Search result for

zibes

(73 entries)
(0.0374 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -zibes-, *zibes*, zibe
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา zibes มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *zibes*)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dazibao(แดซ'ซิเบา) n. หนังสือตัวโต
zibet(ซิบ'บิท) n. ตัวชะมด

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Zanzibar แซนซิบาร์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Zibby.- Zibby! Liberal Arts (2012)
No, thanks. I'm actually craving some zibetto's.ไม่ล่ะ ขอบคุณ ผมจะไปดื่มที่ร้านซีเบตโต้ While You Weren't Sleeping (2011)
We see he is currently over Zanzibar, which is the next tracking station coming up.เราเห็นในปัจจุบันเขามีมากกว่า แซนซิบาร์ซึ่งเป็นสถานีติดตามต่อไปขึ้นมา Hidden Figures (2016)
Aunt Ziba.ป้าซีบา Pola X (1999)
And Aunt Ziba, she tells me and I understand -แล้วป้าซีบา ได้เล่าเรื่องราวให้ฉันเข้าใจ Pola X (1999)
- Mr. Sinclair, now, that plane takes off at only 78 decibels.Mr. Sinclair, die Startlautstärke des Flugzeugs liegt bei nur 78 Dezibel. Sting of Steele (1983)
She's over at the Zanzibar.Sie arbeitet im Zanzibar. Flashdance (1983)
- Signal-to-noise: 5.3 db.Signal-zu-Ton. 5,3 Dezibel. Into the Night (1985)
Bet it pumps out about 300 decibels, huh?Die pumpt bestimmt 300 Dezibel aus. Pretty in Pink (1986)
You know, it only takes 1 50 decibels to shatter the human ear. I thought it would be more.Um das menschliche Gehör auszuschalten, genügen 150 Dezibel. Soft Touch (1987)
Eugène Zanzibar?Eugène Zanzibar? Tandem (1987)
The camp's owned by a man named Zibelinsky.Das Camp gehört einem Mr. Zibelinsky. White Hunter Black Heart (1990)
-That's right. Mr. Zibelinsky.- Mr. Zibelinsky. White Hunter Black Heart (1990)
Zib here actually acted as my interpreter.Zib hat für mich übersetzt. White Hunter Black Heart (1990)
-No, you and Zib are plenty.- Nein, du und Zib, das reicht. White Hunter Black Heart (1990)
May I present Madam Dorshka and Mr. Zibelinsky, our hosts.Darf ich vorstellen? Madam Dorshka und Mr. Zibelinsky. White Hunter Black Heart (1990)
In order to neutralize a contamination of the water supply at the Federation colony on Beta Agni II, we are procuring 108 kilos of hytritium from the Zibalian trader, Kivas Fajo.Um eine Kontaminierung des Wasservorrats in der Kolonie Beta Agni II zu neutralisieren, erwarben wir 108 Kilo Hytritium von dem zibalianischen Händler Kivas Fajo. The Most Toys (1990)
A Zibalian trader of the Stacius Trade Guild, educated on Iraatan V.Zibalianischer Händler der Stacius-Handelsgilde, ausgebildet auf Iraatan V. The Most Toys (1990)
And liddle lamzy divey A kiddley divey too, wouldn't you?Zibicklabein tubun dabas abauch Hoboldriobio Episode #2.1 (1990)
A kiddley divey too, wouldn't you?Zibicklabein tubun dabas abauch Hoboldriobio Episode #2.1 (1990)
A kiddley divey too, wouldn't you?Zibicklabein tubun dabas abauch Hoboldriobio Zibicklabein tubun dabas abauch Hoboldriobio Zibicklabein tubun dabas abauch Hoboldriobio Episode #2.1 (1990)
And liddle lamzy divey A kiddley divey too, wouldn't you?Zibicklabein tubun dabas abauch Hoboldriobio Episode #2.1 (1990)
A kiddley divey too, wouldn't you?Zibicklabein tubun dabas abauch Hoboldriobio Episode #2.1 (1990)
And you didn`t hurt Cousin Jerry when you called his German wife a Nazi who probably slept with hitler?Du hast Cousin Jerrys deutsche Frau als Nazibraut bezeichnet, die mit Hitler geschlafen hat. Only the Lonely (1991)
This can make some real noise. 1 30 pulsating decibels of jackhammer.Das Ding macht einen Höllenlärm - 130 pulsierende Pressluft-Dezibel! Groin Pains (1992)
That's right, Al, and as any ZZ Top fan knows, hearing loss begins at 85 decibels.Genau, denn wie jeder ZZ Top-Fan weiß, beginnen Hörschäden bei 85 Dezibel. Groin Pains (1992)
At 1 00 decibels you have your ordinary 1 0-inch table saw.Bei 100 Dezibel hat man es mit einer gewöhnlichen 25cm-Tischsäge zu tun. Groin Pains (1992)
At 1 20 decibels you have your 1 2-inch radial arm saw.Bei 120 Dezibel dann mit einer 30cm-Radialkreissäge. Groin Pains (1992)
And very dangerous, at 1 80 decibels, you have your unbelievable 68-inch mother-in-law.Und bei hochgefährlichen 180 Dezibel handelt es sich dann meist um die unglaubliche 170cm-Schwiegermutter. Groin Pains (1992)
I noticed that the applause exceeded average decibel levels.Der Applaus übertraf das Durchschnitts-Dezibelniveau. Lessons (1993)
Let me throw on an extra Z-14 filter... and isolate everything over half a decibel.Ich versuch's mit einem Z-14-Filter, der isoliert alles über 0,5 Dezibel. Lazarus (1994)
The ambient noise level in this room is less than 30 decibels.- Genau. Der Geräuschpegel in diesem Raum liegt unter 30 Dezibel. The Way of the Warrior (1995)
72 decibels.72 Dezibel. The Way of the Warrior (1995)
This is taken from Volkischer Beobachter. A Nazi newspaper in 1934. The rumors are the same.Das stand im Völkischen Beobachter, einem Naziblatt aus dem Jahre 1934. Die Hand Die Verletzt (1995)
In the Zanzibar Club an unidentified man and woman were being pursued....Im Zanzibar-Club wurde ein Pärchen verfolgt Maximum Risk (1996)
That's got to hurt. They're at 65 decibels...- Sie liegen bei 65 Dezibel. Blaze of Glory (1997)
Five more decibels and they'll be legally disturbing the peace. And then what?Fünf Dezibel mehr und es gilt als Ruhestörung. Blaze of Glory (1997)
That's it... 70 decibels.Jetzt ist es soweit. 70 Dezibel. Blaze of Glory (1997)
No!Ich muss sie bei 82 Dezibel hören. In the Cards (1997)
She worked for a Nazi newspaper wrote countless poems and never let anyone with shiny long hair like myself slip away.Sie arbeitete bei einem Naziblatt, schrieb Unmengen Gedichte, und ließ nichts aus, was so schöne, lange Locken wie zum Beispiel ich hatte. Aimee & Jaguar (1999)
- Five decibels.5 Dezibel. Entrapment (1999)
The only thing is his legs were blown off by a Nazi mortar.Da ist nur ein Haken. Eine Nazibombe riss ihm die Beine weg. Where's Poppa (1999)
Your vocal modulations deviated by 0.30 deci-hertz.Ihre Stimmmodulationen wichen um 0,30 Dezibel ab. Equinox: Part II (1999)
-Perfect decibel.-Perfect Dezibel. The One with the Apothecary Table (2000)
Decibel.Dezibel. A.I. Artificial Intelligence (2001)
Hungary's two goals were scored by Puskas and Czibor, Germany's goals by Morlock and Rahn.Für Ungarn schossen Puskas und Ozibor, Anschluss- und Ausgleichstreffer... für die Deutschen Morlock und Rahn. The Miracle of Bern (2003)
Toni grabs the ball.Ozibor. Jetzt ein Schuss. The Miracle of Bern (2003)
The noise output is.04 DBs, which is inaudible to the ear.- Es sind ganze 0,04 Dezibel. Prelude (2003)
- Oh, yeah.180 Dezibel. Reunion (2003)
Junk is the stuff that was once valuable to us, but that we now have no use for.Subbed by RayBenzibo/Zakalwe Corrected by Deusex72 Schrott war uns einst von Bedeutung, doch dafür haben wir jetzt keine Verwendung mehr. Junkyard Dawgs (2003)

