Search result for

xis

(48 entries)
(0.4128 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -xis-, *xis*.
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amnirrhexisเยื่อถุงน้ำคร่ำแตก
amphimixis(แอมฟิมิค' ซิส) n., (pl. -mixes) n. การรวมตัวกันของเซลล์เพศ (ในขบวนการผสมพันธุ์กันแบบใช้เพศ) , การร่วมกันของเซลล์เพศพ่อและเซลล์เพศแม่
anaphylaxis(แอนนะฟิแลค' ซิส) n. ภาวะภูมิแพ้, ภาวะไวต่อโปรตีนแปลกปลอมเพิ่มขึ้น. -anaphylactic adj.
anaptyxis(แอนแนพทิค' ซิส) n., (pl. tyxes) การแทรกสระ. -anaptytic (al) adj. (epenthesis of a vowel)
apomixis(แอพพะมิค'ซิส) n., (pl. -mixes) วิธีการสืบพันธ์โดยใช้เพศ (apogamy)
axis(แอค' ซิส) n., (pl. axes) แกน, เพลา, เส้นศูนย์กลาง, สัมพันธมิตร, แนวหลักในการพัฒ-นาหรือเคลื่อนที่, กระดูกสันหลังที่คอ (ชิ้นที่ 2) , อักษะ (เยอรมัน ญี่ปุ่นและอิตาลีในสงครามโลกครั้งที่ 2) , ชื่อกวางในอินเดียและลังกา, Syn. coalition
chemoprophylaxisn. การป้องกันโรคติดเชื้อด้วยสารเคมี
coexistvt. อยู่ร่วมกัน, See also: coexistent adj. ดูcoexist coexistence n. ดูcoexist
epistaxisเลือดกำเดาไหล
exist(เอคซิสทฺ') {existed,existing,exists} vi. ดำรงอยู่,มีอยู่,คงอยู่, Syn. live

English-Thai: Nontri Dictionary
axis(n) เพลา,แกน,อักษะ,แนวหลัก
coexist(vi) เกิดในเวลาเดียวกัน,อยู่ร่วมกัน
exist(vi) ดำรงอยู่,คงอยู่,อยู่,มีจริง,มีชีวิตอยู่
existence(n) การดำรงอยู่,การมีอยู่,การอยู่,ชีวิต,ความเป็นอยู่
preexist(vi) มีอยู่ก่อน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชีพชอบ[n. exp.] (āchīp chøp) EN: right livelihood   FR: moyens d'existence justes [mpl] ; mode de vie juste [m]
อดีตชาติ[n.] (adīttachāt) EN: past existence ; previous existence ; previous birth   FR: vie antérieure [f]
อดีตภพ[n.] (adīttaphop) EN: past existence ; past life; previous life   FR: vie antérieure [f]
อโหสิกรรม[n.] (ahōsikam) EN: non-existence of the consequences for sins ; cancellation of penalties for all sins ; forgiveness of sin   FR: pardon [m]
อักษะ[n.] (aksa) EN: axis ; core   FR: axe [m]
อายุยืน[v. exp.] (āyuyeūn) EN: extent life ; live long   FR: allonger la vie ; prolonger l'existence
ชาติ[n.] (chāt) EN: life ; incarnation ; existence   FR: vie [f] ; incarnation [f]
ชาติหน้า[n. exp.] (chāt nā) EN: future life ; next life ; life to come ; future incarnation   FR: vie future [f] ; prochaine existence [f]
ชีพ[n.] (chīp) EN: life ; living ; existence   FR: vie [f] ; existence [f]
ชีพ[v.] (chīp) EN: live ; exist   FR: vivre ; exister

German-Thai: Longdo Dictionary
Existenz(n) |die, pl. Existenzen| การดำรงอยู่, การมีอยู่, การมีชีวิตอยู่ เช่น Man kann die Existenz von Geistern noch nicht identifizieren., See also: existieren, vorhanden

Japanese-English: EDICT Dictionary
あってなきがごとき[, attenakigagotoki] (exp) (1) virtually nonexistent; negligible; (2) absolutely useless [Add to Longdo]
あっての[, atteno] (adj-f) which can exist solely due to the presence of; whose existence is determined entirely by; which owes everything to; (P) [Add to Longdo]
ありゃしない;ありはしない[, aryashinai ; arihashinai] (exp) doesn't even exist [Add to Longdo]
ごんす[, gonsu] (exp) (abbr) (arch) (pol) (See 御座んす) to be; to exist [Add to Longdo]
その日暮らし;その日暮し;其の日暮らし;其の日暮し[そのひぐらし, sonohigurashi] (n) (1) financially scraping by; meagre existence (meager); hand to mouth existence; (2) living one's life without plan; living life day-by-day; taking life one day at a time [Add to Longdo]
なくても良い;無くても良い[なくてもよい;なくてもいい, nakutemoyoi ; nakutemoii] (exp) (1) (after neg. stem of verb) need not (verb); (not) have to; expressing absence of obligation or necessity; (2) (See 無い) need not have; need not exist [Add to Longdo]
もしあれば[, moshiareba] (exp) if any; if it exists [Add to Longdo]
アウトオブ眼中[アウトオブがんちゅう, autoobu ganchuu] (n) (col) (See 眼中にない) being out of consideration; effectively not existing as an option [Add to Longdo]
アクシス[, akushisu] (n) axis [Add to Longdo]
アポミクシス[, apomikushisu] (n) apomixis (seed development without fertilization) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
西三条[xī sān tiáo, ㄒㄧ ㄙㄢ ㄊㄧㄠˊ, 西 / 西] Xisantiao (Beijing placename) [Add to Longdo]
西双版纳[Xī shuāng bǎn nà, ㄒㄧ ㄕㄨㄤ ㄅㄢˇ ㄋㄚˋ, 西 / 西] Xishuangbanna, Thai minority autonomous prefecture in Yunnan [Add to Longdo]
西双版纳傣族自治州[Xī shuāng bǎn nà Dǎi zú zì zhì zhōu, ㄒㄧ ㄕㄨㄤ ㄅㄢˇ ㄋㄚˋ ㄉㄞˇ ㄗㄨˊ ㄗˋ ㄓˋ ㄓㄡ, 西 / 西] Xishuangbanna, Thai minority autonomous prefecture in Yunnan [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
既設[きせつ, kisetsu] established, existing [Add to Longdo]
既存装置[きそんそうち, kisonsouchi] existing equipment [Add to Longdo]
共存セグメント[きょうぞんセグメント, kyouzon segumento] coexisting segment [Add to Longdo]
座標軸[ざひょうじく, zahyoujiku] (xy) coordinate axis [Add to Longdo]
[じく, jiku] axis [Add to Longdo]
従来[じゅうらい, juurai] existing (equipment, e.g.) [Add to Longdo]
従来型銅線[じゅうらいがたどうせん, juuraigatadousen] existing copper line [Add to Longdo]
縦軸[じょうじく, joujiku] vertical axis [Add to Longdo]
同居[どうきょう, doukyou] coexistence, to coexist (vs) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top