Search result for

wir

(182 entries)
(0.0252 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wir-, *wir*
English-Thai: Longdo Dictionary
to wire so. money(vt) โอนเงิน(ทางธนาคาร)
Verwirklichung(n) |die, pl. Verwirklichungen| การทำให้เป็นจริง, S. realization,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wire[N] ลวด, See also: สายโลหะ
wire[N] สายไฟ, See also: สายไฟฟ้า, สายเคเบิล, Syn. fiber, filament, strand, electric line, power line
wire[N] โทรเลข, Syn. cablegram, telegram
wire[VT] พันด้วยลวด, See also: พันด้วยสายไฟหริอสายโลหะ
wire[VT] ต่อสายไฟ, See also: เดินสายไฟ
wire[VT] ส่งโทรเลข
wiry[ADJ] ซึ่งเกี่ยวกับเส้นลวดโลหะ
wiry[ADJ] (รูปร่าง) ผอมบางแต่แข็งแรง, Syn. sinewy
wired[ADJ] ซึ่งเดินระบบสายเรียบร้อย (เช่น สายไฟฟ้า สายโทรศัพท์)
wiring[N] การวางระบบสายไฟ, See also: ระบบสายไฟ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
wirable(ไว'เออระเบิล) adj. ใส่สายไฟได้,มัดหรือพันหรือต่อด้วยสายไฟได้
wire(ไว'เออะ) n. ลวด,สายไฟ,สายโลหะ,สายโทรเลข,โทรเลข,ระบบโทรเลข,สายชักใย,สายลวดของเครื่องดนตรีประเภทสาย (เช่น กีตาร์) ,สายเบ็ดตกปลา,สื่อสาร,เส้นปลายทางของกีฬาแข่งม้า vt. จัดให้ลวด (สายไห,สายโลหะ..) ผูกหรือพันด้วยสายลวด,ส่งโทรเลข vi. ส่งโทรเลข,
wire agencyn. สำนักงานข่าวสาร
wire clothn. ผ้าตาข่ายลวดโลหะ
wire entanglementn. กำแพงลวดตาข่าย
wire printerเครื่องพิมพ์แบบเข็มเป็นเครื่องพิมพ์ หรืออุปกรณ์แสดงผลของคอมพิวเตอร์แบบกระทบ (impact printer) กล่าวคือ ใช้เข็มตอกลงบนกระดาษ ทำให้ผลที่ออกมาดูเป็นจุดเรียงไปตามตารางรูปสี่เหลี่ยม มักจะเป็นขนาด 5x7, 7x7, หรือ 7x9 จุดเหล่านี้จะรวมกันเป็นตัวอักขระที่เป็นรูปและขนาดที่ต้องการ สำหรับเส้นโค้งนั้นเครื่องพิมพ์ชนิดนี้ ทำไม่ได้ดีนัก แต่หากมีจุดเรียงกันได้ละเอียดเท่าใด เส้นโค้งก็จะดูดีขึ้นและตัวอักษรก็จะดูสวยงามขึ้น บางทีเรียก wire matrix printer
wire recordern. เครื่องบันทึกและเล่นเสียงด้วยสายเหล็กที่เป็นแม่เหล็ก, See also: wire recording n.
wire-cutter(ไว'เออะคัท'เทอะ) n. คีมตัดลวด
wired(ไว'เออร์ดฺ) adj. ติดตั้งระบบสายลวด (เช่นโทรเลข,โทรศัพท์) ,ประกอบด้วยเส้นลวด,มัดหรือพันด้วยลวด, Syn. equipped with
wiredancer(ไว'เออะแดนเซอะ) n. นักกายกรรมไต่ลวด, See also: wiredancing n.

