Search result for

wicked

(61 entries)
(0.0442 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wicked-, *wicked*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wicked    [SL] เจ๋ง, See also: สุดยอด
wicked    [ADJ] ชั่วร้าย, See also: โฉด, เลว, คดในข้อ, ทราม, Syn. evil, immoral, iniquitous, Ant. moral, righteous, virtuous
wickedly    [ADV] อย่างโหดร้าย, See also: อย่างชั่วช้า, อย่างเลวทราม, Syn. sinfully, viciously, vilely, Ant. morally, righteously, virtuously
wickedness    [N] ความโหดร้าย, See also: ความชั่วช้า, ความเลวทราม, Syn. devilishness, viciousness, vileness, Ant. righteousness, virtuousness

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
wickedDon't do wicked things.
wickedThe wicked man is scared of heights.
wickedIt is wicked of you to do such things.
wickedA tennis player with a wicked serve.
wickedThe wicked witch cast a spell on the man and turned him into a bug.
wickedPunish the wicked and save the weak.
wickedThe wicked witch cast an evil spell on the man and turned him into an insect.
wickedYou are the wickedest witty person I know.
wickedMurder is a wicked crime.
wickedOnce there lived a very wicked king in England.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
wicked(วิค'คิด) adj. โหดร้าย,ชั่วช้า,เลวทราม,มีเจตนาร้าย,คุกคาม,น่ารังเกียจ,ไร้เหตุผล,ชั้นหนึ่ง,ยอดเยี่ยม, See also: wickedly adv.
wickedness(วิค'คิดนิส) n. ความชั่วร้าย,ความเลวทราม,ความโหดร้าย,พฤติกรรมที่ชั่วร้าย,สิ่งที่ชั่วร้าย

English-Thai: Nontri Dictionary
wicked(adj) โหดร้าย,ชั่วร้าย,ดุร้าย,เลวทราม,บาปหนา
wickedness(n) ความโหดร้าย,ความชั่วร้าย,ความดุร้าย,ความเลวทราม

