่งข้อมูล: ผู้ให้ข้อมูล [Lex2]
 • แหล่งข่าว, สาย เช่น You have a source inside the company. [LongdoEN]
 • (ซอร์ส) n. แหล่ง,แหล่งที่มา ###S. fountain,origin [Hope]
 • (n) แหล่งกำเนิด,ต้นเค้า,ที่มา,ราก,ต้นแม่น้ำ,แหล่ง [Nontri]
 • /S AO1 R S/ [CMU]
 • (n) /s'ɔːs/ [OALD]
until
 • จนกระทั่ง: กระทั่ง, จนถึง, จนกว่า [Lex2]
 • ก่อนที่จะ (ใช้กับประโยคปฏิเสธ): ก่อนจะถึง (ใช้กับประโยคปฏิเสธ) [Lex2]
 • (อันทิล') conj.,prep. จนกว่า,จนกระทั่ง,จนถึง,เกือบจะ. -prep. จนกระทั่ง,เกือบจะ,ก่อน [Hope]
 • (con) จนกระทั่ง,จนกว่า,จนถึง,เกือบถึง [Nontri]
 • (pre) จนกระทั่ง,เกือบจะ,ก่อน [Nontri]
 • /AH0 N T IH1 L/ [CMU]
 • (in) /'ʌnt'ɪl/ [OALD]
the
 • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
 • พระเจ้า[Lex2]
 • n. วันอาทิตย์ [Hope]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
 • /DH AH0/ [CMU]
 • /DH AH1/ [CMU]
 • (a) /ðə/ [OALD]
storm
 • พายุ: ลมมรสุม [Lex2]
 • การโหมกระหน่ำ: สิ่งที่กระหน่ำลงมาอย่างแรง [Lex2]
 • การแสดงออกอย่างรุนแรง: อารมณ์ที่แสดงออกอย่างรุนแรง [Lex2]
 • การโจมตีอย่างรุนแรง[Lex2]
 • จู่โจม: โจมตีอย่างรุนแรง [Lex2]
 • โกรธอย่างรุนแรง: ถลันออกไปด้วยความโกรธ [Lex2]
 • โหมกระหน่ำ: พัดอย่างรุนแรง [Lex2]
 • (สทอร์ม) n. พายุ,มรสุม,ลมมรสุม,การระดมยิง,การโหม กระหน่ำ,ฝนหิมะหรือลูกเห็บที่ตกกระหน่ำลงมาอย่างรุนแรง,ความโกลาหล,ความเกรียวกราว,การโจมตีหรือกล่าวหาอย่างรุนแรง,vi.,vt. (ฝน,หิมะ,ลูกเห็บ,พายุ) โหมกระหน่ำ,ระดมยิง,ยิงกระหน่ำ,ถลันออกไปด้วยความโกรธ,พูดอย่างรุนแรง [Hope]
 • (n) ลมมรสุม,พายุ,การระดมยิง,ความโกลาหล [Nontri]
 • (vi,vt) ระดมยิง,เข้าโจมตี,โหมกระหน่ำ,พูดรุนแรง [Nontri]
 • /S T AO1 R M/ [CMU]
 • (v) /st'ɔːm/ [OALD]
is over
  [be over]
 • จบ: เสร็จ, เลิก [Lex2]
 • มีเหลือ[Lex2]
 • อยู่เหนือ: อยู่บน [Lex2]
 • มากกว่า (จำนวน)[Lex2]
 • ใช้เวลานาน (ในการทำบางอย่าง)[Lex2]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top