ผู้รักษาการแทนคณะกรรมการการวางผังเมือง : เมลบา แจ็คสัน-ไรท์