Search result for

whiz

(52 entries)
(0.2027 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -whiz-, *whiz*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
whiz[SL] ผู้มีความสามารถพิเศษ, See also: ผู้ชำนาญ
whiz[VI] ทำเสียงดังหวือ, See also: ทำเสียงดังหึ่งๆ, ทำเสียงหวีดหวิว, Syn. buzz, drone, hum
whiz[VI] เคลื่อนที่ออกไปอย่างรวดเร็ว, See also: เดินทางออกไปอย่างรวดเร็ว
whiz[N] ผู้ที่มีความสามารถหรือเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ (คำไม่เป็นทางการ)
whizz[N] เสียงหวีดหวิว, See also: เสียงดังหึ่งๆ, เสียงหวือ, Syn. buzz, drone, hum
whizzer[N] ผู้ที่มีความสามารถเป็นพิเศษ (คำไม่เป็นทางการ), Syn. whiz
whiz-bang[N] ผู้ที่ดีเลิศ, See also: สิ่งที่เยี่ยมยอด
whiz-bang[ADJ] ดีเลิศ (คำไม่เป็นทางการ), See also: เยี่ยมยอด, ชั้นเยี่ยม
whizz kid[N] คนวัยหนุ่มสาวที่ฉลาดและประสบความสำเร็จ, See also: (คำไม่เป็นทางการ), Syn. genius, prodigy, wizard
whizz-bang[N] คนยอดเยี่ยม, See also: คนเก่ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
whiz(วิซ) vi. vt. ทำให้เกิดเสียงดังหวือ ,เคลื่อนที่หรือพุ่งไปอย่างรวดเร็วจนเกิดเสียงหวือ,n. เสียงหวือ,เผู้ที่มีความสามารถหรือความชำนาญเป็นพิเศษ, See also: whizzingly adv., Syn. wizard
whiz-bang(วิซ'แบง) n. ลูกกระสุนขนาดเล็กที่มีความเร็วสูงและได้ยินเสียงหวือ,ดอกไม้ไฟชนิดที่มีความเร็วสูง,ผู้ที่เป็นอัจฉริยะ,คำตลก adj. ดีเลิศ,ชั้นหนึ่ง,ยอดเยี่ยม,ดีที่สุด, Syn. whizz-bang
whizz(วิซ) vi. vt. ทำให้เกิดเสียงดังหวือ ,เคลื่อนที่หรือพุ่งไปอย่างรวดเร็วจนเกิดเสียงหวือ,n. เสียงหวือ,เผู้ที่มีความสามารถหรือความชำนาญเป็นพิเศษ, See also: whizzingly adv., Syn. wizard
gee whizzinterj. คำอุทานแสดงความพอใจ

English-Thai: Nontri Dictionary
whiz(n,vi) เสียงหวือ
whizz(n,vi) เสียงหวือ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Well, I know you're not a geography whiz,โอเค.. ฉันรู้ว่าเธอไม่ใช่เด็กNerd New Haven Can Wait (2008)
Bad distraction gives you a mouth full of whizz.แต่การเบนความสนใจผิดเวลา\ ทำให้ฉี่เต็มปากแก The Love Guru (2008)
Damn good thing he was pretty, 'cause he sure wasn't Whiz Kid Floyd.ดีที่มันเกิดมาหล่อ เพราะโง่บวกขี้เหล่คงแย่ Public Enemies (2009)
Thankfully, the fountain of whiz seems to have stopped for the moment.น่าขอบคุณที่น้ำพุ ดูเหมือนจะหยุดไหลชั่วคราว House Divided (2009)
Gee whiz, Mike.Gee whiz ไมค์ Chuck Versus the Suburbs (2009)
We'll have a whizzer time at this college, Eff!เซ็กซ์ ว้าว! Everyone (2009)
It's Floyd Gerber from the Wealth Whiz.นี่คือ ฟรอยดิ์ เกอร์เบอร์ จากเวส วิทส์ครับ Strange Friends or the Truth Is, You're Sexy (2009)
All the whizzing of their hair aroundเต้นสะบัดผม ก็แค่ขยับหัวไปมา Hairography (2009)
Russian whiz kid, what's your name? Cheikov? Chirpov?รัสเซียชื่ออะไร เช็งโก้ หรือ เชคอฟ Star Trek (2009)
I'm not quite the whiz-bang crime solver I need to be.ผมไม่ได้ไขคดีได้เก่ง อย่างที่ผมควรจะเป็นเลย Polly Wants a Crack at Her (2010)
I'm a whiz with a number two pencil.ผมใช้ดินสอเบอร์ 2B คล่องเลยล่ะ Chuck Versus the Final Exam (2010)
Was patented by this whiz-bang tech companyผมจะจดสิทธิบัตรโดยบริษัทวิซแบงเทค Brown Betty (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary
WHIZ    W IH1 Z
WHIZ    HH W IH1 Z
WHIZZES    HH W IH1 Z AH0 Z
WHIZZES    W IH1 Z AH0 Z
WHIZZER    HH W IH1 Z ER0
WHIZZER    W IH1 Z ER0
WHIZZED    HH W IH1 Z D
WHIZZED    W IH1 Z D
WHIZZING    W IH1 Z IH0 NG
WHIZZING    HH W IH1 Z IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
whiz    (v) (w i1 z)
whizzed    (v) (w i1 z d)
whizzes    (v) (w i1 z i z)
whizzing    (v) (w i1 z i ng)
whizz-kid    (n) - (w i1 z - k i d)
whizz-kids    (n) - (w i1 z - k i d z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
おやまあ;あれまあ[, oyamaa ; aremaa] (exp) Good heavens!; Oh my god!; gee whiz [Add to Longdo]
ひゅーっ;ひゅー[, hyu-tsu ; hyu-] (adv-to) (on-mim) (with a) whizzing sound; sound of something whizzing by [Add to Longdo]
シューシュー[, shu-shu-] (adv-to) (on-mim) hiss; fizz; woosh; swish; whiz [Add to Longdo]
ジュルジュル[, jurujuru] (n) whizzing; going by quickly [Add to Longdo]
ブーン;ぶーん;ぶうん[, bu-n ; bu-n ; buun] (adv-to,adv) (1) whirr; hum; buzz; (2) whoosh; woosh; whiz [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Whiz \Whiz\, v. i. [imp. & p. p. {Whizzed}; p. pr. & vb. n.
   {Whizzing}.] [Of imitative origin. ???. Cf. {Whistle}, and
   {Hiss}.]
   To make a humming or hissing sound, like an arrow or ball
   flying through the air; to fly or move swiftly with a sharp
   hissing or whistling sound. [Written also {whizz}.]
   [1913 Webster]
 
      It flew, and whizzing, cut the liquid way. --Dryden.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Whiz \Whiz\, n.
   A hissing and humming sound.
   [1913 Webster]
 
      Like the whiz of my crossbow.      --Coleridge.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 whiz
   n 1: someone who is dazzlingly skilled in any field [syn: {ace},
      {adept}, {champion}, {sensation}, {maven}, {mavin},
      {virtuoso}, {genius}, {hotshot}, {star}, {superstar},
      {whiz}, {whizz}, {wizard}, {wiz}]
   2: a buzzing or hissing sound as of something traveling rapidly
     through the air; "he heard the whiz of bullets near his head"
   v 1: make a soft swishing sound; "the motor whirred"; "the car
      engine purred" [syn: {whizz}, {whiz}, {whirr}, {whir},
      {birr}, {purr}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top