ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

widern

   
66 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -widern-, *widern*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา widern มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *widern*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm just payin' back the call you and your men made on my home this mornin'.Den Besuch erwidern, den Sie mir heute Morgen abgestattet haben. The Big Country (1958)
This is war!Das Feuer nicht erwidernThe Human Condition II: Road to Eternity (1959)
They disgust me.Sie widern mich an. Can-Can (1960)
Oh, do return my love, Policewoman Passworthy.Bitte erwidern Sie meine Liebe. Carry On Constable (1960)
- She can say nothing.- Sie kann nichts erwidernThe Story of Ruth (1960)
[ Screaming Continues ]So was habe ich noch nicht erlebt. Geradezu widernatürlich. Glauben Sie mir jetzt, nachdem was Sie gesehen haben? The Innocents (1961)
Have you heard us?Aber Sie wollen unsere tiefe Liebe nicht erwidernMadame (1961)
You all sicken me! All of you!Sie widern mich alle an! The Eye of the Monocle (1962)
Thanks for paying back our hospitality. Those ham hocks and everything.Danke, dass Sie die Gastfreundschaft so erwidernRide the High Country (1962)
I don't know how to return love except as a child does- with shrieks and blows and indifference.Ich weiß nicht, wie ich Liebe erwidern soll, außer so wie ein Kind. Mit Gebrüll und Schlägen und Gleichgültigkeit. A Piano in the House (1962)
You turn my stomach, mr. Hughes.Sie widern mich an, Mr. Hughes. One More Pallbearer (1962)
- Not allowed to kiss back, huh?- Darfst du den Kuss nicht erwidernCharade (1963)
Even when excited, could I respond to her with the same frankness as she undoubtedly could?Könnte ich selbst in der Erregung den kalten Blick erwidern, den sie mir entgegenbrachte? Contempt (1963)
Shall I prepare to return the salute, captain?Soll ich den Gruß erwidern, Captain? The Bedford Incident (1965)
Return fire!Feuer erwidernThe Hallelujah Trail (1965)
Harry, when fortune smiles on you, smile back, my boy.Wenn einen das Glück anlacht, muss man das Lächeln erwidernClarence the Killer (1966)
I can't promise to think of anything to answer though.Ich kann jedoch nicht versprechen, auch etwas erwidern zu können. Fahrenheit 451 (1966)
You cannot say anything?Hast du etwas zu erwidern, Herhor? Pharaoh (1966)
You feel you can't return it.Du spürst, du kannst die Liebe nicht erwidernPersona (1966)
You feel you can't return it.Du kannst die Liebe nicht erwidernPersona (1966)
We'd better return their fire.Wir sollten das Feuer erwidernThunderbirds Are GO (1966)
- That's why you're here.Das kann ich leider nicht erwidern. Deshalb sind Sie hier. The Restaurant (1966)
These things disgust me.Solche Dinge widern mich an. We Still Kill the Old Way (1967)
It is unnatural and wrong.Es ist widernatürlich und falsch. Bedazzled (1967)
You disgust me. I already told you that.Sie widern mich an. Belle de Jour (1967)
Yes, but certainly you want to do the best thing...Ich würde Ihnen doch erwidern... Viy (1967)
You disgust me.Sie widern mich an. Echo of Yesterday (1967)
- Do we not tend to, at first, resent, and then actively dislike the person who hates us?Fangen wir nicht irgendwann an, die Abneigung eines anderen zu erwidernCourt Martial (1967)
- Then I ask you, is it not possible that Captain Kirk became aware of Lieutenant Commander Finney's hatred toward him, and perhaps, even involuntarily, began to reciprocate?Ist es dann nicht möglich, dass Kirk merkte, dass Finney ihn hasste? Und dass er, vielleicht unabsichtlich, anfing, den Hass zu erwidernCourt Martial (1967)
Return fire.Feuer erwidernErrand of Mercy (1967)