CMU English Pronouncing Dictionary
ZIBELL    Z AY1 B EH0 L
ZANZIBAR    Z AE1 N Z AH0 B AA2 R

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dezibel {n}decibel (dB) [Add to Longdo]
Spitzschwanzibis {m} [ornith.]Sharp-tailed Ibis [Add to Longdo]
Brandweber {m} [ornith.]Zanzibar Red Bishop [Add to Longdo]
Zibetkatze {f} [zool.]civet; civet cat [Add to Longdo]
Sansibar {m} (Insel im Indischen Ozean gehört zu Tansania)Zanzibar [Add to Longdo]
Zibo (Stadt in China)Zibo (city in China) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ザンジバルバタフライフィッシュ[, zanjibarubatafuraifisshu] (n) Zanzibar butterflyfish (Chaetodon zanzibarensis) [Add to Longdo]
マスクラット[, masukuratto] (n) muskrat (Ondatra zibethicus) [Add to Longdo]
蝦夷黒貂[えぞくろてん;エゾクロテン, ezokuroten ; ezokuroten] (n) (uk) Japanese sable (subspecies of sable native to Hokkaido, Martes zibellina brachyura) [Add to Longdo]
黒貂[くろてん;ふるき;クロテン, kuroten ; furuki ; kuroten] (n) (uk) sable (Martes zibellina) [Add to Longdo]
臭鼠[においねずみ;ニオイネズミ, nioinezumi ; nioinezumi] (n) (uk) (See マスクラット) muskrat (Ondatra zibethicus) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
桑给巴尔[Sāng jǐ bā ěr, ㄙㄤ ㄐㄧˇ ㄅㄚ ㄦˇ, / ] Zanzibar [Add to Longdo]
榴梿[liú lián, ㄌㄧㄡˊ ㄌㄧㄢˊ, / ] durian (esp. Durio zibethinus); durian fruit; also written 榴蓮|榴莲 [Add to Longdo]
榴莲[liú lián, ㄌㄧㄡˊ ㄌㄧㄢˊ, / ] durian (esp. Durio zibethinus); durian fruit; also written 榴槤|榴梿 [Add to Longdo]
淄博[Zī bó, ㄗ ㄅㄛˊ, ] Zibo prefecture level city in Shandong [Add to Longdo]
淄博市[Zī bó shì, ㄗ ㄅㄛˊ ㄕˋ, ] Zibo prefecture level city in Shandong [Add to Longdo]
紫貂[zǐ diāo, ㄗˇ ㄉㄧㄠ, ] sable (Martes zibellina) [Add to Longdo]
黑貂[hēi diāo, ㄏㄟ ㄉㄧㄠ, ] sable (Martes zibellina) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top