Search result for

zigs

(232 entries)
(0.0165 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -zigs-, *zigs*, zig
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา zigs มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *zigs*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
zig[VI] เคลื่อนที่ไปในทิศทางหนึ่งของรูปฟันปลา
zigzag[N] รูปฟันปลา, See also: รูปตัว z, รูปฟันเลื่อย
zigzag[VI] เคลื่อนที่เป็นรูปฟันปลา, See also: วกวน, เลี้ยวไปมา
zigzag[ADJ] เป็นรูปฟันปลา, See also: คดเคี้ยว, เป็นฟันเลื่อย, Syn. oblique, inclined
zigzag[ADV] คดเคี้ยวไปมา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
zigzag(ซิก'แซก) n. รูปตัว 'Z',รูปซิกแซก,รูปฟันเลื่อย,เส้นคดเคี้ยว adj.,adv.,vt. (ทำให้) คดเคี้ยว, See also: zigzaggedness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
zigzag(adj) ซึ่งคดเคี้ยวไปมา
zigzag(adv) อย่างคดเคี้ยวไปมา
zigzag(vi) คดเคี้ยวไปมา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
zigzag foldชั้นหินคดโค้งซิกแซ็ก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Zigzagวกเวียนไปมา [การบัญชี]
Chain, Zigzagสายหงิกงอ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Zeitpunkt {m} | zum jetzigen Zeitpunkt | zu einem späteren Zeitpunkt[นาว] (n ) คำนาม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Sixty?SechzigPilot (2016)
Zeizig,ZeizigMonsieur Paul (2016)
If Ziggy says so, believe me, it's okay.หาก ซิกี กล่าวว่าดังนั้นเชื่อฉันก็ ไม่เป็นไร Mad Max (1979)
You know my partner, JP Henziger? No, you don't?คุณจะรู้ว่าคนที่เจพี Henziger ของฉันได้อย่างไร ไม่มีคุณทำไม่ได้? The Russia House (1990)
- Jack Henziger.- แจ็ค Henziger The Russia House (1990)
Er, Leonard Wicklow, JP Henziger.เขาลีโอนาร์วิกโคลว์ JP Henziger The Russia House (1990)
"I got everything I wanted, down to a safe passage for Wicklow, Henziger and the others.""ผมมีทุกอย่างที่ฉันต้องการ ลงไปทางที่ปลอดภัยสำหรับวิกโคลว์ Henziger และอื่น ๆ ". The Russia House (1990)
You're ziggin', you're zagging'.โค้งซ้ายที ขวาที Cool Runnings (1993)
Listen, to me, Ziggy, I said, you pay me today.ฟังนะ ซิกกี้ ฉันบอกให้นายจ่ายฉันมาวันนี้ Alpha Dog (2006)
Comics? Like Ziggy?การ์ตูนหรอ อย่าง "ซิกกี้" ป่ะ Zack and Miri Make a Porno (2008)
Ziggy?ซิกกี้? Zack and Miri Make a Porno (2008)
Fuck you. Ziggy is a comic. It's right next to Family Circus.ไอ้เหี้ย ซิกกี้ เป็นการ์ตูนนะเว้ย มันอยู่ติดกับหัวข้อเกี่ยวกับครอบครัวอะ Zack and Miri Make a Porno (2008)
I might end up teaching in Leipzig. Heinrich owes me a favor.ฉันอยากไปสอนที่ลูปิกจนจบเทอม เฮนริกติดหนี้ผมอยู่ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Zag, zig-zag, zig ziggy zag!ซิก แซก ซิก แซก! Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
- with the last name Baenziger?- มีนามสกุลเบซิงเกอร์รึปล่าว Dead Like Me: Life After Death (2009)
I know. What about a client? Last name Baenziger.ฉันรู้ แล้วมีลูกค้าคนไหนนามสกุลเบซิงเกอร์รึปล่าวคะ? Dead Like Me: Life After Death (2009)
Baenziger!เบซิงเกอร์! Dead Like Me: Life After Death (2009)
I think so. Are you Zac Baenziger?คิดว่างั้นค่ะ คุณคือ แซค เบซิงเกอร์? Dead Like Me: Life After Death (2009)
It was zigzagging in and outมันบินซิกแซกไปๆมาๆ The Fourth Kind (2009)
It's all hard turns and zigzags.มันยากที่จะเลี้ยวและซิกแซก Middle Man (2010)
