หรือคุณหมายถึง wellneß?
Search result for

wellness

(5 entries)
(0.0052 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wellness-, *wellness*.
English-Thai: Longdo Dictionary
wellness(n) การมีสุขภาพที่ดีแข็งแรงสมบูรณ์ เช่น Action for Healthy Kids, with input from our State Teams and Partner organizations, has gathered wellness policies from districts and states across the nation to provide examples of language and guidelines.

CMU English Pronouncing Dictionary
WELLNESS    W EH1 L N AH0 S

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウェルネス;ウエルネス[, uerunesu ; uerunesu] (n) wellness [Add to Longdo]
ケアウエル[, keaueru] (n) (abbr) wellness care [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 wellness
   n 1: a healthy state of wellbeing free from disease; "physicians
      should be held responsible for the health of their
      patients" [syn: {health}, {wellness}] [ant: {illness},
      {malady}, {sickness}, {unwellness}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top