Search result for

yer

(102 entries)
(0.0117 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -yer-, *yer*
English-Thai: Longdo Dictionary
bayer pattern(n) รูปแบบตารางแผ่นกรองหลากสี สำหรับปะหน้าตัวรับภาพที่แยกแยะได้เฉพาะค่าความสว่าง (เช่น CCD หรือ CMOS Sensor) เพื่อให้สามารถแยกแยะสีของภาพได้ โดยแผ่นกรองนี้จะยอมให้แสงสีที่กำหนดผ่านไปตกบนตัวรับภาพ ณ บริเวณที่กำหนดเท่านั้น bayer pattern ที่นิยมใช้กันมากในกล้องถ่ายภาพมี สองชนิด คือ RGB bayer pattern และ CMY bayer pattern ซึ่งยอมให้แสงสี Red-Green-Blue และ Cyan-Magenta-Yellow ไปตกบนตัวรับภาพได้ ตามลำดับ ชื่อของแบบตาราง มาจากชื่อของ Dr. Bayer นักวิทยาศาสตร์ของบริษัท Kodak ผู้คิดค้น, CCD

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
yerk(เยิร์ค) vt. ตี,หวด,เฆี่ยน n. การตี,การหวด,การเฆี่ยน, Syn. strike,arouse,excite
bowyer(โบ`เยอะ) n. คนขายธนู
brayer(เบร'เออะ) n. ลูกกลิ้งเล็ก ๆ สำหรับป้ายหมึก
buyer(บาย'เออะ) n. ผู้ซื้อ,ตัวแทนซื้อ
buyers' marketn. ตลาดของผู้ซื้อซึ่งมีสินค้าและการบริการมากมายและมีราคาที่ต่ำ
coflyern. นักบินมือสอง
conveyer(คันเว'เออะ) n. ผู้ขนส่ง,ผู้รับส่ง,ผู้แสดงออก,ผู้นำไปบอก,ผู้โอนกรรมสิทธิ์
copyer(คอพ'พีเออ) n. ผู้ลอกแบบ,ผู้คัดสำเนา,ผู้เลียนแบบ,เครื่องถ่ายสำเนา, Syn. photocopier,photocopying machine
destroyer(ดิสทรอย'เออะ) n. ผู้ทำลาย,สิ่งที่ทำลาย,เรือพิฆาต
dryer(ไดร'เออะ) n. เครื่องทำให้แห้ง