English-Thai: Nontri Dictionary
wire(adj) ทำด้วยลวด,ทำจากลวด
wire(n) โทรเลข,สายใย,เส้นลวด,สายไฟ,สายเบ็ด
wire(vt) ส่งโทรเลข,ขึงลวด,ต่อสาย,ร้อย,ผูก
wireless(adj) ไม่มีสาย,ไม่มีเส้นลวด
wireless(n) วิทยุ,วิทยุโทรเลข,โทรศัพท์ไร้สาย
wiry(adj) ทำด้วยลวด,เหนียวเหมือนลวด,แข็งแรง,แกร่ง
swirl(n) การบิด,การหมุน,การวน,ความยุ่งเหยิง,ความสับสน
swirl(vi) หมุนรอบ,วน,วนเวียน,เวียนหัว
twirl(n) การหมุน,การควง,การบิด,การตวัด
twirl(vi) หมุน,ปั่น,ขว้างลูก,บิด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
wire๑. ลวด (ใช้ในงานศัลยกรรมและทันตกรรม)๒. ร้อยลวด๓. ตรึงด้วยลวด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
wire centerศูนย์กลางข่ายสาย [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
wire ductท่อใหญ่ร้อยสายไฟ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
wire feed nozzle; wire guideแกนนำลวดเชื่อม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
wire feed rateอัตราการป้อนลวด [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
wire feeler gaugeเกจลวดสอด [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
wire frame modelแบบจำลองโครงลวด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
wire guide; wire feed nozzleแกนนำลวดเชื่อม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
wire printerเครื่องพิมพ์แบบเข็ม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
wired gloveถุงมือสื่อข้อมูล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Wire broadcastingการกระจายเสียงตามสาย [TU Subject Heading]
Wire industryอุตสาหกรรมลวด [TU Subject Heading]
wirelessวิทยุ, ดู  radio [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
wireless access pointจุดเชื่อมต่อแบบไร้สาย, อุปกรณ์ทําหน้าที่รองรับการเชื่อมโยงการรับส่งข้อมูลสำหรับติดต่อสื่อสารระหว่างอุปกรณ์แบบไร้สาย ซึ่งข้อมูลจะถูกส่งผ่านทางคลื่นวิทยุความถี่สูง โดยจะต้องใช้งานร่วมกับการ์ดแลนไร้สายที่ติดตั้งอยู่กับคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ เช่น เครื่องพิมพ์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Wireless Application Protocol (Computer network protocol)โพรโทคอลการใช้งานแบบไร้สาย (โพรโทคอลข่ายงานคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Wireless communicationการสื่อสารไร้สาย [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Wireless communication systemsระบบสื่อสารไร้สาย [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Wireless communication systemsระบบการสื่อสารแบบไร้สาย [TU Subject Heading]
Wireless Fidelityระบบแลนไร้สาย มักจะเขียนทับศัพท์เป็น ไว-ไฟ หรือ ไว-ไฟ้ [คอมพิวเตอร์]
Wireless Fidelity (Wi-Fi)ไวไฟ, เทคโนโลยีเครือข่ายแบบไร้สาย ตามมาตรฐาน IEEE 802.11 ซึ่งใช้คลื่นวิทยุความถี่ 2.4 GHz เป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสาร ไวไฟเกิดจากการรวมกลุ่มกันของผู้ผลิตอุปกรณ์ เพื่อทดสอบว่าอุปกรณ์ที่ผลิตขึ้นทำงานได้ตามมาตรฐานของ IEEE 802.11 โดยเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ท [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We're installing a pacing wire to... avoid that.เราติดต่อแผงสายไป... ... ยังทำไม่ได้.. Dying Changes Everything (2008)
We have a pacing wire in her, but the bradycardia isn't getting better.เราใส่สายให้เธอแต่อาการbradycardiaไม่ดีขึ้น Dying Changes Everything (2008)
If we don't find the cause of the amyloidosis, we never get her off that wire, she never walks out of this hospital.ถ้าเราหาสาเหตุของ อะมัยลอยโดซิสไม่พบล่ะ เราไม่เคยถอดสายเธอ เธอไม่เคยออกไปจากโรงพยาบาลนี้ Dying Changes Everything (2008)
Wire this shit hole up. Shit.ต่อสายไฟระเบิดเเม่งซะ เวรเอ๊ย Pilot (2008)
What if we connect these two wires, right here?แล้วถ้าเราต่อสองสายนี้เข้าด้วยกันล่ะ? Rising Malevolence (2008)
He was on this pretty cool wireเขาจะแขวนอยู่กับลวดสลิงพวกนี้ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Milo was on this, like, wire.ไมโลจะติดอยู่กับ แบบ.. ลวดอ่ะ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
And they just released this trip wire.แล้วก็จะปล่อยสลิงให้ร่อนลงมา Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
- They need money again? - I just wired the money.พวกเขาต้องการเงินอีกแล้วเหรอ ฉันพึ่งจะให้ไป Heartbreak Library (2008)
I'll wire you when I get settled.ผมจะโทรมาตอนหาที่อยู่ได้ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
And this is our personal assistant, Billy who is supposed to wait up on the wire.และนี่ก็คือ ผู้จัดการส่วนตัวของฉัน บิลลี่ ทั้งที่เขาควรจะรอฉันอยู่บนสายไฟนั่น... Bolt (2008)
He died sitting in his favorite chair, listening to his favorite program on the wireless.เขานั่งตายบนเก้าอี้ตัวโปรด กำลังฟังรายการโปรดออกอากาศ The Curious Case of Benjamin Button (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
wirShe wired she was coming soon.
