Search result for

wins

(71 entries)
(0.0282 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wins-, *wins*, win
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
winsome[ADJ] ซึ่งมีสเน่ห์, Syn. charming, pleasing, cheerful
winsomely[ADV] อย่างมีสเน่ห์, Syn. winsomely
winsomeness[N] การมีสเน่ห์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
winsome(วิน'เซิม) adj. มีชัยชนะ,มีเสน่ห์,ร่าเริง,ทำให้สบายใจ,, See also: winsomely adv. winsomeness n., Syn. attractive
siamese twinsn. ฝาแฝดที่มีตัวติดกันแต่กำเนิด

English-Thai: Nontri Dictionary
winsome(adj) สวย,น่ารัก,มีเสน่ห์,ร่าเริง,มีชัยชนะ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
If I say it, then chuck wins.ถ้าฉันพูดออกไป ซัคก็จะชนะ Pret-a-Poor-J (2008)
If I say it, he wins, and if he wins,ถ้าฉันพูดไป เขาก็จะชนะ Pret-a-Poor-J (2008)
I so hope Knight Valiant wins the tournament.ขอให้อัศวินวาเลียนท์ จะชนะการแข่งขันนี้ทีเถอะ Valiant (2008)
I said the "longest" so I guess Trunks wins-สำเร็จ! ฉันบอกว่า "ยาวที่สุด" ดังนั้นผู้ชนะคือทรังค์ Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
Kang-mu wins!กังมูชนะ Portrait of a Beauty (2008)
That George Winston song. Pachelbel Canon?เพลงของจอร์จ วินสตัน 'แคนนอน' ของ พาเชลเบล? My Sassy Girl (2008)
General Winslow, US army retired, raised the flag.นายพลวินสโลว์ ซึ่งเกษียณจากกองทัพสหรัฐ จะต้องมาชักธงขึ้นเสา The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Third stage is where speed counts First one over that line wins.ในด่านที่3จะเป็นการแข่งท้าความเร็ว คนแรกที่เข้าเส้นชัยก็ชนะ Death Race (2008)
Just one more victory and he wins his freedom.ชนะอีกครั้งเดียว เขาก็จะเป็นอิสระ Death Race (2008)
Player wins.คนเล่น ชนะ. Episode #1.5 (2008)
Well, whoever wins tonight walks away Stanley Cup champions.ใครก็ตามที่ชนะคืนนี้ จะกลับไปพร้อมถ้วยสแตนลี่คัพ The Love Guru (2008)
and the guy paying me usually wins.และคนที่จ้างผม มักจะเป็นผู้ชนะเสมอ Bangkok Dangerous (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
winsSlow but sure wins the race.
winsWhich ever wins, I'll be happy.
winsPatience wins out in the end.
winsReal ability wins in the end.
winsIn most elections, whichever candidate gets the majority of the votes, wins the election.
winsSlow and steady wins the race.
winsIt makes no matter to me who wins.
winsThe boy who writes best wins the prize.
winsJohn wins every time we play the game.
winsWhatever game he plays, he always wins.
winsEvil sometimes wins.
winsIt doesn't matter which team wins the game.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แฝดเหมือน[n. exp.] (faēt meūoen) EN: identical twins   FR: jumeaux identiques [mpl] ; vrais jumeaux [mpl]
แฝดสอง[n. exp.] (faēt-søng) EN: twins   FR: jumeaux [mpl] ; jumelles [fpl]
แฝดต่างไข่[n. exp.] (faēt tāng khai) EN: non identical twins   FR: faux jumeaux [mpl]
ฝาแฝด[n.] (fāfaēt) EN: twins ; twin brothers ; twin sisters ; double   FR: jumeau [m] ; jumelle [f] ; double [m]
คู่แฝด[n.] (khūfaēt) EN: twins   FR: jumeaux [mpl]
ลูกแฝด[n. exp.] (lūk faēt) EN: twin children ; twins   FR: jumeaux [mpl]
มือผี[n.] (meūphī) EN: card player (who neither wins nor loses money)   

CMU English Pronouncing Dictionary
WINS    W IH1 N Z
WINSOR    W IH1 N Z ER0
WINSKI    W IH1 N S K IY2
WINSON    W IH1 N S AH0 N
WINSTON    W IH1 N S T AH0 N
WINSOME    W IH1 N S AH0 M
WINSLOW    W IH1 N Z L OW0
WINSHIP    W IH1 N SH IH2 P
WINSETT    W IH1 N S EH0 T
WINSLETT    W IH1 N S L EH0 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wins    (v) (w i1 n z)
winsome    (j) (w i1 n s @ m)
Winsford    (n) (w i1 n z f @ d)
winsomely    (a) (w i1 n s @ m l ii)
winsomeness    (n) (w i1 n s @ m n i s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Winsch {f} (Schiff)winch [Add to Longdo]
winselnto whine [Add to Longdo]
winseln | winselnd | winseltto whimper | whimpering | whimpers [Add to Longdo]
winselnd {adv}whimperingly [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
にこぽん[, nikopon] (n) (1) backslapping; a smile and a tap on the shoulder; (2) backslapper; someone who smiles and gives you a slap on the shoulder; someone who wins people over [Add to Longdo]
ウィンズ[, uinzu] (n) {comp} WINS [Add to Longdo]
ウィンソック[, uinsokku] (n) {comp} WindSock; Winsock [Add to Longdo]
シャム双生児[シャムそうせいじ, shamu souseiji] (n) Siamese twins [Add to Longdo]
タイワンスズメダイ[, taiwansuzumedai] (n) twinspot chromis (Chromis elerae) [Add to Longdo]
トランペットウィンソック[, toranpettouinsokku] (n) {comp} Trumpet Winsock [Add to Longdo]
愛嬌;愛敬;愛きょう[あいきょう, aikyou] (n,adj-no) (1) charm; attractiveness; amiability; winsomeness; (2) courtesy; ingratiating behaviour; (n) (3) (usu. as 御愛嬌) (See 御愛嬌) entertainment; amusement; fun [Add to Longdo]
一卵性[いちらんせい, ichiransei] (n) (abbr) (See 二卵性) identical (of twins) [Add to Longdo]
一卵性双生児[いちらんせいそうせいじ, ichiranseisouseiji] (n) identical twins [Add to Longdo]
雨垂れ石を穿つ[あまだれいしをうがつ, amadareishiwougatsu] (exp) (id) slow but steady wins the race; constant effort will result in success; constant dripping wears away a stone [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
温斯顿[Wēn sī dùn, ㄨㄣ ㄙ ㄉㄨㄣˋ, / ] Winston (name), #115,435 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
トランペットウィンソック[とらんぺっとういんそっく, toranpettouinsokku] Trumpet Winsock [Add to Longdo]
ウィンソック[ういんそっく, uinsokku] WindSock, Winsock [Add to Longdo]
ウィンズ[ういんず, uinzu] WINS [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

  WINS
         Windows Internet Naming Service (MS, Windows NT)
         

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top