English-Thai: Nontri Dictionary
bricklayer(n) คนก่อตึก,ช่างก่ออิฐ,คนปูอิฐ
buyer(n) ผู้ซื้อ,ผู้จ่าย
conveyer(n) ผู้ขนส่ง,ผู้รับส่ง,ผู้โอนกรรมสิทธิ์
destroyer(n) ผู้ทำลาย,ผู้ล้างผลาญ,เรือพิฆาต
dyer(n) คนย้อมผ้า
employer(n) นายจ้าง,เจ้านาย,ผู้ว่าจ้าง
flyer(n) สิ่งที่บินได้,นักบิน
foyer(n) ห้องโถง
lawyer(n) ทนายความ,หมอความ,นิติกร,นักกฎหมาย
layer(n) ผู้จัด,ชั้น,กิ่งตอน,ระดับ,ชั้นดิน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'm gonna put your yerba mateฉันเอา อาหารเสริมมาวางให้คุณ The Pickle Jar (2009)
Sergeant Yerk will shoot Captain Kizno, Lt. Groit and myself along with these three soldiers.Sergeant Yerk will shoot Captain Kizno, Lt. Groit and myself... ...along with these three soldiers. Planet 51 (2009)
# Ye burnt yer crop an' tint your wings# Ye burnt yer crop an' tint your wings A Lonely Place to Die (2011)
Get in, yer dancer!กวาดเรียบ! A Lonely Place to Die (2011)
# And now I greet round their green beds in the yerdหลุมฝังศพของพวกเขาในสวน A Lonely Place to Die (2011)
Ajjalan anha zalat vitiherat yer hatif.คืนนี้ ข้าจะมองหน้าท่าน The Kingsroad (2011)
"get yer red hots, here!"หมาไม่กิน Death Didn't Become Him (2011)
Go on, go get yer coat on. T's waiting.เอาเสื้อแล้วไปกัน ทีรออยู่ Wild Bill (2011)
Bods who don't think nuffin' about creeping up behind ya with a shank and sticking it in yer throat.ไอ้พวกชอบย่องเข้าหาแกกลางดึก พร้อมกับด้ามช้อน แล้วฝังมันลงคอหอยแก Wild Bill (2011)
Steph, I kinda nicked yer money.สเตฟ ผมคิดว่าจิ๊กเงินคุณไป Wild Bill (2011)
- I nicked yer money.- ผมจิ๊กเงินคุณไป Wild Bill (2011)
STEPH: You haven't put any plum sauce on yer thing yet.เธอยังไม่ราดน้ำจิ้มเลย Wild Bill (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบ[v.] (baē) EN: open ; unfold ; expand ; unfurl ; spread out ; open up   FR: déplier ; déployer
บันเทิง[v.] (banthoēng) EN: enjoy ; entertain ; be amused ; be joyful ; be happy   FR: distraire ; divertir ; égayer
บาเยิร์น มิวนิก[TM] (Bayoēn Miūnik) EN: Bayern Munich   FR: Bayern Munich [m] : Bayern [m]
เบียด[v.] (bīet) EN: jostle ; push through/into ; press into ; shove   FR: coudoyer ; bousculer ; pousser
บด[v.] (bot) EN: crush ; pulverize ; grind ; mill ; pound ; chop   FR: broyer ; concasser ; écraser ; pulvériser
บุกเบิก[v. exp.] (bukboēk) EN: clear land ; develop ; exploit   FR: déblayer ; défricher
ใช้[v.] (chai) EN: use ; employ ; take ; consume ; apply   FR: utiliser ; employer ; dépenser ; recourir à ; avoir recours à
ใช้[v.] (chai) EN: spend ; pay ; redeem ; cost   FR: dépenser ; payer ; rembourser
ใช้ผิด[v. exp.] (chai phit) EN: misuse ; misapply   FR: mésuser (litt.) ; abuser ; employer improprement ; faire un mauvais usage
ชำระ[v.] (chamra) EN: wash ; clean ; have an ablution   FR: nettoyer ; laver ; épurer

CMU English Pronouncing Dictionary
YERBY    Y ER1 B IY0
YERXA    Y ER1 K S AH0
YERKE    Y ER1 K
YERKEY    Y ER1 K IY0
YERKES    Y ER1 K IY0 Z
YERIAN    Y IY1 R IY0 AH0 N
YERGIN    Y ER1 G AH0 N
YERGER    Y ER1 JH ER0
YERENA    Y EH1 R EH0 N AH0
YERDON    Y ER1 D AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Yerevan    (n) (y e2 r i v aa1 n)

German-Thai: Longdo Dictionary
Bayernแคว้นบาวาเรีย ทางตอนใต้ของเยอรมนี

French-Thai: Longdo Dictionary
foyer d'étudiants(n) |m| หอพักนักศึกษา, See also: S. la cité universitaire ,
envoyer(vt) 1)ส่งไปยังที่หนึ่งๆ เช่น Il envoie son enfant à l'école. 2)ส่งจดหมาย 3)ขว้าง
Image:
effrayer(vt) ทำให้หวาดกลัว ex: Ce film a effrayé tout le monde.
Image:

Japanese-English: EDICT Dictionary
ALD[エイエルディー, eierudei-] (n) (See 原子層エピタキシー) atomic layer deposition; ALD [Add to Longdo]
ALE[エイエルイー, eierui-] (n) (See 原子層エピタキシー) atomic layer epitaxy; ALE [Add to Longdo]
CDプレーヤー(P);CDプレイヤー[シーディープレーヤー(CDプレーヤー)(P);シーディープレイヤー(CDプレイヤー), shi-dei-pure-ya-( CD pure-ya-)(P); shi-dei-pureiya-( CD pureiya-)] (n) CD player; (P) [Add to Longdo]
DVDプレーヤー[ディーブイディープレーヤー, dei-buidei-pure-ya-] (n) DVD player; (P) [Add to Longdo]
D層[ディーそう, dei-sou] (n) D layer (of the ionosphere) [Add to Longdo]
E層[イーそう, i-sou] (n) E layer (of the ionosphere) [Add to Longdo]
F層[エフそう, efu sou] (n) F layer (of the ionosphere) [Add to Longdo]
MP3プレーヤー[エムピースリープレーヤー, emupi-suri-pure-ya-] (n) {comp} MP3 player; (P) [Add to Longdo]
SSL[エスエスエル, esuesueru] (n) secure socket layer; SSL [Add to Longdo]
あさぎり型護衛艦[あさぎりがたごえいかん, asagirigatagoeikan] (n) Asagiri class destroyer [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
埃里温[Āi lǐ wēn, ㄞ ㄌㄧˇ ㄨㄣ, / ] Yerevan (capital of Armenia) [Add to Longdo]
鼠疫杆菌[shǔ yì gǎn jūn, ㄕㄨˇ ㄧˋ ㄍㄢˇ ㄐㄩㄣ, / ] Yersinia pestis; the bubonic plage bacillus [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アダプテーションレイヤ[あだぷてーしょんれいや, adapute-shonreiya] adaptation layer [Add to Longdo]
アダプテーション層[アダプテーションそう, adapute-shon sou] adaptation layer [Add to Longdo]
アプリケーション層[アプリケーションそう, apurike-shon sou] application layer [Add to Longdo]
オーディオカセットプレーヤ[おーでいおかせっとぷれーや, o-deiokasettopure-ya] tape player, audio cassette player [Add to Longdo]
シグナリング層[シグナリングそう, shigunaringu sou] signalling layer [Add to Longdo]
データリンク層[データリンクそう, de-tarinku sou] data link layer [Add to Longdo]
トランスポート層[トランスポートそう, toransupo-to sou] transport layer [Add to Longdo]
ネットワーク層[ネットワークそう, nettowa-ku sou] network layer [Add to Longdo]
プレゼンテーション層[プレゼンテーションそう, purezente-shon sou] presentation layer [Add to Longdo]
マルチプレーヤーゲーム[まるちぷれーやーげーむ, maruchipure-ya-ge-mu] multiplayer game [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (22 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Yer \Yer\, prep.
   Ere; before. [Obs.] --Sylvester.
   [1913 Webster]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 floor
 
 1. taş veya tahta döşeme, yer, zemin
 2. dip
 3. kat
 4. yasama meclisi salonunun üyelere ayrılmış kısmı
 5. mecliste söz söyleme hakkı
 6. taban ücret, asgari ücret veya fiyat
 7. taş veya tahta döşemek, kaplamak: vurup yere yıkmak
 8. (k.dili) şaşırtmak, ağzını kapatmak
 9. (k.dili) yenmek. floorcloth döşemelik muşamba
 10. tahta bezi. floor lamp ayaklı abajur. floor plan (mim.) kat planı. floor show varyete, atraksiyon, eğlence programı. floorwalker (A.B.D) büyük mağazalarda işi idare eden ve müşterilere yardımcı olmak üzere dolaşan adam. ground floor zemin kat. in on the ground floor başlangıçta işe giren. have the floor mecliste söz söyleme hakkı olmak, kürsüye çıkmak. take the floor mecliste söz almak. completely floored tamamen saşırmış. floorer döşemeci. flooring döşemelik.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 ground
 
