Search result for

wig

(92 entries)
(0.0544 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wig-, *wig*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wig[N] ผมปลอม, See also: ช้องผม, มวยผมปลอม, Syn. hairpiece, toupee
wig[VT] ดุด่า, See also: ด่า, ว่ากล่าว, Syn. censure, scold
wigan[N] ผ้าเนื้อแข็งหรือหยาบ, See also: (ใช้สำหรับทำซับในของเสื้อผ้า เพื่อให้คงรูปทรง)
wiggy[ADJ] แปลก (คำสแลง), See also: ประหลาด, ชอบกล
wight[N] สิ่งมีชีวิต โดยเฉพาะมนุษย์ (คำโบราณ)
wight[ADJ] แข็งแรงและกล้าหาญ (คำโบราณ)
wiggle[VI] แกว่งไปแกว่งมา, Syn. wag, waggle, shake
wiggle[VT] ทำให้แกว่งไปมา, Syn. wag, waggle, shake
wiggle[N] การแกว่งไปแกว่งมา
wiggly[ADJ] ซึ่งแกว่งไปแกว่งมา (คำไม่เป็นทางการ)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
wig(วิก) n. ผมปลอม,ช้องผม,จัดให้มีผมปลอม,ต่อว่าอย่างรุนแรง,ประณาม,ดุด่า, See also: wigless adj., Syn. toupee
wigan(วิก'เกิน) n. ผ้าหยาบแข็งคล้ายผ้าใบ ใช้ทำซับในเสื้อ
wiggle(วิก'เกิล) vi. vt.,n. (การ) กระดิก,ขยับ,ปิด,ส่าย,เลื้อย,ไช,ดิน,แกว่ง,เส้นคดเคี้ยว, See also: wiggler wiggly adv., Syn. twist,wriggle,waggle
wiggler(ริก'เกลอะ,วิก-) n. ผู้บิดตัว,ผู้ดิ้นไปมา,ผู้หลบหลีก,สิ่งที่คืบคลานไปข้างหน้า,ลูกน้ำ (ยูง)
wigwag(วิก'แวก) vt.,n. (การ) เคลื่อนที่ไป ๆ มา ๆ ,โบกธงให้สัญญาณ,โบก,กระดิก
wigwam(วิก'แวม,วิก'วอม) n. กระท่อมอินเดียนแดงในอเมริกาที่เป็นหลังคากลมหรือวงรี
bigwig(บิก'วิก) n. บุคคลสำคัญ, See also: bigwigged adj. bigwiggedness, Syn. big shot
earwign. แมลงตัวยาวที่หากินในเวลากลางคืนมีส่วนที่คล้ายคีมขนาดใหญ่. vt. มีใจอคติ
swig(สวิก) vi.,vt. ,n. (ปริมาณ) ดื่มคำใหญ่,ดื่มอึกใหญ่., See also: swigger n., Syn. mouthful,gulp
twig(ทวิก) n. กิ่งไม้,กิ่งอ่อน,แขนง,หลอดโลหิต,เส้นประสาท., Syn. branch,shoot,stick

English-Thai: Nontri Dictionary
wig(n) วิกผม,ช้องผม
wiggle(n) การบิดตัว,การเลื้อย,ความคดเคี้ยว
wiggle(vi) บิดตัว,เลื้อย,เบียด,โบก,ไช,คดเคี้ยว,ดิ้น
wigwag(vi) ให้อาณัติสัญญาณ,โบกธง,กระดิกหาง
wigwam(n) กระท่อมชาวอินเดียนแดง
twig(n) กิ่งไม้,ก้าน,เส้นประสาท,หลอดเลือด