Ziggy. But you can call me whatever you want.ซิกกี้ แต่นายอยากเรียกฉันยังไงก็ตามใจ Tooth Fairy (2010)
You can call me Zigman, Zigmaister.จะเรียกซิกแมน ซิกมาสเตอร์ ได้หมด Tooth Fairy (2010)
- A thousand bucks. You're killing me, Ziggy.- พันเหรียญเรอะ ฆ่ากันดีกว่าซิกกี้ Tooth Fairy (2010)
What did Ziggy give me?ไอ้ซิกกี้หลอกขายอะไรให้ฉันเนี่ย? Tooth Fairy (2010)
Our kid zigszigs เด็กของเรา We Bought a Zoo (2011)
Yes, I've been teaching in Leipzig, at the Hochschule fur Technik.ผมสอนที่มหาวิทยาลัย lunjyer Unknown (2011)
Yeah, but look at the pattern, sort of a zigzag?ใช่ แต่ดูจากรอยเลือด ที่เป็นรูปซิกแซก Sin of Omission (2011)
You always zig when I think you're about to zag, and I...นายมักจะมาทางนี้ เมื่อฉันคิดว่านายจะไปทางนู้น และฉัน.. Asian F (2011)
I'm Professor Dennis Zigman and this is Torts.ผมศาสตราจารย์ Dennis Zigman และนี่คือ Torts. Something Borrowed (2011)
ZIGMAN: Duty, breach, causation.หน้าที่ ความผิดพลาด สาเหตุ Something Borrowed (2011)
ZIGMAN: Damage.ความสียหาย Something Borrowed (2011)
ZIGMAN:ZIGMAN: Something Borrowed (2011)
Well, those guys' tail lights zigzagging all over the road... figured he had to be Asian, driving like that.ฉันเห็นไฟท้ายรถของพวกนั้นขับซิกแซกมาตลอดทาง คิดว่าเขาต้องเป็นคนเอเชียแน่ๆถึงขับรถแบบนั้น Beside the Dying Fire (2012)
Muah! One Ziggy for good luck.น้องหมีเพื่อความโชคดี Flesh and Blood (2012)
Oh, Ziggy...น้องหมี... Flesh and Blood (2012)
Well, I say the moment we land we all head over to Ziggy's and clear out the champagne inventory.นี่,ฉันจะบอกว่าทันทีที่เครื่องลง เราจะมุ่งตรงไปที่ร้านซิกกี้ และจัดการเคลียร์ ห้องเก็บแชมเปญให้เรียบเลย Divining Rod (2012)
They've been zig-zagging north and south but in a relative straight pattern from Washington, D.C.พวกเขาซิกแซกไปทั้งทางเหนือและใต้ แต่ก็ยังเป็นรูปแบบไปที่ตรงมาที่วอชิงตัน ดีซี Hit (2012)
When sediment impedes the flow of a river, it redirects... zigging and zagging instead of following a straight course.เมื่อตะกอนกีดขวาง ทางไหลของแม่น้ำ มันจะเปลี่ยนทิศทางใหม่ ...ซิกแซกไปตามทางที่ไปได้ Zone of Exclusion (2012)
James Donzig and Warren Kirk.เจมส์ ดอนซิกกับวอเรน เคิร์ค The Patriot in Purgatory (2012)
♪ I wanna really, really, really, wanna zigazig, ah ♪#จริงๆแล้วฉันอยากจะ อยากจะมีอะไรกับเธอ# Guilty Pleasures (2013)
♪ I wanna really, really, really wanna zigazig, ah ♪#จริงๆแล้วฉันอยากจะ อยากจะมีอะไรกับเธอ# Guilty Pleasures (2013)
♪ Slam your body down and zigazig, ah ♪#ล้มลงไปแล้วมีอะไรกันเถอะ# Guilty Pleasures (2013)
The pattern is all zig-zaggy.ร่องรอยมันเป็นรูปซิกแซก Alone (2014)
Zigzagged in a way.ซิกแซกไปตามทางนี้ The Greybar Hotel (2014)
No more Ziggy Stardust.เลิกเป็นซิกกี้ สตาร์ดัสต์ ได้ Sing Street (2016)
I see you guys walking around here, all zig-zaggy.ฉันเห็นพวกนายเดินคดไปคดมา Mine (2016)
I have zigged and I have zagged, their course corrects every time.ผมขับแบบซิกแซกดูแล้ว พวกมันตามรอยเราตลอด We All Fall Down (2016)
One million ziggity-five!- ขอแสนล้านล้านห้า The Boss Baby (2017)
He would have shot us without batting an eye.Er hätte auf uns geschossen, ohne die Zigarette aus dem Mund zu nehmen. Tikhiy Don (1957)
You're too young and hot-tempered.Bistjung, hitzigTikhiy Don (1957)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
zigThe path zigzagged up the steep slope.
