Search result for

wist

(68 entries)
(0.0734 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wist-, *wist*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wist    [VT] กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ wit หรือ wis (คำโบราณ), See also: รู้
wist    [VI] กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ wit หรือ wis (คำโบราณ), See also: รู้
wistful    [ADJ] ซึ่งโหยหา, See also: ซึ่งละห้อยหา, Syn. melancholic, pensive, yearning
wistful    [ADV] ด้วยความโหยหา, See also: ด้วยความละห้อยหา, Syn. melancholically, pensively, yearningly
wistful    [ADJ] ความโหยหา, See also: ความละห้อยหา, Syn. melancholy, pensiveness, yearning
wistaria    [N] ไม้เลื้อยจำพวก Wisteria, See also: เถาวัลย์ที่มีดอกหลายสีมีต้นกำเนิดแถบอเมริกาเหนือและเอเชีย
wisteria    [N] ไม้เลื้อยจำพวก Wisteria, See also: เถาวัลย์ที่มีดอกหลายสีมีต้นกำเนิดแถบอเมริกาเหนือและเอเชีย, Syn. wistaria

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
wist(วิสทฺ) vi.,vt. กริยาช่อง 2 และ 3 ของ wit
wistful(วิสทฺ'ฟูล) adj. ปรารถนา,โหยหา, See also: wisfully adv. wistfulness n.
twist(ทวิสทฺ) vt.,vi.,n. (การ) บิด,บิดเป็นเกลียว,งอ,โค้ง,ขัน,คลุกเคล้า,คลึง,ร้อย,ขด,พันรอบ,ทำให้เป็นเกลียว,ทำให้เข้าใจผิด,บิดเบือน,ทำให้สับสน,โกง,เบี้ยว,กลับทิศทาง. vi. บิด,งอ,เบี้ยว,ไปอย่างคดเคี้ยว,ฟั่น,คลึง,ร้อย,ขยัก.,ม้วนใบยา,ขนมม้วน,ลักษณะกวน,เหล้าผสม,ผู้หญิง

English-Thai: Nontri Dictionary
wistful(adj) อยากได้,โหยหา,ปรารถนา
intertwist(vi) ขดเข้าด้วยกัน,บิดเข้าด้วยกัน
twist(n) การบิด,การปั่น,หัวโค้ง,สกรู,ปม,เส้นไหม
twist(vt) บิด,ฟั่น,ปั่น,ร้อย,หมุน,ขด