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเลวทราม    [N] wickedness, See also: badness, immorality, depravity, Syn. ความต่ำช้า, ความชั่วช้า, Example: ทุกคนรู้จักความเลวทรามของมันดี แต่มันก็ยังลอยหน้าอยู่ได้, Thai definition: ความไม่ดี, การกระทำชั่วช้าเพราะจงใจฝ่าฝืนศีลธรรม
ความต่ำช้า    [N] wickedness, See also: badness, Syn. ความเลวทราม, ความชั่วช้า, Ant. ความดี, Example: ดิฉันไม่เคยคิดอะไรที่มันเป็นการทำร้ายทำลายหรือเป็นความต่ำช้าแบบนั้นหรอก
ขี้ถัง    [ADJ] bad, See also: wicked, low-down, Syn. เลว, เลวทราม, Example: ที่นี่มีแต่มนุษย์ขี้ถัง ไปที่อื่นดีกว่า, Thai definition: ที่มีนิสัยเลวทรามต่ำช้า, Notes: (ปาก)
ความโหดร้าย    [N] ferocity, See also: wickedness, cruelness, Syn. ความร้ายกาจ, Example: เบี้ยวต้องกล้ำกลืนรันทดใจกับความโหดร้ายที่พ่อและทุกคนหยิบยื่นให้
โทษ [N] wicked things, See also: evil, wickedness, Syn. สิ่งร้าย, ผลร้าย, Ant. สิ่งดี, คุณ, Example: ความกลัวมีทั้งคุณและโทษ ก็สมควรศึกษาว่าด้านใดดีด้านใดเลวเพื่อใช้ความกลัวให้เป็นประโยชน์, Notes: (บาลี-สันสกฤต)
พาล    [ADJ] bad, See also: wicked, quarrelsome, Syn. เกเร, Example: ฉันไม่ชอบนิสัยคนพาลอย่างที่เธอทำเมื่อกี้นี้เลย, Thai definition: ที่ชั่วร้าย, ที่มีนิสัยเกเรชอบหาเรื่องผู้อื่น, Notes: (บาลี)
อุบาทว์    [ADJ] wicked, See also: evil, Syn. อัปรีย์, จัญไร, Ant. มงคล, ดีงาม, Example: สงครามมาเฟียในซิซิลีผ่านมาแล้วก็ผ่านไป เป็นวงจรอุบาทว์เหมือนกับภูเขาไฟ ที่มีไฟคุกรุ่นอยู่ตลอดเวลา, Thai definition: ไม่เป็นมงคล
สิ่งชั่วร้าย    [N] evil, See also: wickedness, iniquity, Syn. สิ่งเลวร้าย, Example: คนโบราณเชื่อว่าดาวหางเป็นสิ่งชั่วร้ายที่กระจายเชื้อโรคและสงครามลงมา, Thai definition: สิ่งที่ไม่ดีที่อาจนำความเดือดร้อนเสียหายมาให้
ต่ำทราม    [ADJ] depraved, See also: wicked, evil, vicious, vile, despicable, dirty, Syn. ชั่วช้า, ต่ำช้า, เลวทราม, สามานย์, เลว, Ant. ดีงาม, Example: โจรพวกนี้มีจิตใจต่ำทราม ฆ่าได้ทุกคนไม่เว้นแม้แต่เด็กหรือคนแก่, Thai definition: ที่คิดหรือทำไม่ดีเพราะจงใจฝ่าฝืนศีลธรรมหรือจารีตประเพณีเป็นต้น
ใจบาป [ADJ] wicked, See also: evil, immoral, ungodly, bad, depraved, Syn. ใจชั่ว, จิตใจต่ำทราม, Example: เราต้องต่อต้านคนใจบาปหยาบช้าที่ทำร้ายได้แม้แต่เด็กเล็กๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัปรีย์[adj.] (apprī) EN: unpropitious ; inauspicious ; wicked ; despicable ; contemptible ; diabolical ; evil ; vicious   FR: maudit ; méprisable ; diabolique
บาปหนา[adj.] (bāpnā) EN: sinful ; godless ; wicked   FR: impie ; mauvais
ชาติหมา[n. exp.] (chāt mā) EN: wicked person ; bad person ; bastard ; brat ; son of a bitch   FR: fils de pute [m] (vulg.)
โฉด[adj.] (chōt) EN: mad ; bad ; evil ; wicked ; extremely evil ; absolutely vicious   FR: méchant ; mauvais
ชั่ว[adj.] (chūa) EN: bad ; evil ; ill ; wicked ; mean   FR: méchant ; mauvais ; malade
ชั่วช้า[v.] (chūachā) EN: be wicked   
ชั่วช้า[adj.] (chūachā) EN: wicked ; evil ; vicious ; nefarious   
ชั่วร้าย[adj.] (chūarāi) EN: wicked ; bad ; low ; evil ; sinful   FR: méchant ; malveillant
ใจดำ[adj.] (jaidam) EN: black-hearted ; cruel ; wicked ; merciless ; unsympathetic ; pitilessmean ; unkind ; heartless   FR: méchant ; qui est sans coeur ; qui a un coeur de pierre ; insensible ; cruel ; diabolique ; impitoyable ; sans pitié
ใจร้าย[adj.] (jairāi) EN: evil-minded ; cruel ; wicked ; merciless ; pitiless ; vicious ; heartless ; unkind ; mean   FR: mauvais ; méchant

