Search result for

welle

(68 entries)
(0.0509 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -welle-, *welle*
English-Thai: Nontri Dictionary
dweller(n) ผู้พำนัก,ผู้อยู่อาศัย,ผู้พำนักพักพิง,ผู้อาศัย
jeweller(n) ช่างทำเพชรพลอย,ช่างทำอัญมณี
jewellery(n) เพชรพลอย,อัญมณี

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Adrift, my darkest imaginings welled up unchecked spilling from brain to heart like black ink impossible to remove.Adrift, my darkest imaginings welled up unchecked... ...spilling from brain to heart like black ink... ...impossible to remove. Watchmen (2009)
The closest one's in wellesley.ที่ใกล้ที่สุด อยู่ที่ Wellesley What Lies Below (2010)
Wellesley has a great business program. That's why we're here.คิดซะว่ามีการวางแผนที่ดี พวกเราถึงได้อยู่ยืนอยู่ในจุดๆนี้่ไง A Cinderella Story: Once Upon a Song (2011)
This could be the beginning of a relationship between Wellesley and Kensington Records.นี่อาจจะเป้นจุดเริ่มต้น ของความสัมพันธ์ ...ระหว่าง เวสเลสเล่ กับเคนซิงตั้น ก็เป็นได้ A Cinderella Story: Once Upon a Song (2011)
Sure. Would you like to see the Wellesley perks?ได้สิ ต้องการ ไปที่แวลเลสลีย์ ไหม? A Cinderella Story: Once Upon a Song (2011)
Are you amped for the Wellesley Academy of the Arts Showcase?พร้อมที่จะมันส์รึยัง A Cinderella Story: Once Upon a Song (2011)
We hope you enjoyed the Wellesley Academy of Arts Showcase.เราหวังว่าคุณจะชอบงานโชว์ของเรา A Cinderella Story: Once Upon a Song (2011)
1014 Wellesley.1014 เวลส์ลีย์ Where There's a Will (2011)
- can you hold for principal weller?ถือไปให้ครูใหญ่ได้มั้ย? Phil on Wire (2011)
Yeah, Orson Welles.ใช่ ออร์สัน เวลล์ Countdown (2011)
Orson Welles.Orson WelleDorado Falls (2011)
This is, uh, Ed and Lois Weller.นี่คือ เอ่อ เอ็ดกับหลุยส์ เวลเลอร์ Last Grimm Standing (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
welleTears welled up in the girl's eyes.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัญมณี[n.] (anyamanī) EN: semi-precious stone ; gemstone ; jewel ; jewellery = jewelry (Am.)   FR: pierre semi-précieuse [f] ; pierre rare [f] ; gemme [f]
ช่างเพชร [n.] (chang phet) EN: lapidary ; jeweller   FR: lapidaire [m] ; joaillier [m] ; bijoutier [m]
ชาวกรุง[n. exp.] (chāo krung) EN: city dweller ; townsman ; townspeople ; city folk ; city people   FR: citadin [m] ; habitant d'une ville [m]
ชาวป่าชาวดอย[n. exp.] (chāo pā chāo døi) EN: hillfolk ; hill dwellers ; hill people   FR: montagnards [mpl]
คนป่า[n. exp.] (khon pā) EN: forest dweller   
นครวาสี[n.] (nakhønwāsī) EN: town-dweller ; citizen   
ผีเสื้อเหลืองหนามประดับเพชร [n. exp.] (phīseūa leūang nām pradap phet) EN: Jewelled Nawab   
พ่อค้าเพชรพลอย[n. exp.] (phøkhā phetphløi) EN: jeweller   FR: joaillier [m]
พลเมือง[n.] (phonlameūang) EN: citizen ; inhabitant ; civilian ; dweller ; people ; population   FR: citoyen [m] ; civil [m] ; population [f]
ผู้ที่อาศัยอยู่ตามภูเขา [n. exp.] (phū thī āsai yū tām phūkhao) EN: mountain man ; mountain-dweller   FR: montagnard [m] ; montagnarde [f] ; habitant des montagnes [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
WELLE    W EH1 L
WELLEK    W EH1 L EH0 K
WELLEN    W EH1 L AH0 N
WELLER    W EH1 L ER0
WELLES    W EH1 L Z
WELLENS    W EH1 L AH0 N Z
WELLES'    W EH1 L Z
WELLESLEY    W EH1 L Z L IY0
WELLENDORF    W EH1 L AH0 N D AO0 R F