 1. yeryüzü
 2. yer, zemin
 3. toprak
 4. meydan, saha, arsa
 5. mesafe, yer
 6. denizin dibi, dip
 7. mebde, prensip
 8. kabartma iş yapılacak düz satıh
 9. maden levha üstüne sürülen ve işlenmeyecek kısımları muhafaza eden yapışkan terkip
 10. (elek.) toprak. ground ball (beysbol.) yere sürtünerek giden top. ground bass (müz.) en kalın sesle tekrarlanan melodi. ground cover toprağa yakın yetişen kalın bitki örtüsü. ground crew hava meydanı tayfası. ground floor zemin katı. ground hog Amerikada bir çeşit dağ sıçanı. ground hog day 2 şubat. ground ice suyun dibinde meydana gelen buz. ground ivy yer sarmaşığı. ground line resimde alt çizgi, ön çizgi. ground pine kurdayağı, (bot.) Lycopodium
 11. kurtluca, meşecik, (bot.) Ajuga chamaepitys. qround plan bir binanın zemin planı. around plate toprak levhası. ground rent arsa kirası. ground speed (hav.) yer sürati. ground swell soluğan. ground water yeraltı suyu. ground wire (elek.) toprak teli. ground zero bombanın patladığı yer. above ground yeryüzünde
 12. meydanda. break ground tarla sürmek
 13. yeni bina için yere ilk kazmayı vurmak, temel atmak
 14. işe başlamak. cover ground yol almak
 15. konuya değinmek. cut the ground out from under one's feet (colloq.) ayağını kaydırmak, delillerini çürütmek. down to the ground her hususta, tamamen. from the ground up temelinden, tamamen. gain ground ilerlemek
 16. iyileşmek
 17. mesafe katetmek. get in on the ground floor (A.B.D.), (k.dili.) temelden katılmak, bir işe yeni başlandığında katılmak. give ground ricat etmek, çekilmek. hold one's ground, stand one's ground durumunu devam  ettirmek, ayak diremek. into the ground gereğinden fazla, dayanılmayacak kadar. Iose ground gerilemek, fenalaşmak rağbetten düşmek. off the ground harekette. on good grounds iyi sebeplere dayanan. on one's home ground kendi bilgi alanında. on the grounds of sebebiyle, -e dayanarak. rising ground yokuş, bayır.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 land
 
 1. kara, arz
 2. toprak, yer, arsa
 3. memleket, diyar
 4. (huk.) emlâk, arazi. land agent emlak simsarı, emlâk komisyoncusu. land bank emlak bankası. land breeze karadan esen rüzgâr. land crab kum yengeci. land force (ask.) kara kuvveti. land grant hükümet tarafından okul binası yapımı gibi işler için verilen toprak. land mass kıta, kıta gibi büyük kara parçası. land measure arazi ölçüleri sistemi. land mine kara mayını. land office tapu dairesi. land office business (A.B.D.), (k. dili) çok hızlı satış. land of milk and honey verimli memleket. land tax (İng.) arazi vergisi. in the land of the living sağ, hayatta. see how the land lies işlerin ne halde olduğuna bakmak, nabzını yoklamak.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 lieu
 
 1. yer, mekan, mahal
 2. yalnız in lieu of deyiminde kullanılır. in lieu of yerine, bedel olarak.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 locality
 
 1. yer, mevki, mahal, mevzi, mekan
 2. bir şeyin bulunduğu yer.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 location
 
 1. yer, mahal, mekân, mevki
 2. iskân, sakin olma
 3. (huk.) kiraya verme. on location stüdyo dışında yapılan filim veya televizyon çalışması.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 locale
 
 1. mahal, yer, yöre, özellikle belirli bir olayın geçtiği yer.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 locus
 
 1. (çoğ.) loci) mevki, yer, mahal
 2. (geom.) belirli şartlar altında herhangi bir hat veya noktanın kendi hareketiyle meydana getirdiği yüzey veya hat.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 place
 
 1. yer, mevki, mahal, mekân, mevzi
 2. küçük sokak veya meydan
 3. semt, şehir, kasaba
 4. ev
 5. (mat.) hane
 6. mevki, memuriyet, görev, vazife. place card davetlilerin sofradaki yerlerini gösteren kart. place in the sun iyi durum. place kick (spor) saha üzerine konulmuş olan topa vuruş. give place to öncelik tanımak
 7. yer vermek. go places ( argo) başarıya ulaşmak. high places yüksek. out of place yersiz, münasebeti olmayan. take place vaki olmak, meydana gelmek.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 position
 
