Search result for

yam

(128 entries)
(0.0222 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -yam-, *yam*
Possible hiragana form: やん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
yam[SL] บ้าน
yam[N] มันเทศหรือมันเทศ
yam[N] ต้นมันเทศหรือมันเทศ
yamen[N] ที่พักหรือที่ทำการข้าราชการในจีน (จีนสมัยปกครองด้วยกษัตริย์)
yammer[VI] พูดคุยเสียงดังและยืดยาว
yammer[VI] คราง, See also: บ่นอู้อี้, สะอื้น, บ่น, พูดเสียงสะอื้น
yammer[VI] ร้องโหยหวน, See also: คร่ำครวญ, ร้องคร่ำครวญ
yammer[N] การพูดเสียงดังและยืดยาว
yammer[N] การคราง, See also: การพูดเสียงสะอื้น, การบ่น, การสะอื้น
yam-bean[N] มันแกว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
yam(แยม) n. มันแกว
yam-beann. มันแกว
yammer(แยม'เมอะ) vi.,vt.,n. (การ) คราง,บ่น,สะอื้น,พูดอย่างสะอื้น,พูดเสียงดังและยืดยาว
yammerern., Syn. whimper
omar khayyam(โอ'มาร์ ไคยาม',แยม,โอ'มาร์) n. นักกวีและนักคณิตศาสตร์ชาวเปอร์เซียสมัยโบราณ

English-Thai: Nontri Dictionary
yam(n) มันมือเสือ,มันแกว

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Yamaha motorcycle จักรยานยนต์ยามาฮ่า [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Yamagashi...ยามากาชิ Akai ito (2008)
Yamagashi Mia.ยามากาชิ มีอา Akai ito (2008)
Yamagishi and Nakanishi's... that one.ยามากิชิ และ นากานิชิ กอสเพิล เต้นได้อย่างน่าสนุกสนาน Akai ito (2008)
Yamucha's Wolf Fang Fist!ก่อนอื่น... ท่าของหยำฉา "หมัดพายุเขี้ยวหมาป่า!" Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
I'm sure he found that really attractive as I sat at the bar yammering about myself.ฉันมั่นใจว่าเขาจะต้องเห็นว่านั่นมันน่าดึงดูดแน่ๆ ที่ฉันนั่งอยู่ที่บาร์ มัวแต่พล่ามเรื่องตัวเอง New York, I Love You (2008)
Tom Yam Kungต้ม ยำ กุ้ง Bangkok Dangerous (2008)
Yamanashi, it's all I can read.ยามานาชิ นั่นเป็นทั้งหมดที่ผมอ่านได้ Hachi: A Dog's Tale (2009)
- Yamcha, to your service.- หยำฉา บริการถึงที่ Dragonball: Evolution (2009)
Yamcha and he will destroy everything.และหยำฉา มันจะทำลายทุกสิ่งทุกอย่าง Dragonball: Evolution (2009)
Yamaguchi!ยามาคุจิ! Gokusen: The Movie (2009)
Miss Yamaguchi!คุณยามากุจิ! Gokusen: The Movie (2009)
Miss Yamaguchi?ยามากุจิ Gokusen: The Movie (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
yamMs. Yamamoto teaches us English.
yamWas it Mr Yamada that came to see me during my absence yesterday?
yamMr Yamada you are wanted on the phone.
yamYamada is second to none in English in his class.
yamIt happened that Mr Yamada came from the same town.
yamMr Yamada frowned on the estimate presented by a travel agency.
yamMr Yamada lives in the suburbs of Tokyo.
yamMr Yamada is in charge of the personnel section.
yamHow about going for a drive to Lake Yamanaka with us tomorrow?
yamI made several calls to Mr Yamada's residence, but no one answered the calls.
yamYamada tried hard to keep under his anger against his boss.
yamI saw Mr Yamada at Shinjuku Station this morning.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มัน[N] yam, Syn. หัวมัน, Example: บ้านฉันที่อิสานปลูกมันไว้เป็นแถวๆ เอาหัวมันมาปรุงอาหารได้, Count unit: หัว, Thai definition: ชื่อเรียกไม้เถาหรือไม้ต้นหลายสกุลและหลายวงศ์ที่หัวใช้เป็นอาหารได้
ยม[N] the God of Death, See also: Yama, Count unit: องค์, Thai definition: เทพเจ้าผู้เป็นใหญ่ประจำโลกของคนตาย, Notes: (บาลีและสันสกฤต)
ยมราช[N] the God of Death, See also: Yama, Count unit: องค์, Thai definition: เทพผู้เป็นใหญ่ประจำยมโลก, Notes: (บาลีและสันสกฤต)
แกว[N] yam bean, See also: Pachyrhizus erosus, Syn. มันแกว, Example: มันแกวเป็นผลไม้ที่ฉันชอบที่สุด, Thai definition: ชื่อมันชนิด Pachyrhizus erosus Urban ในวงศ์ Leguminosae ใช้กินดิบๆ มีรสชืดๆ หรือหวานน้อยๆ เมล็ดเป็นพิษ, พายัพ เรียก มันแกวลาว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บุก [n.] (buk) EN: Elephant Yam   
อึกทึก[adv.] (eukkatheuk) EN: loudly ; noisily ; boisterously   FR: bruyamment
หัวมัน[n.] (hūaman) EN: yam ; cassava roots   
โขมง[adv.] (khamōng) EN: loudly and repeatedly ; loudly ; noisily ; vociferously   FR: bruyamment
กลอย[n.] (kløi) EN: Wild yam ; Dioscorea hispida   
ลั่น[adv.] (lan) EN: loudly ; in a high voice ; noisily   FR: d'une voix forte ; bruyamment
หลับปุ๋ย[v. exp.] (lap pūi) EN: sleep soundly   FR: dormir bruyamment
มัน[n.] (man) EN: potato ; yam   FR: patate [f]
มันแกว [n.] (mankaēo) EN: Yam Bean (Jicama)   
มันขมิ้น [n. exp.] (man khamin) EN: Aerial Yam   