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
wistWe look back on days gone by if not always with affections, at any rate with a kind of wistfulness.
wistHe has a wistful look on his face.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
( mellow, wistful music playing )(เสียงเพลง) Pilot (2004)
(Mary alice) the great crime wave hit wisteria lane on a tuesday afternoon.สัญญาณของเรื่องที่เลวร้ายที่สุด ได้เข้าโจมตีวิสทีเรียเลน ในบ่ายวันอังคาร Smiles of a Summer Night (2007)
And so ended the great crime wave on wisteria lane.แล้วเรื่องเลวร้ายที่วิสทีเรียเลนก็จบลง Smiles of a Summer Night (2007)
to wisteria lane.ที่วิสทีเรีย เลน Welcome to Kanagawa (2008)
The morning after the tornado, the residents of wisteria lane began to sort through the devastation and slowly started picking up the pieces of their lives.เช้าวันต่อมาหลังจากทอร์นาโด ผู้พักอาศัยในวิสทีเรียเลน.. เริ่มแยกสิ่งของท่ามกลางความเสียหาย Welcome to Kanagawa (2008)
it had been seven days since a tornado devastated wisteria lane, and the residents continued to pick up the pieces of their lives.นับเป็นเวลา 7 วันแล้ว ตั้งแต่พายุเข้าถล่มวิสเตอร์เรียเลน แล้วผู้คนต่างก็ดำเนินชีวิตต่อไป Welcome to Kanagawa (2008)
That she suggested we leave wisteria lane.จนทำให้เธออยากไปจากวิสทีเรียเลน We're So Happy You're So Happy (2008)
It was a surprising day for the women of wisteria lane.มันเป็นวันที่เซอร์ไพรส์/Nสำหรับผู้หญิงคนหนึ่ง What More Do I Need? (2008)
You know, edie used to live around here when she moved away from wisteria lane.รู้มั๊ย อีดี้เคยอาศัยอยู่แถว ๆ นี้ ตอนที่เธอย้ายออกมาจากวิสทีเรีย เลน Look Into Their Eyes and You See What They Know (2009)
Mm,the hottest chicks on wisteria lane.อืม สะโพกที่ร้อนแรงที่สุดในวิสเทอเรีย เลน Look Into Their Eyes and You See What They Know (2009)
and that is how wisteria lane came to be my final resting place.และแค่นั้น วิสทีเรีย เลนกลายมาเป็นที่พักที่สุดท้ายของฉันได้ยังไง Look Into Their Eyes and You See What They Know (2009)
Yes, on wisteria lane, Everyone knows how to bargain--ใช่แล้ว ที่วิสทีเรียเลน ทุกคนรู้จักวิธีการต่อรอง Bargaining (2009)
Yes, everyone knows how to bargain on wisteria lane... hi.ใช่แล้ว ทุกคนที่วิสทีเรียเลนรู้จักวิธีการต่อรอง Bargaining (2009)
And evil made an appearance on wisteria lane.และความชั่วร้ายก็ปรากฏตัวในวิสทีเรียเลน Being Alive (2009)
Later, While the men of wisteria lane were trying the shrimp,ต่อมา หนุ่มน้อยใหญ่ในวิสเตอร์เรีย อยากลิ้มลองของใหม่ Lovely (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ละห้อย    [ADV] woefully, See also: wistfully, mournfully, with a melancholy, with a sad look, Syn. โศรกเศร้า, เศร้า, เป็นทุกข์, ทุกข์ใจ, ระทม, Example: เขาทำหน้าละห้อยรอคอยข่าวและความหวังอย่างลมๆ แล้งๆ, Thai definition: รู้สึกสะเทือนใจ ชวนให้โศกเศร้าเพราะคิดถึงหรือผิดหวัง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบือนเรื่อง[v. exp.] (beūoen reūang) EN: twist a story   FR: déformer une histoire
เบี้ยว[adj.] (bīo) EN: distorted ; crooked ; twisted ; out of round ; out of shape ; askew ; slanting   FR: déformé ; tordu
บิด[v.] (bit) EN: twist ; distort ; wring ; wrench   FR: tordre ; torsader
บิดเบน[v.] (bitbēn) EN: twist   
บิดเบือน[v.] (bitbeūoen) EN: distort ; go awry ; twist   FR: déformer ; dénaturer
บิดเบี้ยว[adj.] (bitbīo) EN: twisted ; distorted   FR: déformé
บิดผัน[v.] (bitphan) EN: distort ; go awry ; misrepresent ; twist   FR: déformer
บูดเบี้ยว[adj.] (būtbīo) EN: distorted ; out of shape ; twisted   FR: déformé
เก[v.] (kē) EN: cripple ; disable ; twist ; distort   
เขม็ง[v.] (khamēng) EN: twist ; tighten ; tauten   

CMU English Pronouncing Dictionary
WIST    W IH1 S T
WISTFUL    W IH1 S T F AH0 L
WISTFULLY    W IH1 S T F AH0 L IY0
WISTFULNESS    W IH1 S T F AH0 L N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wistful    (j) (w i1 s t f @ l)
wisteria    (n) (w i1 s t i@1 r i@)
wisterias    (n) (w i1 s t i@1 r i@ z)
wistfully    (a) (w i1 s t f @ l ii)

German-Thai: Longdo Dictionary
Geschwister(n) |das, pl. Geschwister| พี่น้อง เช่น Wieviele Geschwister haben Sie? คุณมีพี่น้องกี่คน

