ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

wich

W IH1 CH   
71 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wich-, *wich*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
greenwich mean timeเวลามาตรฐานที่ Greenwich ในอังกฤษ, Syn. Greenwich Civil Time
greenwich timeเวลามาตรฐานที่ Greenwich ในอังกฤษ, Syn. Greenwich Civil Time
sandwich(แซน'วิชฺ) n. ขนมปังแซนด์วิช vt. ใส่เข้าไปในขนมปังประกบ,สอดเข้าไประหว่างสองสิ่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
sandwich(n) ขนมปังแซนวิช

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They don't know the difference between wich and poor.พวกมันไม่สนใจ ว่าใครจะยากดีมีจน An American Tail (1986)
Hello, Wichita.ไปเลย! Rock Star (2001)
Wichita, Kansas.Wichita, Kansus Yankee White (2003)
Stops in Dallas before going on to Wichita.แวะจอดที่ Dallas ก่อนลงที่ Wichita Yankee White (2003)
We've just learned that air force one has made an unscheduled stop at Wichita's mid-continent airport.เราได้รับรายงานว่า ครื่อง AIR FORCE ONE ของประธานาธิปดี เพิ่งลงจอดนอกตาราง ที่สนามบินควบคุมพิเศษเมือง Wichita Yankee White (2003)
If J. Edgar hoover was alive, I'd tell him what I'm telling you this body is in Wichita county, and as a county coroner, I have jurisdiction.ศพนี้อยู่ในเมือง Wichita และผมเป็นหน้าที่ชันสูตรที่นี่ ผมมีอำนาจตัดสินใจ จะไม่มีใครได้แตะต้องศพ จนกว่าทีมชันสูตรจะอนุญาต Yankee White (2003)
Everyone who boarded in Wichita will have to evacuate the plane.ผมไม่ไปไหนทั้งนั้น Yankee White (2003)
I got the secret service agent in charge at Wichita to agree to share the investigation.เราอาจต้องพึ่งกองหนุน เมื่อถึง Andrews ผมก็คิดอย่างนั้น Yankee White (2003)
Since we kicked them off at Wichita, he's playing catch up.ทุกคนบนเครื่องลำนี้ ยกเว้นคุณ ถูกสอบประวัติย้อนหลังเป็นปี Yankee White (2003)
The same one as in Wichita.เป็นดวงเดียวกับที่วิชิต้า The Perfect Man (2005)
You're in the wrong town. You should be in Wichita, Kansas, Bill.คุณอยู่ผิดเมืองแล้ว คุณควรอยู่ที่ Wichita, Kansas, Bill. Firewall (2006)
I'll have the maintenance department in Wichita do it.I'll have the maintenance department in Wichita do it. Firewall (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัด[v.] (at) EN: press ; compress ; pack ; squeeze ; stuff ; congest ; sandwich   FR: comprimer ; compresser ; entasser
ขนาบ[v.] (khanāp) EN: brace ; press on two sides ; sandwich ; compress on two opposite sides   
ขนมปังประกบไส้[n. exp.] (khanompang prakop sai) EN: sandwich   
กรีนิช[n. prop.] (Krīnit) EN: Greenwich   FR: Greenwich
หนีบ[v.] (nīp) EN: fork out ; nip off ; squeeze ; pinch ; sandwich ; punch ; clip ; clamp   FR: pincer ; serrer
แซนด์วิช[n.] (saēnwit) EN: sandwich   FR: sandwich [m]
เวลามัชฌิมกรีนิช[n. exp.] (wēlā matchima Krīnit) EN: Greenwich Mean Time (GMT)   FR: temps moyen de Greenwich [m]
เวลามาตรฐานกรีนิช[n. exp.] (wēlā māttrathān Krīnit) EN: Greenwich Mean Time (GMT)   FR: temps moyen de Greenwich [m]
เวสต์บรอมวิช[TM] (Wēst Brømwich) EN: West Bromwich   FR: West Bromwich

