Search result for

yr

(49 entries)
(0.057 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -yr-, *yr*.
English-Thai: Longdo Dictionary
payroll tax(n) เงิน (ภาษี) ส่วนหนึ่งที่หักได้จากเงินเดือนหรือค่าจ้าง และอีกส่วนจากนายจ้าง รัฐบาลหรือส่วนการปกครองท้องถิ่นเก็บเงิน (ภาษี) ส่วนนี้เพื่อเป็นค่าสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ต่างๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล (เมื่ออายุมาก) ค่าชดเชยหรือใช้จ่ายขณะว่างงาน เป็นต้น
syrupy(adj) มีลักษณะคล้ายน้ำเชื่อม (ใส ข้นและเหนียว) เช่น How come liquid dish detergents look so syrupy?

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
antipyretic(แอนทีไพเรท' ทิค) adj.,n. ลดไข้,ยาลดไข้. -antipyresis n., Syn. analgesic)
antipyrine(แอนทีไพ' ริน) n. ผงขาวเป็นยาลดไข้และแก้ปวด (sedative, antipyretic)
argyrol(อาร์'ไจรอล) n. mild silver protein
assyria(อะเซอ'เรีย) n. อาณาจักรโบราณในเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ (in SW Asia)
assyrian(อะเซอ'เรียน) n. ชาวแอสซีเรีย, ภาษาแอสซีเรีย. -adj. เกี่ยวกับชาวเมืองและภาษาแอสซีเรีย (of Assyria)
assyriology(อะเซอริออล'โลจี) n. การศึกษาประวัติศาสตร์ภาษา วัฒนธรรมและอื่น ๆ ของ Assyria -Assyriologist, n.
autogyro(ออโทไจ'โร) n. = autogiro
bullyrag(บูล'ลีแรก) {bullyragged,bullyragging,bullyrags} vt. รังแก,กระทำผิดต่อ,ล้อเลียนต่อ, See also: bullyragger n. ดูbullyrag
byre(ไบ'เออร์) n. คอกวัว,คอกปศุสัตว์
byroadn. ทางอ้อม,ถนนอ้อม,ถนนรอง

English-Thai: Nontri Dictionary
byroad(n) ตรอก,ทางแยก,ทางอ้อม
copyreader(n) คนตรวจสอบ,บรรณาธิการ,คนพิสูจน์อักษร
copyright(n) ลิขสิทธิ์
copyright(vt) สงวนลิขสิทธิ์
empyrean(adj) เกี่ยวกับสวรรค์ชั้นสุดท้าย,เกี่ยวกับวิมานชั้นฟ้า
gyrate(vi) หมุนติ้ว,หมุน,เวียน,หมุนรอบ
gyration(n) การหมุนติ้ว,การหมุน,การหมุนรอบ
gyroscope(n) เครื่องรักษาความทรงตัว,เครื่องวัดการหมุน
hayrack(n) รางหญ้า
labyrinth(n) เขาวงกต,ทางซับซ้อน,ความยุ่งยาก,หูชั้นใน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอก[n.] (aēk) EN: oppression ; tyranny   
บัญชีค่าจ้าง[n. exp.] (banchī khājāng) EN: payroll   
บัญชีเงินเดือน[n. exp.] (banchī ngoendeūoen) EN: payroll   
บีบรัด[v.] (bīp-rat) EN: oppress ; persecute ; tyrannize   FR: opprimer ; tyranniser
บทเพลง [n. exp.] (botphlēng) EN: lyrics ; words of a song   FR: paroles de chanson [fpl]
บทร้อง[n.] (botrøng) EN: lyrics   
ชื่นชมเป็นอย่างยิ่ง[n. exp.] (cheūn chom penyāngying) EN: rave review   FR: critique dithyrambique [f] ; critique élogieuse [f]
ไดโนเสาร์ ไทรันนอซอรัส เร็กซ์[n. exp.] (dainōsao thairannøsøras rēks) EN: Tyrannosaurus Rex   FR: Tyrannosaurus Rex
ดีเอ็นเอ[n.] (Dī.En.Ē.) EN: DNA ; deoxyribonucleic acid   FR: ADN [m]
ดอก[n.] (døk) EN: [classifier : individual flowers; patterns on cloth; tyres/tires treads]   FR: [classificateur : fleurs; motifs vestimentaires; chapes de pneus]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
yr    (n) (y i@1 r)

Japanese-English: EDICT Dictionary
 ???[, ???] EDICT, EDICT_SUB(P), EDICT2 Japanese-English Electronic Dictionary Files; Copyright Electronic Dictionary Research & Development Group - 2011; Created [Add to Longdo]
DNA[ディーエヌエー, dei-enue-] (n) (See デオキシリボ核酸) deoxyribonucleic acid; DNA [Add to Longdo]
GABA[ギャバ, gyaba] (n) (See γアミノ酪酸) gamma-aminobutyric acid (GABA) [Add to Longdo]
かき氷(P);掻き氷(oK);欠き氷;欠氷[かきごおり, kakigoori] (n) shaved ice (usually served with flavored simple syrup); Italian ice; Sno-cone; snow cone; (P) [Add to Longdo]
ご参考まで[ごさんこうまで, gosankoumade] (exp) for your reference; FYR; for your information; FYI [Add to Longdo]
そよ風(P);微風[そよかぜ(P);びふう(微風), soyokaze (P); bifuu ( bifuu )] (n) gentle breeze; soft wind; breath of air; zephyr; (P) [Add to Longdo]
とろっと;トロッと[, torotto ; torotsu to] (vs) (1) (See とろとろ・3) to become syrupy; to become thick (e.g. when cooking); (adv) (2) stickily [Add to Longdo]
とろとろ[, torotoro] (adj-na,adv,n,vs) (1) (on-mim) dozing; drowsily; (2) simmering; (3) (See とろみ,とろっと・1) sticky; syrupy; (4) oily; brimming with melted fat [Add to Longdo]
とろろ昆布[とろろこんぶ;とろろこぶ, tororokonbu ; tororokobu] (n) (1) (uk) shredded kombu; (2) Kjellmaniella gyrata (species of kelp) [Add to Longdo]
どろどろ(P);ドロドロ[, dorodoro (P); dorodoro] (adj-na,adv,n,adj-no) (on-mim) syrupy; muddled; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
酪氨酸代谢病[lào ān suān dài xiè bìng, ㄌㄠˋ ㄢ ㄙㄨㄢ ㄉㄞˋ ㄒㄧㄝˋ ㄅㄧㄥˋ, / ] yrosinosis [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
著作権侵害[ちょさくけんしんがい, chosakukenshingai] copyright infringement, piracy [Add to Longdo]
著作権図書館[ちょさくけんとしょかん, chosakukentoshokan] copyright library [Add to Longdo]
著作権登録図書館[ちょさくけんとうろくとしょかん, chosakukentourokutoshokan] copyright library [Add to Longdo]
サイリックス[さいりっくす, sairikkusu] Cyrix [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 yr
   n 1: a period of time containing 365 (or 366) days; "she is 4
      years old"; "in the year 1920" [syn: {year}, {twelvemonth},
      {yr}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top