Search result for

yrs

(669 entries)
(0.0519 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -yrs-, *yrs*.
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา yrs มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *yrs*)
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
pyrokinesis[ไพ-โร-คิ-เน-ซิส] (n ) ความสามารถในการสร้าง หรือควบคุมไฟด้วยอำนาจจิต

English-Thai: Longdo Dictionary
payroll tax(n) เงิน (ภาษี) ส่วนหนึ่งที่หักได้จากเงินเดือนหรือค่าจ้าง และอีกส่วนจากนายจ้าง รัฐบาลหรือส่วนการปกครองท้องถิ่นเก็บเงิน (ภาษี) ส่วนนี้เพื่อเป็นค่าสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ต่างๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล (เมื่ออายุมาก) ค่าชดเชยหรือใช้จ่ายขณะว่างงาน เป็นต้น
syrupy(adj) มีลักษณะคล้ายน้ำเชื่อม (ใส ข้นและเหนียว) เช่น How come liquid dish detergents look so syrupy?

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
corn syrup (n ) แบะแซ
joyride (n ) การขับรถเรื่อยเปื่อย
joyriding (n ) การขโมยรถคนอื่นไปขับเล่น
keyring (n) พวงกุญแจ
See also: S. key ring,
panegyric (n ) บทสดุดี คือสุนทรพจน์อย่างเป็นทางการหรือต่อมาเป็นบทเขียนที่ใช้ในการสรรเสริญบุคคลหรือสิ่งของ เป็นคำที่มาจากภาษากรีกที่หมายถึงสุนทรพจน์ที่เหมาะแก่ที่ประชุม (panegyris) ในเอเธนส์การกล่าวบทสดุดีจะทำกันในเทศกาลระดับชาติหรือในการแข่งขันกีฬาโดยมีจุดประสงค์ในการเร้าใจผู้ที่มาร่วมเพื่อให้ปฏิบัติตนเช่นตัวอย่างอันดีของบรรพบุรุษ (Source:wikipedia.org)
See also: R. eulogy
polystyrene (n ) สารโพลิเมอร์ชนิดหนึ่ง ใช้ในการทำโฟม หรือ กล่องบรรจุอาหาร
pyrexเครื่องหมายการค้าที่ใช้สำหรับวัสดุ หรือ แก้วที่สามารถทนความร้อนได้
pyroclastic (adj ) ประกอบด้วยหินแร่จากภูเขาไฟ
Satyr (n ) ซาไทร์ (เทพปกรณัมกรีก)
tyrian (n ) ชาวไทระ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
byre    [N] โรงวัว, See also: คอกวัว
gyro    [PRF] วงแหวน, See also: วงกลม
lyre    [N] พิณชนิดหนึ่ง (เครื่องดนตรีของกรีกโบราณ)
pyre    [N] กองฟืน
pyro    [PRF] ไฟ, See also: ความร้อน
tyre    [N] ยางรถ, Syn. tire
tyro    [N] ผู้มาใหม่
lyric    [ADJ] เกี่ยวกับบทกวีที่บรรยายความรู้สึกส่วนตัว
lyric    [N] บทกวีที่บรรยายความรู้สึกของผู้แต่ง, See also: บทกวี, Syn. poem
myrrh    [N] ยางไม้หอมชนิดหนึ่ง, Syn. incense
pyron    [N] ประตูเข้า, See also: ทางเข้า, Syn. span, entrance, door
satyr    [N] เทพารักษ์ที่อยู่ในป่ามีรูปร่างกึ่งคนกึ่งแพะ, Syn. deity, faun, sylvan
satyr    [N] ชายหมกมุ่นในตัณหาราคะ, Syn. libertine, rake, lech
Syria    [N] ประเทศซีเรีย
syrup    [N] น้ำเชื่อม, See also: น้ำหวาน, Syn. treacle, sorghum
gyrate    [VI] หมุนเป็นวงกลม, See also: ส่ายเป็นวงกลม
lyrics    [N] เนื้อเพลง
martyr    [N] ผู้ยอมสละชีวิตเพื่อศาสนาหรือความเชื่อของตน, See also: ผู้ยอมพลีชีพ
martyr    [N] ผู้ทุกข์ทรมาน, See also: ผู้ทนทุกข์, Syn. sufferer
martyr    [N] ผู้แสร้งทำเป็นทุกข์ทรมานเพื่อให้คนอื่นเห็นใจ, See also: ผู้เรียกร้องความสนใจ
martyr    [VT] ฆ่าหรือทรมานด้วยเรื่องทางศาสนา, See also: ฆ่าให้ตายเพราะไม่ยอมเปลี่ยนความเชื่อ
myriad    [ADJ] มากมายมหาศาล, See also: ซึ่งมีจำนวนมหาศาล, ซึ่งนับไม่ถ้วน, Syn. innumerable, countless
myriad    [ADJ] ซึ่งมีเป็นหมื่น, Syn. ten thousand
myriad    [N] จำนวนมากมายก่ายกอง, See also: จำนวนมหาศาล
myrtle    [N] ดอกเมอเทิล
Syrian    [N] ชาวซีเรีย
syrinx    [N] อวัยวะส่วนที่ส่งเสียงของนก
syrinx    [N] เครื่องดนตรีชนิดหนึ่ง, Syn. panpipe
tyrant    [N] ผู้ปกครองที่เผด็จการ, Syn. despot, absolute ruler, dictator
zephyr    [N] ลมตะวันตก
dayroom    [N] ห้องสันทนาการในหน่วยงาน
hayride    [N] การนั่งบนรถบรรทุกหญ้าแห้งในตอนเย็นๆ อย่างสนุกสนาน
papyrus    [N] ต้นกกจำพวกหนึ่ง
papyrus    [N] กระดาษสมัยโบราณ
payroll    [N] บัญชีเงินเดือน
pyramid    [N] พีระมิด, See also: ที่ฝังพระศพของกษัตริย์ในประเทศอียิปต์
pyramid    [N] สิ่งของที่มีรูปทรงเหมือนพีระมิด, See also: รูปพีระมิด, Syn. monument
pyramid    [N] การต่อตัว
pyramid    [VI] ทำเป็นรูปทรงพีระมิด
pyretic    [ADJ] ซึ่งทำให้เป็นไข้ได้
syringe    [N] หลอดดูดยา
thyroid    [N] ต่อมไทรอยด์
tyranny    [N] ผู้ปกครองซึ่งกดขี่, See also: การใช้อำนาจกดขี่, การข่มเหง, Syn. oppression, cruelty, severity, despotism
copyread    [VT] แก้ไขต้นฉบับ, See also: ปรับปรุงต้นฉบับ, Syn. copy-edit, subedit
empyrean    [ADJ] สวยงามมาก (ทางวรรณคดี), See also: เยี่ยมยอด, Syn. empyreal, gloriou, sublime
empyrean    [N] สวรรค์ชั้นสูงสุดตามความเชื่อของกรีกและโรมันโบราณ, Syn. celestial, heaven, welkin
lyrebird    [N] นกชนิดหนึ่งพบในประเทศออสเตรเลียตัวผู้มีหางยาว
lyricist    [N] ผู้แต่งบทเพลง
martyred    [ADJ] ซึ่งเจ็บปวด, See also: ซึ่งทุกข์ทรมาน
myriapod    [N] สัตวประเภทตะขาบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
piriform; pyriform-รูปชมพู่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pyromaniaโรคชอบจุดไฟ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pyrophobiaอาการกลัวไฟ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pyrophylliteไพโรฟิลไลต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
pyrosis; heartburnอาการแสบร้อนกลางอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pyrotic๑. -กัดไหม้๒. -แสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pyroxeneไพรอกซีน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
pyroxeniteหินไพรอกซีไนต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
protuberance, laryngeal; Adam's apple; eminence, thyroid; prominence, laryngealลูกกระเดือก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parathyroid๑. -พาราไทรอยด์๒. ต่อมพาราไทรอยด์ [มีความหมายเหมือนกับ gland, parathyroid]๓. ต่อมเคียงไทรอยด์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parathyroid glandต่อมพาราไทรอยด์ [มีความหมายเหมือนกับ parathyroid ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parathyroidectomise; parathyroidectomizeตัดต่อมพาราไทรอยด์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parathyroidectomize; parathyroidectomiseตัดต่อมพาราไทรอยด์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parathyroidectomyการตัดต่อมพาราไทรอยด์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
payroll deduction insuranceมีความหมายเหมือนกับ salary savings insurance [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
payroll taxภาษีหักจากค่าจ้าง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
panegyricบทสดุดี [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
parathyroprival; parathyroprivic; parathyroprivous๑. -ถูกตัดต่อมพาราไทรอยด์๒. -ขาดต่อมพาราไทรอยด์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parathyroprivia๑. ภาวะถูกตัดต่อมพาราไทรอยด์๒. ภาวะขาดต่อมพาราไทรอยด์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parathyroprivic; parathyroprival; parathyroprivous๑. -ถูกตัดต่อมพาราไทรอยด์๒. -ขาดต่อมพาราไทรอยด์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parathyroprivous; parathyroprival; parathyroprivic๑. -ถูกตัดต่อมพาราไทรอยด์๒. -ขาดต่อมพาราไทรอยด์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pyritizationการเกิดไพไรต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
pyr(o)-ไฟ, ร้อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pyrobitumenไพโรบิทูเมน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
pyroclastic rock; volcanic clasticหินตะกอนภูเขาไฟ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
pyrogen; pyretogenสารก่อไข้ [มีความหมายเหมือนกับ pyrectic ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pyrogenetic stage; stage of fervescence; stage, pyretogenicระยะไข้ขึ้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pyrogenic; febrifacient; febrific; pyretogenetic; pyretogenic-ก่อไข้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pyrogenous; pyretogenous-เกิดจากไข้, -เหตุไข้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pyrolysisการสลายด้วยความร้อน [มีความหมายเหมือนกับ thermolysis ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pyrolysisการแยกสลายด้วยความร้อน [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
perithyreoiditis; perithyroiditisถุงหุ้มไทรอยด์อักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
perithyroiditis; perithyreoiditisถุงหุ้มไทรอยด์อักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pneumatic tire; pneumatic tyreยางสูบลม [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
prominence, laryngeal; Adam's apple; eminence, thyroid; protuberance, laryngealลูกกระเดือก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pyretherapy; pyretotherapy; therapy, feverการบำบัดด้วยไข้, การใช้ไข้รักษาโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pyretic; pyrexial; pyrexic-ไข้ [มีความหมายเหมือนกับ pyrectic ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pyretogen; pyrogenสารก่อไข้ [มีความหมายเหมือนกับ pyrectic ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pyretogenesis๑. กำเนิดไข้๒. การก่อไข้ [มีความหมายเหมือนกับ thermacogenesis ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pyretogenetic; febrifacient; febrific; pyretogenic; pyrogenic-ก่อไข้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pyretogenic; febrifacient; febrific; pyretogenetic; pyrogenic-ก่อไข้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pyretogenic stage; stage of fervescence; stage, pyrogeneticระยะไข้ขึ้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pyretogenous; pyrogenous-เกิดจากไข้, -เหตุไข้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pyretologyวิทยาเรื่องไข้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pyretolysis๑. การลดไข้๒. การสลายเร็วเหตุไข้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
papyraceous; chartaceousคล้ายกระดาษ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
papyraceous; chartaceousคล้ายกระดาษ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
prethyroid; prethyroideal; prethyroidean-หน้าไทรอยด์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
prethyroideal; prethyroid; prethyroidean-หน้าไทรอยด์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
prethyroidean; prethyroid; prethyroideal-หน้าไทรอยด์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Copyrightลิขสิทธิ์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Copyright pageหน้าลิขสิทธิ์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Copyright lawกฎหมายลิขสิทธิ์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Fair use (Copyright)การใช้โดยเป็นธรรม, การใช้โดยชอบธรรม

การใช้โดยเป็นธรรม หรือ การใช้โดยชอบธรรม (Fair use) เป็นข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ที่สำคัญประการหนึ่ง ที่กฎหมายกำหนดให้บุคคลทั่วไปมีสิทธิพิเศษที่จะใช้งานอันมีลิขสิทธิ์ โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของลิขสิทธิ์ หากการใช้นั้นเป็นการใช้ที่เป็นธรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างดุลยภาพระหว่างการปกป้องผลประโยชน์อันชอบธรรมของเจ้าของลิขสิทธิ์ และการรักษาประโยชน์ของสาธารณชนในอันที่จะใช้งานอันมีลิขสิทธิ์ ซึ่งหลักการว่าด้วยดุลยภาพนี้เป็นหลักการพื้นฐานของกฎหมายลิขสิทิ์ของทุกประเทศ โดยมีความมุ่งหมายที่จะส่งเสริมให้เกิดการสร้างงานที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อสังคม และให้สังคมสามารถใช้งานนั้นได้โดยไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิของผู้สร้างสรรค์งาน

