ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

yen

Y EH1 N   
80 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -yen-, *yen*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
yen[N] ชื่อเงินสกุลของญี่ปุ่น, See also: เงินเยน
yen[N] ความต้องการ, See also: ความปรารถนาอย่างแรงกล้า, ความอยาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
yen(เยน) n. ชื่อเหรียญเงินตราของญี่ปุ่น ใช้สัญลักษณ์ว่า Y,ความต้องการ,ความอยาก vi. ต้องการมาก,อยาก pl. yen
cayennen. (ไคอีน') n. พริกป่น, See also: cayened adj.
cayenne peppern. (ไคอีน') n. พริกป่น, See also: cayened adj.
doyen(ดอย'เอน) n. ผู้อาวุโส -pl. doyens
eyen(อาย'เอิน) n. พหูพจน์ของ eye
hyena(ไฮอี'นะ) n. สัตว์กินเนื้อในแอฟริกาออกหากินในเวลากลางคืนชอบกินซากศพ, See also: hyenic,hyenine adj. hyenoid adj., Syn. hyaena

English-Thai: Nontri Dictionary
CAYENNE cayenne pepper(n) พริกป่น
hyena(n) หมาป่า,สัตว์กินเนื้อ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I have persuaded the famous diva, Miss Bai Yen,ผมได้เชิญนักร้องผู้โด่งดัง คุณไบเยน The Joy Luck Club (1993)
5,000 yen change.5,000เยน นี่เงินทอนครับ April Story (1998)
That's 2,930 yen.ทั้งหมด 2,930 เยนครับ April Story (1998)
From 3,030 yen.รับมา 3,030 เยน April Story (1998)
Bu yeni. Antenna Research tarafýndan.ใหม่สุดจาก เอนเทนน่า eXistenZ (1999)
Önceki seminerlerimize gelen hepiniz biliyorsunuz ki ben gruba yeni oyunda rehberlik ediyorum.พวกคุณบางคน เคยเข้าร่วมสัมมนานี้มาก่อน ว่าผมคือ ผู้นำกลุ่มทดลองเกมใหม่ของเรา eXistenZ (1999)
50,000 yen to do it.จะเอาคิด 50,000 เยน. Visitor Q (2001)
- 100,000 yen.- 100,000 เยน. Visitor Q (2001)
100,000 yen?100,000 เยน เชียว ? Visitor Q (2001)
I only have 70,000 yen.พ่อมีแค่ 70,000 เยน. Visitor Q (2001)
30,000 yen would be enough, right?30,000 เยน คงจะพอใช่มั้ย ? Visitor Q (2001)
A screw costs 30,000 yen;อึ๊บคิด 30,000 เยน ; Visitor Q (2001)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
yenI converted my yen into dollars.
yenThe Japanese yen is a stable currency.
yenThis time I hadn't converted my money yet, so I needed to change Yen into Yuan.
yenEven this cable cost me 6000 yen.
yenI wanted to buy the book, but I found I had no more than 200 yen with me.
yenThe sum came to over 20,000 yen.
yenCan you break a 10,000 yen bill?
yenHarry left his family 200 million yen when he died.
yenThe bus fare here is 90 yen a section.
yenThis desk cost me no less than 30000 yen.
yenThat job brings him in an extra 60,000 yen a month.
yenI want to change ten thousand yen to dollars.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชีพชอบ[n. exp.] (āchīp chøp) EN: right livelihood   FR: moyens d'existence justes [mpl] ; mode de vie juste [m]
อักษรกลาง[n. exp.] (aksøn klāng) EN: medium tone consonant ; middle-class letters   FR: consonne moyenne [f]
อักษรเสียงกลาง[n. exp.] (aksøn sīeng klāng) EN: medium tone consonant ; middle-class letters   FR: consonne moyenne [f]
อาณาประชาราษฎร์[n.] (ānāprachārāt) EN: citizens ; people ; subjects   FR: citoyen [m] ; sujet [m]
อารยัน[n. prop.] (Ārayan) EN: Aryan   FR: Aryens [mpl]
อธิการบดี[n.] (athikānbodī) EN: chancellor ; president of a university ; rector of a university/college   FR: doyen [m] ; recteur [m]
ชายชาว[n.] (chāichāo) FR: citoyen [m] ; habitant [m]
เฉลี่ย[adj.] (chalīa) EN: average ; mean   FR: moyen
ชั้นเชิง[n.] (chanchoēng) EN: artifice ; tactics ; means ; stratagem ; trick ; tact ; strategy ; trickery ; finesse ; craftiness ; diplomatic skill   FR: stratagème [m] ; moyen [m] ; artifice [m] ; finesse [f]
ชาว[n.] (chāo) EN: inhabitant ; citizen ; resident ; native ; townsfolk ; urban population ; people   FR: habitant [m] ; citoyen [m] ; résident [m] ; nationaux [mpl] ; peuple [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
YEN    Y EH1 N
YEN'S    Y EH1 N Z
YENLU    Y EH1 N L UW0
YENTL    Y EH1 N T AH0 L
YENDER    Y EH1 N D ER0
YENCHING    Y EH1 N CH IH1 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
yen    (v) jˈɛn (y e1 n)
yens    (v) jˈɛnz (y e1 n z)
yenned    (v) jˈɛnd (y e1 n d)
yenning    (v) jˈɛnɪŋ (y e1 n i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
日元[rì yuán, ㄖˋ ㄩㄢˊ, ] yen, #8,898 [Add to Longdo]
[yuán, ㄩㄢˊ, ] yen (Japanese currency); Japanese variant of 圓|圆, #59,063 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[えん, en] Thai: เยน(สกุลเงินที่ใช้ในญี่ปุ่น) English: Yen