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
welled    (v) (w e1 l d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wellenstumpf {m}stub shaft [Add to Longdo]
Welle {f} [techn.] | gehärtete Welle {f}shaft | hardened shaft [Add to Longdo]
Welle {f} | Wellen {pl}billow | billows [Add to Longdo]
Welle {f}; Woge {f} | Wellen {pl}; Wogen {pl} | kleine Welle | abklingende Welle | dynamische Welle | stehende Wellewave | waves | wavelet | decaying wave | dynamic wave | standing wave; stationary wave [Add to Longdo]
Wellen-Lötanlage {f}wave soldering machine [Add to Longdo]
Wellenablaufmodell {n}flood-routing model [Add to Longdo]
Wellenanlage {f}shafting [Add to Longdo]
Wellenanstieg {m}rate of wave rise [Add to Longdo]
Wellenbereich {m} | Wellenbereiche {pl}wave range | wave ranges [Add to Longdo]
Wellenbewegung {f} | Wellenbewegungen {pl}undulation | undulations [Add to Longdo]
Wellenbrecher {m} | Wellenbrecher {pl}breakwater | breakwaters [Add to Longdo]
Wellendichtring {m}oil seal; shaft seal [Add to Longdo]
Wellenform {f} | Wellenformen {pl}undulation | undulations [Add to Longdo]
Wellenfrontaberration {f}wave front aberration [Add to Longdo]
Wellenfuß {m}wavy-foot [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
インディアンジュエリー[, indeianjueri-] (n) Indian jewellery (jewelry) [Add to Longdo]
ジュエリー(P);ジューリー;ジュウリー[, jueri-(P); ju-ri-; juuri-] (n) jewelry; jewellery; (P) [Add to Longdo]
一人天狗;独り天狗[ひとりてんぐ, hitoritengu] (n) self-conceited person; ego-tripper; swelled head [Add to Longdo]
浦人[うらびと, urabito] (n) seaside dweller [Add to Longdo]
穴居人[けっきょじん, kekkyojin] (n) cave dweller; caveman [Add to Longdo]
耳栓[みみせん, mimisen] (n) (arch) (See 耳当) earplug (traditional jewellery worn in the earlobe, popular in Jomon-period Japan) [Add to Longdo]
耳当;耳璫;耳とう;珥璫;珥とう[じとう, jitou] (n) (arch) earplug (traditional jewellery worn in the earlobe, popular in Han-dynasty China) [Add to Longdo]
住人[じゅうにん, juunin] (n) dweller; inhabitant; resident; (P) [Add to Longdo]
巣ごもり消費[すごもりしょうひ, sugomorishouhi] (n) consumption of goods and services by young working adults who live at home, with their basic living expenses covered by their parents; nest-dweller consumption [Add to Longdo]
[だい, dai] (n,n-suf) (1) stand; rack; table; (2) support; (3) belt; (ctr) (4) counter for machines, incl. vehicles; (n) (5) setting (e.g. in jewellery); (n,n-suf,ctr) (6) (See 代・だい・2,代・だい・6) level (e.g. price level); range (e.g. after physical units); period (of time, e.g. a decade of one's life); (P) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[なみ, nami] Welle [Add to Longdo]
波乗り[なみのり, naminori] Wellenreiten, Surfing [Add to Longdo]
波長[はちょう, hachou] Wellenlaenge [Add to Longdo]
[ろう, rou] WELLEN, TREIBEN [Add to Longdo]
穂波[ほなみ, honami] Wellen_im_Kornfeld [Add to Longdo]
防波堤[ぼうはてい, bouhatei] Wellenbrecher, -Mole [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Welle [vɛlə] (n) , s.(f )
     axle; billow; shaft; wave
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top