การจะเข้าข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ และเข้าข่ายการใช้โดยเป็นธรรม (Fair use) จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 3 ประการ คือ

1. เป็นการกระทำเพื่อการวิจัยหรือศึกษางานนั้น

2. การกระทำนั้นมิได้เป็นการกระทำเพื่อหากำไร

3. การกระทำนั้นไม่ขัดต่อการแสวงหาประโยชน์ตามปกติของเจ้าของลิขสิทธิ์ และไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายของเจ้าของลิขสิทธิ์เกินสมควร [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Copyrightลิขสิทธิ์

ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

ลิขสิทธิ์ หมายความว่า สิทธิแต่ผู้เดียวที่จะทำการใด ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ เกี่ยวกับงานที่ผู้สร้างสรรค์ได้ทำขึ้น

ผู้สร้างสรรค์ หมายความว่า ผู้ทำหรือผู้ก่อให้เกิดงานสร้างสรรค์อย่างใดอย่างหนึ่ง ที่เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้

ลิขสิทธิ์ เป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่งที่กฎหมายให้ความคุ้มครอง โดยให้เจ้าของลิขสิทธิ์เป็นผู้มีสิทธิแต่ผู้เดียว (Exclusive rights) ที่จะกระทำการใด ๆ เกี่ยวกับงานสร้างสรรค์ที่ได้ทำขึ้น

งานสร้างสรรค์ที่มีลิขสิทธิ์ ประกอบด้วยงานประเภทต่าง ๆ คือ

1. วรรณกรรม หมายความว่า งานนิพนธ์ที่ทำขึ้นทุกชนิด เช่น หนังสือ จุลสาร สิ่งเขียน สิ่งพิมพ์ ปาฐกถา เทศนา คำปราศรัย สุนทรพจน์ และให้หมายความรวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วย

2. นาฏกรรม หมายความว่า งานเกี่ยวกับการรำ การเต้น การทำท่า หรือการแสดงที่ประกอบขึ้นเป็นเรื่องราว และให้หมายความรวมถึงการแสดงโดยวิธีใบ้ด้วย

3. ศิลปกรรม หมายความว่า งานอันมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ เช่น งานจิตรกรรม งานประติมากรรม งานภาพพิมพ์ งานสถาปัตยกรรม งานภาพถ่าย งานภาพประกอบ แผนที่ โครงสร้าง ภาพร่าง งานศิลปประยุกต์

4. ดนตรีกรรม หมายความว่า งานเกี่ยวกับเพลงที่แต่งขึ้นเพื่อบรรเลงหรือขับร้อง ไม่ว่าจะมีทำนองและคำร้องหรือมีทำนองอย่างเดียว และให้หมายความรวมถึงโน้ตเพลงหรือแผนภูมิเพลงที่ได้แยก และเรียบเรียงเสียงประสานแล้ว

5. โสตทัศนวัสดุ หมายความว่า งานอันประกอบด้วยลำดับของภาพโดยบันทึกลงในวัสดุไม่ว่าจะมีลักษณะอย่างใด อันสามารถที่จะนำมาเล่นซ้ำได้อีกโดยใช้เครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการใช้วัสดุนั้น และให้หมายความรวมถึงเสียงประกอบงานนั้นด้วย ถ้ามี

6. ภาพยนตร์ หมายความว่า โสตทัศนวัสดุอันประกอบด้วยลำดับของภาพ ซึ่งสามารถนำออกฉายต่อเนื่องได้อย่างภาพยนตร์หรือสามารถบันทึกลงบนวัสดุอื่น เพื่อนำออกฉายต่อเนื่องได้อย่างภาพยนตร์ และให้หมายความรวมถึงเสียงประกอบภาพยนตร์นั้นด้วย ถ้ามี

7. สิ่งบันทึกเสียง หมายความว่า งานอันประกอบด้วยลำดับของเสียงดนตรี เสียงการแสดง หรือเสียงอื่นใด โดยบันทึกลงในวัสดุไม่ว่าจะมีลักษณะใด ๆ อันสามารถที่จะนำมาเล่นซ้ำได้อีกโดยใช้เครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการใช้วัสดุนั้น แต่ทั้งนี้ มิให้หมายความรวมถึงเสียงประกอบภาพยนตร์หรือเสียงประกอบโสตทัศนวัสดุอย่างอื่น

8. งานแพร่เสียงแพร่ภาพ หมายความว่า งานที่นำออกสู่สาธารณชนโดยการแพร่เสียงทางวิทยุกระจายเสียง การแพร่เสียงและหรือภาพทางวิทยุ โทรทัศน์ หรือโดยวิธีอย่างอื่นอันคล้ายคลึงกัน

ทั้งนี้โดยทั่วไป ลิขสิทธิ์นี้มีอยู่ตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์ และมีอยู่ต่อไปอีกเป็นเวลา 50 ปี นับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Copyright lawกฎหมายลิขสิทธิ์
กฎหมายลิขสิทธิ์ คือ กฎหมายที่ให้ความคุ้มครองสิทธิในทางวรรณกรรมและศิลปกรรม ผู้แต่งหรือเจ้าของผลงานจะได้รับความคุ้มครองโดยกฎหมายนี้ ผู้ใดจะนำข้อความไปตีพิมพ์หรือแปลเป็นภาษาอื่นๆ หรือผลิตออกเผยแพร่โดยมิได้รับอนุญาตจากผู้แต่งหรือเจ้าของผลงาน หรือเจ้าของลิขสิทธิ์มิได้

กฎหมายลิขสิทธิ์ของแต่ละประเทศจะระบุให้สำนักพิมพ์หรือผู้จัดพิมพ์ส่งหนังสือที่พิมพ์ให้หอสมุดแห่งชาติเก็บรักษา ตามจำนวนที่กำหนด ส่วนใหญ่จะเป็นจำนวน 2 ฉบับ เพื่อเป็นการควบคุมบรรณานุกรมของสิ่งพิมพ์ที่ผลิตในแต่ละประเทศ

หนังสือภาษาต่างประเทศ จะมีการแจ้งลิขสิทธิ์ระบุไว้ที่หน้าลิขสิทธิ์หรือ copyright page ซึ่งก็คือ ด้านหลังของหน้าปกใน โดยจะปรากฏคำว่า Copyright หรือ © พร้อมทั้งชื่อเจ้าของลิขสิทธิ์และปี ค.ศ. ที่ได้รับลิขสิทธิ์เป็นครั้งแรก และจะมีรายละเอียดถึงการห้ามคัดลอกข้อความใดข้อความหนึ่ง โดยมิได้รับอนุญาต

หนังสือภาษาไทย จะมีคำว่า สงวนลิขสิทธิ์ ปรากฏไว้ที่ด้านหลังหน้าปกใน เช่นเดียวกัน และมีการระบุชื่อเจ้าของลิขสิทธิ์และปี พ.ศ ที่ได้รับลิขสิทธิ์เป็นครั้งแรก และจะมีรายละเอียดถึงการห้ามคัดลอกข้อความใดข้อความหนึ่ง โดยมิได้รับอนุญาต

กฎหมายลิขสิทธิ์มีความเกี่ยวข้องกับห้องสมุด เนื่องจากห้องสมุดมีงานลิขสิทธิ์หลายประเภทอยู่ในครอบครอง เช่น งานวรรณกรรม ในรูปของหนังสือ วารสาร สิ่งพิมพ์ในลักษณะต่างๆ ตลอดจนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ งานโสตทัศนวัสดุ เช่น วีดิทัศน์ ฯลฯ สื่อบันทึกเสียงรูปแบบต่างๆ เช่น แผ่นเสียง เทปคาสเซทส์ งานศิลปกรรม เช่น ภาพวาด ภาพเขียน เป็นต้น

ธัชชัย ศุภผลศิริ ได้จำแนกสถานภาพของห้องสมุดที่เกี่ยวกับงานลิขสิทธิเป็น 4 ประำการ คือ

1. ในฐานะเจ้าของทรัพย์สิน

2. ในฐานะผู้ครอบครองทรัพย์สิน

3. ในฐานะเจ้าของลิขสิทธิ์

4. ในฐานะผู้ใช้งานลิขสิทธิ์

1. ห้องสมุดในฐานะเจ้าของทรัพย์สิน ห้องสมุดเป็นผู้จัดซื้อ จัดหาสื่อต่างๆ เข้ามา แต่มิได้หมายความว่า ห้องสมุดเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ เพียงแต่ห้องสมุดมีกรรมสิทธิ์ในสื่อเหล่านั้น ห้องสมุด อาจนำมาไว้ให้บริการผู้อ่่านในห้องสมุดหรือยืมไปอ่าน หากไม่นำมาคืน ห้องสมุดสามารถใช้สิทธิทวงถามเพื่อให้นำมาคืนได้ แต่ห้องสมุดไม่มีสิทธิ์ที่จะทำซ้ำหรือดัดแปลง หรือเผยแพร่งานนั้นต่อสาธารณชนได้ หากไม่ได้รับอนุญาตจากผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ เช่น ห้องสมุดไม่สามารถนำหนังสือที่ซื้อมาทำสำเนาเข้าปกเป็นจำนวนหลายเล่ม เพื่อให้มีจำนวนหนังสือเพิ่มขึ้นโดยไม่ต้องซื้อไม่ได้ เป็นต้น

2. ห้องสมุดในฐานะผู้ครอบครองทรัพย์สิน หมายถึง ห้องสมุดมิได้เป็นเจ้าของทรัพย์สิน แต่อยู่ในฐานะครอบครองทรัพย์สินเท่านั้น เจ้าของทรัพย์สินอาจให้ยืมหนังสือหรือสิ่งของบางรายการแก่ห้องสมุด และอาจระบุเงื่อนไขบางประการไว้ เช่น การนำสิ่งของมาแสดงในงานนิทรรศการ เมื่อครบกำหนดต้องคืน และห้องสมุดต้องรักษาทรัพย์สินนั้นๆ

3. ห้องสมุดในฐานะเข้าของลิขสิทธิ์ ห้ิองสมุดอาจจะเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานที่มีอยู่ในห้องสมุด การใช้งานลิขสิทธิ์ย่อมไม่มีปัญหาใดๆ เพียงแต่ดูแลลิขสิทธิ์ของตนเองเมื่อพบว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์ในงานเหล่านั้น

4. ห้องสมุดในฐานะผู้ใช้งานลิขสิทธิ์ ห้องสมุดไม่ใช่เจ้าของลิขสิทธิ์ แต่เป็นผู้ที่จะใช้งานลิขสิทธิ์นั้นในขอบเขตการให้บริการของตน แต่โดยหลักแล้ว ห้องสมุดไม่ใช่เจ้าของลิขสิทธิ์ ย่อมกระทำการที่กฎหมายให้เจ้าของลิขสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวไม่ได้ แต่อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้งานลิขสิทธิ์อาจได้รับการปกป้องจากการกล่าวหาว่าละเมิดลิขสิทธิ์ ด้วยการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

4.1 การกระทำโดยได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์

4.2 การกระทำต่องานที่หมดอายุลิขสิทธิ์ไปแล้ว

4.3 การกระทำต่อสิ่งที่ไม่มีลิขสิทธิ์

4.4 การกระทำที่ต้องด้วยข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์

การกระทำโดยไ้ด้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ห้องสมุดตรวจสอบว่าผู้ใดเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์และทำการขออนุญาต โดยมีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษร และควรแจ้งว่าเป็นการใช้เพื่อประโยชน์ในการศึกษา และขอความอนุเคราะห์ในการยกเว้นค่าใช้ลิขสิทธิ์ (กรณีที่เจ้าของลิขสิทธิ์อาจจะมีเงื่อนไข)

การกระทำต่องานที่หมดอายุลิขสิทธิ์ไปแล้ว งานที่หมดอายุลิขสิทธิ์ย่อมตกเป็นสมบัติสาธารณะ ไม่ต้องขออนุญาตต่อผู้ใด ห้องสมุดอาจทำซ้ำ เพื่อการเก็บรักษาหรือเพื่อให้ผู้ใช้บริการยืมอ่านได้

การกระทำต่อสิ่งที่ไม่มีลิขสิทธิ์ สิ่งที่กฎหมายลิขสิทธิ์ระบุว่าไม่มีลิขสิทธิ์ คือ

1. ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่างๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสารอันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ

2. รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย

3. ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือ หน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถ่น

4. คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ

5. คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่างๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือท้องถิ่นจัดทำขึ้น

สิ่งต่างๆ ข้างต้น ไม่ถือว่าเป็นงานลิขสิทธิ์ ห้องสมุดอาจทำซ้ำ ดัดแปลงหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้