wirSend a wire to your father right now.
wirI just made it under the wire.
wirWire me at once, in case there should be any accident.
wirI wired him a message of congratulation on his graduation.
wirWires transmit electricity.
wirI will wire you when I get there.
wirThis unexpected malfunctioning of the system was caused by improper wiring.
wirParliament members had a raucous argument over the Wiretapping Law.
wirIt was evening and already dark but I saw a cat walking along a telephone wire. Can they do that, cats?
wirElectric wires were broken in many places from the heavy snowfall.
wirHe sent a message by wireless.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไร้สาย[ADJ] wireless, Example: เครื่องบังคับไร้สายเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญของเครื่องเล่นบังคับ, Thai definition: ที่รับและส่งข้อมูลโดยไม่มีสายตัวนำโยงติดต่อถึงกัน
ไร้สาย[ADJ] wireless
ไร้สาย[ADJ] wireless
สายไฟ[N] wire, See also: cable, Count unit: เส้น
สายไฟฟ้า[N] wire, See also: cable, Count unit: เส้น
ผู้อยู่เบื้องหลัง[N] wire-puller, Example: จอร์จ โซรอส ถูกกล่าวหาว่า เป็นผู้อยู่เบื้องหลังความปั่นป่วนของค่าเงินของประเทศในแถบเอเชียอาคเนย์, Thai definition: คนที่เป็นผู้วางแผน หรือสนับสนุนการกระทำใดการกระทำหนึ่ง
โทรเลข[N] telegraph, See also: wire, cable, cablegram, telegram, Example: การสื่อสารด้วยโทรเลขและเทเล็กซ์สามารถเปลี่ยนขึ้นมาใช้ดำเนินการด้วยคอมพิวเตอร์ได้, Count unit: ฉบับ, Thai definition: ระบบโทรคมนาคมซึ่งใช้อุปกรณ์ทางไฟฟ้าส่งรหัสสัญญาณจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งโดยอาศัยสายตัวนำที่โยงติดต่อถึงกัน และอาศัยอำนาจแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นหลักสำคัญ
ลวด[N] wire, Example: จงขมวดลวดเข้าด้วยกันก่อนบัดกรี, Thai definition: สิ่งที่ทำเป็นเส้นยาวๆ เช่น ลวดหนัง คือ แผ่นหนังที่เอามาทำเป็นเส้นยาวๆ, โลหะที่เอามารีดเป็นเส้นเช่นนั้น ก็เรียกว่า ลวด เช่น ลวดสังกะสี ลวดทองแดง, โดยมากมักเรียกสั้นๆ ว่า ลวด
วิทยุ[N] radio, See also: wireless, radio message, radio receiver, Example: เมื่อภรรยาของข้าพเจ้าทราบข่าวจากวิทยุและหนังสือพิมพ์ เธอก็เป็นลมแล้วฟื้นอยู่หลายครั้ง, Count unit: เครื่อง, Thai definition: เครื่องเปลี่ยนคลื่นเสียงให้เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ออกสู่อากาศ
ตีสาย[V] send a telegram, See also: wire, cable, Syn. ส่งโทรเลข, Example: ผมจะตีสายไปถึงเขา โปรดรับสายด้วย, Thai definition: ส่งรหัสสัญญาณจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง โดยอาศัยสายตัวนำที่โยงติดต่อถึงกันและอาศัยอำนาจแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นสำคัญ, Notes: (ปาก)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การปั่น[n.] (kān pan) EN: twirling   
ขด[n.] (khot) EN: [classifier : coils of something (wire, rope ...), rings]   FR: [classificateur : rouleaux (fil métallique, corde ...)]