CMU English Pronouncing Dictionary
YAM    Y AE1 M
YAMS    Y AE1 M Z
YAMIN    Y AE1 M IH2 N
YAMANE    Y AA0 M AA1 N EY0
YAMANI    Y AA0 M AA1 N IY0
YAMANE    Y AH0 M AA1 N IY0
YAMAHA    Y AA1 M AA0 HH AA2
YAMATO    Y AA0 M AA1 T OW0
YAMADA    Y AH0 M AA1 D AH0
YAMANAKA    Y AA2 M AA0 N AA1 K AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
yam    (n) (y a1 m)
yams    (n) (y a1 m z)
yammer    (v) (y a1 m @ r)
yammers    (v) (y a1 m @ z)
Yamaichi    (n) (y a1 m @ ii1 ch ii)
Yamatake    (n) (y a1 m @ t a1 k e)
Yamamoto    (n) (y a1 m a m ou1 t ou)
yammered    (v) (y a1 m @ d)
Yamaguchi    (n) (y a1 m @ g uu1 ch ii)
yammering    (v) (y a1 m @ r i ng)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[やま, yama] (n) ภูเขา

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ヤング率[やんぐりつ, yanguritsu] (n ) อัตราการขยายหรือหดตัวของวตถุใดๆเมื่อถูกดึงหรือบีบ , See also: S. 弾性率,