CMU English Pronouncing Dictionary
WICH    W IH1 CH
WICHERN    W IH1 K ER0 N
WICHERT    W IH1 CH ER0 T
WICHITA    W IH1 CH AH0 T AO2
WICHMAN    W IH1 CH M AH0 N
WICHMANN    W IH1 CH M AH0 N
WICHITA'S    W IH1 CH AH0 T AO2 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wich-    (j) wɪtʃ- (w i ch -)
Wichita    (n) wˈɪtʃətə (w i1 ch @ t @)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
威奇托[wēi qí tuō, ㄨㄟ ㄑㄧˊ ㄊㄨㄛ, ] Wichita (city in Kansas), #299,255 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
wichtigสำคัญ
Gleichgewicht(n) |das, nur Sg.| ความสมดุล

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
wichtignecessary [Add to Longdo]
wichtige Persönlichkeitnotability [Add to Longdo]
Wichser {m}; Arschloch {n}motherfucker [slang] [Add to Longdo]
Wichser {m}; Angeber {m}wanker [slang] [Add to Longdo]
Wicht {m}wight [Add to Longdo]
Wichtelmännchen {n}pixy [Add to Longdo]
Wichtigkeit {f}; Bedeutung {f} | von äußerster Wichtigkeit; von größter Bedeutung | von entscheidender Wichtigkeit seinimportance | with utmost importance | to be crucially important [Add to Longdo]
Wichtigkeit {f}meaningfulness [Add to Longdo]
Wichtigkeit {f}momentousness [Add to Longdo]
Wichtigkeit {f}opportunity [Add to Longdo]
Wichtigkeit {f}concern [Add to Longdo]
Wichtigkeit {f}primeness [Add to Longdo]
Wichtigtuer {m}bumble [Add to Longdo]
Wichtigtuer {m} | Wichtigtuer {pl}busybody | busybodies [Add to Longdo]
Wichtigtuer {m}panjandrum [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ちんどん屋[ちんどんや, chindonya] (n) traditional Japanese band of sandwich board advertisers [Add to Longdo]
オープンサンド[, o-punsando] (n) (abbr) open sandwich [Add to Longdo]
オープンサンドイッチ[, o-punsandoicchi] (n) open sandwich [Add to Longdo]
カナッペ;カナペ[, kanappe ; kanape] (n) canape (piece of furniture, small open sandwich) (fre [Add to Longdo]
クラブサンドイッチ[, kurabusandoicchi] (n) club sandwich [Add to Longdo]
グリニッジ[, gurinijji] (n) Greenwich (Mean Time); (P) [Add to Longdo]
グリニッジ時;グリニジ時[グリニッジじ(グリニッジ時);グリニジじ(グリニジ時), gurinijji ji ( gurinijji toki ); guriniji ji ( guriniji toki )] (n) (obsc) (See 世界時) Greenwich Time [Add to Longdo]
グリニッジ標準時[グリニッジひょうじゅんじ, gurinijji hyoujunji] (n) Greenwich mean time [Add to Longdo]
グリニッジ平均時[グリニッジへいきんじ, gurinijji heikinji] (n) (obsc) (See グリニッジ標準時) Greenwich Mean Time; GMT [Add to Longdo]
グリルドチーズサンドイッチ;グリルドチーズサンド[, gurirudochi-zusandoicchi ; gurirudochi-zusando] (n) grilled cheese sandwich; grilled cheese [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
大事[だいじ, daiji] wichtige_Sache, wichtige_Angelegenheit [Add to Longdo]
大切[たいせつ, taisetsu] wichtig [Add to Longdo]
枢要[すうよう, suuyou] wichtig [Add to Longdo]
要件[ようけん, youken] wichtige_Angelegenheit, Vorbedingung [Add to Longdo]
重大[じゅうだい, juudai] wichtig, bedeutend, schwer [Add to Longdo]
重要[じゅうよう, juuyou] wichtig, bedeutsam, Haupt- [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 wich \wich\ (w[i^]ch), n.
   A variant of 1st {wick}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 wick \wick\ (w[i^]k), or Wich \Wich\ (w[i^]ch), n. [AS. w[imac]c
   village, fr. L. vicus. In some names of places, perhaps fr.
   Icel. v[imac]k an inlet, creek, bay. See {Vicinity}, and cf.
   {Villa}.]
   [1913 Webster]
   1. A street; a village; a castle; a dwelling; a place of
    work, or exercise of authority; -- now obsolete except in
    composition; as, bailiwick, Warwick, Greenwick. --Stow.
    [1913 Webster]
 
   2. (Curling) A narrow port or passage in the rink or course,
    flanked by the stones of previous players.
    [1913 Webster]

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 wich /viç/
  gave way

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top