หรือคุณหมายถึง winsomeneß?
Search result for

winsomeness

(5 entries)
(0.3344 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -winsomeness-, *winsomeness*, winsomenes
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
winsomeness[N] การมีสเน่ห์

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
winsomeness    (n) (w i1 n s @ m n i s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
愛嬌;愛敬;愛きょう[あいきょう, aikyou] (n,adj-no) (1) charm; attractiveness; amiability; winsomeness; (2) courtesy; ingratiating behaviour; (n) (3) (usu. as 御愛嬌) (See 御愛嬌) entertainment; amusement; fun [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Winsomeness \Win"some*ness\, n.
   The characteristic of being winsome; attractiveness of
   manner. --J. R. Green.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 winsomeness
   n 1: childlike charm or appeal

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top