ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

wider

W AY1 D ER0   
53 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wider-, *wider*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The erection of a new wing... to Waterhouse's magnificent building... allows us to house a wider selection of specimens... many of which were collected... during my recent, ill-fated expedition to West Africa.การแข็งตัวของปีกใหม่ ... ไปยังอาคารที่สวยงามของวอเตอร์เฮาส์ ... ช่วยให้เราไปที่บ้านเลือกที่กว้างขึ้นของตัวอย่าง ... Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
"and wider than the known universe.และมีอำนาจมากกว่าจักรวาล In the Mouth of Madness (1994)
We'll need more as we get higher and the base grows wider.ยิ่งสูงก็ต้องใช้ดินเพิ่ม ฐานต้องกว้างขึ้น The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
It grows wider, wider.มันกว้างขึ้นๆ All About Lily Chou-Chou (2001)
It slowly spread wider to include the town.แล้วมันก็ค่อยๆขยายขึ้น ลามไปถึงตัวเมือง Yomigaeri (2002)
Calcifer, open it wider.คาลซิเฟอร์ อ้าปากกว้างๆนะ! Howl's Moving Castle (2004)
Spread your legs wider.แยกขาออกให้กว้าง ๆ ไว้ Spin Kick (2004)
It is time we cast a wider net.พวกเขาคงไม่ประมูลแข่งกันเอง เราต้องเหวี่ยงแหให้กว้างขึ้น Memoirs of a Geisha (2005)
- Secure the area! - Wider!ส่งกำลังออกไป! The Da Vinci Code (2006)
Wider. Stick your tongue out.นายไม่เคยขูดลิ้น Golden Door (2006)
If it was any wider, we could use the phone book.เดี๋ยว ๆ รอก่อน Day 5: 9:00 a.m.-10:00 a.m. (2006)
If the killer was six-foot,the spatter shadow at the crime scene would be taller and wider.ถ้าคนร้ายสูง 6 ฟุต เลือดที่สาดมันจะสูงกว่าและกว้างกว่า All in the Family (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
widerThe gap between the rich and the poor is getting wider.
widerThe wider the V, the slower the speed.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แขวะ[v.] (khwae) EN: enlarge ; make wider   

CMU English Pronouncing Dictionary
WIDER    W AY1 D ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wider    (j) wˈaɪdər (w ai1 d @ r)

German-Thai: Longdo Dictionary
widerlich(adj) (กลิ่น) น่ารังเกียจ
widerlich(adj) น่าชัง ไม่น่าชื่นชม
widerspiegeln(vt) |spiegelte wider, hat widergespiegelt| สะท้อน, See also: reflektieren
widerspiegeln(vt) |spiegelte wider, hat widergespiegelt| สะท้อน เช่น In Interlaken spiegeln sich die Alpen im See. ที่เมืองอินเทอร์ลาเค่นเทือกเขาแอลป์สะท้อนลงในทะเลสาบ , See also: reflektieren
widerspiegeln(vt) |spiegelte wider, hat widergespiegelt| สะท้อนคำบรรยายหรือคำอธิบาย เช่น Die Qualität der Fussballmannschaft spiegelt sich in der Tabelle. ความเก่งกาจของทีมฟุตบอลเห็นได้ชัดจากตำแหน่งในตาราง
widersprechen(vi) |widersprach, hat widersprochen| โต้แย้ง, ไม่เห็นด้วย
Widerstand(n) |der, pl. Widerstände| ตัวต้านทานไฟฟ้า (ฟิสิกส์), See also: A. der Leiter,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Widerhaken {m} | Widerhaken {pl} | mit Widerhakenbarb | barbs | barbed [Add to Longdo]
Widerhaken {m}barbed hook [Add to Longdo]
Widerhaken {m}beard [Add to Longdo]
Widerhall {m}echo [Add to Longdo]
Widerlager {n} [techn.]thrust bearing [Add to Longdo]
Widerlager {n}counterfort [Add to Longdo]
Widerlegung {f} | Widerlegungen {pl}disproof | disproofs [Add to Longdo]
Widerlegung {f}rebuttal [Add to Longdo]
Widerlegung {f} | Widerlegungen {pl}refutability | refutabilities [Add to Longdo]
Widerlichkeit {f}distastefulness [Add to Longdo]
Widerlichkeit {f}fulsomeness [Add to Longdo]
Widerlichkeit {f}loathsomeness [Add to Longdo]
Widerlichkeit {f}nauseousness [Add to Longdo]
Widerlichkeit {f}noisomeness [Add to Longdo]
Widerlichkeit {f}repulsiveness [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
井の中の蛙大海を知らず[いのなかのかわずたいかいをしらず, inonakanokawazutaikaiwoshirazu] (exp) parochial; provincial; used to encourage someone to get a wider perspective [Add to Longdo]
巾が出る;幅が出る[はばがでる, habagaderu] (exp,v1) to become wider [Add to Longdo]
国際感覚[こくさいかんかく, kokusaikankaku] (n) cosmopolitan (international) way of thinking; feeling for the wider world [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
反抗[はんこう, hankou] Widerstand, Auflehnung [Add to Longdo]
対抗[たいこう, taikou] Widerstand, Konfrontation [Add to Longdo]
[こう, kou] WIDERSTAND LEISTEN [Add to Longdo]
[てい, tei] WIDERSTAND_LEISTEN [Add to Longdo]
抵抗[ていこう, teikou] Widerstand, Opposition [Add to Longdo]
抵触[ていしょく, teishoku] Widerspruch [Add to Longdo]
敵対[てきたい, tekitai] Widerstand, Opposition [Add to Longdo]
案外[あんがい, angai] wider_Erwarten [Add to Longdo]
横領[おうりょう, ouryou] widerrechtliche_Aneignung, Unterschlagung [Add to Longdo]
矛盾[むじゅん, mujun] Widerspruch [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wide \Wide\ (w[imac]d), a. [Compar. {Wider} (-[~e]r); superl.
   {Widest}.] [OE. wid, wyde, AS. w[imac]d; akin to OFries. &
   OS. w[imac]d, D. wijd, G. weit, OHG. w[imac]t, Icel.
   v[imac][eth]r, Sw. & Dan. vid; of uncertain origin.]
   1. Having considerable distance or extent between the sides;
    spacious across; much extended in a direction at right
    angles to that of length; not narrow; broad; as, wide
    cloth; a wide table; a wide highway; a wide bed; a wide
    hall or entry.
    [1913 Webster]
 
