Search result for

zuraten

(25 entries)
(0.0148 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -zuraten-, *zuraten*
Possible hiragana form: ずらてん
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา zuraten มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *zuraten*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
If the Nistrim have added six ships to their force, it would be tactically unwise to engage them.Wenn sie ihre Flotte verstärkt haben, wäre von einem Angriff abzuratenManeuvers (1995)
Your attempt to recalibrate the interface is ill- advised.Von der Rekalibrierung wäre dennoch abzuratenMessage in a Bottle (1998)
However, I feel this occasion calls for something a little extra.Allerdings finde ich, dass hier eine Ausnahme anzuraten ist. Rory's Birthday Parties (2000)
I will make the proposal to the council with my recommendation.Ich werde dem Rat den Vorschlag unterbreiten und ihnen zuratenCrossroads (2000)
You forgot to warn us about drinking the water.Sie haben vergessen, uns anzuraten, nicht das Wasser zu trinken. Broken Bow: Part I (2001)
We're in no position to tell you what to do on that count. That's your decision.Es steht uns nicht zu, Ihnen da irgendetwas anzuratenMidnight Sun (2002)
At this time, it would behoove you to cease any investigation of matters that have long since passed and concentrate on the concerns of our present.Es wäre Ihnen jedenfalls anzuraten, Ermittlungen zu längst vergangenen Ereignissen einzustellen und sich auf die Belange unserer Gegenwart zu konzentrieren. V for Vendetta (2005)
Where the hell do you come off telling people to stop counselling?Wie kommen Sie dazu, Leuten von der Eheberatung abzuratenThere Won't Be Trumpets (2005)
There's no question that the oil companies who control the market today have a strong incentive to discourage alternatives, except the alternatives that they themselves control.Es steht außer Frage, das die Leute welche den Absatzmarkt heute beherrschen, die Ölkonzerne, einen starken Anreiz haben von Alternativen abzuraten. Außer den Alternativen die sie selber kontrollieren. Who Killed the Electric Car? (2006)
you tried to warn him off, did you?Du hast versucht ihm davon abzuraten, nicht wahr? Son of Hades (2007)
So extended stays are not recommended.Von langen Aufenthalten ist daher abzuratenAngels & Demons (2009)
Well, with the economy in its current condition, I think I'd have to advise against such a high-risk investment.Auf Grund der finanziellen Geschäftslage sehe ich mich gezwungen, dir dringlichst von deinem Vorhaben abzuratenBurke and Hare (2010)
She said she felt obligated to try to dissuade us, we went to the cheese steak place to talk. And kept this to yourself the whole time?Sie sagte, sie fühlte sich verpflichtet uns davon abzuraten, also ging sie zum Käsesteak Sandwich Haus um zu reden. Dead Man Walking (2011)
Because that may be enough money to turn your head, and I wanted a chance to discourage you.Weil es genug Geld für Sie sein könnte, um sich umzuentscheiden... und ich die Gelegenheit nutzen wollte, Ihnen davon abzuratenThe Other Woman (2012)
You scared the children. It is my way these days.Nach reiflicher Überlegung werde ich dem Dogen dringend zuratenThe Assumption (2013)
As your counsel, it is my duty to strongly advise you against this.Als Ihr Anwalt ist es meine Pflicht, Ihnen dringend davon abzuratenChapter 14 (2014)
- Cardinal Alessandro Farnese.Im Augenblick ist nur von einem direkten Angriff abzuraten1497 (2014)
It was a foolish moment and one that you sagely dissuaded me from.Es war ein törichter Moment und du warst klug genug, um mir davon abzuratenThe Map of Moments (2014)
I've been trying to advise Charles against it, but it goes against the flow of the mainstream.Ich habe versucht, Charles von einem Einsatz abzuraten. Aber das geht gegen die vorherrschende Meinung. Shin Godzilla (2016)
If we can meet with Sandringham, convince him this is a bad investment...Wenn wir uns mit Sandringham treffen könnten, um ihm von einer Investition abzuraten... Useful Occupations and Deceptions (2016)
I wouldn't advise shutting things down.Von einer Abschaltung wäre abzuratenHated in the Nation (2016)
Mr. President, I appreciate that you have a job to do, but I wouldn't be doing mine if I didn't advise you against leaving the hospital so soon after surgery.Sir, ich weiß, Sie haben einen wichtigen Job. Mein Job ist es, Ihnen abzuraten, so schnell nach der OP zu gehen. The End of the Beginning (2017)
And I don't feel right telling him not to do this.Und ich empfinde es nicht als richtig, ihm davon abzuraten, das zu machen. Divide and Conquer (2017)
If it were a job... I'd tell him to go.Wenn's um Arbeit geht, würde ich ihm zuratenThe Return of Don Camillo (1953)
At once, Holiness, but it is my duty to tell you... that you should either retreat or negotiate.Sofort, Eure Heiligkeit. Doch es ist meine Pflicht, Euch anzuraten... entweder zu verhandeln oder Euch zurückzuziehen. The Agony and the Ecstasy (1965)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top