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Yen {m}yen [Add to Longdo]
Yen-Zeichen {n}yen sign (¥) [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
citoyen(n) |m| พลเมืองชาย
citoyenne(n) |f| พลเมืองหญิง
citoyenneté(n) |f| สถานภาพการเป็นพลเมือง

Japanese-English: EDICT Dictionary
1000円(P);千円[せんえん, sen'en] (n) 1000 yen; (P) [Add to Longdo]
100円ショップ[ひゃくえんショップ, hyakuen shoppu] (n) hundred-yen store; (P) [Add to Longdo]
100円均一[ひゃくえんきんいち, hyakuenkin'ichi] (n) (abbr) (See 100円均一ショップ・ひゃくえんきんいちショップ) hundred-yen store; 100 yen store [Add to Longdo]
100円均一ショップ[ひゃくえんきんいちショップ, hyakuenkin'ichi shoppu] (n) hundred-yen store; 100 yen store [Add to Longdo]
100均(P);百均[ひゃっきん, hyakkin] (n) (abbr) (See 100円均一ショップ,100円均一) hundred-yen store; 100 yen shop; (P) [Add to Longdo]
アエクィデンスサパイェンシス[, aekuidensusapaienshisu] (n) Sapayo cichlid (Aequidens sapayensis) [Add to Longdo]
エンマーク[, enma-ku] (n) {comp} Yen mark [Add to Longdo]
カイエンペッパー[, kaienpeppa-] (n) cayenne pepper [Add to Longdo]
サムライ債[サムライさい, samurai sai] (n) samurai loan; yen-denominated loan [Add to Longdo]
ハイエナ[, haiena] (n) hyena [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
円記号[えんきごう, enkigou] yen sign, back slash [Add to Longdo]
エンマーク[えんまーく, enma-ku] Yen mark [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ye \Y"["e]\ ([=e]"e), n.; pl. {Y["e]n} ([=e]"en).
   An eye. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      From his y["e]n ran the water down.   --Chaucer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Yen \Yen\, n.
   The unit of value and account in Japan. The yen is equal to
   100 sen. From Japan's adoption of the gold standard, in 1897,
   to about 1913 the value of the yen was about 50 cents. In
   1997 and 1998 the value of the yen varied from 80 per U. S.
   dollar to 120 per dollar.
   [1913 Webster +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 yen
   n 1: a yearning for something or to do something [syn:
      {hankering}, {yen}]
   2: the basic unit of money in Japan; equal to 100 sen
   v 1: have a desire for something or someone who is not present;
      "She ached for a cigarette"; "I am pining for my lover"
      [syn: {ache}, {yearn}, {yen}, {pine}, {languish}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 yen /jɛn/ 
  yen

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Yen /jɛn/ 
  yen

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 yen /jɛn/
  yen

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top