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
止める[やめる, yameru] Thai: เลิก English: to end (vt)
止める[やめる, yameru] Thai: หยุด English: to cease
辞める[やめる, yameru] Thai: ลาออก English: to retire
止む[やむ, yamu] Thai: หยุด English: to cease (vi)
止む[やむ, yamu] Thai: หยุด เลิก English: to stop
山崎[やまざき, yamazaki] Thai: ยามาซากิ ชื่อเฉพาะ English: Yamazaki (pn,pl)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Süßkartoffel {f} | Süßkartoffeln {pl}yam | yams [Add to Longdo]
Yamoussoukro (Hauptstadt von Cote d'Ivoire)Yamoussoukro (capital of Cote d'Ivoire) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
CAM[キャム, kyamu] (n) {comp} computer-aided manufacturing; CAM [Add to Longdo]
いずれ菖蒲か杜若[いずれあやめかかきつばた, izureayamekakakitsubata] (exp) equally beautiful [Add to Longdo]
おやまあ;あれまあ[, oyamaa ; aremaa] (exp) Good heavens!; Oh my god!; gee whiz [Add to Longdo]
おわら風の盆[おわらかぜのぼん, owarakazenobon] (n) Owara-Kaze-no-Bon Festival (Toyama) [Add to Longdo]
お悔やみ申し上げます[おくやみもうしあげます, okuyamimoushiagemasu] (exp) my condolences; my deepest sympathy [Add to Longdo]
お宮参り;御宮参り[おみやまいり, omiyamairi] (n) (See 宮参り) shrine visit [Add to Longdo]
お山;御山[おやま;みやま(御山)(ok), oyama ; miyama ( o yama )(ok)] (n) (hon) (pol) (fam) (See 山・やま・1) mountain [Add to Longdo]
お山の大将;御山の大将[おやまのたいしょう, oyamanotaishou] (n) king of the castle; king of the mountain [Add to Longdo]
お釈迦様;御釈迦様;お釈迦さん[おしゃかさま(お釈迦様;御釈迦様);おしゃかさん, oshakasama ( o shakasama ; o shakasama ); oshakasan] (n) Buddha; Shakyamuni [Add to Longdo]
とろろ芋[とろろいも, tororoimo] (n) yam [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
大和[Dà hé, ㄉㄚˋ ㄏㄜˊ, ] Yamato (possibly 3rd century AD), Japanese state before written records began in 7th century AD, its real dating is controversial, #18,520 [Add to Longdo]
阎王[Yán wáng, ㄧㄢˊ ㄨㄤˊ, / ] Yama, #31,226 [Add to Longdo]
山本[Shān běn, ㄕㄢ ㄅㄣˇ, ] Yamamoto (name), #60,112 [Add to Longdo]
山本五十六[Shān běn Wǔ shí liù, ㄕㄢ ㄅㄣˇ ˇ ㄕˊ ㄌㄧㄡˋ, ] YAMAMOTO Isoroku (1884-1943), Japanese admiral, #95,086 [Add to Longdo]
亚穆苏克罗[Yà mù sū kè luó, ㄧㄚˋ ㄇㄨˋ ㄙㄨ ㄎㄜˋ ㄌㄨㄛˊ, / ] Yamoussoukro (city in the Ivory Coast), #166,721 [Add to Longdo]
山崎[Shān qí, ㄕㄢ ㄑㄧˊ, ] Yamasaki (name), #238,425 [Add to Longdo]
豆薯[dòu shǔ, ㄉㄡˋ ㄕㄨˇ, ] yam bean (Pachyrhizus erosus), a vine with sweet edible root, #246,268 [Add to Longdo]
山形县[Shān xíng xiàn, ㄕㄢ ㄒㄧㄥˊ ㄒㄧㄢˋ, / ] Yamagata prefecture in north of Honshū island, Japan [Add to Longdo]
山梨县[Shān lí xiàn, ㄕㄢ ㄌㄧˊ ㄒㄧㄢˋ, / ] Yamanashi prefecture on the east coast of Japan southwest of Tōkyō [Add to Longdo]
羊卓错[Yáng zhuó cuò, ㄧㄤˊ ㄓㄨㄛˊ ㄘㄨㄛˋ, / ] Yamdroktso lake in central Tibet [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
キャム[きゃむ, kyamu] Computer-Aided Manufacturing, CAM [Add to Longdo]
ビット誤り率[ビットあやまりりつ, bitto ayamariritsu] bit error rate [Add to Longdo]
プロトコル誤り[ぷろとこるあやまり, purotokoruayamari] protocol error [Add to Longdo]
一時誤り[いちじあやまり, ichijiayamari] soft error, transient error [Add to Longdo]
回復不能誤り[かいふくふのうあやまり, kaifukufunouayamari] unrecoverable error [Add to Longdo]
誤り[あやまり, ayamari] bug, mistake, error, slip [Add to Longdo]
誤りバースト[あやまりバースト, ayamari ba-suto] error burst [Add to Longdo]
誤り回復[あやまりかいふく, ayamarikaifuku] error recovery [Add to Longdo]
誤り検出[あやまりけんしゅつ, ayamarikenshutsu] error detection [Add to Longdo]
誤り検出符号[あやまりけんしゅつふごう, ayamarikenshutsufugou] error-detecting code, self-checking code [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
大和[やまと, yamato] (das_alte) Japan [Add to Longdo]
大和絵[やまとえ, yamatoe] Bild_in_japanischem_Stil [Add to Longdo]
大和魂[やまとだましい, yamatodamashii] der_japanische_Geist [Add to Longdo]
[やま, yama] -Berg [Add to Longdo]
山々[やまやま, yamayama] -Berge [Add to Longdo]
山中湖[やまなかこ, yamanakako] (See am Fuji) [Add to Longdo]
山刀[やまがたな, yamagatana] Buschmesser, Jagdmesser [Add to Longdo]
山口県[やまぐちけん, yamaguchiken] Yamaguchiken (Praefektur im Suedwesten Honshus) [Add to Longdo]
山奥[やまおく, yamaoku] tief_in_den_Bergen [Add to Longdo]
山寺[やまでら, yamadera] Tempel_im_Gebirge [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Yam \Yam\ (y[a^]m), n. [Pg. inhame, probably from some native
   name.]
   1. (Bot.) A large, esculent, farinaceous tuber of various
    climbing plants of the genus {Dioscorea}; also, the plants
    themselves. Mostly natives of warm climates. The plants
    have netted-veined, petioled leaves, and pods with three
    broad wings. The commonest species is {Dioscorea sativa},
    but several others are cultivated.
    [1913 Webster]
 
   2. (Bot.) Any one of several cultural varieties of the sweet
    potato. [U. S.]
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   {Chinese yam}, a plant ({Dioscorea Batatas}) with a long and
    slender tuber, hardier than most of the other species.
 
   {Wild yam}.
    (a) A common plant ({Dioscorea villosa}) of the Eastern
      United States, having a hard and knotty rootstock.
    (b) An orchidaceous plant ({Gastrodia sesamoides}) of
      Australia and Tasmania.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 yam
   n 1: edible tuber of any of several yams
   2: any of a number of tropical vines of the genus Dioscorea many
     having edible tuberous roots [syn: {yam}, {yam plant}]
   3: sweet potato with deep orange flesh that remains moist when
     baked
   4: edible tuberous root of various yam plants of the genus
     Dioscorea grown in the tropics world-wide for food

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 yam [jɑm]
   yam
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top