ขดลวด[n.] (khotlūat) EN: coil ; spiral ; coil of wire   
เหล็กลวด[n. exp.] (lek lūat) EN: wire rod   
เหล็กเส้น[n.] (leksen) EN: steel rod ; iron wire ; steel bar   
ลวด[n.] (lūat) EN: wire ; strand   FR: fil de fer [m]
ลวดดอกไม้ไหว[n. exp.] (lūat døkmāiwai) EN: small wire for tying up artificial flowers   
ลวดหนาม[n.] (lūatnām) EN: barbed wire ; barbwire   FR: fil de fer barbelé [m] ; barbelé [m]
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ[org.] (Mahāwitthayālai Sīnakharinwirōt) EN: Srinakharinwirot Unversity   FR: université Srinakharinwirot [f]
ไมโครโฟนไร้สาย[n. exp.] (maikhrōfōn raisāi) EN: wireless microphone   

CMU English Pronouncing Dictionary
WIRE    W AY1 ER0
WIRT    W ER1 T
WIRY    W IH1 R IY0
WIRZ    W ER1 Z
WIRE    W AY1 R
WIRED    W AY1 R D
WIRED    W AY1 ER0 D
WIRTZ    W ER1 T S
WIRES    W AY1 ER0 Z
WIRES    W AY1 R Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wire    (v) (w ai1 @ r)
wiry    (j) (w ai1 @ r ii)
wired    (v) (w ai1 @ d)
wires    (v) (w ai1 @ z)
wirier    (j) (w ai1 @ r i@ r)
wiring    (v) (w ai1 @ r i ng)
wiriest    (j) (w ai1 @ r i i s t)
wireless    (n) (w ai1 @ l i s)
wireworm    (n) (w ai1 @ w @@ m)
wireworms    (n) (w ai1 @ w @@ m z)

German-Thai: Longdo Dictionary
wirเรา (คล้าย we ในภาษาอังกฤษ)
wir(Pron.) พวกเรา (คำสรรพนามบุรุษที่ 1 รูปประธานพหูพจน์) เช่น Wir sind groß.
Wirbel(n) |der, pl. Wirbel| ความสับสนอลหม่าน, การหมุนวนอย่างเร็ว
Wirbelsäule|die, pl. Wirbelsäulen| กระดูกสันหลัง
wirdกลายเป็น (กรณีเป็นกริยาแท้), See also: werden
wirdจะ- (กรณีเป็นกริยาช่วย), See also: werden
wirklichจริงๆ, อย่างแท้จริง
Wirklichkeit(n ) |die, nur Sg.| ความเป็นจริง ความจริง เช่น Warum ist das eigene Gesicht, im Spiegel betrachtet, nur halb so groß wie in Wirklichkeit zu sehen?, See also: S. die Realität,
Wirtschaft(n) |die, nur Sg.| เศรษฐกิจ เช่น eine blühende Wirtschaft
Wirtschaft(n) |die, pl. Wirtschaften| ร้านอาหารกึ่งบาร์มีแอลกอฮอล์ขาย

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wirbel {m} [naut.]swivel [Add to Longdo]
Wirbel {m} [anat.] | Wirbel {pl}vertebra | vertebrae [Add to Longdo]
Wirbel {m}; Strudel {m} | Wirbel {pl}; Strudel {pl}vortex | vortices [Add to Longdo]
Wirbel {m}; Strudel {m} | Wirbel {pl}; Strudel {pl}eddy | eddies [Add to Longdo]
Wirbel {m} (Trommel)roll (of drums) [Add to Longdo]
Wirbelbildung {f}vertebration [Add to Longdo]
Wirbellose {m,f}; Wirbelloser | die Wirbelloseninvertebrate | invertebrates; inverts [Add to Longdo]
Wirbelsäule {f} [anat.] | Wirbelsäulen {pl}spine; spinal column; vertebral column; vertebrae | spines [Add to Longdo]
Wirbelstärke {f}; Wirbligkeit {f}vorticity [Add to Longdo]
Wirbelstrom {m}eddy current [Add to Longdo]
Wirbelstrombremse {f} | Wirbelstrombremsen {pl}eddy current brake | eddy current brakes [Add to Longdo]
Wirbelstromtachometer {m}eddy-current tachometer [Add to Longdo]
Wirbelsturm {m} | Wirbelstürme {pl}cyclone | cyclones [Add to Longdo]
Wirbelsturm {m} | Wirbelstürme {pl}hurricane | hurricanes [Add to Longdo]
Wirbelwind {m} | Wirbelwinde {pl}whirlwind | whirlwinds [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アース線[アースせん, a-su sen] (n) ground (earth) wire; earthed line [Add to Longdo]