 1. yer, mevki, mahal mevzi
 2. yerleştirme, koyma
 3. fikir, meram, iddia
 4. sosyal pozisyon, içtimai mevki
 5. mevki, iş, görev, vazife, memuriyet
 6. duruş
 7. vaziyet, durum
 8. yerleştirmek
 9. yerini bulmak. position paper belli bir sorun üzerinde bir grubun tezini sunan yazı. a man in my position benim durumumda veya mevkiimde olan adam. in a false position sahte bir vaziyette. in position tam yerinde. in a position to do something bir şeyler yapma yetki ve du rumunda. out of position yerinden çıkmış.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 residence
 
 1. oturma, ikamet
 2. ev, mesken, hane, ikametgâh
 3. yer
 4. ikamet müddeti. declaration of residence ikamet beyannamesi. residence permit ikamet tezkeresi.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 seat
 
 1. oturulacak yer, iskemle, sandalye
 2. insan kıçı
 3. yer, mahal, mevki, kürsü
 4. merkez, konut
 5. meclis veya borsada üyelik hakkı
 6. oturuş
 7. (mak.) yatak
 8. oturtmak, yerleştirmek, yerleşmek
 9. oturacak yer temin etmek
 10. oturacak yerini yenilemek. seat of a disease hastalık yeri veya merkezi. keep one' seat oturduğu yerden kalkmamak
 11. millet meclisinde yerini muhafaza etmek. lose one' seat yerini kaybetmek. take a seat oturmak. Be seated. Oturunuz. The hall will seat fifty people. Salon elli kişiliktir.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 site
 
 1. yer, mevki, mahal, mevzi.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 situation
 
 1. yer, mevki, mahal
 2. hal
 3. vaziyet, durum
 4. görev, vazife, memuriyet.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 space
 
 1. yer, alan, meydan
 2. mesafe, aralık, fasıla
 3. müddet
 4. feza, uzay
 5. (matb.) espas, iki kelime arasını açmak için kullanılan maden parçası
 6. (müz.) ara
 7. (mat.) uzam, vusat. space bar (daktiloda) aralık tuşu, espas tuşu, atlama tuşu. space heater (A.B.D.) soba. space platform, space station suni uydu. space probe uzaydan bilgi gönderen uydu.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 spot
 
 1. yer, mevki, mahal
 2. benek, nokta, leke
 3. ayıp, leke
 4. gölgebalığı, sarıağız, deniz güzeli, (zool.) Sciaena
 5. projektör ışığı
 6. kısa reklam
 7. (İng.) bir miktar (içecek)
 8. (argo) güç durum
 9. yerinde olan
 10. peşin
 11. ara sıra rasgele. spot ball siyah benekli beyaz bilye. spot cash peşin para. spot check ara sıra teftiş etme. spot weld elektrikle yapılan nokta kaynağı. hit the high spots (k.dili) yalnız en önemli noktalara değinmek. hit the spot (argo) tam yerinde olmak. in a spot utandırıcı veya müşkül bir durumda. in spots ara sıra. on the spot hemen, derhal
 12. hemen oracıkta, olay yerinde, vaka mahallinde
 13. sorumlu
 14. tehlikede
 15. (argo) ölüm tehlikesinde. put on the spot hesap vermeye davet etmek
 16. hesaplaşmaya çağırmak. soft spot zaaf, sevgi
 17. zayıf nokta. ten spot onluk kâğıt para. ten spot of hearts (iskambil) kupanın onlusu. touch a sore spot en hassas noktaya dokunmak. X marks the spot. X olay yerini gösteriyor.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 station
 
 1. durak, tevakkuf mahalli
 2. merkez, istasyon, gar
 3. bir kimsenin bulunduğu yer
 4. memuriyet, görev
 5. hizmet, makam, rütbe, hal
 6. yer, mahal, mevki
 7. sosyal durum, derece, vaziyet
 8. ordu veya donanmanın özel bir görevle gönderildiği yer
 9. istasyon (radyo, televizyon), kanal (televizyon)
 10. bir yere tayin etmek veya yerleştirmek. station break radyo ve televizyonda istasyon ismi ve yerinin verildiği zaman . station house polis karakolu. station wagon kaptıkaçtı, pikap (araba) fire station itfaiye binası. lifeboat station can kurtaran gemi istasyonu. naval station donanma merkezi. police station karakol. railroad station demiryolu istasyonu, gar .
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 stead
 