การกระทำที่ต้องด้วยข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ระบุข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวกับงานดำเนินงานของห้องสมุดหลายมาตรา มีทั้ืงบทเฉพาะเกี่ยวกับการทำซ้ำโดยบรรณารักษ์ของห้องสมุด (มาตรา 34) บทบัญญัติทั่วไปสำหรับการพิจารณาข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์งานประเภทต่างๆ (มาตรา 32 และมาตรา 33) และบทบัญญัติเกี่ยวกับงานลิขสิทธิ์เฉพาะประเภท (มาตร 35 ถึง 42) แต่ตัวบทกฎหมายนี้ก็ไม่ได้บัญญัติชัดเจนพอที่จะอ่านแล้วชี้ชัดได้ว่าการกระทำอย่างใดขนาดใดจะถือว่าต้องด้วยข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์

รายการอ้างอิง

ธัชชัย ศุภผลศิริ. "กฎหมายลิขสิทธิ์กับงานห้องสมุด" หน้า 5-25 ใน เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง ลิขสิทธิ์ในงานห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศ. กรุงเทพฯ : สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543. [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Copyright pageหน้าลิขสิทธิ์
หน้าลิขสิทธิ์ อยู่ด้านหลังหน้าปกใน ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจดลิขสิทธิ์ หนังสือภาษาอังกฤษจะมีสัญลักษณ์ © เพื่อให้ทราบว่าเป็นปีลิขสิทธิ์ ซึ่งหมายถึง หนังสือเล่มนี้หรือผลงานนี้ได้จดลิขสิทธิ์และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ห้ามผู้อื่นคัดลอกหรือเลียนแบบโดยมิได้รับอนุญาต ระบุข้อความให้ทราบการสงวนลิขสิืทธิ์ เจ้าของลิขสิทธิ์ รวมทั้งข้อความเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ และข้อมูลเกี่ยวกับการพิมพ์การจำหน่าย เช่น สถานที่พิมพ์ สำนักพิมพ์ เป็นต้น และมักจะปรากฏข้อมูล CIP (Cataloging in Publication) อยู่ด้วย

ตัวอย่าง

Copyright © 2004 by the American Library Association. All rights reserved except those which may be granted Section 107 and 108 of the Copyright Revision Act of 1976.

Cop<b>yr</b>ightPage1

จากหนังสือ Protecting your library's digital sources : the essential guide to planning and preservation

ส่วนหนังสือภาษาไทยมักจะใช้คำว่า "สงวนลิขสิทธิ์" ข้อมูลการสงวนลิขสิืทธิ์ เจ้าของลิขสิทธิ์ รวมทั้งข้อความเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ และข้อมูลเกี่ยวกับการพิมพ์การจำหน่าย เช่น สถานที่พิมพ์ สำนักพิมพ์ เป็นต้น และมักจะปรากฏข้อมูล CIP (Cataloging in Publication) อยู่ด้วย

ตัวอย่าง

สงวนลิขสิทธิ์ในประเทศไทยตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2554 โดย บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ห้ามคัดลอก ลอกเลียน ดัดแปลง ทำซ้ำ จัดพิมพ์ หรือกระทำอื่นใด โดยวิธีการใดๆ ในรูปแบบใดๆ ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดของหนังสือเล่มนี้ เพื่อเผยแพร่ในสื่อทุกประเภท หรือเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ นอกจากจะได้รับอนุญาต

Cop<b>yr</b>ightPage2

จากหนังสือ พูดดีไม่ต้องเพาเวอร์พอยต์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Copyright infringementการละเมิดลิขสิทธิ์

การละเมิดลิขสิทธิ์ หมายถึงการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง ทำซ้ำ โดยผู้เป็นเจ้าของผลงานไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ ซึ่งผลงานสิ่งประดิษฐ์ วรรณกรรม ศิลปกรรม ฯลฯ เป็นกรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์ของผู้สร้างสรรค์ การนำผลงานมาใช้อาจมีเงื่อนไขบางประการเรียกว่าสัญญาอนุญาต ซึ่งกำหนดโดยเจ้าของผลงานหรือกำหนดตามกฎหมาย เมื่อไม่ทำตามเงื่อนไขจึงถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์

สนธิสัญญาระหว่างประเทศที่มีจุดประสงค์มุ่งให้ความคุ้มครองในเรื่องลิขสิทธิ์ และป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ เช่น สนธิสัญญากรุงเบิร์น สนธิสัญญาลิขสิทธิ์ และสนธิสัญญาการแสดงและสิ่งบันทึกเสียง นอกจากสนธิสัญญาแล้ว ยังมีองค์กรที่ให้การคุ้มครองเพื่อป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ เช่น องค์การการค้าโลก และกรมทรัพย์สินทางปัญญา

สำหรับประเทศไทย ได้มีการออกพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 บังคับใช้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดลิขสิทธิ์ คือ มาตรา 27 ระบุว่าการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งแก่งานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ โดยไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา 15 (5) ให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ ถ้าได้กระทำดังต่อไปนี้ (1) ทำซ้ำหรือดัดแปลง (2) เผยแพร่ต่อสาธารณชน

มาตรา 15 ภายใต้บังคับมาตรา 9 มาตรา 10 และมาตรา 14 เจ้าของลิขสิทธิ์ย่อมมีสิทธิแต่ผู้เดียว ดังต่อไปนี้ (1) ทำซ้ำหรือดัดแปลง (2) เผยแพร่ต่อสาธารณชน (3) ให้เช่าต้นฉบับ หรือสำเนางานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ และสิ่งบันทึกเสียง (4) ให้ประโยชน์อันเกิดจากลิขสิทธิ์แก่ผู้อื่น (5) อนุญาตให้ผู้อื่นใช้สิทธิตาม (1) (2) หรือ (3) โดยจะกำหนดเงื่อนไขอย่างใดหรือไม่ก็ได้ แต่เงื่อนไขดังกล่าวจะกำหนดในลักษณะที่เป็นการจำกัดการแข่งขันโดยไม่เป็นธรรมไม่ได้ การพิจารณาว่าเงื่อนไขตามวรรคหนึ่ง (5) จะเป็นการจำกัดการแข่งขันโดยไม่เป็นธรรมหรือไม่ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง

