ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

zut

   
34 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -zut-, *zut*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Zut alors!อะไรนั่น! Snow Buddies (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม่น่าเลย[xp] (mai nā loēi) FR: zut !
ตายจริง[interj.] (tāi jing) EN: My God! ; What on earth! ; Man alive!   FR: ah non ! ; zut !

German-Thai: Longdo Dictionary
Zutat(n) |die, pl. Zutaten| เครื่องปรุง, ส่วนผสม
zutreffen(vi) |trifft zu, traf zu, hat zugetroffen| ถูกต้อง, See also: stimmen
auf etw./jn. zutreffen(vi) |trifft zu, traf zu, hat zugetroffen| ตรงกับหรือใช้ได้กับสิ่งหรือคนใดคนหนึ่งพอดี, See also: gelten für etw./jn.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zuteilung von Gratisaktien anstelle einer Bardividendescrip dividend [Add to Longdo]
Zutaten {pl}; Inhaltsstoffe {pl}; Bestandteile {pl}ingredients [Add to Longdo]
Zutat {f} (für Rezept)ingredient (for recipe) [Add to Longdo]
Zutat {f}; Ergänzung {f}addition [Add to Longdo]
Zutat {f}condiment [Add to Longdo]
Zuteilung {f}handout [Add to Longdo]
Zuteilung {f}proration [Add to Longdo]
Zuteilung {f} | Zuteilungen {pl}ration | rations [Add to Longdo]
Zuteilung {f}; Betragserteilung {f}apportionment [Add to Longdo]
Zuteilung {f}; Gabe {f}dispensation [Add to Longdo]
Zuteilung {f}; Verwendung {f}assignment [Add to Longdo]
Zuteilung {f}; Zuweisung {f}; Kontingent {n}allotment [Add to Longdo]
Zuteilungsanzeige {f}allotment letter [Add to Longdo]
Zuteilungsbetrag {m}allotment money [Add to Longdo]
Zuteilungskurs {m}allotment price [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お水取り;御水取り[おみずとり, omizutori] (n) water-drawing ceremony (Toudaiji); rite of drawing sacred water [Add to Longdo]
ずっと(P);ずーっと(P);ずうっと[, zutto (P); zu-tto (P); zuutto] (adv) (1) (ずーっと and ずうっと are more emphatic) continuously in some state (for a long time, distance); throughout; all along; the whole time; all the way; (2) much (better, etc.); by far; far and away; (3) far away; long ago; (4) direct; straight; (P) [Add to Longdo]
ずっと前に[ずっとまえに, zuttomaeni] (exp) a long time ago [Add to Longdo]
ずつ(P);づつ(P)[, zutsu (P); dutsu (P)] (suf) (1) (also written as 宛) apiece; each; (2) at a time; piecemeal; (P) [Add to Longdo]
ずとも[, zutomo] (conj,aux) (attaches to the imperfective form) even without doing; even without being [Add to Longdo]
むずつく[, muzutsuku] (v5k,vi) to itch [Add to Longdo]
スミスズトビー[, sumisuzutobi-] (n) bicolored toby (Canthigaster smithae); Smith's pufferfish [Add to Longdo]
ソーシャルスキルズトレーニング[, so-sharusukiruzutore-ningu] (n) social skills training [Add to Longdo]
チーズトースト[, chi-zuto-suto] (n) cheese toast [Add to Longdo]
テイラーズシャープノーズトビー[, teira-zusha-puno-zutobi-] (n) Tyler's toby (Canthigaster tyleri) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
プログラマーズツールキット[ぷろぐらまーずつーるきっと, purogurama-zutsu-rukitto] programmer's tool kit [Add to Longdo]
ビズテック[びずてっく, bizutekku] BizTech [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
頭痛[ずつう, zutsuu] Kopfschmerzen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top