Search result for

zollen

(53 entries)
(0.039 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -zollen-, *zollen*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา zollen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *zollen*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
His own chief retainers treat me with disrespect.Seine eigenen Trabanten zollen mir keinen Respekt. Kagemusha (1980)
I want to pay my respects to the Mayers.Ich will den Mayers meinen Respekt zollenThere's Always a Catch (1983)
However, it can be avoided by paying a tribute to our organisation amounting to 25% of your respective countries' annual oil purchases.Diekannabervermiedenwerden, indem Sie uns einen Tribut zollen der25 %derjährlichenErdölausgaben Ihrer jeweiligen Länder entspricht. Never Say Never Again (1983)
Hakalugi and itchy Scratchy are certainly showing him no respect.Hakalugi und Juckikratzi zollen ihm zumindest keinen Respekt. Still Smokin (1983)
Do you have anything to declare?Haben Sie etwas zu verzollenThe Gauntlet (1985)
The tender kind all women pay to Brytag.Von der zärtlichen Art, wie alle Frauen ihn mir zollenRed Sonja (1985)
[Man On P.A., Indistinct]- Haben Sie was zu verzollen? - Nein. - Aha. Stone's War (1986)
Tonight we are paying tribute to a breed of men--Heute zollen wir einer Gruppe von Männern Tribut. Innerspace (1987)
- We've nothing to declare!- Wir haben nichts zu verzollenThe Living Daylights (1987)
And Robin shall restore amends.Und Robin soll Dank zollenDead Poets Society (1989)
Come on. Let's pay our respects to the grieving widow... Before she falls flat on her face, drunk.Zollen wir der trauernden Witwe unseren Respekt, bevor sie betrunken vom Stuhl fällt. Family Business (1989)
school's the place i don't really want to be in the day i quit, that's it, i'm leavin' when people tell me about gettin' grades up my reply-"am i gettin' paid or what?"Zollen Sie mir Respekt oder ich trete Ihnen in lhren schwarzen Hintern! Sie sind suspendiert, Sir. Ab sofort! Lean on Me (1989)
Tito Barco, we're glad you come to show some respect.Tito Barco, wir freuen uns, dass Sie uns ihren Respekt zollenMarked for Death (1990)
Come to pay your respects to old Boris, have you?Wollen Sie dem alten Boris Respekt zollenThe Russia House (1990)
Now, honey, let's give your father some credit.Nun, zollen wir eurem Vater mal etwas Anerkennung. Who'll Stop the Rain (1990)
You do not pay your respects to Baron Samdi, girl?Möchtest du Baron Samedi nicht deinen Respekt zollen, Mädchen? Walking Dead (1991)
Do you have anything to declare?Haben Sie etwas zu verzollenEngland Show III: We're Spending as Fast as We Can (1992)
Don't ever lie to me disrespect me, underestimate me.Lügen Sie mich nie an, zollen Sie mir Respekt, unterschätzen Sie mich nicht. Mad Dog and Glory (1993)
No need to pay tribute to me.Sie müssen mir nicht Tribut zollenIn the Hands of the Prophets (1993)
Pay tribute?Tribut zollenIn the Hands of the Prophets (1993)
It was the dawn of the Third Age of mankind 10 years after the Earth-Minbari War.Etwas zu verzollen? pflanzen? Tiere? Born to the Purple (1994)
NICKY: I gotta give the guy credit.Ich muss dem Typen Respekt zollenCasino (1995)
"Nothing to declare." That is you."Nichts zu verzollen." Das sind Sie. French Kiss (1995)
You would declare a pack of chewing gum.Sie würden ein Päckchen Kaugummi verzollenFrench Kiss (1995)
But as an admirer of his work, I am in a position to perform an impromptu tribute in his honour.Aber als Bewunderer seiner Arbeit möchte ich ihm dennoch Tribut zollenHumbug (1995)
But you have to give him his due for what he did to make Muhammad Ali versus George Foreman in Zaire.Aber man muß ihm Respekt zollen für das, was er in bezug auf "Ali kontra Foreman" in Zaïre getan hat. When We Were Kings (1996)