zigThe UFO, with a zigzag movement you couldn't think of as being a plane, flew off into the mountains in the east.
zigThe 5ZIGEN's exhaust gives a nice sound.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คดไปคดมา[V] wind, See also: meander, zigzag, bend, snake, curve, Ant. ตรง, Example: ทางขึ้นเขาคดไปคดมา มีทั้งโค้งอันตรายธรรมดาและโค้งอันตรายมาก
สลับฟันปลา[N] zigzag, Syn. ซิกแซ็ก, Example: ขาใน 3 แถวนี้เยื้องกันโดยทำมุม 60 องศา หรือคือสลับฟันปลา
พับผ้า[N] zigzag, See also: tortuous highway, Syn. ทางพับผ้า, Example: ใครๆ ก็รู้ดีว่าเส้นทางที่จะไปคดเคี้ยวเป็นทางพับผ้า ต้องใช้คนขับที่มีความชำนาญมาก, Thai definition: ลักษณะของทางที่พับไปพับมา
ลดเลี้ยว[V] zigzag, See also: meander, Syn. เลี้ยวลด, คดเคี้ยว, Ant. ตรงไปตรงมา, Example: ถนนลดเลี้ยวขึ้นไปบนเขา, Thai definition: อ้อมไปอ้อมมา, คดไปคดมา
ลดเลี้ยว[ADV] zigzag, See also: meanderingly, Syn. เลี้ยวลด, คดเคี้ยว, Ant. ตรงไปตรงมา, Example: เขานำฉันเดินลดเลี้ยวเคี้ยวคดไปมาตามด่านใหญ่
เลี้ยวลด[ADJ] winding, See also: zigzag, sinuous, meandering, tortuous, Syn. วกวน, วนเวียน, วกเวียน, Example: เชิงดอยเบื้องล่างจะมีถนนสายเลี้ยวลดอยู่ ซึ่งเป็นอันตรายต่อคนขับรถมาก, Thai definition: ที่อ้อมไปอ้อมมา, ที่คดไปคดมา
แถลบ[ADV] in a zigzag manner, Syn. แฉลบ, เอียง, Example: รถแล่นแถลบลงข้างถนน
ซิกแซ็ก[ADV] zigzag, Syn. สลับฟันปลา, คดไปคดมา, เลี้ยวไปเลี้ยวมา, เฉียงไปเฉียงมา, Ant. ตรง, Example: เขาขับรถซิกแซ็กจนฉันเวียนหัว, Thai definition: ลดเลี้ยวสลับซับซ้อน, Notes: (อังกฤษ)
ความคดเคี้ยว[N] zigzag, See also: meandering, winding, labyrinth, Syn. ความลดเลี้ยว, Example: ความคดเคี้ยวของถนนทำให้ผู้โดยสารเวียนหัว, Thai definition: ลักษณะของทางที่คดเคี้ยวไปมา
คดไปคดมา[ADJ] meandering, See also: winding, zigzaging, tortuous, Ant. ตรง
โทกเทก[ADV] swayingly, See also: seesaw, zigzag, Thai definition: อาการที่เดินโยกเยกไม่ตั้งตัวตรง
คดไปคดมา[ADJ] meandering, See also: winding, zigzagging, tortuous, Ant. ตรง, Example: ถนนซึ่งคดไปคดมา ยากต่อการบังคับพวงมาลัย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฉไปเฉมา[v. exp.] (chē pai chē mā) EN: zigzag   FR: zigzaguer
ฆ่า[v.] (khā) EN: assassinate ; kill ; murder ; slay ; slaughter ; butcher ; get rid of   FR: tuer ; assassiner ; abattre ; trucider (fam.) ; occire (litt.) ; descendre (fam.) ; zigouiller (fam.) ; liquider (fam.) ; se débarrasser de ; bousiller (fam.) ; butter (arg.)