Japanese-English: EDICT Dictionary
いじり回す;弄り回す;弄りまわす[いじりまわす, ijirimawasu] (v5s) to tinker with; to fumble with; to twist up [Add to Longdo]
くねくね;クネクネ;ぐねぐね;グネグネ[, kunekune ; kunekune ; gunegune ; gunegune] (adv,adv-to,vs) (on-mim) winding; meandering; wriggling; wiggling; waving; swaying; twisting and turning [Add to Longdo]
ごり押し;鮴押し[ごりおし, gorioshi] (n,vs) pushing though; bulldozing; doing something by force; arm twisting [Add to Longdo]
どんでん返し[どんでんがえし, dondengaeshi] (n) (sudden) complete reversal (of plot); unexpected twist (at end of story) [Add to Longdo]
ねじりゴム編み[ねじりゴムあみ, nejiri gomu ami] (n) (See ゴム編み) twisted rib stitch (knitting) [Add to Longdo]
ひん曲げる[ひんまげる, hinmageru] (v1,vt) (1) to bend (with great force); to twist; to wrench; (2) to distort (the truth) [Add to Longdo]
より糸;縒り糸;撚り糸[よりいと, yoriito] (n) twisting (thread, etc.); twisted yarn; twisted thread; twine [Add to Longdo]
より対線[よりついせん, yoritsuisen] (n) {comp} twisted pair cable [Add to Longdo]
オペレーションツイスト[, opere-shontsuisuto] (n) operation twist [Add to Longdo]
コブラツイスト[, koburatsuisuto] (n) cobra twist; abdominal stretch [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
紫藤[zǐ téng, ㄗˇ ㄊㄥˊ, ] wisteria [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
より対線[よりついせん, yoritsuisen] twisted pair cable [Add to Longdo]
ツイストペア[ついすとぺあ, tsuisutopea] twisted pair [Add to Longdo]
非シールドより対線[ひシールドよりたいせん, hi shi-rudo yoritaisen] Unshielded Twisted Pair, UTP [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wist \Wist\, archaic imp. & p. p. of {Wit}, v.
   Knew.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wit \Wit\ (w[i^]t), v. t. & i. [inf. (To) {Wit}; pres. sing.
   {Wot}; pl. {Wite}; imp. {Wist(e)}; p. p. {Wist}; p. pr. & vb.
   n. {Wit(t)ing}. See the Note below.] [OE. witen, pres. ich
   wot, wat, I know (wot), imp. wiste, AS. witan, pres. w[=a]t,
   imp. wiste, wisse; akin to OFries. wita, OS. witan, D. weten,
   G. wissen, OHG. wizzan, Icel. vita, Sw. veta, Dan. vide,
   Goth. witan to observe, wait I know, Russ. vidiete to see, L.
   videre, Gr. ?, Skr. vid to know, learn; cf. Skr. vid to find.
   ????. Cf. {History}, {Idea}, {Idol}, {-oid}, {Twit}, {Veda},
   {Vision}, {Wise}, a. & n., {Wot}.]
   To know; to learn. "I wot and wist alway." --Chaucer.
   [1913 Webster]
   [1913 Webster]
 
   Note: The present tense was inflected as follows; sing. 1st
      pers. wot; 2d pers. wost, or wot(t)est; 3d pers. wot,
      or wot(t)eth; pl. witen, or wite. The following variant
      forms also occur; pres. sing. 1st & 3d pers. wat, woot;
      pres. pl. wyten, or wyte, weete, wote, wot; imp. wuste
      (Southern dialect); p. pr. wotting. Later, other
      variant or corrupt forms are found, as, in Shakespeare,
      3d pers. sing. pres. wots.
      [1913 Webster]
 
         Brethren, we do you to wit [make you to know] of
         the grace of God bestowed on the churches of
         Macedonia.             --2 Cor. viii.
                          1.
      [1913 Webster]
 
         Thou wost full little what thou meanest.
                          --Chaucer.
      [1913 Webster]
 
         We witen not what thing we prayen here.
                          --Chaucer.
      [1913 Webster]
 
         When that the sooth in wist.    --Chaucer.
      [1913 Webster]
 
   Note: This verb is now used only in the infinitive, to wit,
      which is employed, especially in legal language, to
      call attention to a particular thing, or to a more
      particular specification of what has preceded, and is
      equivalent to namely, that is to say.
      [1913 Webster]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 wit
 
 1. (wist, witting) (eski) (geniş zaman I wot, thou wost, he wot, we, you, they witen) bilmek, öğrenmek. to wit yani, demek ki.
 
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top