จูเนอรู้ว่าถ้าจะเอาชนะการแข่งขัน... ...เขาต้องยอมรับภาวะจิตใจของเขาก่อน