นั้นไม่ใช่ข้อตกลงหรอกหรอว่า ถ้าชนะการประกวดเธอจะบินกลับมา