คด[v.] (khot) EN: bend ; turn ; curve ; crook ; meander ; wind ; be out of alignment   FR: serpenter ; zigzaguer
เลี้ยวลด[v.] (līolot) EN: meander ; wind ; snake through   FR: zigzaguer
เลี้ยวลด[adj.] (līolot) EN: winding ; zigzag ; sinuous ; meandering ; tortuous   FR: sinueux ; tortueux
ลดเลี้ยว[v.] (lotlīo) EN: zigzag ; wind   FR: serpenter
ผีเสื้อลายซิกแซ็ก[n. exp.] (phīseūa lāi siksaek) EN: Zigzag Flat   
สลับฟันปลา[v. exp.] (salap fanplā) EN: serrate ; zigzag   FR: denteler ; découper en dents de scie
ซิกแซ็ก[adv.] (siksaek) EN: zigzag   FR: en zigzag
วก[v.] (wok) EN: turn back ; meander   FR: serpenter ; zigzaguer

CMU English Pronouncing Dictionary
ZIG    Z IH1 G
WITZIG    W IH1 T Z IH0 G
ZIGLAR    Z IH1 G L ER0
ZIGLER    Z AY1 G AH0 L ER0
ZIGMAN    Z IH1 G M AH0 N
HERZIG    HH ER1 Z IH0 G
ZIGZAG    Z IH1 G Z AE0 G
DANZIG    D AE1 N Z IH0 G
ZIG-ZAG    Z IH1 G Z AE1 G
ZIGZAGS    Z IH1 G Z AE0 G Z
LEIPZIG    L AY1 P S IH0 G
NOFZIGER    N AO1 F Z IH0 G ER0
DANZIGER    D AE1 N Z IH0 G ER0
BENZIGER    B EH1 N Z IH0 G ER0
NAFZIGER    N AE1 F Z IH0 G ER0
ZIGGURAT    Z IH1 G ER0 AE2 T
ZIGGURATS    Z IH1 G ER0 AE2 T S
ZIGZAGGED    Z IH1 G Z AE0 G D
NAFFZIGER    N AE1 F Z IH0 G ER0
ZIG-ZAGGED    Z IH1 G Z AE1 G D
ZIGZAGGING    Z IH1 G Z AE0 G IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
zigzag    (v) (z i1 g z a g)
Leipzig    (n) (l ai1 p z i g)
zigzags    (v) (z i1 g z a g z)
zigzagged    (v) (z i1 g z a g d)
zigzagging    (v) (z i1 g z a g i ng)

German-Thai: Longdo Dictionary
einzig(Adj. Adv.) หนึ่งเดียวที่, เพียงหนึ่งเดียว เช่น Das ist ein einziger Teeladen in diesem Viertel. นี่เป็นร้านขายชาเพียงร้านเดียวในย่านนี้, See also: nur
Zigarette(n) |die, pl. Zigaretten| บุหรี่
barmherzig(adj) มีความเมตตากรุณา
zwanzig(adj) ยี่สิบ
Zigarettenanzünder(n) |der, pl. Zigarettenanzünder| ไฟแช็ค, See also: S. das Feuerzeug, R. das Streichholz,
winzig(adj) เล็กจิ๋ว, เล็กมาก
geizig(adj) งก ประหยัดเกินไป
herzig(adj) หวาน, See also: S. süß
ehrgeizig(adj) ทะเยอทะยาน เช่น VW gibt sich ehrgeizig. Volkswagen will bis 2018 auf eine Produktion von mehr als zehn Mio. Autos im Jahr kommen.

