Search result for

whist

(100 entries)
(0.0099 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -whist-, *whist*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
whist[N] เกมไพ่ชนิดหนึ่งซึ่งมีผู้เล่น 2 ฝ่าย ฝ่ายละ 2 คน
whistle[VI] ผิวปาก, Syn. peep, pipe, wheeze
whistle[VT] ทำให้เกิดเสียงหวีดหวิว (เช่น เป่าเครื่องดนตรี)
whistle[N] สิ่งที่ทำให้เกิดเสียงหวีดหวิว, See also: นกหวีด
whistle[N] เสียงผิวปาก, See also: เสียงหวีดหวิว
whistle[N] การผิวปาก, See also: การเป่านกหวีด, การทำเสียงหวีดหวิว
whistler[N] คนผิวปาก, See also: คนที่ทำให้เกิดเสียงหวีดหวิว
whistling[ADJ] ซึ่งทำเสียงหวีดหวิว, See also: ซึ่งทำเสียงผิวปาก, Syn. fifing, piping, trilling, hissing
whistle in[IDM] แสร้งทำเป็นไม่เกรงกลัว
whistle up[PHRV] เป่านกหวีดหรือผิวปากเรียก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
whist(วิสทฺ) n. เกมไพ่สมัยก่อนแบบหนึ่งของไพ่บริดจ์ ใช่ไพ่52 ใบใช้คน4คนข้างละ2คน interj. เงียบ ! adv. เงียบ,ไม่มีเสียง.
whistle(วิส'เซิล) vi. ผิวปาก,เป่านกหวีด,เปิดหวูด,เป่าหวูด,เป่าแตร,เพรียกร้อง,เคลื่อนที่รวดเร็วจนเกิดเสียงดังหวือ vt. ทำให้เกิดเสียงดังกล่าว,n. อุปกรณ์ทำให้เกิดเสียงดังกล่าว (นกหวีด,หวูดรถ,ท่อเป่าเป็นต้น) เสียงดังกล่าว,blow the whistle หยุดยั้ง,ทรยศ,เปิดเผย
whistler(วิสทฺ'เลอะ) n. ผู้ผิวปาก,ผู้เป่านกหวีด,ผู้เปิดหวูด,สิ่งที่ทำให้เกิดเสียงดังกล่าว,นกเพรียกร้อง
whistling(วิสทฺ'ลิง) n. การเป่าหวีด,การเป่าหวูด,การเปิดหวูด,การเพรียกร้องของนก,เสียงหวีด,เสียงหวูด,เสียงเพรียกร้องของนก,การเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วจนทำให้เกิดเสียงหวือ,เสียงจ๊อกแจ๊ก,เสียงหวือดังกล่าว, See also: whistlingly adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
whistle(n) นกหวีด,เสียงผิวปาก,หวูดรถไฟ,คอหอย
whistle(vi) เป่านกหวีด,ส่งเสียงจ้อกแจ้ก,ผิวปาก

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Whistle blowingการปลุกระดมเพื่อผลประโยชน์สาธารณะ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
whistle-blower (n ) ผู้แจ้งเบาะแส, ผู้แจ้งเหตุ, ผู้แจ้งหรือให้ข้อมูลแก่ทางการหรือสาธารณะว่าบริษัทตนกระทำผิดหรือขัดต่อกฎหมาย
See also: R. whistle-blowing