エナメル線[エナメルせん, enameru sen] (n) enameled wire [Add to Longdo]
ケーブルとアース線の配置[ケーブルとアースせんのはいち, ke-buru to a-su sennohaichi] (n) {comp} arrangement of cables and ground wires [Add to Longdo]
シーズ線[シーズせん, shi-zu sen] (n) sheathing wire [Add to Longdo]
テックワイヤー[, tekkuwaiya-] (n) {comp} TechWire [Add to Longdo]
トランシーバー(P);トランシーバ[, toranshi-ba-(P); toranshi-ba] (n) transceiver; small wireless telephone; (P) [Add to Longdo]
トリップワイヤ[, torippuwaiya] (n) tripwire [Add to Longdo]
ニクロム線[ニクロムせん, nikuromu sen] (n) nichrome wire [Add to Longdo]
ハードワイアリング[, ha-dowaiaringu] (n) hard-wiring [Add to Longdo]
ハードワイヤード[, ha-dowaiya-do] (n) {comp} hard-wired [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
克丝钳子[kè sī qián zi, ㄎㄜˋ ㄙ ㄑㄧㄢˊ ㄗ˙, / ] wire cutting pincers [Add to Longdo]
布线[bù xiàn, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] wiring [Add to Longdo]
拔丝[bá sī, ㄅㄚˊ ㄙ, / ] wire drawing; candied floss [Add to Longdo]
有线[yǒu xiàn, ㄧㄡˇ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] wired; cable (television) [Add to Longdo]
橡皮线[xiàng pí xiàn, ㄒㄧㄤˋ ㄆㄧˊ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] wire (sheathed in rubber); cable [Add to Longdo]
无线[wú xiàn, ˊ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] wireless [Add to Longdo]
无线网路[wú xiàn wǎng lù, ˊ ㄒㄧㄢˋ ㄨㄤˇ ㄌㄨˋ, 线 / ] wireless network [Add to Longdo]
无线电[wú xiàn diàn, ˊ ㄒㄧㄢˋ ㄉㄧㄢˋ, 线 / ] wireless [Add to Longdo]
铁丝网[tiě sī wǎng, ㄊㄧㄝˇ ㄙ ㄨㄤˇ, / ] wire netting [Add to Longdo]
电线[diàn xiàn, ㄉㄧㄢˋ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] wire [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ハードワイヤード[はーどわいやーど, ha-dowaiya-do] hard-wired [Add to Longdo]
プリント基盤[プリントきばん, purinto kiban] PCB, printed wiring board [Add to Longdo]
ワイヤフレーム表現[わいやフレームひょうげん, waiya fure-mu hyougen] wire frame representation [Add to Longdo]
ワイヤリング[わいやりんぐ, waiyaringu] wiring [Add to Longdo]
屋内配線[おくないはいせ, okunaihaise] internal wiring (within a building) [Add to Longdo]
結線[けっせん, kessen] hard wiring [Add to Longdo]
針金細工表現[はりがねざいくひょうげん, hariganezaikuhyougen] wire frame representation [Add to Longdo]
単線式回線[たんせんしきかいせん, tansenshikikaisen] single-wire line [Add to Longdo]
電話ワイヤ[でんわワイヤ, denwa waiya] telephone wire [Add to Longdo]
銅線[どうせん, dousen] copper line, copper wire [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
利く[きく, kiku] wirksam_sein, wirken [Add to Longdo]
効く[きく, kiku] wirken, wirksam_sein [Add to Longdo]
効力[こうりょく, kouryoku] Wirkung, Wirksamkeit, Gueltigkeit [Add to Longdo]
実力[じつりょく, jitsuryoku] wirkliche_Faehigkeiten, Leistung [Add to Longdo]
実情[じつじょう, jitsujou] wirkliche_Sachlage, wahrer_Sachverhalt [Add to Longdo]
実態[じったい, jittai] wirklicher_Stand_der_Dinge [Add to Longdo]
実況[じっきょう, jikkyou] wirkliche_Lage, Schauplatz [Add to Longdo]
実績[じっせき, jisseki] wirkliche_Erfolge, wirkliche_Leistungen [Add to Longdo]
旋風[せんぷう, senpuu] Wirbelwind [Add to Longdo]
[ちん, chin] WIR (DER KAISER) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  wir [viːr]
     we
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top