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
schmutzigสกปรก

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Achtzigstel {n}; achtzigsteeightieth [Add to Longdo]
Leipziger Allerlei {n} [cook.]Leipzig mixed vegetable [Add to Longdo]
Altruismus {m}; Selbstlosigkeit {f}; Uneigennützigkeit {f}altruism [Add to Longdo]
Automysophobie {f}; Angst, schmutzig zu seinautomysophobia [Add to Longdo]
Banause {m}; Prolet {m}; Proletin {f}; Ignorant {m}; Ignorantin {f} (abschätzig) | Er ist ungebildet (ungehobelt; unkultiviert; ein Banause).peasant | He is a peasant. [Add to Longdo]
Barmherzigkeit {f}lovingness [Add to Longdo]
Barmherzigkeit {f}mercy [Add to Longdo]
Barmherzigkeit {f}remorsefulness [Add to Longdo]
Beispiellosigkeit {f}; Einzigartigkeit {f}singularity [Add to Longdo]
Deutsche im 2. Weltkrieg (abschätzig)the Krauts [Add to Longdo]
Einzigartigkeit {f}inimitability [Add to Longdo]
Einzigartigkeit {f} | Einzigartigkeiten {pl}singularity | singularities [Add to Longdo]
Einzigartigkeit {f}uniqueness [Add to Longdo]
Engel {m} | Engel {pl} | ein barmherziger Engelangel | angels | a ministering angel [Add to Longdo]
Erfahrung {f}; Sachkenntnis {f} | Erfahrungen {pl} | praktische Erfahrung {f}; Übung {f} | praktische Erfahrung {f}; Betriebserfahrung {f} | eine Erfahrung machen | Erfahrung sammeln; Erfahrung hinzugewinnen | viele Jahre Erfahrung mit | eine etwa zwanzigjährige Erfahrung | langjährige Erfahrungen in | aus eigener Erfahrung | aus (eigener) Erfahrung wissen | nach unserer Erfahrung | besondere Erfahrung; besondere Berufserfahrung | aus Erfahrung | nach meinen Erfahrungen; nach meiner Erfahrungexperience | experiences | practical knowledge | operational experience | to have an experience | to gain experience | many years of experience with | some twenty years of experience | a long experience in | from my own personal experience | to know from (one's own) experience | as far as our experience goes | special experience | by experience | in my experience [Add to Longdo]
Fantasie {f}; Phantasie {f} | schmutzige Fantasie {f}; schmutzige Phantasie {f} | nur in seiner Fantasie; nur in seiner Phantasieimagination; mind; fantasy; fantasia; fancy | dirty mind | only in his mind [Add to Longdo]
Filterzigarette {f}filter tipped cigarette; filter-tip [Add to Longdo]
Gedanke {m}; Denkweise {f} | in Gedanken | bei dem Gedanken an | in Gedanken versunken | in Gedanken versunken sein | sich über etw. Gedanken machen | sich über etw. keine Gedanken machen | sein einziger Gedanke | schwarze Gedanken | finstere Gedanken | der bloße Gedanke daran | der leitende Gedanke | der Gedanke zähltthought | in thought | at the thought of | absorbed in thought | to be sunk in thoughts; to be lost in thought | to be concerned about sth. | to be unconcerned about | his one thought | glum thoughts | dark thoughts | the very thought of it | the leading thought | it's the thought that counts [Add to Longdo]
der Gekreuzigte [relig.]Christ on the cross [Add to Longdo]
Geschwätzigkeit {f}garrulity [Add to Longdo]
Geschwätzigkeit {f}loquaciousness [Add to Longdo]
Geschwätzigkeit {f}verbiage [Add to Longdo]
Geschwätzigkeit {f}; Gesprächigkeit {f}talkativeness [Add to Longdo]
Geschwätzigkeiten {pl}garrulousness [Add to Longdo]
Großherzigkeit {f}magnanimity [Add to Longdo]