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He whistled.เขาเป่าปาก.. Birthmarks (2008)
He doesn't whistle because he's impressed.เฮาส์ไม่เป่าปากเมื่อเขาประทับใจ Birthmarks (2008)
Its singing sounds just like a whistle?เสียงร้องของมันเหมือนเสียงผิวปาก? Iljimae (2008)
I'd love to become a professional whistler.ข้าอยากเป็นนักผิวปากมืออาชีพ Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
I'd jump right in that volcano if I wasn't so good at whistling.ข้าคงจะยอมโดดลงปล่องเองแล้ง ถ้าข้าไม่ได้ผิวปากเก่งขนาดนี้ Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Whistler's assignment was to drop off this, this, this data card-- th-this 'Scylla' to a Company executive.งานที่วิสเลอร์ได้รับก็คือทิ้งการ์ดข้อมูลใบนี้ ซิลล่านี้ให้กับผู้บริหารของคอมพานี Breaking and Entering (2008)
You lost it playing Bid Whist? You pimp.ยายเสียเงินไปกับวงไพ่งั้นรึ ทุเรศที่สุด Pineapple Express (2008)
[ Loud Pop, Whistle ][Loud Pop, Whistle] City of Ember (2008)
- It was so dark. I grabbed onto it. - [ Whistle Blowing ]- มันมืดมาก ฉันคว่้าไปโดนตัวมัน City of Ember (2008)
- [ Whistles Blowing ] - Stand back! Back!- ถอยไป ๆ City of Ember (2008)
- See ya, Pop. - [ Whistle Blows ]แล้วพบกัน ป็อป City of Ember (2008)
[ Whistle Blows ][Whistle Blows] City of Ember (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
whistA whistle blew, and the boat slowly began to pull out of port.
whistA whistle involves blowing out of your mouth in a certain way.
whistA whistle is blown at the start of a game.
whistHe began to whistle a tune.
whistHe blushed when the girls whistled at him in the street.
whistHe drove his car, whistling merrily.
whistHe walked down the street whistling cheerfully.
whistHe whistled as he went along.
whistHe whistled for his dog.
whistI blew the whistle on him.
whistI heard someone whistle.
whistJim drove his car, whistling merrily.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หวีดหวิว[ADV] whistlingly, Example: ผู้กองพูดยังไม่ขาดคำลูกปืนครกก็แหวกอากาศดังหวีดหวิว
เป่านกหวีด[V] blow a whistle, See also: whistle, Example: เด็กๆ รีบเข้าแถวทันทีเมื่อได้ยินเสียงครูเป่านกหวีด, Thai definition: ทำให้เครื่องสำหรับใช้เป่าให้มีเสียงดังหวีดเกิดเสียงโดยใช้ลมปาก
เป่าปาก[V] whistle, Syn. ผิวปาก, Example: เขาเป่าปากด้วยความดีอกดีใจหลังจากรู้ว่าสอบผ่าน, Thai definition: ห่อริมฝีปากให้แคบพอ แล้วเป่าลมออกให้เกิดเสียงตามที่ต้องการ
นกหวีด[N] whistle, Example: กรรมการเป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขัน, Count unit: อัน, Thai definition: เครื่องสำหรับใช้เป่าให้มีเสียงดังหวีด
หวูด[N] whistle, Example: ทหารเรือเปิดหวูดเพื่อเตรียมออกเรือ, Thai definition: เครื่องเปิดไอน้ำให้มีเสียงดังเช่นนั้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นกเอี้ยงถ้ำ[n. exp.] (nok īeng tham) EN: whistling thrush   
นกเอี้ยงถ้ำ[n. exp.] (nok īeng tham) EN: Blue Whistling-Thrush   FR: Arrenga siffleur [m] ; Merle siffleur bleu [m] ; Merle bleu siffleur [m] ; Myophone siffleur [m]
นกโกงกางหัวโต[n. exp.] (nok kōngkāng hūa tō) EN: whistler   
นกโกงกางหัวโต[n. exp.] (nok kōngkāng hūa tō) EN: Mangrove Whistler   FR: Siffleur cendré [m] ; Pachycéphale des mangroves [m] ; Siffleur des mangroves [m]
นกหวีด[n.] (nokwīt) EN: whistle   FR: sifflet [m]
เป่านกหวีด[v. exp.] (pao nokwīt) EN: blow a whistle ; whistle   FR: siffler
เป็ดแดง[n. exp.] (pet daēng) EN: Lesser Whistling-Duck ; Lesser Treeduck   FR: Dendrocygne siffleur [m] ; Dendrocygne indien [m] ; Dendrocygne de l'Inde [m]
ผิวปาก[v.] (phiupāk) EN: whistle   FR: siffler
หวือ[n.] (weū) EN: whir ; whistle ; swoosh   FR: siffler
หวีด[n.] (wīt) EN: mouth whistle   FR: cri strident ]m] ; sifflement [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
WHISTLE    W IH1 S AH0 L
WHISTON    HH W IH1 S T AH0 N
WHISTON    W IH1 S T AH0 N
WHISTLE    HH W IH1 S AH0 L
WHISTLES    HH W IH1 S AH0 L Z
WHISTLED    W IH1 S AH0 L D
WHISTLED    HH W IH1 S AH0 L D
WHISTLER    W IH1 S L ER0
WHISTLER    HH W IH1 S L ER0
WHISTLES    W IH1 S AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
whist    (n) (w i1 s t)
whistle    (v) (w i1 s l)
whistled    (v) (w i1 s l d)
whistles    (v) (w i1 s l z)
whistling    (v) (w i1 s l i ng)
whist-drive    (n) - (w i1 s t - d r ai v)
whist-drives    (n) - (w i1 s t - d r ai v z)
whistle-stop    (n) - (w i1 s l - s t o p)
whistle-stops    (n) - (w i1 s l - s t o p s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
呼啸[hū xiào, ㄏㄨ ㄒㄧㄠˋ, / ] whistle; scream; whiz, #13,988 [Add to Longdo]
口哨[kǒu shào, ㄎㄡˇ ㄕㄠˋ, ] whistle, #35,125 [Add to Longdo]
[jiā, ㄐㄧㄚ, ] whistle made of reed, #40,931 [Add to Longdo]
吹口哨[chuī kǒu shào, ㄔㄨㄟ ㄎㄡˇ ㄕㄠˋ, ] whistle, #54,896 [Add to Longdo]
哨子声[shào zi shēng, ㄕㄠˋ ㄗ˙ ㄕㄥ, / ] whistling sound [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Whist {n} (Kartenspiel)whist [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ちんちん;チンチン[, chinchin ; chinchin] (adv,adv-to) (1) (on-mim) chink; jingle; tinkle; whistle (kettle); (n,vs) (2) begging (animal); (n) (3) (chn) penis [Add to Longdo]
ちんちん鳴る[ちんちんなる, chinchinnaru] (v5r) to jingle; to tinkle; to whistle (kettle) [Add to Longdo]
ぴいぴい[, piipii] (n,adj-f,adv) (1) (on-mim) whistling or chirping; (2) flute; (3) beginner; (4) poor [Add to Longdo]
ぴゅう;ピュウッ;ピュー[, pyuu ; pyuutsu ; pyu-] (adv-to) (1) swoosh; whoosh; (2) sound of a whistle [Add to Longdo]
ぴゅうぴゅう[, pyuupyuu] (adv) sound of whistling or wheezing [Add to Longdo]
ぴゅぴゅ[, pyupyu] (n) whistling of wind [Add to Longdo]
ぽうっと[, poutto] (adv,vs) (1) (on-mim) shrill whistling sound; (2) reddening or brightening slightly; (3) rush of blood to the head [Add to Longdo]
シュンシュン[, shunshun] (adv,adv-to) whistling (e.g. of a kettle) [Add to Longdo]
ヒューヒュー;ひゅうひゅう[, hyu-hyu-; hyuuhyuu] (n) whistling sound; sound of the wind [Add to Longdo]
ホイスト[, hoisuto] (n) (1) hoist; (2) whist [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Whist \Whist\, v. t. [From {Whist}, interj.]
   To hush or silence. [Obs.] --Spenser.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Whist \Whist\, v. i.
   To be or become silent or still; to be hushed or mute. [R.]
   --Surrey.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Whist \Whist\, a. [Properly p. p. of whist, v.]
   Not speaking; not making a noise; silent; mute; still; quiet.
   "So whist and dead a silence." --Sir J. Harrington.
   [1913 Webster]
 