อย่างไรก็ตาม การละเมิดลิขสิทธิ์ มีข้อยกเว้นในประเด็นเรื่อง การใช้โดยเป็นธรรม หรือ การใช้โดยชอบธรรม (Fair use) ที่เป็นข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ที่กฎหมายกำหนดให้บุคคลทั่วไปมีสิทธิพิเศษที่จะใช้งานอันมีลิขสิทธิ์ โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของลิขสิทธิ์ หากการใช้นั้นเป็นการใช้ที่เป็นธรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างดุลยภาพระหว่างการปกป้องผลประโยชน์อันชอบธรรมของเจ้าของลิขสิทธิ์ และการรักษาประโยชน์ของสาธารณชนในอันที่จะใช้งานอันมีลิขสิทธิ์ ซึ่งหลักการว่าด้วยดุลยภาพนี้เป็นหลักการพื้นฐานของกฎหมายลิขสิทิ์ของทุกประเทศ โดยมีความมุ่งหมายที่จะส่งเสริมให้เกิดการสร้างงานที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อสังคม และให้สังคมสามารถใช้งานนั้นได้โดยไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิของผู้สร้างสรรค์งาน การจะเข้าข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ และเข้าข่ายการใช้โดยเป็นธรรม (Fair use) จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 3 ประการ คือ เป็นการกระทำเพื่อการวิจัยหรือศึกษางานนั้น การกระทำนั้นมิได้เป็นการกระทำเพื่อหากำไร และการกระทำนั้นไม่ขัดต่อการแสวงหาประโยชน์ตามปกติของเจ้าของลิขสิทธิ์และไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายของเจ้าของลิขสิทธิ์เกินสมควร [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Pyrethroidไพรีทรอยด์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Pyrogenไพโรเจน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Thyroid antagonistสารต้านธัยรอยด์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Copyrightลิขสิทธิ์ [เศรษฐศาสตร์]
Payroll taxภาษีค่าจ้าง [เศรษฐศาสตร์]
Ada Augusta Byronเอดา ออกุสตา ไบรอน
นักคณิตศาสตร์สตรีชาวอังกฤษผู้ได้สมญาว่านักเขียนโปรแกรมคนแรกของโลก [คอมพิวเตอร์]
Pyrolysisการแยกสลายด้วยความร้อน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Thyroid glandต่อมธัยรอยด์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Hyperthyroidismต่อมธัยรอยด์เป็นพิษ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Thyroxineธัยรอกซิน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Thyroid hormonesธัยรอยด์ฮอร์โมน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
World Intillectual Property Organization Copyright treaty (1996)สนธิสัญญาลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (ค.ศ. 1996) , สนธิสัญญาลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (ค.ศ. 1996) [TU Subject Heading]
Albizia myriophyllaชะเอมป่า [TU Subject Heading]
Art, Syrianศิลปะซีเรีย [TU Subject Heading]
Benzopyreneเบนโซไพรีน [TU Subject Heading]
Christian martyrsผู้พลีชีพในคริสตศาสนา [TU Subject Heading]
Congenital hypothyroidismภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมนแต่กำเนิด [TU Subject Heading]
Copyrightลิขสิทธิ์ [TU Subject Heading]
Copyright and electronic data processingลิขสิทธิ์กับการประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ [TU Subject Heading]
Copyright infringementการละเมิดลิขสิทธิ์ [TU Subject Heading]
Copyright, Internationalลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศ [TU Subject Heading]
Diospyrosไดโอสไพรอส [TU Subject Heading]
Diospyros rubraพญารากดำ, พญารากดำ [TU Subject Heading]
Dipyroneไดพัยโรน [TU Subject Heading]
Fair use (Copyright)การใช้ลิขสิทธิ์ของผู้อื่นโดยชอบ [TU Subject Heading]
Hyperparathyroidismภาวะฮอร์โมนต่อมพาราไทรอยด์สูง [TU Subject Heading]
Hyperthyroidismภาวะต่อมไทรอยด์ทำงานเกิน [TU Subject Heading]
Hypothyroidismภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมน [TU Subject Heading]
Immunoglobulins, Thyroid-stimulatingอิมมูโนโกลบุลินชนิดกระตุ้นต่อมไทรอยด์ [TU Subject Heading]
Lyric poetryกวีนิพนธ์ความในใจ [TU Subject Heading]
Lyric writing (Popular music)การประพันธ์เนื้อเพลง [TU Subject Heading]
Lyricistsนักประพันธ์เนื้อเพลง [TU Subject Heading]
Magic, Assyro-Babylonianไสยศาสตร์แอสซีเรียบาบิโลเนีย [TU Subject Heading]
Martyrsผู้พลีชีพในศาสนา [TU Subject Heading]
Payroll taxภาษีเงินเดือน [เศรษฐศาสตร์]
Myristic acidsกรดไมริสติก [TU Subject Heading]
Myrtaceaeเมอร์ตาซีอี [TU Subject Heading]
Nutmeg tree ; Myristica fragransต้นจันทน์เทศ [TU Subject Heading]
Palmyra palmต้นตาล [TU Subject Heading]
Palmyra palm sugarน้ำตาลโตนด [TU Subject Heading]
Parathyroid diseasesโรคต่อมพาราไทรอยด์ [TU Subject Heading]
Parathyroid glandsต่อมพาราไทรอยด์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
yrHe liked to blame most of his faults and misfortunes of his life on a tyrannical father.
yrThey were under the yoke of a tyrant.
yrEvery step you take. [Lyric]
yrMother Earth I've left the nest [Lyric]
yrThe tyrant's heart melted with compassion.
yrThe people revolted against the tyranny.
yrThe people suffered under the cruel tyrant.
yrThere's a king on a throne with his eyes torn out. [Lyric]
yrBut it's my destiny to be the king of pain. [from song lyrics]
yrOur so-called leaders speak. [Lyric]
yrBlue, darkly, deeply, beautifully blue. [Lyric]
yrI am a shy boy. [M] [Lyric]
yrI'm looking for love to reach someone I want to touch deep inside. [Lyric]
yrI wanna be famous, a star of the screen. [Lyrics]
yrI'm the taxman. [M] [Lyrics]
yrThere will be an answer. [Lyrics]
yrI know that my world is coming down. [Lyrics]
yrTouch the sound of silence. [Lyrics]
yrBlinding me for all eternity. [Lyrics]
yrSteal my eyes so that I can see. [Lyrics]
yrWhen the scum stops appearing pour the syrup back into a clean bottle and keep it in the fridge.
yrCough syrup. If I don't drink a mouthful before going on stage I can't settle down!
yrThe question "Do records of shougi games have copyright?" has been discussed in many places.
yrI'd defeated the four sub-bosses and got through the damn long underground labyrinth.
yrAmong the people of the colonies suffering under Earth's tyranny a force emerges intending to overthrow the status quo through terrorism.
yrTyrannical governments frequently gaol their political opponents.
yrI ran away without saying anything because I didn't want to lose our love. [Lyric]
yrBy the by, this ability to will fire into existence is apparently called pyrokinesisis.
yrCopyright Problems in the Information Superhighway.
yrInstitutionally, a major restraint is the copyright problem.
yrOne day Byron awoke to find himself famous.
yrA nail penetrated the car tyre.
yrThus, the tyrant succeeded in conquering the kingdom.
yrThis book is still copyrighted.
yrScott was contemporary with Byron.
yrI hiked through the Pyrenees from Spain to Paris.
yrThe shape of the roof looks like a pyramid.
yrPeople in the country were living under a tyranny.
yrThe data collected in Tyrel's research is of great value both to administrators and to educators.
yrByron left England, never to return.
yrThe secret of the pyramid was brought to light by science.
yrThe pyramids were built in ancient times.
yrIt's fine to set up a web page, just be sure you don't infringe anybody's copyright.
yrThere is a myriad of stars in the universe.
yrOur sales performance is just skyrocketing.
yrHow many people are there on the payroll?
yrWe will not bend to the will of a tyrant.
yrAnd many times I've cried. [Lyric]
yrEmperor Nero was an extremely evil tyrant.
yrGold prices are skyrocketing in the wake of financial instability.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
antipyretic(แอนทีไพเรท' ทิค) adj.,n. ลดไข้,ยาลดไข้. -antipyresis n., Syn. analgesic)
antipyrine(แอนทีไพ' ริน) n. ผงขาวเป็นยาลดไข้และแก้ปวด (sedative, antipyretic)
argyrol(อาร์'ไจรอล) n. mild silver protein
assyria(อะเซอ'เรีย) n. อาณาจักรโบราณในเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ (in SW Asia)
assyrian(อะเซอ'เรียน) n. ชาวแอสซีเรีย, ภาษาแอสซีเรีย. -adj. เกี่ยวกับชาวเมืองและภาษาแอสซีเรีย (of Assyria)
assyriology(อะเซอริออล'โลจี) n. การศึกษาประวัติศาสตร์ภาษา วัฒนธรรมและอื่น ๆ ของ Assyria -Assyriologist, n.
autogyro(ออโทไจ'โร) n. = autogiro
bullyrag(บูล'ลีแรก) {bullyragged,bullyragging,bullyrags} vt. รังแก,กระทำผิดต่อ,ล้อเลียนต่อ, See also: bullyragger n. ดูbullyrag
byre(ไบ'เออร์) n. คอกวัว,คอกปศุสัตว์
byroadn. ทางอ้อม,ถนนอ้อม,ถนนรอง
circumgyratevi. เดินรอบ,เคลื่อนที่รอบ,โคจร
collyrium(คะเลอ'เรียม) n. ยาล้างตา,ยาหยอดตา
copyright(คอพ'พีไรทฺ) n. ลิขสิทธิ์. adj. ซึ่งได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์, See also: copyrightable adj. ดูcopyright copyrighter n. ดูcopyright
deoxyribonucleic acidดูDNA,เป็นโปรตีนเชิงซ้อนชนิดหนึ่งซึ่งเป็นตัวสำคัญที่เกี่ยวกับกรรมพันธุ์
empyrean(เอมพะรี'เอิน) n. สวรรค์ชั้นสูงสุด,วิมานชั้นสูงสุด adj. ดู empyreab
funeral pyren. กองฟืนสำหรับเผาศพ,เมรุเผาศพ
gyr(o) - Pref."วงแหวน" "วงขด","หมุนเวียน"
gyral(ไจ'รัล) adj. หมุนเวียน,เกี่ยวกับลอนสมอง
gyrate(ไจ'เรท) vi. หมุนเวียน,หมุนเป็นวงกลม adj. เป็นลอน., See also: gyrator n. gyratory adj.
gyration(ไจเร'เชิน) n. การหมุนเวียน,การหมุนเป็นวงกลม., See also: gyrational adj., Syn. roll
gyre(ไจ'เออะ) n. วงแหวน,วงกลม,วงขด,ทางวงกลม,การเคลื่อนที่ เป็นวงกลม
gyro-Pref. "วงแหวน","วงกลม," "วงขด"
gyroscope(ไจ'โรสโคพ) n. เครื่องมือวัดการหมุนรอบ, See also: gyroscopic adj.
gyrose(ไจ'โรส) adj. มีลักษณะเป็นคลื่น
gyrus(ไจ'รัส) n. ลอนสมอง,คลื่นสมอง,คลื่น,ลอน, Syn. convolution -pl. gyri
hayrackn. รางหญ้าแห้งสำหรับเป็นอาหารของสัตว์เลี้ยง
hayrick(เฮ'ริค) n. ดูhayrack
hyperthyrodismเกิดจาก thyroxin ถูกขัยออกมามากกว่าปกติ ทำให้อัตราการเผาผลาญอาหารมากทำให้เกิดโรค 2 อย่างคือ 1. exophthalamic goiter เป็นลักษณะคอหอยพอก ใจสั่นเหงื่อออกมาก ชีพจรเต้นเร็ว ตกใจง่าย นอนไม่หลับ อ่อนเพลีย ตาโปนและถลน 2. adenomatous goiter with hyperthyroidism เป็นอาการที่เกิดขึ้นหลังจากต่อมธัยรอยด์โตแล้ว ทำให้เกิดอาการเหมือนชนิดแรก แต่ไม่ใคร่โปนมากนัก
hypothyrodismเกิดจาก thyroxin ถูกขัยออกมาน้อยกว่าปกติ ทำให้อัตราการเผาผลาญอาหารน้อยลง
labyrinth(แลบ'บะรินธฺ) n. ห้องหูชั้นใน,ทางวกวน,เขาวงกต,สิ่งที่วกเวียน,ความยุ่งยากสับสน, Syn. intricacy,maze,coil
lyre(ไล'เออะ) n. พิณตั้ง (เครื่องดนตรีของกรีกโบราณ) ,= Lyra (ดู)
lyric(เลอ'ริค) adj. เป็นลักษณะของเพลง (โดยเฉพาะที่บรรยายความรู้สึก) .เกี่ยวกับบทกวีที่มีลักษณะดังกล่าว.บรรยายความรู้สึกที่รุนแรง.เกี่ยวกับการขับร้อง.เกี่ยวกับหรือเหมาะสำหรับพิณตั้ง (lyre) -n.บทกวีอิสระ.เนื้อเพลง, See also: lyrically adv. ดูlyric lyric
lyricist(เลอ'ริซิสทฺ) n. ผู้เขียน.เนื้อร้องของเพลง,นักกวีผู้บรรยายความรู้สึกที่เป็น,ลักษณะเพลงที่ร้องกับพิณ
martyr(มาร์'เทอะ) n. ผู้ยอมรับการทรมานจากความตายแต่ไม่ยอมละทิ้งซึ่งศาสนา ความเชื่อหรืออุดมการณ์ของตัว,ผู้ได้รับการทรมานอย่างรุนแรงหรือเนืองนิจ,ผู้เรียกร้องความเห็นอกเห็นใจหรือความสนใจโดยแสร้งได้รับความทุกข์ทรมานหรืออื่น ๆ, See also: martyrly adv. adj.
martyrdom(มาร์'เทอะดัม) n. ความทุกข์ทรมานความตาย หรือสภาวะของmartyr (ดู) ,ความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัส
myriad(เมอ'เรียด) n. จำนวนมากมายเหลือคณานับ adj. มากมายเหลือคณานับ, Syn. multitude,infinity
palmyra(แพลไม'ระ) n. ต้นปาล์มใบรูปพัดข
panegyric(แพนนิเจอ'ริค) n. คำสรรเสริญ,คำสดุดี
panegyrise(แพน'นะจะไรซ) vt,vi. สรรเสริญ,ยกย่อง,สดุด', Syn. eulogize
panegyrist(แพนนิเจอ'ริสทฺ) n. ผู้กล่าวคำสรรเสริญ
panegyrize(แพน'นะจะไรซ) vt,vi. สรรเสริญ,ยกย่อง,สดุด', Syn. eulogize
papyraceousadj. บาง,เหมือนกระดาษ
papyrus(พะไฟ'รัส) n. ต้นกกจำพวกหนึ่ง, See also: papyral adj.
parathyroidadj.,n. (ต่อม) ซึ่งอยู่ใกล้ต่อมไธรอยด์ ขนาดเท่าเม็ดถั่วเขียว ควบคุมระดับ calcium ion และ phosphate ของกระดูกและในเลือด
payrolln. บัญชีค่าจ้างหรือเบี้ยเลี้ยง
pyr(o) - Pref. ไฟ,ความร้อน,กิดจากความร้อน
pyramid(เพอ' ระมิด) n. พีระมิด
pyre(ไพ' เออะ) n. กองฟืนที่ใช้เผาศพ,กองฟืน
pyrethrum(ไพรี' ธรัม) n. พืชไม้ดอกจำพวก Chrysanthemum occineum, ดอกของมัน
pyretic(ไพเรท'ทิค) adj. เกี่ยวกับไข้,ทำให้เกิดไข้

English-Thai: Nontri Dictionary
byroad(n) ตรอก,ทางแยก,ทางอ้อม
copyreader(n) คนตรวจสอบ,บรรณาธิการ,คนพิสูจน์อักษร
copyright(n) ลิขสิทธิ์
copyright(vt) สงวนลิขสิทธิ์
empyrean(adj) เกี่ยวกับสวรรค์ชั้นสุดท้าย,เกี่ยวกับวิมานชั้นฟ้า
gyrate(vi) หมุนติ้ว,หมุน,เวียน,หมุนรอบ
gyration(n) การหมุนติ้ว,การหมุน,การหมุนรอบ
gyroscope(n) เครื่องรักษาความทรงตัว,เครื่องวัดการหมุน
hayrack(n) รางหญ้า
labyrinth(n) เขาวงกต,ทางซับซ้อน,ความยุ่งยาก,หูชั้นใน
labyrinthine(adj) ซับซ้อน,ยุ่งยาก,วกวน,ยุ่ง
lyre(n) พิณชนิดหนึ่ง
lyric(n) บทกลอนสั้นๆ,โคลงสั้นๆ
lyrical(adj) เกี่ยวกับโคลงสั้นๆ
martyr(n) ผู้ยอมพลีชีพเพื่อศาสนา,ผู้ได้รับทุกข์ทรมาน
martyr(vt) ฆ่าด้วยเรื่องศาสนา
martyrdom(n) การฆ่าหรือทรมานด้วยเรื่องศาสนา,ความทุกข์ทรมาน
myriad(adj) มีจำนวนหมื่น,มีมากมาย,เหลือคณนานับ,นับไม่ถ้วน
myriad(n) จำนวนมากมาย,จำนวนหมื่นๆ
myrmidon(n) บ่าว,ข้ารับใช้,ข้าช่วงใช้
myrtle(n) ต้นไม้ชนิดหนึ่ง
panegyric(n) คำเยินยอ,คำสรรเสริญ,คำสดุดี
papyrus(n) ต้นกก,ต้นปาปิรัส
payroll(n) บัญชีเงินเดือน
pyramid(n) ปิรามิด,รูปกรวยเหลี่ยม
pyramidal(adj) มีรูปเป็นกรวยเหลี่ยม
pyre(n) เชิงตะกอน,กองฟืน
satyr(n) เทพารักษ์,คนตัณหาจัด,คนราคะจัด,คนลามก
skyrocket(n) ตะไล,พลุ,จรวด,บ้องไฟ
syringe(n) อุปกรณ์พ่นน้ำ,กระบอกฉีดยา
syringe(vt) ฉีดเข้าไป
syrup(n) น้ำเชื่อม
thyroid(n) ต่อมไธรอยด์
tyrannical(adj) กดขี่,กดหัว,เกรี้ยวกราด,โหดร้าย,เผด็จการ
tyrannize(vt) กดขี่,ปกครองแบบเผด็จการ
tyrannous(adj) กดขี่,กดหัว,เกรี้ยวกราด,โหดร้าย,เผด็จการ
tyranny(n) การปกครองแบบเผด็จการ,การปกครองแบบทรราชย์
tyrant(n) ทรราชย์,ผู้ปกครองอย่างเผด็จการ
tyre(n) ยางล้อรถ
tyro(n) คนหัดใหม่,มือใหม่
zephyr(n) ลมอ่อน,ลมตะวันตก