You disgust me.- Sie widern mich an. Errand of Mercy (1967)
Return their fire, circle around, lead them away.Feuer erwidern, Haken schlagen und sie weglocken. No Names Please (1968)
Aah! WEBER: Return the fire!- Feuer erwidernThe Collector General (1968)
And the choir responds :Also erwidern der Chor und das Orchester: Hour of the Wolf (1968)
I couldn't return it.Ich konnte sie nicht erwidernIs There in Truth No Beauty? (1968)
I deemed it necessary to return the Tholian fire for the safety of the Enterprise.Ich erachtete es für notwendig, das Feuer zu erwidern, für die Sicherheit der Enterprise. The Tholian Web (1968)
That'll be damn nice of you. I hope I can do the same for you sometime.Das ist nett. ich hoffe, ich kann dir den Gefallen mal erwidernThe Undefeated (1969)
I wish I could say the same, Hogan.- Wünschte, ich könnte das erwidernSix Lessons from Madame LaGrange (1970)
You've got a snake as well!Einen Gruß muss man erwidernBlind Woman's Curse (1970)
The poor man is crazy, there's no way to replyDer Freund redet irre, da gibt's nichts zu erwidern Der Barbier von Sevilla (1973)
We're agreed, there's no way to replyWir sind schon einig, da gibt's nichts zu erwidern Der Barbier von Sevilla (1973)
You know something?Wissen Sie was? Sie widern mich an. The Wedding Party (1975)
They tell me their miseries. I listen. They disgust me but I like them enough.Sie kommen und erzählen mir ihre traurigen Geschichten, ich höre ihnen zu, sie widern mich an aber ich hab sie gern. L'important c'est d'aimer (1975)
Why don't we return the fire?Warum erwidern wir das Feuer nicht? 21 Hours at Munich (1976)
Also that you practice anti-physical attractions with your Viderol.Alles! Eure widernatürlichen Leidenschaften und Freuden mit Eurem Lustknaben Viderol. - Ihr widert mich an, alle beide! Fellini's Casanova (1976)
Sticks in your...?AnwidernMidway (1976)
They disgust me.Die widern mich an. The Man Who Loved Women (1977)
- You should say hello - HelloEinen Gruß sollte man erwidernMimino (1977)
You should say hello, young man.Einen Gruß sollte man erwidern, junger Mann! Mimino (1977)
You disgust me, sir.Sie widern mich an, Sir. F.I.S.T. (1978)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ekel {m} (vor) | Ekel empfinden; einen Ekel haben; ekeln; anekeln; anwidern | sich vor Ekel abwendenrevulsion (at); disgust (at; for) | to disgust | to look away in disgust [Add to Longdo]
Widernatürlichkeit {f}perversity [Add to Longdo]
antworten; erwidern; entgegnen; entgegenhalten (auf) | antwortend; erwidernd; entgegnend; entgegenhaltend | geantwortet; erwidert; entgegnet; entgegengehalten | antwortet | antworteteto reply; to answer (to) | replying | replied | replies | replied [Add to Longdo]
anwidern | anwidernd | angewidert | es widert an | es widerte an | es hat/hatte angewidertto cloy | cloying | cloyed | it cloys | it cloyed | it has/had cloyed [Add to Longdo]
erwidern (Besuch; Gefälligkeit)to return [Add to Longdo]
erwidern (Feuer) [mil.]to return [Add to Longdo]
erwidern (Gefühl)to reciprocate [Add to Longdo]
erwidern (scharf) | erwidernd | erwidert | erwidert | erwiderteto retort | retorting | retorted | retorts | retorted [Add to Longdo]
erwidern; sich revanchierento pay back [Add to Longdo]
erwiderndrejoining [Add to Longdo]
pervers; widernatürlich {adj} | perverser; widernatürlicher | am perversesten; am widernatürlichsten | ein perverserser Menschperverted; perverse | more perverse | most perverse | a pervert [Add to Longdo]
widernatürlich {adj}unnatural; perverted [Add to Longdo]
Er wusste nicht, was er darauf erwidern sollte.He didn't know what to say to that. [Add to Longdo]
Jetzt weiß ich dir nichts zu erwidern.You've got me there! I have no answer. [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top