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Wight!ใช่แว้ว ! An American Tail (1986)
Well, he can't have wiggled out. I tied him up like a piglet.เราไม่อยากให้เค้าดินหลุด มัดเค้าแน่นๆ เหมือนหมูหันเล Episode #1.5 (2008)
This is a wig.นี่เป็นวิก New York, I Love You (2008)
Most human hair in America comes from our temples in India, where women offer their long locks to God so that they can be sold to the West and you can have your wigs.ผมส่วนใหญ่ที่เอามาทำให้อเมริกา มาจากวัดของพวกเราในอินเดีย ที่ซึ่งผู้หญิงถวายตัวต่อพระเจ้า เพื่อที่มันจะได้ถูกเอาไปขายให้กับตะัวันตก และคุณก็มีวิกผมใช้ New York, I Love You (2008)
Where do you think you're going, Mr. Wiggles?นั่นนายคิดจะไปไหน ไอ้ไข่ย้อย Pineapple Express (2008)
A powdered wig, a sombrero, leotards.ทั้งวิกผมที่ลงแป้งไว้ หมวกปีกกว้าง ชุดรัดรูป Pineapple Express (2008)
Uh, yes, but when I saw her in the Metro, she had on this dark wig and a leather jacket.เออ, ใช่ แต่ตอนที่เห็นเธอในเมโทร เธอสวม วิกผมสีดำ และแจ็คเก็ต Day 7: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2009)
She's only famous when she's Hannah Montana, when she's wearing the wig.เธอดังแค่ตอนเธอเป็น Hannah Montana ตอนเธอใส่วิก แค่นั้น Zombieland (2009)
Flat against your skin so it doesn't wiggle around too much.ให้ผิวหนังนายราบ อย่ากระดุกแขนให้สั่นจนเกินไป Phoenix (2009)
Put a wig on them and such. Can you describe the wig for me?เราเคลียร์ล็อคเกอร์เค้าหลังจากเค้าออกไป Cold Comfort (2009)
Between that and the wig, we should be able to persuade a judge.คุณนักสืบ ผมคงจะไม่ขวางคุณ ถ้าคุณจะืยื่นหมายจับบาคูนัสนะ Cold Comfort (2009)
Well, what did he get off of the wig, detective?ทำไมคุณไม่บอกผมเรื่องนั้น? Cold Comfort (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผมปลอม[N] wig
ช้อง[N] wig, See also: switch or tress of hair added to the natural hair to increase its size
วิก[N] wig, See also: hairpiece, Syn. ผมปลอม, วิกผม, Example: วิกที่ทำจากเส้นผมมีราคาแพงกว่าชนิดที่ทำจากเส้นใยวัสดุสังเคราะห์, Count unit: ชิ้น, อัน, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดุกดิก[v.] (dukdik) EN: move; fidget ; squirm ; fiddle ; wiggle ; move about restlessly   FR: frétiller ; remuer
แขนง[n.] (khanaēng) EN: twig   FR: petite branche [f] ; brindille [f]
กิ่ง[n.] (king) EN: branch ; offshoot ; twig ; bough ; limb   FR: branche [f] ; rameau [m]
กิ่งก้าน[n.] (kingkān) EN: branch ; twig ; bough ; limb   FR: branche [f] ; rameau [m]
กิ่งก้านสาขา[n.] (kingkānsākhā) EN: branch ; twig ; bough ; limb   FR: branche [f] ; rameau [m]
กิ่งไม้[n. exp.] (kingmāi) EN: branch ; twig ; bough ; limb   FR: branche [f] ; branchette [f]
กระดิกหู[v. exp.] (kradik hū) EN: perk up one’s ears to indicate interest ; wiggle one’s ears to indicate interest   
ลุดวิก โบลทซ์มาน[n. prop.] (Lutwik Bōltsmān) EN: Ludwig Boltzmann   FR: Ludwig Boltzmann
ลุดวิก ฟาน เบโธเฟิน[n. prop.] (Lutwik fān Bēthōfoēn) EN: Ludwig van Beethoven   FR: Ludwig van beethoven
เป็ดปากสั้น [n. exp.] (pet pāk san) EN: Eurasian Wigeon   FR: Canard siffleur [m] ; Canard siffleur d’Europe [m] ; Mareca penelope ; Marèque ; Canard pénélope [m] ; Rouget [m] ; Vingeon [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
WIG    W IH1 G
WIGS    W IH1 G Z
WIGG    W IH1 G
WIGHT    W AY1 T
WIGEN    W IH1 G AH0 N
WIGLE    W AY1 G AH0 L
WIGAL    W IH1 G AH0 L
WIGGS    W IH1 G Z
WIGGIN    W IH1 G IH2 N
WIGGLE    W IH1 G AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wig    (n) (w i1 g)
wigs    (n) (w i1 g z)
Wigan    (n) (w i1 g n)
Wight    (n) (w ai1 t)
wight    (n) (w ai1 t)
wigged    (j) (w i1 g d)
wiggle    (v) (w i1 g l)
wights    (n) (w ai1 t s)
wigwam    (n) (w i1 g w a m)
wigging    (n) (w i1 g i ng)

