Search result for

wings

(59 entries)
(0.2005 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wings-, *wings*, wing
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wings[N] ปีกประดับของเครื่องแบบนักบิน, Syn. badge
wingspan[N] ระยะระหว่างปลายปีก2ข้างของเครื่องบิน นก แมลงเมื่อกางเต็มที่, Syn. span, wingspread
wingspread[N] ระยะระหว่างปลายปีก2ข้างของเครื่องบิน นก แมลงเมื่อกางเต็มที่, Syn. span, wingspan
wingstroke[N] การตีปีกบิน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
wings(วิงซ) n. ปีกประดับของเครื่องแบบนักบินของกองทัพอากาศหรือสายการบิน
wingspread(วิง'สเพรด) n. ระยะห่างระหว่างปลายปีกสองข้างของเครื่องบิน
wingstroke(วิง'สโทรค) n. การตีปีกบิน
water wingsn. ถุงลมลอยน้ำเป็นรูปปีกคู่ใช้ช่วยในการฝึกว่ายน้ำ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I would rather spend my life close to the birds than waste it wishing I had wings.ฉันขอเลือกที่จะใช้ชีวิตใกล้ชิดกับนก มากกว่าที่จะฝันว่าฉันมีปีก Dying Changes Everything (2008)
Maybe you have wings.บางทีคุณเป็นคนที่มีปีกก็ได้ Dying Changes Everything (2008)
- All wings, line up behind me.- ยานทุกลำ บินตามข้ามา Shadow of Malevolence (2008)
What the villagers say must be true - it has wings and...ที่ชาวบ้านพูดกันน่าจะจริง มันมีปีก และ Lancelot (2008)
The wings of an eagle and the body of a lion.ปีกของอินทรีและตัวเป็นของสิงโต Lancelot (2008)
The wings of an eagle and the body of a lion.ปีกของอินทรีและตัวเป็นของสิงโต Lancelot (2008)
You realize he's a baby tiger that your enemy planted under your wings?เจ้าเกรงว่าเสือตัวน้อยอย่างเขา จะเป็นศัตรูซ่อนเร้นใต้ปีกเจ้าเหรอ Portrait of a Beauty (2008)
Its wings beat 80 times a second.ปีกมันกระพือถึง 80 ครั้งต่อวินาที The Curious Case of Benjamin Button (2008)
If you was to stop their wings from beating, they would be dead in less that ten seconds.ถ้าคุณไปหยุดมันไม่ให้กระพือปีก พวกมันจะตาย ภายใน 10 วินาที The Curious Case of Benjamin Button (2008)
They slowed down their wings with moving pictures, and you know what they saw?พวกเขาจับภาพเคลื่อนไหวของปีกพวกมัน แบบสโลว์โมชั่น แล้วนายรู้ไหมว่าพวกเขาเห็นอะไร? The Curious Case of Benjamin Button (2008)
# Behind this mask, his wings and suit of green ## Behind this mask, his wings and suit of green # Superhero Movie (2008)
# Behind his mask, his wings, his suit of green ## Behind his mask, his wings, his suit of green # Superhero Movie (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
wingsA bird can glide through the air without moving its wings.
wingsA bird has wings.
wingsA creepy cry that sounds like a human voice, velvet black wings, the image of tearing into dead flesh; crows are known across the world as a ill-omened bird that flies down with ill-luck.
wingsAn eagle's wings are more than one meter across.
wingsBirds fly with their wings.
wingsBird's wings correspond to man's arms.
wingsIf had wings to fly, I could go to save her.
wingsIf I had wings, I would fly to you.
wingsIf I had wings to fly, I would go to save her.
wingsIf I had wings to fly, I would have gone to save her.
wingsIf we had wings, could we fly to the moon?
wingsIt had the head of a woman, the body of a lion, the wings of a bird, and the tail of a serpent.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัญชัน[n.] (anchan) EN: Butterfly pea ; Blue pea vine ; Blue vine ; Pigeon wings ; Asian pigeon wings   
อัญชันม่วงเข้ม[n. exp.] (anchan muang khem) EN: Butterfly pea ; Blue pea vine ; Pigeon wings ; Asian pigeon wings   
กางปีก[n.] (kāng pīk) EN: wingspan   FR: envergure [f]
กางปีก[v. exp.] (kāng pīk) EN: spread the wings ; expand the wings   FR: étendre les ailes ; déployer les ailes ; ouvrir les ailes
เงินกู้ยืม[n. exp.] (ngoen kūyeūm) EN: borrowings ; loan   
ติดปีก[v. exp.] (tit pīk) EN: be decorated as a trained pilot ; get wings ; fly away   
แววมยุรา [n. exp.] (waēo mayurā) EN: Wishbone flower ; Bluewings, Torenia   

CMU English Pronouncing Dictionary
WINGS    W IH1 NG Z
WINGSPAN    W IH1 NG S P AE2 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wings    (v) (w i1 ng z)
wingspan    (n) (w i1 ng s p a n)
wingspans    (n) (w i1 ng s p a n z)
wingspread    (n) (w i1 ng s p r e d)
wingspreads    (n) (w i1 ng s p r e d z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ばっさばっさ[, bassabassa] (adv-to,adv) rapidly; flapping wings [Add to Longdo]
アミメカゲロウ目;網目蜉蝣目[アミメカゲロウもく(アミメカゲロウ目);あみめかげろうもく(網目蜉蝣目), amimekagerou moku ( amimekagerou me ); amimekageroumoku ( amime kagerou me )] (n) Neuroptera (order of insects with four membranous wings) [Add to Longdo]
ウィングス[, uingusu] (n) wings [Add to Longdo]
クズネッツの波[クズネッツのなみ, kuzunettsu nonami] (n) Kuznets swings [Add to Longdo]
淫羊藿;淫羊かく[いんようかく;インヨウカク, inyoukaku ; inyoukaku] (n) (See 碇草) horny goat weed (Epimedium grandiflorum var. thunbergianum); rowdy lamb herb; barrenwort; bishop's hat; fairy wings; yin yang huo [Add to Longdo]
羽(P);羽根(P);翅;羽子[はね, hane] (n) (1) (翅 esp. refers to insect wings) feather; plume; wing; (2) blade (fan, propeller, etc.); (P) [Add to Longdo]
羽をたたむ;羽を畳む[はねをたたむ, hanewotatamu] (exp,v5m) to fold one's wings [Add to Longdo]
羽を広げる[はねをひろげる, hanewohirogeru] (exp,v1) to spread one's wings [Add to Longdo]
羽衣[はごろも(P);うい, hagoromo (P); ui] (n) (1) angel's raiment; robe of feathers; (2) wings of birds or insects; plumage of birds; (3) (はごろも only) type of bug; (P) [Add to Longdo]
羽音[はおと, haoto] (n) (1) sound of flapping wings (of a bird); (2) buzz; hum (of an insect) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
翅展[chì zhǎn, ㄔˋ ㄓㄢˇ, ] wingspan [Add to Longdo]
[zhī, , ] wings of birds; legs of animals [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 wings
   n 1: a means of flight or ascent; "necessity lends wings to
      inspiration"
   2: stylized bird wings worn as an insignia by qualified pilots
     or air crew members

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top