ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

proprietary

P R AH0 P R AY1 AH0 T EH2 R IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -proprietary-, *proprietary*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
proprietary(adj) ซึ่งเป็นของผู้ครอบครอง
proprietary(n) เจ้าของ, Syn. proprietor

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
proprietary(พระไพร'อิเทอรี) adj. เกี่ยวกับเจ้าของ, เกี่ยวกับกรรมสิทธิ์, ผลิตหรือขายได้โดยผู้เป็นเจ้าของเท่านั้น, เกี่ยวกับผู้ถือสิทธิบัตร. n. เจ้าของ, กลุ่มเจ้าของ, กรรมสิทธิ์, สิ่งที่ครอบครอง, ยาขึ้นทะเบียน., See also: proprietarily adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
proprietary(adj) ซึ่งมีเจ้าของ, ซึ่งจดทะเบียน, ซึ่งมีกรรมสิทธิ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
proprietary rightสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของทรัพย์สิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He says he's established a proprietary line in the Ops Room.เขาบอกว่าเขาได้จัดสายส่วนตัวที่ปลอดภัยไว้ ในห้องปฏิบัตการ Day 7: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (2009)
A proprietary line?สายส่วนตัว Day 7: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (2009)
There's a proprietary K-band running.มีสิทธ์ได้แล้ว... ช่องสัญญาณเค ใช้ได้อยู่ Day 7: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2009)
Mr. Purcell shared proprietary information with ms. Hewes.คุณเพอร์เซลได้แชร์ข้อมูลของเค้า ให้กับคุณฮิวส์ Hey! Mr. Pibb! (2009)
Mr. Purcell, could you please explain to the court why you thought it necessary to divulge the proprietary information in question?คุณเพอร์เซล, กรุณาอธิบายต่อศาลด้วยว่า ทำไมคุณถึงเปิดเผยความลับที่เป็นข้อมูล ของคุณออกมา Hey! Mr. Pibb! (2009)
- I showed you the warrant. - I have research on there. Proprietary research.ฉันให้คุณดูหมายค้น \ ฉันจะสำรวจทรัพย์สินที่ขึ้นทะเบียน To Hell... And Back (2009)
-Listen, it's our position that Stark has and continues to maintain proprietary ownership of the Mark II platform.มันเป็นสมบัติของสตาร์ค และเรายังคงถือสิทธิ์ในชุดเกราะต้นแบบมาร์ค ๒ Iron Man 2 (2010)
He wants you to call him on a proprietary line so he can upload the data.เขาต้องการให้คุณโทรหาเขาในสายส่วนตัว เพื่อเขาจะได้อัพโหลดข้อมูลมาให้ Day 8: 7:00 a.m.-8:00 a.m. (2010)
I have some proprietary kind of selfishness about my own formula.ผมเป็นเจ้าของสูตร ประเภทที่เห็นแก่ตัว เกี่ยวกับสูตรของผมที่เป็นผู้คิดค้นมันขึ้นมา Más (2010)
Well, it's a proprietary blend.มันเป็นส่วนผสมพิเศษ Two Minutes to Midnight (2010)
It looks like he was using a proprietary algorithm several grades above military-grade encryption.พรอทพิเอทารี อัลกอรึธึม สูงกว่าการเข้ารหัสของทหารหลายระดับ For the Good of Our Country (2010)
That's proprietary software.ซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ์นั่น Kill Jill (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กรรมสิทธิ์[kammasit] (n) EN: right of ownership ; proprietary right ; title ; ownership

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PROPRIETARY P R AH0 P R AY1 AH0 T EH2 R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
proprietary (j) prˈəprˈaɪətriː (p r @1 p r ai1 @ t r ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Eigentumsrecht { n } | Eigentumsrechte { pl }proprietary right | proprietary rights [Add to Longdo]
Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) [ econ. ]proprietary company (Pty.) [ Austr. ] [Add to Longdo]
Markenartikel { m }proprietary article [Add to Longdo]
Markenfabrikat { n }proprietary make [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
プロプライエタリ[puropuraietari] (n) { comp } proprietary [Add to Longdo]
管理会社[かんりがいしゃ, kanrigaisha] (n) proprietary company [Add to Longdo]
私的[してき, shiteki] (adj-na, n) personal; private; proprietary; (P) [Add to Longdo]
特許[とっきょ, tokkyo] (n, adj-no) (1) patent; special permission; licence (license); concession; franchise; charter; (adj-f) (2) proprietary; (P) [Add to Longdo]
独自[どくじ, dokuji] (adj-na, adj-no, n) original; peculiar; characteristic; proprietary; (P) [Add to Longdo]
独自開発[どくじかいはつ, dokujikaihatsu] (adj-no, vs) independently developed; proprietary [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
プロプライエタリ[ぷろぷらいえたり, puropuraietari] proprietary [Add to Longdo]
私的[してき, shiteki] personal, private, proprietary [Add to Longdo]
特許[とっきょ, tokkyo] patent, special permission, concession, , proprietary (a-no) [Add to Longdo]
独自[どくじ, dokuji] proprietary (a-no) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Proprietary \Pro*pri"e*ta*ry\, n.; pl. {Proprietaries}. [L.
   proprietarius: cf. F. propri['e]taire. See {Propriety}, and
   cf. {Proprietor}.]
   1. A proprietor or owner; one who has exclusive title to a
    thing; one who possesses, or holds the title to, a thing
    in his own right. --Fuller.
    [1913 Webster]
 
   2. A body proprietors, taken collectively.
    [1913 Webster]
 
   3. (Eccl.) A monk who had reserved goods and effects to
    himself, notwithstanding his renunciation of all at the
    time of profession.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Proprietary \Pro*pri"e*ta*ry\, a. [L. proprietarius.]
   Belonging, or pertaining, to a proprietor; considered as
   property; owned; as, proprietary medicine.
   [1913 Webster]
 
   {Proprietary articles}, manufactured articles which some
    person or persons have exclusive right to make and sell.
    --U. S. Statutes.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 proprietary
   adj 1: protected by trademark or patent or copyright; made or
       produced or distributed by one having exclusive rights;
       "`Tylenol' is a proprietary drug of which `acetaminophen'
       is the generic form" [ant: {nonproprietary}]
   n 1: an unincorporated business owned by a single person who is
      responsible for its liabilities and entitled to its profits
      [syn: {proprietorship}, {proprietary}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 proprietary
  adj.
 
   1. In {marketroid}-speak, superior; implies a product imbued with exclusive
   magic by the unmatched brilliance of the company's own hardware or software
   designers.
 
   2. In the language of hackers and users, inferior; implies a product not
   conforming to open-systems standards, and thus one that puts the customer
   at the mercy of a vendor able to gouge freely on service and upgrade
   charges after the initial sale has locked the customer in. Often used in
   the phrase ?proprietary crap?.
 
   3. Synonym for closed-source or non-free, e.g. software issued without
   license rights permitting the public to independently review, develop and
   redistribute it.
 
   Proprietary software should be distinguished from commercial software. It
   is possible for software to be commercial (that is, intended to make a
   profit for the producers) without being proprietary. The reverse is also
   possible, for example in binary-only freeware.
 

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top