CMU English Pronouncing Dictionary
WICKED    W IH1 K AH0 D
WICKEDLY    W IH1 K AH0 D L IY0
WICKEDNESS    W IH1 K AH0 D N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wicked    (j) (w i1 k i d)
wickedly    (a) (w i1 k i d l ii)
wickedness    (n) (w i1 k i d n i s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
böse; schlecht; schlimm; gemein; niederträchtig {adj} | böses Spielwicked | wicked game [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
悪を懲らす[あくをこらす, akuwokorasu] (exp,v5s) to punish the wicked [Add to Longdo]
悪行[あくぎょう;あっこう, akugyou ; akkou] (n) misdeed; wrongdoing; wickedness [Add to Longdo]
悪事[あくじ, akuji] (n) evil deed; crime; wickedness; (P) [Add to Longdo]
悪女[あくじょ, akujo] (n) wicked or ugly woman; (P) [Add to Longdo]
悪人[あくにん, akunin] (n,adj-no) bad person; villain; scoundrel; wrongdoer; wicked person; (P) [Add to Longdo]
悪婦[あくふ, akufu] (n) wicked woman [Add to Longdo]
横道[よこみち, yokomichi] (n) wickedness; evil; iniquity; wrongness [Add to Longdo]
横様[よこざま;よこさま, yokozama ; yokosama] (adj-na,n) wickedness; sideways; unreasonable [Add to Longdo]
禍;曲[まが, maga] (n) (arch) wickedness; evil; calamity; disaster [Add to Longdo]
姦悪;奸悪[かんあく, kan'aku] (adj-na,n) (1) wickedness; (2) wicked person [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
丧德[sàng dé, ㄙㄤˋ ㄉㄜˊ, / ] wicked; offending morality [Add to Longdo]
恶德[è dé, ㄜˋ ㄉㄜˊ, / ] wickedness; evil behavior [Add to Longdo]
邪念[xié niàn, ㄒㄧㄝˊ ㄋㄧㄢˋ, ] wicked idea; evil thought; evil desire [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wicked \Wick"ed\ (w[i^]k"[e^]d), a. [OE. wicked, fr. wicke
   wicked; probably originally the same word as wicche wizard,
   witch. See {Witch}.]
   [1913 Webster]
   1. Evil in principle or practice; deviating from morality;
    contrary to the moral or divine law; addicted to vice or
    sin; sinful; immoral; profligate; -- said of persons and
    things; as, a wicked king; a wicked woman; a wicked deed;
    wicked designs.
    [1913 Webster]
 
       Hence, then, and evil go with thee along,
       Thy offspring, to the place of evil, hell,
       Thou and thy wicked crew!       --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Never, never, wicked man was wise.  --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. Cursed; baneful; hurtful; bad; pernicious; dangerous.
    [Obs.] "Wicked dew." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       This were a wicked way, but whoso had a guide. --P.
                          Plowman.
    [1913 Webster]
 
   3. Ludicrously or sportively mischievous; disposed to
    mischief; roguish. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
       Pen looked uncommonly wicked.     --Thackeray.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Iniquitous; sinful; criminal; guilty; immoral; unjust;
     unrighteous; unholy; irreligious; ungodly; profane;
     vicious; pernicious; atrocious; nefarious; heinous;
     flagrant; flagitious; abandoned. See {Iniquitous}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wicked \Wicked\ (w[i^]kt), a.
   Having a wick; -- used chiefly in composition; as, a
   two-wicked lamp.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 wicked
   adj 1: morally bad in principle or practice [ant: {virtuous}]
   2: having committed unrighteous acts; "a sinful person" [syn:
     {sinful}, {unholy}, {wicked}]
   3: intensely or extremely bad or unpleasant in degree or
     quality; "severe pain"; "a severe case of flu"; "a terrible
     cough"; "under wicked fire from the enemy's guns"; "a wicked
     cough" [syn: {severe}, {terrible}, {wicked}]
   4: naughtily or annoyingly playful; "teasing and worrying with
     impish laughter"; "a wicked prank" [syn: {arch}, {impish},
     {implike}, {mischievous}, {pixilated}, {prankish}, {puckish},
     {wicked}]
   5: highly offensive; arousing aversion or disgust; "a disgusting
     smell"; "distasteful language"; "a loathsome disease"; "the
     idea of eating meat is repellent to me"; "revolting food"; "a
     wicked stench" [syn: {disgusting}, {disgustful},
     {distasteful}, {foul}, {loathly}, {loathsome}, {repellent},
     {repellant}, {repelling}, {revolting}, {skanky}, {wicked},
     {yucky}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top