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ละเมิดสิทธิ์    [V] violate copyright, Syn. ล่วงละเมิดสิทธิ์, Ant. เคารพสิทธิ์, Example: เขาได้ละเมิดสิทธิ์หนังสือพจนานุกรมที่แปลโดยอาจารย์ของจุฬาฯ จัดทำเป็นเครื่องพจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์, Thai definition: ล่วงเกินสิทธิของผู้อื่น
ดีเอ็นเอ    [N] DNA, See also: deoxyribonucleic acid, Syn. กรดดีออกซีไรโบนิวคลิอิก
ทรราช    [N] tyrant, Example: เขาอ่านหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งจึงทราบว่าเหตุการณ์บ้านเมืองได้เปลี่ยนแปลงไป ทรราชหนีไปต่างประเทศแล้ว, Thai definition: ผู้ปกครองบ้านเมืองที่ใช้อำนาจตามอำเภอใจ ทำความเดือดร้อนทารุณให้แก่ผู้อยู่ใต้การปกครองของตน
บ้ากาม    [ADJ] lecherous, See also: lustful, satyric, nymphomaniacal, Syn. บ้าตัณหา, ตัณหาจัด, Example: โจรบ้ากามก่อคดีปล้นแล้วข่มขืน, Thai definition: มักมากในกาม
เพลงสวด [N] hymn, See also: ode, song of praise, panegyric, Count unit: เพลง, Thai definition: เพลงสรรเสริญคุณพระเจ้า
ย่ำยี    [V] ravage, See also: oppress, devastate, override, domineer, overrule, tyrannize, Syn. ทำลาย, ทำร้าย, ประทุษร้าย, กดขี่, Example: แม่อดทนได้ทุกอย่างไม่ว่าพ่อจะทำร้ายร่างกายและย่ำยีจิตใจแค่ไหน
ซาหริ่ม    [N] sweet-noodles in coconut milk syrup, Syn. ซ่าหริ่ม, Example: วันหยุดนี้แม่จะสอนฉันทำซาหริ่ม, Thai definition: ชื่อขนมอย่างหนึ่งทำด้วยแป้งถั่วเขียว ลักษณะคล้ายลอดช่อง แต่ตัวเล็กกว่า กินกับน้ำกะทิผสมน้ำเชื่อม
ยุ่งยาก    [ADJ] complicated, See also: complex, involved, convoluted, labyrinthine, Ant. ง่ายดาย, สะดวกสบาย, Example: ระบบนี้ยังมีข้อยุ่งยากทางด้านทฤษฎี, Thai definition: เกี่ยวกับความสลับซับซ้อน
เผด็จการ [N] dictator, See also: absolute ruler, despot, tyrant, autocrat, oppressor, Example: ประเทศนี้เริ่มเป็นเผด็จการมากขึ้นเรื่อยๆ, Thai definition: การปกครองที่ใช้อํานาจบริหารเด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียว
ผู้มีอำนาจ    [N] authoritarian, See also: autocrat, despot, tyrant, dictator, Example: ลูกน้องกระจอกอย่างเขาต้องเกรงกลัวผู้มีอำนาจที่จะสั่งให้เขาทำอะไรก็ได้, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่มีอิทธิพลที่จะบังคับให้ผู้อื่นต้องยอมทำตาม ไม่ว่าจะด้วยความสมัครใจหรือไม่ หรือเป็นบุคคลที่สามารถบันดาลให้เป็นไปตามความประสงค์
เข็มฉีดยา    [N] hypodermic syringe, See also: syringe, Example: หมอจะต้องเปลี่ยนเข็มฉีดยาใหม่ทุกครั้งเพื่อป้องกันการติดเชื้อ, Count unit: อัน, Thai definition: เข็มสำหรับฉีดยาเข้าร่างกาย
ค่าลิขสิทธิ์    [N] copyright cost, See also: copyright charge, payment for copyright, Example: นักเขียนสละเงินค่าลิขสิทธิ์เพื่อตั้งเป็นมูลนิธิไว้คอยช่วยเหลือคนยากจน
คำสรรเสริญ    [N] praise, See also: eulogy, encomium, laudation, commendation, panegyric, Ant. คำเหยียดหยาม, คำว่ากล่าว, Example: เขาไม่ไหวติงต่อคำครหาหรือคำสรรเสริญของสาธารณชน, Thai definition: ถ้อยคำที่กล่าวอย่างเป็นทางการเพื่อยกย่องเชิดชูในคุณความดีที่ได้กระทำ
คำสรรเสริญเยินยอ    [N] praise, See also: eulogy, encomium, laudation, commendation, panegyric, Ant. คำเหยียดหยาม, คำว่ากล่าว, Example: ข้าพเจ้าได้ยินคำสรรเสริญเยินยอท่านกันหนาหูทั้งจากหนังสือพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์, Thai definition: ถ้อยคำที่กล่าวด้วยความนิยมพอใจเพื่อชมเชยหรือเยินยอในคุณความดี
ผู้เผด็จการ    [N] dictator, See also: autocrat, autocracy, absolute ruler, tyrant, Example: ผู้เผด็จการเป็นผู้ที่ไม่รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและมักจะถูกโค่นล้มอำนาจในตอนหลังเสมอ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ใช้อํานาจบริหารเด็ดขาด
ผู้มีอิทธิพล    [N] influential person, See also: despot, tyrant, Example: ผู้มีอิทธิพลมักร่วมมือกันเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน โดยไม่คำนึงถึงความถูกต้อง, Count unit: คน, Thai definition: ผู้มีอำนาจที่สามารถบันดาลให้เป็นไปได้ต่างๆ
พนมเพลิง    [N] cremation fire, See also: funeral pyre, Example: ช่างกำลังเร่งก่อสร้างพนมเพลิงให้เสร็จก่อนตะวันตกดิน, Thai definition: กองเพลิงเผาศพ
พีระมิด    [N] pyramid, Example: หลังจากเที่ยวชมพีระมิดแล้ว เจ้าหน้าที่ได้นำพวกเราล่องใต้มุ่งหน้าไปเมืองลุกซอร์, Count unit: พีระมิด, Thai definition: สิ่งก่อสร้างที่มีฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ด้านข้างทั้ง 4 เป็นรูปสามเหลี่ยม มีปลายสุดไปบรรจบกันที่ยอด, Notes: (อังกฤษ)
แฟบ [ADJ] flat, See also: flattened, deflated (as a motor car tyre), Syn. ยุบ, Ant. พอง, Example: เขาเดินไปดูยางแฟบที่ล้อหลัง แล้วสบถออกมาด่าคนที่แกล้ง, Thai definition: ที่แบนเข้าไป, ที่ยุบลงไป
ม่านบังเพลิง    [N] foldable screens at the four posts of the funeral pyre, Example: ม่านบังเพลิงจะกางออกในเวลาถวายพระเพลิงพระบรมศพ, Thai definition: ฉากพับได้ติดกับเสาเมรุทั้ง 4 ด้าน
ม่านบังเพลิง    [N] foldable screens at the four posts of the funeral pyre, Example: ม่านบังเพลิงจะกางออกในเวลาถวายพระเพลิงพระบรมศพ, Thai definition: ฉากพับได้ติดกับเสาเมรุทั้ง 4 ด้าน
ลอยแก้ว    [N] fruit in syrup, See also: a sweet preserve made of sour fruit steeped in syrup and little salt, fruit salad, Thai definition: ของหวานทำด้วยเนื้อผลไม้รสเปรี้ยวลอยในน้ำเชื่อมเจือเกลือเล็กน้อย
ละครร้อง    [N] musical comedy, See also: lyric drama, Example: ละครร้องและละครพูดเป็นละครแบบใหม่ที่ปรับปรุงจากละครตะวันตก, Count unit: คณะ, โรง, Thai definition: ละครคล้ายละครพูด ดำเนินเรื่องด้วยการร้องเพลง คล้ายละครรำ แต่เรื่องแสดงมักเป็นเรื่องปัจจุบัน
ลิขสิทธิ์    [N] copyright, Example: บริษัทอินเทลได้ขายลิขสิทธิ์การออกแบบโปรเซสเซอร์รุ่นเก่าๆ ให้บริษัทอื่น, Thai definition: สิทธิแต่ผู้เดียวที่กฎหมายรับรองให้ผู้สร้างสรรค์กระทำการใดๆ เกี่ยวกับงานที่ตนได้ทำขึ้น อันได้แก่ สิทธิที่จะทำซ้ำ ดัดแปลง หรือนำออกโฆษณา ไม่ว่าในรูปลักษณะอย่างใดหรือวิธีใด รวมทั้งอนุญาตให้ผู้อื่นนำงานนั้นไปทำเช่นว่านั้นด้วย, Notes: (กฎหมาย)
วางอำนาจ    [V] show one's authority/power, See also: act like a tyrant, abuse one's power, Syn. แสดงอำนาจ, อวดอำนาจ, Example: เขาอาศัยเครื่องแบบวางอำนาจกับชาวบ้านที่ไม่ค่อยรู้เรื่อง
วิง    [V] turn, See also: revolve, rotate, spin, gyrate, Syn. หมุน, วน
สงวนลิขสิทธิ์    [V] reserve the copyright, Example: ทางค่ายเทปขอสงวนลิขสิทธิ์เทปที่จัดจำหน่าย, Thai definition: หวงแหนไว้ซึ่งลิขสิทธิ์
สมอ    [N] myrobalan, See also: species of Thai medicinal tree, Syn. ต้นสมอ, Count unit: ลูก, Thai definition: ชื่อไม้ต้นหลายชนิดในสกุล Terminalia วงศ์ Combretaceae ใช้ทำยาได้ เช่น สมอไทย (T. chebula Retz.), สมอพิเภก (T. bellirica Roxb.), สมอดีงู (T. citrina Roxb. ex Flem.)
แอก [N] oppression, See also: tyranny, Example: การที่ประเทศภายใต้แอกของคอมมิวนิสต์พากันปลดแอกสำเร็จโดยพร้อมเพรียงกันนั้น ถือเป็นสิ่งที่น่ายินดีของมวลเสรีชนชาติต่างๆ, Thai definition: การปกครองที่บังคับกดขี่
เสี้ยม [ADJ] pyramidal, See also: conical, Syn. แหลม, Ant. ทู่, Example: ชายหน้าเสี้ยมคนนั้น น่าสงสัยว่าจะเป็นสมุนของเจ้าพ่อค้ายาเสพติดรายใหญ่
หน้าไฟ    [N] while the funeral pyre burns, Example: ปิดเทอมใหญ่หลังจากจบม.1 คุณย่าผมก็เสียชีวิต ผมเลยมีโอกาสได้บวชเณรหน้าไฟที่วัดรัตนวราราม, Thai definition: เวลาที่ไฟเผาศพกำลังลุก
ตับเรื่อง    [N] themes of lyrics, See also: themes of classical Thai songs, Syn. ตับเพลงเรื่อง, Example: การแสดงดนตรีไทยครั้งนี้มีตับเรื่องด้วย, Count unit: ชุด, ตับ, Thai definition: เพลงที่จัดไว้ตามลำดับเรื่อง เช่น ตับนางลอย, ตับพระลอ
ตาล    [N] Toddy palm, See also: Borassus flabellifer Linn., palmyra palm, fan-palm, sugar palm, Syn. ต้นตาล, Example: จังหวัดเพชรบุรีเป็นจังหวัดที่มีตาลมากที่สุดในประเทศไทย, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้ต้นชนิด Borassus flabellifer Linn. ในวงศ์ Palmae ใบใหญ่ ดอกเพศผู้และเพศเมียแยกกันอยู่คนละต้น ตาลตัวผู้ออกดอกเป็นงวงคล้ายมะพร้าว ไม่มีผล ตาลตัวเมียออกดอกเป็นช่อเดี่ยวๆ ผลใหญ่กลมโตเป็นทะลาย
ต่อมไทรอยด์    [N] thyroid gland, Example: ผลการวิจัยพบว่า คนอ้วนเป็นมะเร็งที่เต้านม ต่อมไทรอยด์ ถุงน้ำดี รังไข่ และมดลูกมากกว่าคนผอม
ยาง    [N] tyre, See also: rubber, tire, Example: เธอลงมือเปลี่ยนยางด้วยความกระฉับกระเฉง, Thai definition: เรียกสิ่งบางอย่างที่ทำจากยางพาราเป็นต้น เช่น ยางรถ ยางลบ
ตับเรื่อง    [N] themes of lyrics, See also: themes of classical Thai songs, Syn. ตับเพลงเรื่อง, Example: การแสดงดนตรีไทยครั้งนี้มีตับเรื่องด้วย, Count unit: ชุด, ตับ, Thai definition: เพลงที่จัดไว้ตามลำดับเรื่อง เช่น ตับนางลอย, ตับพระลอ
ยาง    [N] tyre, See also: rubber, tire, Example: เธอลงมือเปลี่ยนยางด้วยความกระฉับกระเฉง, Thai definition: เรียกสิ่งบางอย่างที่ทำจากยางพาราเป็นต้น เช่น ยางรถ ยางลบ
ต่อตัว    [V] do a pyramid of acrobat, Example: คณะกายกรรมกำลังต่อตัวเพื่อเชิดสิงโต, Thai definition: อาการแสดงอย่างหนึ่งประเภทกายกรรมที่ใช้คนต่อความสูงขึ้นไป
โตนด [N] palmyra, Syn. ตาลโตนด, Example: ชาวบ้านในตำบลนั้นมีอาชีพหลักในการทำน้ำตาลโตนด, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้ต้นชนิดหนึ่ง ใบใหญ่ ดอกเพศผู้และเพศเมียแยกกันอยู่คนละต้น ตาลตัวผู้ออกดอกเป็นงวงคล้ายมะพร้าว ไม่มีผล ตาลตัวเมียออกดอกเป็นช่อเดี่ยวๆ ผลใหญ่เป็นทะลาย
เจดีย์ 2 [N] Pyramidella punctata, Thai definition: ชื่อหอยทะเลกาบเดี่ยวในวงศ์ Turritellidae เปลือกเวียนเป็นเกลียวสูงหลายชั้น ยอดแหลมคล้ายเจดีย์
เจาะยาง [V] puncture a tire, See also: pierce a tyre, Thai definition: เจาะยางรถให้เสียหายจนวิ่งไม่ได้