Hartherzigkeit {f}hard heartedness [Add to Longdo]
Hartherzigkeit {f}remorselessness [Add to Longdo]
Hitlergruß {m}; Nazigruß {m}Nazi salute [Add to Longdo]
Joint {m} (Haschischzigarette)joint [Add to Longdo]
Kaltherzigkeit {f}coldheartedness [Add to Longdo]
Kippe {f}; Zigarettenkippe {f}; Zigarettenstummel {m}(cigarette) stub; end; butt; fag end [Add to Longdo]
Kreuzigung {f} | Kreuzigungen {pl}crucifixion | crucifixions [Add to Longdo]
Leprakranke {m,f}; Leprakranker; Aussätzige {m,f}; Aussätzigerleper [Add to Longdo]
Lochkarte {f} [comp.] | achtzigspaltige Lochkarte; Normallochkartepunch card; punched card | eighty-column card [Add to Longdo]
Makel {m}; Fehler {m} | ohne einen (einzigen) Makelflaw; blemish | without a (single) flaw [Add to Longdo]
Mundstück {n} (Zigarette)tip [Add to Longdo]
Neunziger {pl}nineties [Add to Longdo]
Politiker {m}; Politikerin {f} | Politiker {pl} | ein ehrgeiziger, aufstrebender Politiker | Politiker von Rangpolitician | politicians | a thrusting politician | distinguished politician [Add to Longdo]
Ranzigkeit {f}rancidity [Add to Longdo]
Salzigkeit {f}; Salzgehalt {m}salinity [Add to Longdo]
Salzigkeit {f}saltiness [Add to Longdo]
Schmutzigkeit {f}filthiness [Add to Longdo]
Schmutzigkeit {f}griminess [Add to Longdo]
Schmutzigkeit {f}mussiness [Add to Longdo]
Sechziger {m}sexagenarian [Add to Longdo]
Sechzigstel {n}sixtieth part [Add to Longdo]
Siebziger {m}; Siebzigjährige {m,f}; Siebzigjähriger | Siebzigjährigen {pl}septuagenarian | septuagenarians [Add to Longdo]
Siebzigerjahre {pl}seventies [Add to Longdo]
Slalom fahrento drive a zigzag course [Add to Longdo]
Spitzigkeit {f}pointedness [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
うねうね[, uneune] (adv,n,vs) (on-mim) winding; meandering; zigzag; sinuous; tortuous [Add to Longdo]
ジグザグ[, jiguzagu] (adj-na,n,adj-no) zig-zag; (P) [Add to Longdo]
ジグザグデモ[, jiguzagudemo] (n) (abbr) zigzag demonstration [Add to Longdo]
ジッグラト[, jiggurato] (n) ziggurat (stepped Mesopotamian tower) [Add to Longdo]
ライプツィヒ[, raiputsuihi] (n) Leipzig [Add to Longdo]
綾杉状[あやすぎじょう, ayasugijou] (n) zigzag, dogtooth pattern [Add to Longdo]
稲妻横這[いなずまよこばい;イナズマヨコバイ, inazumayokobai ; inazumayokobai] (n) (uk) zig-zag rice leafhopper (Recilia dorsalis) [Add to Longdo]
延々(P);延延;蜿蜒;蜿蜿;蜿々[えんえん, en'en] (adj-t,adv-to) (1) forever; endlessly; on and on; (2) meandering; wandering; winding; sinuous; serpentine; zigzagging; (P) [Add to Longdo]
雁木[がんぎ, gangi] (n) stepped pier; toothing gear; escapement; hooked stick; zigzag [Add to Longdo]
曲々;曲曲[きょくきょく, kyokukyoku] (adj-t,adv-to) (obsc) winding; twisting; zigzagging [Add to Longdo]
曲がりくねる;曲りくねる[まがりくねる, magarikuneru] (v5r,vi) to bend many times; to turn and twist; to zigzag [Add to Longdo]
九十九折;つづら折り;九十九折り;つづら折;葛折り;葛折[つづらおり, tsuduraori] (adj-no,n) winding; meandering; sinuous; zigzag [Add to Longdo]
四手;垂;紙垂;椣;紙四手[しで(四手;垂;紙垂;椣);かみしで(紙垂;紙四手), shide ( shi te ; sui ; kami sui ; shide ); kamishide ( kami sui ; kami shi te )] (n) (1) zigzag-shaped paper streamer often used to adorn Shinto-related objects; (2) (四手, 垂 only) hornbeam (deciduous tree in the birch family) [Add to Longdo]
蛇行運転[だこううんてん, dakouunten] (n) erratic driving; driving in a zigzag [Add to Longdo]
折りたたみ連続紙[おりたたみれんぞくし, oritatamirenzokushi] (n) {comp} fanfold paper; zig-zag fold paper; z-fold paper [Add to Longdo]
