Search result for

yang

(51 entries)
(0.1526 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -yang-, *yang*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
yang    [N] หลักปรัชญาจีน (หยาง)

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
yang-ts'aiหยางไฉ่ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
yin and yang(ยิน แอนด์ แยง) n. (หลักปรัชญาและศาสนาในจีน) หลักการตรงกันข้ามสองอย่าง/ลบปรือบวก/มืดหรือสว่างเป็นต้น

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
yangon (n ) ย่างกุ้ง (เมืองหลวงประเทศพม่า)

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You can't be like this anymore once you reach Chong Yang Palace understand?เจ้าห้ามทำเช่นนี้อีกเมื่อเจ้าเข้าไปอยู่ในสำนักช้วนจิน เข้าใจมั้ย? Return of the Condor Heroes (1983)
Why do you need to send me to Chong Yang Palace?ทำไมท่านถึงอยากส่งข้าไปที่สำนักช้วนจินล่ะ? Return of the Condor Heroes (1983)
Guo'er, sending you to Mt Zhong Nan's Chong Yang Palace Does not mean we're chasing you away.ลูกก้วย, ข้าให้เจ้าขึ้นไปตำหนักเต็งเอี๊ยงแห่งเขาจงน้ำ ไม่ได้หมายความว่าข้าอยากส่งเจ้าไปไกลๆหรอกนะ. Return of the Condor Heroes (1983)
Do you know that Wang Chong Yang, the founder of Quan Zhen Sect has the best martial arts in the world?เจ้ารู้หรือไม่ปรมาจารย์เฮ้งเต้งเอี้ยง, ผู้ก่อตั้งสำนักช้วนจิน เป็นผู้มีวิทยายุทธสูงสุดในยุทธภพ? Return of the Condor Heroes (1983)
I'm not going to Chong Yang Palace!ข้าไม่ไปตำหนักเต็งเอี๊ยง! Return of the Condor Heroes (1983)
I'm not going to Chong Yang Palace!ข้าไม่ไปตำหนักเต็งเอี๊ยง! Return of the Condor Heroes (1983)
I'm not going to Chong Yang Palace!ข้าไม่ไปตำหนักเต็งเอี๊ยง! Return of the Condor Heroes (1983)
I'm not going to Chong Yang Palace!ข้าไม่ไปตำหนักเต็งเอี๊ยง! Return of the Condor Heroes (1983)
Chong Yang Palace is on Mt Zhong Nan.ตำหนักเต็งเอี๊ยงอยู่ชนเขาจงน้ำนั่น. Return of the Condor Heroes (1983)
We must walk up from here to reach Chong Yang Palace.เราจะต้องเดินจากนี่ขึ้นไปตำหนักเต็งเอี๊ยง. Return of the Condor Heroes (1983)
Are the two of you Taoist priests from Chong Yang Palace of Mt Zhong Nan?พวกท่านใช่นักพรตช้วนจินบนเขาจงน้ำหรือไม่? Return of the Condor Heroes (1983)
Is Priest Qiu now at Chong Yang Palace?ท่านคูใช่อยู่บนตำหนักเต็งเอี๊ยงหรือไม่? Return of the Condor Heroes (1983)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กะเหรี่ยง[n. prop.] (Karīeng) EN: Karen ; Yang ; Kariang   FR: Karen [m]
กระตุก[v.] (kratuk) EN: pull ; jerk ; whip ; yang ; pull with sharp tugs   FR: arracher ; tirer d'un coup sec
กระตุกว่าว[v. exp.] (kratuk wao) EN: yang a kite   
แม่น้ำแยงซีเกียง[n. prop.] (Maēnām Yaēngsī Kīeng) EN: Yangtze   FR: Yangzi Jiang [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
YANG    Y AE1 NG
YANGTZE    Y AE1 NG K T S IY1
YANGSHENG    Y AA1 NG SH EH1 NG

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Yangyang [Add to Longdo]
Yangtsekiang; JangtsekiangYangtzekiang [Add to Longdo]
Yangon; Rangun; Rangoon (Hauptstadt von Myanmar; Burma)Yangon; Rangoon (capital of Myanmar; Birma) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カラーギャング[, kara-gyangu] (n) Japanese street gang (wasei [Add to Longdo]
キャンギャル[, kyangyaru] (n) (abbr) model featured in an advertising campaign (wasei [Add to Longdo]
ギャング[, gyangu] (n) (1) gang; (2) (abbr) gangster; (P) [Add to Longdo]
ギャングエージ[, gyangue-ji] (n) gang age [Add to Longdo]
ギャングスター[, gyangusuta-] (n) gangster [Add to Longdo]
ギャング映画[ギャングえいが, gyangu eiga] (n) gangster film [Add to Longdo]
クリスチャンギャングスタラップ[, kurisuchangyangusutarappu] (n) Christian gangsta rap [Add to Longdo]
ストリートギャング[, sutori-togyangu] (n) street gang [Add to Longdo]
ヤンガージェネレーション[, yanga-jienere-shon] (n) younger generation; (P) [Add to Longdo]
ヤング[, yangu] (n) young; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yǎng, ㄧㄤˇ, ] to look up; surname Yang [Add to Longdo]
仰光[Yǎng guāng, ㄧㄤˇ ㄍㄨㄤ, ] Yangon (Rangoon), main city of south Myanmar (Burma), the national capital until November 2005, when the capital moved to Naypyidaw 内比都 or Pyinmana 彬馬那 彬马那 [Add to Longdo]
仰光大金塔[Yǎng guāng Dà Jīn tǎ, ㄧㄤˇ ㄍㄨㄤ ㄉㄚˋ ㄐㄧㄣ ㄊㄚˇ, ] Great Pagoda of Yangon (Rangoon) [Add to Longdo]
仰天[yǎng tiān, ㄧㄤˇ ㄊㄧㄢ, ] to face upwards; to look up to the sky [Add to Longdo]
仰屋[yǎng wū, ㄧㄤˇ , ] to lie looking at the ceiling (in despair) [Add to Longdo]
仰屋兴叹[yǎng wū xīng tàn, ㄧㄤˇ ㄒㄧㄥ ㄊㄢˋ, / ] to stare at the ceiling in despair; to find no way out; nothing you can do about it; at the end of one's wits [Add to Longdo]
仰屋著书[yǎng wū zhù shū, ㄧㄤˇ ㄓㄨˋ ㄕㄨ, / ] lit. to stare at the ceiling while writing a book (成语 saw); to put one's whole body and soul into a book [Add to Longdo]
仰慕[yǎng mù, ㄧㄤˇ ㄇㄨˋ, ] to admire [Add to Longdo]
仰望[yǎng wàng, ㄧㄤˇ ㄨㄤˋ, ] to look for guidance [Add to Longdo]
仰泳[yǎng yǒng, ㄧㄤˇ ㄩㄥˇ, ] backstroke [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Yang \Yang\, n. [Of imitative origin.]
   The cry of the wild goose; a honk.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Yang \Yang\, v. i.
   To make the cry of the wild goose.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 yang \yang\, n. (Chinese philosophy)
   One of the two fundamental principles. See {yin and yang}.
   [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 yang
   n 1: the bright positive masculine principle in Chinese
      dualistic cosmology; "yin and yang together produce
      everything that comes into existence" [ant: {yin}]

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Yang [ɵaŋ]
   yang
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top