ทรราช    [N] tyrant, See also: bad ruler, despot, autocrat, dictator, oppressor, absolute ruler, Example: พวกเราได้เข้าร่วมเหตุการณ์ขับไล่ทรราชเมื่อเดือนตุลาคม 2516 ด้วย, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ปกครองบ้านเมืองที่ใช้อำนาจตามอำเภอใจ ทำความเดือดร้อนทารุณให้แก่ผู้อยู่ใต้การปกครองของตน, Notes: (บาลี)
น้ำเชื่อม    [N] syrup, See also: treacle, molasses, Example: เคล็ดลับของขนมนี้อยู่ที่น้ำเชื่อม ต้องหอมหวานกลมกล่อม, Thai definition: น้ำตาลผสมน้ำต้มจนน้ำตาลละลาย มีรสหวาน
บทเพลง    [N] song, See also: lyrics, Syn. เพลง, Example: บทเพลงของวงดนตรีวงนี้ส่วนใหญ่ยังได้รับความนิยมอยู่, Count unit: เพลง, บท, Thai definition: คำประพันธ์สำหรับขับร้อง
บทร้อง    [N] lyrics, Syn. เนื้อร้อง, บทเพลง, Example: ละครร้องต้องสร้างบทร้องให้ไพเราะ ถึงจะได้รับความนิยมจากผู้ชม, Count unit: บท, Thai definition: คำประพันธ์สำหรับขับร้อง
บีบรัด    [V] oppress, See also: tyrannize, press, Example: กระหวัดรอบทวารมีหน้าที่บีบรัดให้อุจจาระถูกขับถ่ายออกมา, Thai definition: ทำให้รู้สึกอึดอัดใจ เพราะเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งคล้ายถูกบีบถูกรัด
รุมไข้    [V] cure somebody of his fever by giving him an antipyretic, See also: treat the fever, remedy a fever, give medicine to reduce the fever, Thai definition: เอายาให้คนไข้กินเพื่อไม่ให้ตัวร้อนจัด หรือเย็นจัด
ยาแก้ไอ    [N] cough syrup, See also: cough-remedy, Example: ยาแก้ไอบางชนิดมีส่วนผสมของโคเคอีน, Thai definition: ยารักษาโรคไอ
ยาเขียว    [N] green medicine, See also: antipyretic from certain powdered medicinal plants, a febrifuge compounded of powdered her, Example: เด็กออกหัดต้องกินยาเขียวเพื่อขับพิษ, Count unit: ขนาน, Thai definition: ยารักษาโรค ทำด้วยใบไม้ล้วน มีหลายชนิด
ประชุมเพลิง    [V] cremate, See also: light the funeral pyre, burn a corpse, Syn. เผาศพ, ฌาปนกิจศพ, Example: ประธานในงานศพประชุมเพลิงเป็นคนแรก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอก[n.] (aēk) EN: oppression ; tyranny   
บัญชีค่าจ้าง[n. exp.] (banchī khājāng) EN: payroll   
บัญชีเงินเดือน[n. exp.] (banchī ngoendeūoen) EN: payroll   
บีบรัด[v.] (bīp-rat) EN: oppress ; persecute ; tyrannize   FR: opprimer ; tyranniser
บทเพลง [n. exp.] (botphlēng) EN: lyrics ; words of a song   FR: paroles de chanson [fpl]
บทร้อง[n.] (botrøng) EN: lyrics   
ชื่นชมเป็นอย่างยิ่ง[n. exp.] (cheūn chom penyāngying) EN: rave review   FR: critique dithyrambique [f] ; critique élogieuse [f]
ไดโนเสาร์ ไทรันนอซอรัส เร็กซ์[n. exp.] (dainōsao thairannøsøras rēks) EN: Tyrannosaurus Rex   FR: Tyrannosaurus Rex
ดีเอ็นเอ[n.] (Dī.En.Ē.) EN: DNA ; deoxyribonucleic acid   FR: ADN [m]
ดอก[n.] (døk) EN: [classifier : individual flowers; patterns on cloth; tyres/tires treads]   FR: [classificateur : fleurs; motifs vestimentaires; chapes de pneus]
หิ่งห้อย[n.] (hinghøi) EN: firefly   FR: luciole [f] ; ver luisant [m] ; lampyre [m]
หินตะกอนภูเขาไฟ [n. exp.] (hintakøn phūkhaofai) EN: pyroclastic rock   
โหดเหี้ยม[adj.] (hōthīem) EN: ruthless ; brutal ; pitiless ; heartless ; cruel   FR: inhumain ; tyrannique ; cruel
อินทนิลน้ำ [n. exp.] (inthanin nām) EN: Jarul ; Pride of India ; Pyinma ; Queen's flower ; Queen's crape myrtle   
กำยาน[n.] (kamyān) EN: gum benjamin ; gum benzoin ; benzoin ; styrax benzoides ; styrax benzoin   FR: benjoin [m] ; styrax [m] ; encens [m]
การคุ้มครองลิขสิทธิ์[n. exp.] (kān khumkhrøng likkhasit) EN: copyright protection   
การละเมิดลิขสิทธิ์[n. exp.] (kān lamoēt likkhasit) EN: infringement of copyright   
ค่าลิขสิทธิ์[n. exp.] (khā likkhasit) EN: copyright fee   FR: droits d'auteur [mpl]
คำพูดหยาบ[n. exp.] (khamphūt yāp) FR: acyrologie [f]
ค่างแว่นถิ่นเหนือ[n. exp.] (khāng waen thin neūa) EN: Phayre's Langur   
เข็มฉีดยา[n.] (khem chīt yā) EN: syringe ; hypodermic syringe   FR: seringue [f]
เขตวัฒนา[n. prop.] (Khēt Watthana) EN: Vadhana distyrict ; Watthana district   
ข่มเหง[v.] (khomhēng) EN: bully ; annoy ; persecute ; hector ; abuse   FR: harceler ; tyranniser ; persécuter ; malmener ; brutaliser ; molester ; maltraiter
โค่นล้มทรราช[v. exp.] (khōnlom thørarāt) EN: overthrow a tyrant   FR: renverser un tyran
คนวางเพลิง[n. exp.] (khon wāng phloēng) EN: incendiary ; arsonist ; firebug   FR: incendiaire [m] ; pyromane [m] ; pétroleuse [f] (hist.)
กิ้งกือ[n.] (kingkeū) EN: millipede   FR: iule [m] ; mille-pattes [m] ; myriapode [m]
กกอียิปต์ [n. exp.] (kok Īyip) EN: Egyptian paper plant ; Papyrus ; Egyptian papyrus ; Egyptian paper reed   
กกอียิปต์แคระ[n. exp.] (kok Īyip khrae) EN: dwarf papyrus sedge   
กดขี่[v.] (kotkhī) EN: oppress ; tyrannize ; be oppressive ; browbeat ; persecute ; depress   FR: persécuter ; tyranniser
กฎหมายลิขสิทธิ์[n. exp.] (kotmāi likkhasit) EN: copyright law ; copyright act   FR: loi sur le droit d'auteur [m]
กระบอกฉีด[n.] (krabøk chīt) EN: syringe ; injector   FR: seringue [f]
กระบอกฉีดยา[n.] (krabøk chīt yā) EN: syringe   FR: seringue [f]
กระดาษพาไพรัส[n.] (kradāt phāphairas) EN: papyrus   FR: papyrus [m]
กระดองหาย[n.] (kradønghāi) EN: implement for spreading straw out on the threshing floor ; hayfork ; Thai hayrack or hayscatterer   
กระรอกบินเล็กแก้มขาว[n. exp.] (krarøk bin lek khaēm khāo) EN: Phayre's Flying squirrel   
กรวยเหลี่ยม[n.] (krūaylīem) EN: pyramid   
ลิขสิทธิ์[n.] (likkhasit) EN: copyright   FR: droit d'auteur [m] ; copyright [m]
ลอยแก้ว[n.] (løikaēo) EN: fruit in syrup ; fruit salad   FR: salade de fruits [f] ; fruits au sirop [mpl]
ลูกสมอ[n. exp.] (lūk samø) EN: myrobalan ; cherry plum   FR: myrobolan [m]
ลูกตาล[n. exp.] (lūk tān) EN: palmyra   FR: amande de palmier [f]
มะขามป้อม [n.] (makhāmpøn) EN: Emblic Myrabolan ; Malacca Tree ; Indian Gooseberry ; Amala Plant ; Amalak Tree   
เมรุ[n.] (mēn) EN: crematorium ; funeral pyre   FR: crématorium [m]
มณฑป[n.] (mondop) EN: square hall with a pyramidal roof ; mandapa ; mondop   FR: dôme [m] ; pavillon à toiture pyramidale [m]
หน้าไฟ[n.] (nāfai) EN: while the funeral pyre burns   
น้ำดอกอัญขัญ [n. exp.] (nām døk anchan) EN: syrupy blue drink   
น้ำยาล้างตา[n.] (nāmyā lāng tā) EN: eyewash   FR: collyre [m]
นับไม่ถ้วน[adv.] (nap mai thūan) EN: countlessly ; infinitely ; innumerably ; incalculably ; numberlessly ; myriadly   FR: infiniment ; incommensurablement (vx)
งานอันมีลิขสิทธิ์[n. exp.] (ngān an mī likkhasit) EN: copyright work   
นิราศ[n.] (nirāt) EN: long lyrical Thai poetry with eight or nine syllables per line   
นกชายเลนปากกว้าง[n. exp.] (nok chāilēn pāk kwāng) EN: Broad-billed Sandpiper   FR: Bécasseau falcinelle [m] ; Bécasseau platyrhynque [m] ; Pélidne platyrhynque [m] ; Pélidne pygmée [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CYR    S IH1 R
GYR    JH AY1 R
AYR    EY1 R
BYRN    B IH1 R N
EYRE    EH1 R
TYRA    T AY1 R AH0
LYRE    L AY1 R
WYRE    W AY1 R
KYRA    K AY1 R AH0
HYRE    HH AY1 R
TYRE    T AY1 R
GYRO    JH AY1 R OW2
LYRA    L AY1 R AH0
MAYR    M EY1 R
MYRA    M AY1 R AH0
AYRE    EH1 R
BYRD    B ER1 D
PYRO    P AY1 R OW0
MYRE    M AY1 R
CYRUS    S AY1 R AH0 S
GYROS    JH AY1 R OW2 Z
MYRRH    M ER1
SYRUP    S ER1 AH0 P
THYRA    TH AY1 R AH0
MYRTA    M ER1 T AH0
CYRIX    S AY1 R IH2 K S
LYRIC    L IH1 R IH0 K
CYRIX    S IH1 R IH0 K S
EYRIE    EH1 R IY0
MYRON    M AY1 R AH0 N
RYRIE    R AY1 R IY0
SAYRE    S EH1 R
MYREN    M AY1 R AH0 N
LYRIS    L IH1 R IH2 S
SMYRE    S M AY1 R
MYRES    M AY1 R Z
SYREK    S IH1 R IH0 K
KYRON    K AY1 R AH0 N
PYRON    P IH1 R AH0 N
SYRIA    S IH1 R IY0 AH0
MYRNA    M ER1 N AH0
SYRON    S AY1 R AH0 N
CYRAN    K IH1 R AH0 N
BYRAM    B IH1 R AH0 M
TYREE    T AY0 R IY1
BYRON    B AY1 R AH0 N
BYRUM    B IH1 R AH0 M
BYRER    B AY1 R ER0
SYRUP    S IH1 R AH0 P
BYROM    B AY1 R AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
yr    (n) (y i@1 r)
Ayr    (n) (e@1 r)
Byrd    (n) (b @@1 d)
Myra    (n) (m ai1 @ r @)
eyry    (n) (e@1 r ii)
gyro    (n) (jh ai1 @ r ou)
lyre    (n) (l ai1 @ r)
pyre    (n) (p ai1 @ r)
tyre    (n) (t ai1 @ r)
tyro    (n) (t ai1 @ r ou)
Byrne    (n) (b @@ n)
Cyril    (n) (s i1 r @ l)
Syria    (n) (s i1 r i@)
eyrie    (n) (e@1 r ii)
gyros    (n) (jh ai1 @ r ou z)
lyres    (n) (l ai1 @ z)
lyric    (n) (l i1 r i k)
myrrh    (n) (m @@1 r)
pyres    (n) (p ai1 @ z)
satyr    (n) (s a1 t @ r)
syrup    (n) (s i1 r @ p)
tyres    (n) (t ai1 @ z)
tyros    (n) (t ai1 @ r ou z)
Syrian    (n) (s i1 r i@ n)
Tyrone    (n) (t i1 r ou1 n)
byroad    (n) (b ai1 r ou d)
eyries    (n) (e@1 r i z)
gyrate    (v) (jh ai2 r ei1 t)
lyrics    (n) (l i1 r i k s)
martyr    (v) (m aa1 t @ r)
myriad    (n) (m i1 r i@ d)
myrtle    (n) (m @@1 t l)
papyri    (n) (p @1 p ai1 r ai)
satyrs    (n) (s a1 t @ z)
syrups    (n) (s i1 r @ p s)
syrupy    (j) (s i1 r @ p ii)
tyrant    (n) (t ai1 @ r @ n t)
zephyr    (n) (z e1 f @ r)
Pyrrhic    (j) (p i1 r i k)
Syrians    (n) (s i1 r i@ n z)
byroads    (n) (b ai1 r ou d z)
gyrated    (v) (jh ai2 r ei1 t i d)
gyrates    (v) (jh ai2 r ei1 t s)
hayrick    (n) (h ei1 r i k)
keyring    (n) (k ii1 r i ng)
lyrical    (j) (l i1 r i k l)
martyrs    (v) (m aa1 t @ z)
myriads    (n) (m i1 r i@ d z)
myrtles    (n) (m @@1 t l z)
papyrus    (n) (p @1 p ai1 r @ s)