八つ橋;八ツ橋;八橋;八ッ橋[やつはし, yatsuhashi] (n) (1) type of sweet made with bean paste (local delicacy in Kyoto); cinnamon-seasoned cracknel (cookie); (2) zigzag bridge [Add to Longdo]
羊腸[ようちょう, youchou] (n) winding; zigzag [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
自贡[Zì gòng, ㄗˋ ㄍㄨㄥˋ, / ] Zigong prefecture level city in Sichuan, #34,838 [Add to Longdo]
弯弯曲曲[wān wān qū qū, ㄨㄢ ㄨㄢ ㄑㄩ ㄑㄩ, / ] curved; meandering; zigzagging, #50,660 [Add to Longdo]
莱比锡[Lái bǐ xī, ㄌㄞˊ ㄅㄧˇ ㄒㄧ, / ] Leipzig, capital of Saxony, #52,134 [Add to Longdo]
莱比锡[Lái bǐ xí, ㄌㄞˊ ㄅㄧˇ ㄒㄧˊ, / ] Leipzig, Germany, #52,134 [Add to Longdo]
自贡市[Zì gòng shì, ㄗˋ ㄍㄨㄥˋ ㄕˋ, / ] Zigong prefecture level city in Sichuan, #57,702 [Add to Longdo]
秭归[Zǐ guī, ㄗˇ ㄍㄨㄟ, / ] (N) Zigui (place in Hubei), #67,633 [Add to Longdo]
秭归县[Zǐ guī xiàn, ㄗˇ ㄍㄨㄟ ㄒㄧㄢˋ, / ] Zigui county in Hubei, #76,460 [Add to Longdo]
屈原纪念馆[Qū Yuán jì niàn guǎn, ㄑㄩ ㄩㄢˊ ㄐㄧˋ ㄋㄧㄢˋ ㄍㄨㄢˇ, / ] Qu Yuan memorial hall in Zigui County 秭歸縣|秭归县, Hubei, built in 1982 and a major tourist attraction since then, #402,473 [Add to Longdo]
之字形[zhī zì xíng, ㄓ ㄗˋ ㄒㄧㄥˊ, ] Z-shaped; zigzag [Add to Longdo]
姊归县[Zǐ Guī xiàn, ㄗˇ ㄍㄨㄟ ㄒㄧㄢˋ, / ] Zigui county in Hubei province [Add to Longdo]
锯齿形[jù chǐ xíng, ㄐㄩˋ ㄔˇ ㄒㄧㄥˊ, 齿 / ] sawtooth shape; zigzag [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
折りたたみ連続紙[おりたたみれんぞくし, oritatamirenzokushi] fanfold paper, zig-zag fold paper, z-fold paper [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
一張羅[いっちょうら, icchoura] das_einzige_gute_Kleidungsstueck [Add to Longdo]
不潔[ふけつ, fuketsu] unrein, unsauber, schmutzig [Add to Longdo]
偏狭[へんきょう, henkyou] engherzig, borniert [Add to Longdo]
冷淡[れいたん, reitan] -kalt, kaltherzig, gleichgueltig [Add to Longdo]
利己的[りこてき, rikoteki] egoistisch, eigennuetzig [Add to Longdo]
単一[たんいつ, tan'itsu] einzig, einfach, einheitlich [Add to Longdo]
単細胞[たんさいぼう, tansaibou] eine_Zelle, eine_einzige_Zelle, einzellig [Add to Longdo]
唯一[ゆいいつ, yuiitsu] -einzig, alleinig [Add to Longdo]
太っ腹[ふとっぱら, futoppara] grossmuetig, grossherzig, kuehn [Add to Longdo]
奮迅[ふんじん, funjin] heftig, hitzig, grimmig [Add to Longdo]
[び, bi] WINZIG, GERINGFUEGIG, LEICHT [Add to Longdo]
情け深い[なさけぶかい, nasakebukai] mitleidsvoll, barmherzig [Add to Longdo]
慈悲[じひ, jihi] Barmherzigkeit, Mitleid [Add to Longdo]
気宇広大[きうこうだい, kiukoudai] grossmuetig, hochherzig [Add to Longdo]
汚い[きたない, kitanai] schmutzig [Add to Longdo]
汚す[よごす, yogosu] schmutzig_werden, schmutzig_machen [Add to Longdo]
汚す[よごす, yogosu] schmutzig_werden, schmutzig_machen [Add to Longdo]
汚らわしい[けがらわしい, kegarawashii] schmutzig [Add to Longdo]
汚れる[よごれる, yogoreru] schmutzig_werden, schmutzig_machen [Add to Longdo]
汚れる[よごれる, yogoreru] schmutzig_werden, schmutzig_machen [Add to Longdo]
狭量[きょうりょう, kyouryou] engherzig [Add to Longdo]
率直[そっちょく, socchoku] aufrichtig, offen, offenherzig [Add to Longdo]
現職[げんしょく, genshoku] jetziger_Arbeitsplatz, gegenwaertiger_Arbeitsplatz [Add to Longdo]
紫煙[しえん, shien] Tabakrauch, Zigarettenqualm [Add to Longdo]
葉巻[はまき, hamaki] Zigarre [Add to Longdo]
薄情[はくじょう, hakujou] kaltherzig, hartherzig, gefuehllos, herzlos [Add to Longdo]
赤裸裸[せきらら, sekirara] -nackt, -offen, offenherzig, unverbluemt [Add to Longdo]
酷暑[こくしょ, kokusho] unbarmherzige_Hitze [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top