      The winds, with wonder whist,
      Smoothly the waters kissed.       --Milton.
   [1913 Webster]
 
   Note: This adjective generally follows its noun, or is used
      predicatively.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Whist \Whist\, interj. [Cf. G. st! pst! bst! ???. Cf. {Hist}.]
   Be silent; be still; hush; silence.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Whist \Whist\, n. [From {Whist}, interj.]
   A certain game at cards; -- so called because it requires
   silence and close attention. It is played by four persons
   (those who sit opposite each other being partners) with a
   complete pack of fifty-two cards. Each player has thirteen
   cards, and when these are played out, the hand is finished,
   and the cards are again shuffled and distributed.
   [1913 Webster]
 
   Note: Points are scored for the tricks taken in excess of
      six, and for the honors held. In long whist, now seldom
      played, ten points make the game; in short whist, now
      usually played in England, five points make the game.
      In American whist, so-called, honors are not counted,
      and seven points by tricks make the game.
      [1913 Webster]
 
   {Bridge whist}. See {Bridge}, n., above.
 
   {Duplicate whist}, a form of whist in playing which the hands
    are preserved as dealt and played again by other players,
    as when each side holds in the second round the cards
    played by the opposing side in the first round.
 
   {Solo whist}. See {Solo whist}, above.
    [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 whist
   n 1: a card game for four players who form two partnerships; a
      pack of 52 cards is dealt and each side scores one point
      for each trick it takes in excess of six [syn: {whist},
      {long whist}, {short whist}]

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Whist /vist/ 
  whist

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 whist /wist/
  whist

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top