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Lyriker {m}; Lyrikerin {f} (n) นักแต่งกลอน ผู้ประพันธ์ กวี

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
butterhaltigbutyraceous [Add to Longdo]
feuerfest {adj}apyrous [Add to Longdo]
gefühlvolllyrical [Add to Longdo]
gefühlvoll {adv}lyrically [Add to Longdo]
gekreistgyrated [Add to Longdo]
himmlischempyreal [Add to Longdo]
kreisen | kreisend | kreist | kreisteto gyrate | gyrating | gyrates | gyrated [Add to Longdo]
kyrillisch {adj}Cyrillic [Add to Longdo]
labyrinthisch {adj}mazy [Add to Longdo]
lobpreisend {adv}panegyrically [Add to Longdo]
lyrischlyric [Add to Longdo]
lyrischlyrical [Add to Longdo]
lyrisch {adv}lyricly [Add to Longdo]
lyrisch {adv}lyrically [Add to Longdo]
martern; peinigen | marternd; peinigend | gemartet; gepeinigt | martert | marterteto martyr | martyring | martyred | martyrs | martyred [Add to Longdo]
peinigendmartyring [Add to Longdo]
pyramidal {adj}pyramidal [Add to Longdo]
pyrotechnisch {adj}pyrotechnic [Add to Longdo]
pyrotechnischpyrotechnical [Add to Longdo]
pyrotechnisch {adv}pyrotechnically [Add to Longdo]
satyrartig {adj}satyric [Add to Longdo]
sirupartig; sirupähnlich {adj}syrupy [Add to Longdo]
spritzen; (Ohren) ausspritzen; (Flüssigkeit) einspritzento syringe [Add to Longdo]
tyrannisch {adj}tyrannic; tyrannical [Add to Longdo]
tyrannisch {adj}domineering [Add to Longdo]
tyrannisch; despotisch {adj}arbitrary [Add to Longdo]
tyrannisch {adv}tyrannicly [Add to Longdo]
tyrannischtyrannous [Add to Longdo]
tyrannisch {adv}domineeringly [Add to Longdo]
tyrannisch {adv}tyrannously [Add to Longdo]
tyrannisch {adv}tyrannically [Add to Longdo]
tyrannisieren; gewaltsam unterdrücken; willkürlich behandeln | tyrannisierend | tyrannisiert | tyrannisiert | tyrannisierteto tyrannize | tyrannizing | tyrannized | tyrannizes | tyrannized [Add to Longdo]
tyrannisieren; drangsalieren; schikanieren; herumkommandieren | tyrannisierend; drangsalierend; schikanierend; herumkommandierendto bully; to bully around | bullyingd; bullying around [Add to Longdo]
tyrannisieren | tyrannisierend | tyrannisiert | tyrannisierteto browbeat | browbeating | browbeats | browbeaten [Add to Longdo]
tyrannisieren | tyrannisiert | tyrannisierteto domineer | domineers | domineered [Add to Longdo]
ungeschützt; frei {adj}; ohne Copyrightout of copyright [Add to Longdo]
urheberrechtlich geschütztcopyrighted [Add to Longdo]
urheberrechtlich schützendcopyrighting [Add to Longdo]
Alle Rechte vorbehalten!Copyright reserved! [Add to Longdo]
Antipyretikum {n}; fiebersenkendes Mittel [med.]antipyretic [Add to Longdo]
Apsithyrie {f}; Stimmverlust {m} [med.]apsithyria [Add to Longdo]
Hyperpurexie {f}; extrem hohes Fieber [med.]hyperpyrexia; extreme fever [Add to Longdo]
Parathyreoidea {f}; Nebenschilddrüse {f} [med.]parathyroid [Add to Longdo]
Pityriasis {f}; Kleienflechte {f} [med.]pityriasis [Add to Longdo]
Pyrexie {f}; Fieber {n} [med.]pyrexia; fever [Add to Longdo]
Schilddrüse {f} [med.] | Schilddrüsen {pl}thyroid gland; thyroid | thyroid glands [Add to Longdo]
Sodbrennen {n}; Pyrosis {f} [med.]heartburn; pyrosis [Add to Longdo]
Thyreotoxikose {f}; Schilddrüsenfunktionsstörung {f} [med.]thyrotoxicosis [Add to Longdo]
extrapyramidal {adj} [med.]extrapyramidal [Add to Longdo]
parathyreoidal {adj}; die Nebenschilddrüse betreffend [med.]parathyroid [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
 ???[, ???] EDICT, EDICT_SUB(P), EDICT2 Japanese-English Electronic Dictionary Files; Copyright Electronic Dictionary Research & Development Group - 2011; Created [Add to Longdo]
DNA[ディーエヌエー, dei-enue-] (n) (See デオキシリボ核酸) deoxyribonucleic acid; DNA [Add to Longdo]
GABA[ギャバ, gyaba] (n) (See γアミノ酪酸) gamma-aminobutyric acid (GABA) [Add to Longdo]
かき氷(P);掻き氷(oK);欠き氷;欠氷[かきごおり, kakigoori] (n) shaved ice (usually served with flavored simple syrup); Italian ice; Sno-cone; snow cone; (P) [Add to Longdo]
ご参考まで[ごさんこうまで, gosankoumade] (exp) for your reference; FYR; for your information; FYI [Add to Longdo]
そよ風(P);微風[そよかぜ(P);びふう(微風), soyokaze (P); bifuu ( bifuu )] (n) gentle breeze; soft wind; breath of air; zephyr; (P) [Add to Longdo]
とろっと;トロッと[, torotto ; torotsu to] (vs) (1) (See とろとろ・3) to become syrupy; to become thick (e.g. when cooking); (adv) (2) stickily [Add to Longdo]
とろとろ[, torotoro] (adj-na,adv,n,vs) (1) (on-mim) dozing; drowsily; (2) simmering; (3) (See とろみ,とろっと・1) sticky; syrupy; (4) oily; brimming with melted fat [Add to Longdo]
とろろ昆布[とろろこんぶ;とろろこぶ, tororokonbu ; tororokobu] (n) (1) (uk) shredded kombu; (2) Kjellmaniella gyrata (species of kelp) [Add to Longdo]
どろどろ(P);ドロドロ[, dorodoro (P); dorodoro] (adj-na,adv,n,adj-no) (on-mim) syrupy; muddled; (P) [Add to Longdo]
ど演歌;ド演歌[どえんか(ど演歌);ドえんか(ド演歌), doenka ( do enka ); do enka ( do enka )] (n) (See 演歌) quintessential enka; enka with age-old lyrical themes set to a haunting traditional-style melody [Add to Longdo]
アイソパイア[, aisopaia] (n) isopyre [Add to Longdo]
アカカマス[, akakamasu] (n) red barracuda (Sphyraena pinguis) [Add to Longdo]
アカマツカサ[, akamatsukasa] (n) bigscale soldierfish (Myripristis berndti) [Add to Longdo]
アクリルシロップ[, akurirushiroppu] (n) acrylic syrup [Add to Longdo]
アッシリア語[アッシリアご, asshiria go] (n) Assyrian (language) [Add to Longdo]
アナバス亜目[アナバスあもく, anabasu amoku] (n) (See キノボリウオ亜目・キノボリウオあもく) Anabantoidei (suborder of the order Perciformes known as labyrinth fish that are defined by having an accessory breathing organ for respiration in air) [Add to Longdo]
アミノピリン[, aminopirin] (n) aminopyrine [Add to Longdo]
アメリカフウ[, amerikafuu] (n) (See 紅葉葉楓) American sweetgum (Liquidambar styraciflua); redgum [Add to Longdo]
アリ学;蟻学[アリがく(アリ学);ありがく(蟻学), ari gaku ( ari gaku ); arigaku ( ari gaku )] (n) myrmecology (the study of ants) [Add to Longdo]
アンチピリン[, anchipirin] (n) antipyrine [Add to Longdo]
イリュリア語[イリュリアご, iryuria go] (n) Illyrian (language) [Add to Longdo]
インドール酪酸[インドールらくさん, indo-ru rakusan] (n) indolebutyric acid [Add to Longdo]
インドシュモクザメ属[インドシュモクザメぞく, indoshumokuzame zoku] (n) Eusphyra (genus of hammerhead shark in the family Sphyrnidae whose sole member is the winghead shark) [Add to Longdo]
ウィングヘッドシャーク;ウィングヘッド・シャーク[, uinguheddosha-ku ; uinguheddo . sha-ku] (n) winghead shark (Eusphyra blochii, species of Indo-West Pacific hammerhead shark) [Add to Longdo]
エゴノキ科[エゴノキか, egonoki ka] (n) Styracaceae (plant family); (common name) the snowball family [Add to Longdo]
オートジャイロ[, o-tojairo] (n) autogyro (helicopter) [Add to Longdo]
オグロ[, oguro] (n) graceful shark (Carcharhinus amblyrhynchoides, species of requiem shark found in the tropical Indo-Pacific) [Add to Longdo]
カーカス[, ka-kasu] (n) (1) carcass (inner body of a car tyre) (tire); (2) carcase [Add to Longdo]
カスミチョウチョウウオ[, kasumichouchouuo] (n) pyramid butterflyfish (Hemitaurichthys polylepis) [Add to Longdo]
ガムシロップ[, gamushiroppu] (n) gum syrup [Add to Longdo]
キノボリウオ亜目[キノボリウオあもく, kinoboriuo amoku] (n) Anabantoidei (suborder of the order Perciformes known as labyrinth fish that are defined by having an accessory breathing organ for respiration in air) [Add to Longdo]
キャブタイヤケーブル[, kyabutaiyake-buru] (n) cab-tyre cable [Add to Longdo]
キュレネ学派;キレネ学派[キュレネがくは(キュレネ学派);キレネがくは(キレネ学派), kyurene gakuha ( kyurene gakuha ); kirene gakuha ( kirene gakuha )] (n) Cyrenaic school (of philosophy) [Add to Longdo]
キリル[, kiriru] (n) Cyrillic; (P) [Add to Longdo]
キリル文字[キリルもじ, kiriru moji] (n) Cyrillic character [Add to Longdo]
