...เมืองออรานซึ่งประกาศเคอร์ฟิว ตอนนี้ได้รับผลกระทบ