German-Thai: Longdo Dictionary
Ewigkeit(n) |die, pl. Ewigkeiten| นิรันดร, ระยะเวลาที่ยาวนานมากไม่รู้จบ, ชั่วกัลปาวสาน, ความไม่มีที่สิ้นสุด, ความไม่รู้จักตาย, ความอมตะ,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Perücke {f} | Perücken {pl}wig | wigs [Add to Longdo]
Wigwam {n}; Indianerzelt {n}wigwam; tepee [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
がぶ飲み[がぶのみ, gabunomi] (n,vs) swig; gulp [Add to Longdo]
くねくね;クネクネ;ぐねぐね;グネグネ[, kunekune ; kunekune ; gunegune ; gunegune] (adv,adv-to,vs) (on-mim) winding; meandering; wriggling; wiggling; waving; swaying; twisting and turning [Add to Longdo]
ぐい飲み;ぐい呑[ぐいのみ, guinomi] (n) (1) large sake cup; (n,vs) (2) gulping down a drink; taking a swig at something [Add to Longdo]
アメリカ緋鳥[アメリカひどり;アメリカヒドリ, amerika hidori ; amerikahidori] (n) (uk) American wigeon (Anas americana) [Add to Longdo]
ウィグワム[, uiguwamu] (n) wigwam (North American Indian tent) (alg [Add to Longdo]
ウイッグ;ウィッグ[, uiggu ; uiggu] (n) wig [Add to Longdo]
ヅラ[, dura] (n) (from かつら) (See 鬘) hairpiece; wig [Add to Longdo]
ピクピク動く;ぴくぴく動く[ピクピクうごく(ピクピク動く);ぴくぴくうごく(ぴくぴく動く), pikupiku ugoku ( pikupiku ugoku ); pikupikuugoku ( pikupiku ugoku )] (exp,v5k) to jerk; to wiggle; to twitch [Add to Longdo]
偉い人[えらいひと, eraihito] (n) celebrated personage; big-wig; person in a high position [Add to Longdo]
永劫回帰[えいごうかいき, eigoukaiki] (n) eternal recurrence; eternal return; Nietzsche's "ewige Wiederkunft" [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
假发[jiǎ fà, ㄐㄧㄚˇ ㄈㄚˋ, / ] wig, #14,968 [Add to Longdo]
[yī, , / ] wigeon (Anas penelope, a Eurasian duck); seagull (arch.), #708,226 [Add to Longdo]
蠕蠕[rú rú, ㄖㄨˊ ㄖㄨˊ, ] wiggling; squirming [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wig \Wig\, n. [Abbreviation from periwig.]
   [1913 Webster]
   1. A covering for the head, consisting of hair interwoven or
    united by a kind of network, either in imitation of the
    natural growth, or in abundant and flowing curls, worn to
    supply a deficiency of natural hair, or for ornament, or
    according to traditional usage, as a part of an official
    or professional dress, the latter especially in England by
    judges and barristers.
    [1913 Webster]
 
   2. An old seal; -- so called by fishermen.
    [1913 Webster]
 
   {Wig tree}. (Bot.) See {Smoke tree}, under {Smoke}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wig \Wig\, v. t. [imp. & p. p. {Wigged}; p. pr. & vb. n.
   {Wigging}.]
   To censure or rebuke; to hold up to reprobation; to scold.
   [Slang]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wigg \Wigg\, Wig \Wig\, n. [Cf. D. wegge a sort of bread, G.
   weck, orig., a wedge-shaped loaf or cake. See {Wedge}.]
   A kind of raised seedcake. "Wiggs and ale." --Pepys.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 wig
   n 1: hairpiece covering the head and made of real or synthetic
      hair
   2: British slang for a scolding [syn: {wig}, {wigging}]

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 wig [wix]
   wedge
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top