 1. başkasının yeri, yer
 2. ( eski) yararlı olmak. stand in good stead yararlı olmak, faydalı olmak, yardımı dokunmak. in his stead onun yerinde.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 terrain
 
 1. savaş alanı veya savunmaya uygun yer
 2. arazi, yer, arsa
 3. özel bir maksada hizmet eden arazi.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 way
 
 1. yol, tarik
 2. yön, yan, taraf, cihet
 3. yer
 4. mesafe
 5. usul, tarz
 6. husus
 7. adet, itiyat, huy
 8. hal, durum, halet
 9. gidiş, ilerleme, ileri gitme
 10. çare, vasıta
 11. (huk.) irtifak hakkı, geçit hakkı
 12. (çoğ.) gemi kızağı. ways and means mali tedbirler, para temini, tahsisat bulma yolları. way back (k. dili) çok eskiden, uzun zaman önce. way in giriş, girilecek yol. way station (d. y.) ara istasyon. way train her istasyona uğrayan tren, posta treni. across the way yolun öte tarafında, karşı tarafta. a good way hayli mesafe
 13. iyi bir usul. all the way mümkün olduğu kadar
 14. başından beri. a long way off çok uzakta. be in the way engel olmak, ayak altında olmak. by the way sırası gelmişken, aklıma gelmişken. by way of yolu ile, -(den.) come one' way başına gelmek. go all the way son haddine varmak
 15. her naneyi yemek. go one' way kendi yoluna gitmek, bildiğini okumak. go out of one' way zahmete katlanmak. go the way of gibi gitmek. have a way with one ikna edici kabiliyeti olmak. in a small way küçük mikyasta, ufak ölçüde. in a bad way kötü bir durumda
 16. tehlikede
 17. çok hasta. in a way bir bakıma. make one' way ileri gitmek, başarmak, muvaffak olmak. on the way yol üstünde, yolunda, yolda. out of the way sapa, yol üstü olmayan
 18. alışılmışın dışında, yolsuz, uygunsuz, münasebetsiz
 19. zahmette
 20. yerinde olmayan, kayıp
 21. ortadan, aradan
 22. yoldan. pay one' way kendi masraflarını kendi ödemek. the right way doğru yol. under way hareket helinde, ilerlemekte, devam etmekte. Have it your way. Nasıl istersen öyle yap. Let' get this out of the way. Bunu ortadan kaldıralım. No way (A.B.D.), (argo) Çaresiz. İmkân yok.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 world
 
 1. dünya, cihan, alem
 2. evren, kainat
 3. arz, yer, yeryüzü
 4. insanlar
 5. ömür, hayat
 6. ölümlü dünya
 7. dünya nimetleri
 8. toplum
 9. hayat. World Court Milletlerarası Mahkeme. World Series (beysbol) şampiyonluk karşılaşmaları. world soul, world spirit alemin ruhu sayılan Cenabı Hak. world' fair uluslararası fuar. world to come öbür dünya, ahret. World War Dünya Savaşı, Cihan Harbi. world without end ebediyen, sonsuzluğa dek. a man of the world hayat adamı, görmüş geçirmiş adam, pişkin adam. a world of pek çok, dünya kadar. as the world goes dünyanın gidişine göre. be on top of the world (k. dili) mutlu olmak, sevinçten uçmak. bring into the world doğurmak, dünyaya getirmek. for all the world bütün dünyayı verecek olsalar
 10. her ne pahasına olursa olsun
 11. tıpatıp
 12. tamamen. He is not long for this world. Fazla yaşamaz. in the world yahu, Allah aşkına
 13. dünyada. I would give the world to know... öğrenmek için her şeyi feda ederdim. out of this world (k. dili) harikulade, fevkalade, şahane. the New World Yeni Dünya, Amerika. the Old World Eski Dünya
 14. (A.B.D.) Avrupa. the way of the world dünya hali, dünyanın gidişi. the world of letters edebiyat dünyası. the world and his wife herkes, bütün dünya. What in the world is he doing? Ne yapıyor Allah aşkına?
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top