Search result for

worin

(56 entries)
(0.0466 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -worin-, *worin*
Possible hiragana form: をりん
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา worin มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *worin*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I don't knowWorinChinese Torture Chamber Story 2 (1998)
In what?Worin denn? The General Swap (1967)
What's holding things up?Worin besteht das Problem? Unidentified Flying Oddball (1979)
What's your main strength?Worin liegt Ihre Stärke? Spaceball (1980)
That's the only thing you were never wrong about.Und das ist das Einzige, worin du dich nie getäuscht hast. The Umbrella Coup (1980)
Well, what you been walking in?- Worin bist du gelaufen? Foxes (1980)
Did they give you any idea in Denver about what the job entails?Hat man Ihnen in Denver gesagt worin Ihre Arbeit besteht? The Shining (1980)
What is this guy not an expert in?Worin ist der Kerl nicht Experte? Stardust Memories (1980)
We asked forensic psychologist Dr Joseph Fuchs what connection there might be between the bell-shaped wounds and the upcoming Liberty Day celebration.Wir fragten Psychologe Dr. Joseph Fuchs, worin der Zusammenhang zwischen der glockenförmigen Wunde und dem Tag der Freiheit bestehen könnte. Blow Out (1981)
What is this fascination with truancy?Worin besteht diese Faszination für Schulschwänzerei? Fast Times at Ridgemont High (1982)
What?WorinBez svideteley (1983)
Exactly what are you a doctor of, Mr. Venkman?- Worin sind Sie denn Doktor? Ghostbusters (1984)
Yeah, dig where?- Graben worinNon c'è due senza quattro (1984)
I don't know what trouble you're in, but don't worry about me.Ich weiß nicht, worin Sie verwickelt sind, aber sorgen Sie sich nicht um mich. Top Secret! (1984)
In what?WorinBurial Ground (1985)
And these impure acts... the round ones... what did they consist of?Das unsittliche Vorgehen... ich meine die Kreise da... Worin bestand das? Year of Enlightment (1986)
Do you know what I invest in?Wissen Sie, worinThe Color of Money (1986)
Professional what?Ein Profi worinFerris Bueller's Day Off (1986)
What is the purpose of laughing?- Worin liegt der Sinn des Lachens? Flight of the Navigator (1986)
-What are you getting involved in?- Worin verwickeln Sie sich nur? Jumpin' Jack Flash (1986)
Well that's something, because do you know what I'm good at George?Ist doch schon was. Weißt du, worin ich gut bin, George? Mona Lisa (1986)
That's interesting.Worin sehen Sie mich denn? Like a Hurricane (1987)
It's the only thing I was ever good at.Das ist das Einzige, worin ich gut bin. Lethal Weapon (1987)
How much of an affinity?- "Ähnlichkeit"? WorinLaw of Desire (1987)
You and your lovely wife might've been asking yourself, "exactly what are the benefits of aluminum siding."Sie fragen sich vielleicht, worin die Vorzüge der Seitenwandung liegen. Tin Men (1987)
Where does it say she had to throw her life away chasing some damn coin?Worin liegt der Sinn, ein Leben für eine Münze zu opfern? Tails I Live, Heads You Die (1988)
Arthur, what did you major in?Worin hast du deinen Abschluss gemacht? Arthur 2: On the Rocks (1988)
Where is my fault?"Worin besteht mein Fehler?" Camille Claudel (1988)
Basically, it's a preliminary investigation where the prosecution presents evidence that the accused has a case to answer.Ganz einfach handelt es sich dabei um eine einleitende Untersuchung worin die Anklage Beweise vorbringt gegen die der Angeklagte Rechenschaft ablegen muß. A Fish Called Wanda (1988)
-You know what I'm standing in?- Weißt du, worin ich stehe? Short Circuit 2 (1988)
Qualified teacher of what?Worin machen Sie Prüfung? L'étudiante (1988)
Joey, you go find someyhing for Minnie yo have her puppies in.Joey, such was, worin Minnie ihre Welpen bekommen kann. And They Call It Puppy Love (1989)
This is the only thing I know I am good at.Das ist das Einzige, worin ich gut bin. Best of the Best (1989)
- But let that go. - More matter, with less art.Toll nenn ich's, denn worin besteht die Tollheit, als dass man gar nichts anders ist als toll? Hamlet (1990)
What have you, my good friends, deserved at the hands of fortune... that she sends you to prison hither?Worin habt ihr, meine guten Freunde, es bei Fortunen versehen, Hamlet (1990)
I am but mad north-north-west.Worin, mein teurer Prinz? Hamlet (1990)
You shall not budge. You go not till I set you up a glass... where you may see the inmost part of you. What wilt thou do?Ihr sollt nicht vom Platz, nicht gehn, bis ich Euch einen Spiegel zeige, worin Ihr Euer Innerstes erblickt. Hamlet (1990)
- What are you up to? - What's go.- Worin sind Sie vewvickelt? Havana (1990)
What are you up to?Worin sind Sie vewvickelt? Havana (1990)
To letter from the head of this department, apologizing for our mistake.Ein Brief vom hiesigen Dezernenten, worin er sich, für unseren Fehler entschuldigt. Closet Land (1991)
- Our little panic... casserole.Worin denn? Critters 3 (1991)
- The pyramid's tip...- Und es gipfelt darin... - WorinNaked Lunch (1991)
- You know, coach says he`s a natural.- Der Trainer sagt, er sei ein Naturtalent. - WorinOnly the Lonely (1991)
You know. Jill. I think I've got the problem licked.Ich glaube, ich weiß, worin dein Problem liegt. Look Who's Not Talking (1991)
Join up with what?Worin eintreten? One False Move (1992)
What's your problem?Worin liegt denn das Problem? American Me (1992)
What equation?WorinCool World (1992)
Now I see wherein it consisted.Nun weiß ich, worin sie bestand. The ABC Murders (1992)
Well, pumpkin, see, some people like to call someone... Let's say you. - stupid because you just haven't found what you're really good at yet.Weißt du, Dumpfbacke, manche Leute nennen jemanden... wie zum Beispiel dich... gern dumm, weil du noch nicht weißt, worin du wirklich gut bist. High I.Q. (1992)
But years later, he found out what he's good at.Aber Jahre später fand er heraus, worin er gut ist. High I.Q. (1992)

CMU English Pronouncing Dictionary
DWORIN    D W AO1 R IH2 N

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
worinin what [Add to Longdo]
worinwherein [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  worin [voːrin]
     in what; wherein
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top