キルギスタン[, kirugisutan] (n) Kyrgyzstan [Add to Longdo]
キルギス人[キルギスじん, kirugisu jin] (n) Kyrgyz (person) [Add to Longdo]
クログチニザ;チョコレートサージャンフィッシュ;チョコレートサージョンフィッシュ;ミミックサージャンフィッシュ;ミミックサージョンフィッシュ[, kuroguchiniza ; chokore-tosa-janfisshu ; chokore-tosa-jonfisshu ; mimikkusa-janfiss] (n) chocolate surgeonfish (Acanthurus pyroferus, Indo-Pacific species of tang); mimic surgeonfish; orange-gilled surgeonfish [Add to Longdo]
グレートハンマーヘッド;グレート・ハンマーヘッド[, gure-tohanma-heddo ; gure-to . hanma-heddo] (n) great hammerhead (Sphyrna mokarran, the largest species of hammerhead shark) [Add to Longdo]
グレイリーフシャーク;グレイ・リーフ・シャーク[, gureiri-fusha-ku ; gurei . ri-fu . sha-ku] (n) grey reef shark (Carcharhinus amblyrhynchos, species of Indo-Pacific requiem shark) [Add to Longdo]
グレナディンシロップ[, gurenadeinshiroppu] (n) grenadine syrup [Add to Longdo]
コーヒーシロップ[, ko-hi-shiroppu] (n) coffee syrup [Add to Longdo]
コーンシロップ[, ko-nshiroppu] (n) corn syrup [Add to Longdo]
コピーライト[, kopi-raito] (n) copyright; (P) [Add to Longdo]
コンピュータソフトウェア著作権協会[コンピュータソフトウェアちょさくけんきょうかい, konpyu-tasofutouea chosakukenkyoukai] (n) {comp} Association of Copyright for Computer Software; ACCS [Add to Longdo]
ゴールデンハムスター[, go-rudenhamusuta-] (n) (See シリアンハムスター) golden hamster (Mesocricetus auratus); Syrian hamster [Add to Longdo]
ゴム輪[ゴムわ, gomu wa] (n) rubber tire (tyre) [Add to Longdo]
サイリスター[, sairisuta-] (n) thyristor [Add to Longdo]
サイリックス[, sairikkusu] (n) {comp} Cyrix [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
丁基[Dīng Jī, ㄉㄧㄥ ㄐㄧ, ] Ding Ji (1917-1944), real name Li Baicen 李百岑, a Yanan base journalist, martyr of the revolution [Add to Longdo]
丁香[dīng xiāng, ㄉㄧㄥ ㄒㄧㄤ, ] lilac (Syringia vulgaris); clove (Eugenia aromatica) [Add to Longdo]
三角锥[sān jiǎo zhuī, ㄙㄢ ㄐㄧㄠˇ ㄓㄨㄟ, / ] triangular pyramid (math.) [Add to Longdo]
上合[Shàng Hé, ㄕㄤˋ ㄏㄜˊ, ] SCO (Shanghai cooperation organization), involving China, Russia, Kazakhstan, Kyrghizstan, Tajikistan and Uzbekistan; abbr. for 上海合作組織|上海合作组织 [Add to Longdo]
上合组织[Shàng Hé Zǔ zhī, ㄕㄤˋ ㄏㄜˊ ㄗㄨˇ ㄓ, / ] Shanghai cooperation organization (SCO), involving China, Russia, Kazakhstan, Kyrghizstan, Tajikistan and Uzbekistan [Add to Longdo]
上海合作组织[Shàng hǎi Hé zuò Zǔ zhī, ㄕㄤˋ ㄏㄞˇ ㄏㄜˊ ㄗㄨㄛˋ ㄗㄨˇ ㄓ, / ] Shanghai cooperation organization (SCO), involving China, Russia, Kazakhstan, Kyrghizstan, Tajikistan and Uzbekistan [Add to Longdo]
丙酮酸脱氢酶[bǐng tóng suān tuō qīng méi, ㄅㄧㄥˇ ㄊㄨㄥˊ ㄙㄨㄢ ㄊㄨㄛ ㄑㄧㄥ ㄇㄟˊ, / ] pyruvate dehydrogenase [Add to Longdo]
五花八门[wǔ huā bā mén, ˇ ㄏㄨㄚ ㄅㄚ ㄇㄣˊ, / ] myriad; all kinds of; all sorts of [Add to Longdo]
以叙[Yǐ Xù, ㄧˇ ㄒㄩˋ, / ] Israel-Syria [Add to Longdo]
伊塞克湖[Yī sāi kè hú, ㄧ ㄙㄞ ㄎㄜˋ ㄏㄨˊ, ] lake in Kyrghizstan [Add to Longdo]
作威作福[zuò wēi zuò fú, ㄗㄨㄛˋ ㄨㄟ ㄗㄨㄛˋ ㄈㄨˊ, ] tyrannical abuse (成语 saw); riding roughshod over people [Add to Longdo]
作者权[zuò zhě quán, ㄗㄨㄛˋ ㄓㄜˇ ㄑㄩㄢˊ, / ] copyright [Add to Longdo]
保力龙[bǎo lì lóng, ㄅㄠˇ ㄌㄧˋ ㄌㄨㄥˊ, / ] polystyrene [Add to Longdo]
僭主[jiàn zhǔ, ㄐㄧㄢˋ ㄓㄨˇ, ] tyrant; usurper [Add to Longdo]
僭主政治[jiàn zhǔ zhèng zhì, ㄐㄧㄢˋ ㄓㄨˇ ㄓㄥˋ ㄓˋ, ] tyranny; government by usurper [Add to Longdo]
凶戾[xiōng lì, ㄒㄩㄥ ㄌㄧˋ, / ] cruel; tyrannical [Add to Longdo]
克孜勒苏[Kè zī lè sū, ㄎㄜˋ ㄗ ㄌㄜˋ ㄙㄨ, / ] Qizilsu or Kizilsu Kyrghiz autonomous prefecture in Xinjiang [Add to Longdo]
克孜勒苏地区[Kè zī lè sū dì qū, ㄎㄜˋ ㄗ ㄌㄜˋ ㄙㄨ ㄉㄧˋ ㄑㄩ, / ] Qizilsu or Kizilsu Kyrghiz autonomous prefecture in Xinjiang [Add to Longdo]
克孜勒苏柯尔克孜自治州[Kè zī lè sū Kē ěr kè zī zì zhì zhōu, ㄎㄜˋ ㄗ ㄌㄜˋ ㄙㄨ ㄎㄜ ㄦˇ ㄎㄜˋ ㄗ ㄗˋ ㄓˋ ㄓㄡ, / ] Qizilsu or Kizilsu Kyrghiz autonomous prefecture in Xinjiang [Add to Longdo]
刘光第[Liú Guāng dì, ㄌㄧㄡˊ ㄍㄨㄤ ㄉㄧˋ, / ] Liu Guangdi, one of the Six Gentlemen Martyrs 戊戌六君子 of the unsuccessful reform movement of 1898 [Add to Longdo]
刘少奇[Liú Shào qí, ㄌㄧㄡˊ ㄕㄠˋ ㄑㄧˊ, / ] Liu Shaoqi (1898-1969), Chinese communist leader, a martyr of the Cultural Revolution [Add to Longdo]
助纣为虐[zhù zhòu wéi, ㄓㄨˋ ㄓㄡˋ ㄨㄟˊnu:e4, / ] helping tyrant Zhòu 紂|纣 in his oppression (成语 saw); to take the side of the evil-doer; giving succor to the enemy [Add to Longdo]
[bǔ, ㄅㄨˇ, ] see 卟啉, porphyrin; see 卟吩, porphin [Add to Longdo]
卟啉[bǔ lín, ㄅㄨˇ ㄌㄧㄣˊ, ] porphyrin (organic chemical essential to hemoglobin and chlorophyll) [Add to Longdo]
去氧核糖核酸[qù yǎng hé táng hé suān, ㄑㄩˋ ㄧㄤˇ ㄏㄜˊ ㄊㄤˊ ㄏㄜˊ ㄙㄨㄢ, ] deoxyribonucleic acid; DNA [Add to Longdo]
吉尔吉斯[Jí ěr jí sī, ㄐㄧˊ ㄦˇ ㄐㄧˊ ㄙ, / ] Kyrghiz; Kyrghizstan [Add to Longdo]
吉尔吉斯人[Jí ěr jí sī rén, ㄐㄧˊ ㄦˇ ㄐㄧˊ ㄙ ㄖㄣˊ, / ] Kyrghiz (person) [Add to Longdo]
吉尔吉斯坦[Jí ěr jí sī tǎn, ㄐㄧˊ ㄦˇ ㄐㄧˊ ㄙ ㄊㄢˇ, / ] Kyrghizstan [Add to Longdo]
吉尔吉斯斯坦[Jí ěr jí sī sī tǎn, ㄐㄧˊ ㄦˇ ㄐㄧˊ ㄙ ㄙ ㄊㄢˇ, / ] Kyrghizstan [Add to Longdo]
吉尔吉斯族[jí ěr jí sī zú, ㄐㄧˊ ㄦˇ ㄐㄧˊ ㄙ ㄗㄨˊ, / ] the Kyrghiz people (race); the Kyrghiz nationality [Add to Longdo]
名称权[míng chēng quán, ㄇㄧㄥˊ ㄔㄥ ㄑㄩㄢˊ, / ] copyright; rights to a trademark [Add to Longdo]
吡啶[bǐ dìng, ㄅㄧˇ ㄉㄧㄥˋ, ] pyridine C5H5N [Add to Longdo]
商纣王[Shāng Zhòu wáng, ㄕㄤ ㄓㄡˋ ㄨㄤˊ, / ] King Zhou of Shang (11th century BC), notorious as a cruel tyrant [Add to Longdo]
[lín, ㄌㄧㄣˊ, ] see 卟啉, porphyrin [Add to Longdo]
喀什[Kā shí, ㄎㄚ ㄕˊ, ] Kashgar or Qeshqer (Kāshí) city and prefecture in the west of Xinjiang near Kyrghizstan [Add to Longdo]
喀什噶尔[Kā shí gá ěr, ㄎㄚ ㄕˊ ㄍㄚˊ ㄦˇ, / ] Kashgar or Qeshqer (Chinese Kashi) in the west of Xinjiang near Kyrghizstan [Add to Longdo]
喀什地区[Kā shí dì qū, ㄎㄚ ㄕˊ ㄉㄧˋ ㄑㄩ, / ] Qeshqer wilayiti, Kashgar or Kāshí prefecture in west Xinjiang near Kyrghizstan [Add to Longdo]
喀什市[Kā shí shì, ㄎㄚ ㄕˊ ㄕˋ, ] Qeshqer Shehiri (Kashgar city) in the west of Xinjiang near Kyrghizstan [Add to Longdo]
[mì, ㄇㄧˋ, ] (phonetic) as in pyrimidine [Add to Longdo]
嘧啶[mì dìng, ㄇㄧˋ ㄉㄧㄥˋ, ] pyrimidine [Add to Longdo]
埃叙[Āi Xù, ㄞ ㄒㄩˋ, / ] Egypt-Syria [Add to Longdo]
夏洛特・勃良特[Xià Luò tè, ㄒㄧㄚˋ ㄌㄨㄛˋ ㄊㄜˋ· Bo2 liang2 te4, ] Charlotte Brontë (1816-1855), English novelist, eldest of three Brontë sisters, author of Jane Eyre 簡·愛|简·爱 [Add to Longdo]
多足动物[duō zú dòng wù, ㄉㄨㄛ ㄗㄨˊ ㄉㄨㄥˋ ˋ, / ] myriapod; centipedes and millipedes [Add to Longdo]
大马士革[Dà mǎ shì gé, ㄉㄚˋ ㄇㄚˇ ㄕˋ ㄍㄜˊ, / ] Damascus, capital of Syria [Add to Longdo]
天琴座[Tiān qín zuò, ㄊㄧㄢ ㄑㄧㄣˊ ㄗㄨㄛˋ, ] Lyra (constellation) [Add to Longdo]
奥什[Ào shí, ㄠˋ ㄕˊ, / ] Osh (city in Kyrgyzstan) [Add to Longdo]
威福自己[wēi fú zì jǐ, ㄨㄟ ㄈㄨˊ ㄗˋ ㄐㄧˇ, ] to abuse power; conflict of interest; power to judge as tyrant over one's own case [Add to Longdo]
家鸭绿头鸭[jiā yā lǜ tóu yā, ㄐㄧㄚ ㄧㄚ ㄌㄩˋ ㄊㄡˊ ㄧㄚ, 绿 / ] mallard; duck (Anas platyrhyncha) [Add to Longdo]
就义[jiù yì, ㄐㄧㄡˋ ㄧˋ, / ] to be killed for a righteous cause; to die a martyr [Add to Longdo]
帝辛[Dì xīn, ㄉㄧˋ ㄒㄧㄣ, ] another name for Zhou4 紂|纣, last ruler of Shang (11th Century BC), famous as a tyrant [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
著作権侵害[ちょさくけんしんがい, chosakukenshingai] copyright infringement, piracy [Add to Longdo]
著作権図書館[ちょさくけんとしょかん, chosakukentoshokan] copyright library [Add to Longdo]
著作権登録図書館[ちょさくけんとうろくとしょかん, chosakukentourokutoshokan] copyright library [Add to Longdo]
サイリックス[さいりっくす, sairikkusu] Cyrix [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
叙情詩[じょじょうし, jojoushi] lyrisches_Gedicht, Lyrik [Add to Longdo]
専横[せんおう, sen'ou] Willkuer, Tyrannei [Add to Longdo]
暴虐[ぼうぎゃく, bougyaku] tyrannisch, grausam [Add to Longdo]
殉教者[じゅんきょうしゃ, junkyousha] Maertyrer [Add to Longdo]
殉難[じゅんなん, junnan] Maertyrertum [Add to Longdo]
版権[はんけん, hanken] Verlagsrecht, Copyright [Add to Longdo]
迷宮[めいきゅう, meikyuu] Labyrinth [Add to Longdo]
迷路[めいろ, meiro] Labyrinth [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top