You're giving us far too much credit.Sie zollen uns zu viel Respekt. The Dad Who Came in from the Cold (1996)
If you don't mind, I'd Iike to go to your Sick Bay to attend Jora MireII.Jetzt möchte ich Jora Mirell in der Krankenstation Respekt zollenRemember (1996)
Ladies and gentlemen, my friend... the president of the United States of America.Heute wollen wir diesem mutigen Mann unsere Hochachtung zollen: Mein Freund, der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika! Air Force One (1997)
Anything to declare? -Nothing, Officer.Haben Sie was zu verzollenDance with the Devil (1997)
But you ought to start giving me a little credit.Aber Sie sollten mir etwas Anerkennung zollenMoments of Transition (1997)
I just dropped by to pay my respects.- Ich wollte Ihnen meinen Respekt zollenFerengi Love Songs (1997)
Well, in that case, pay them.Dann zollen Sie schon. Ferengi Love Songs (1997)
The moment you chose to marry Worf you knew sooner or later you'd have to show her the respect she's due.Als Sie sich entschieden, Worf zu heiraten, wussten Sie, dass Sie ihr früher oder später Respekt zollen müssen. You Are Cordially Invited... (1997)
To pay you some respect.Ich möchte Ihnen Respekt zollenRedux II (1997)
"...and his space-age rock persona-Figur Maxwell Demon Tribut zollen.' Velvet Goldmine (1998)
- Coming up.Um ihm meinen Respekt zu zollenWitness to the Mob (1998)
Anything to declare?Haben Sie etwas zu verzollenDay of the Dead (1998)
I have nothing to declare, my dear man, except my genius!Ich habe nichts zu verzollen, außer meinem Genie! Day of the Dead (1998)
And I have nothing to declare except Rebo's genius either.Und ich habe auch nichts zu verzollen außer Rebos Genie. Day of the Dead (1998)
You just got yourself one less demon you have to pay tribute to.Ein Dämon weniger, dem Sie Tribut zollen müssen. Band Candy (1998)
I don't have anything to declare.Ich habe nichts zu verzollenSkull and Bones (1998)
Right! Kids what I meant to say is that I fully condone you all having lawyers and support your legal recourses in every way. Now, let's get back to Ulysses S. Grant if that's okay with you.Kinder, was ich sagen wollte, ist, dass ich euch dafür Lob zollen möchte, dass ihr alle einen Anwalt habt und ich euren Anspruch auf rechtlichen Beistand in jeder Weise unterstütze. Sexual Harassment Panda (1999)
We must give the enemy credit.Wir müssen dem Feind Respekt zollenThe Changing Face of Evil (1999)
Before we begin to analyze them, we've decided to pay our respects to an old colleague.Bevor wir sie analysieren, wollen wir einem alten Kollegen Respekt zollenOne Small Step (1999)
or "Hey, you," it might encourage the crew to treat me with a little more respect.Aber hätte ich einen Namen anstelle von "Doktor" oder "He, Sie", würde mir die Crew vielleicht etwas mehr Respekt zollenFury (2000)
To pay my respects to the officer who arrested me.Um dem Polizisten Respekt zu zollen, der mich verhaftet hat. Guns & Talks (2001)
But you will respect me.Aber du wirst mir Respekt zollenAmour Fou (2001)
If it is an offer from a competing company, I hope you honor it with the respect it deserves...Wenn er von der Konkurrenz ist, dann zollen Sie ihm hoffentlich den nötigen Respekt. Nicholas Nickleby (2002)
They'll learn to show us respect.Die werden lernen, uns Respekt zu zollenMarauders (2002)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
jdm. Anerkennung zollento pay tribute to someone [Add to Longdo]
verzollento pay duty on [Add to Longdo]
verzollen | verzollend | verzollteto tariff | tariffing | tariffed [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top