       The chambers and the stables weren wyde. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Wide is the gate . . . that leadeth to destruction.
                          --Matt. vii.
                          18.
    [1913 Webster]
 
   2. Having a great extent every way; extended; spacious;
    broad; vast; extensive; as, a wide plain; the wide ocean;
    a wide difference. "This wyde world." --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       For sceptered cynics earth were far too wide a den.
                          --Byron.
    [1913 Webster]
 
       When the wide bloom, on earth that lies,
       Seems of a brighter world than ours. --Bryant.
    [1913 Webster]
 
   3. Of large scope; comprehensive; liberal; broad; as, wide
    views; a wide understanding.
    [1913 Webster]
 
       Men of strongest head and widest culture. --M.
                          Arnold.
    [1913 Webster]
 
   4. Of a certain measure between the sides; measuring in a
    direction at right angles to that of length; as, a table
    three feet wide.
    [1913 Webster]
 
   5. Remote; distant; far.
    [1913 Webster]
 
       The contrary being so wide from the truth of
       Scripture and the attributes of God. --Hammond.
    [1913 Webster]
 
   6. Far from truth, from propriety, from necessity, or the
    like. "Our wide expositors." --Milton.
    [1913 Webster]
 
       It is far wide that the people have such judgments.
                          --Latimer.
    [1913 Webster]
 
       How wide is all this long pretense ! --Herbert.
    [1913 Webster]
 
   7. On one side or the other of the mark; too far side-wise
    from the mark, the wicket, the batsman, etc.
    [1913 Webster]
 
       Surely he shoots wide on the bow hand. --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       I was but two bows wide.       --Massinger.
    [1913 Webster]
 
   8. (Phon.) Made, as a vowel, with a less tense, and more open
    and relaxed, condition of the mouth organs; -- opposed to
    primary as used by Mr. Bell, and to narrow as used by Mr.
    Sweet. The effect, as explained by Mr. Bell, is due to the
    relaxation or tension of the pharynx; as explained by Mr.
    Sweet and others, it is due to the action of the tongue.
    The wide of [=e] ([=e]ve) is [i^] ([i^]ll); of [=a]
    ([=a]te) is [e^] ([e^]nd), etc. See Guide to
    Pronunciation, [sect] 13-15.
    [1913 Webster]
 
   9. (Stock Exchanges) Having or showing a wide difference
    between the highest and lowest price, amount of supply,
    etc.; as, a wide opening; wide prices, where the prices
    bid and asked differ by several points.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   Note: Wide is often prefixed to words, esp. to participles
      and participial adjectives, to form self-explaining
      compounds; as, wide-beaming, wide-branched,
      wide-chopped, wide-echoing, wide-extended,
      wide-mouthed, wide-spread, wide-spreading, and the
      like.
      [1913 Webster]
 
   {Far and wide}. See under {Far}.
 
   {Wide gauge}. See the Note under {Cauge}, 6.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top