Search result for

welken

(59 entries)
(0.0127 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -welken-, *welken*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา welken มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *welken*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You know how bitchy queers get when their looks start fading...Du weißt, wie biestig Schwule werden, wenn sie zu welken anfangen. The Long Good Friday (1980)
When they're not, they fade and wither away.Wenn sie unglücklich sind, werden sie blass und verwelkenUne Chambre en Ville (1982)
The flowers, that you bring me, wither, before I have sketched them.Die Blumen, die du mir bringst, verwelken, bevor ich sie gezeichnet habe. Conrad: The Factory-Made Boy (1983)
"Age cannot wither her.""Nicht kann sie Alter hinwelken." Once Upon a Time in America (1984)
Age can wither me, Noodles.Das Alter kann mich hinwelken, Noodles. Once Upon a Time in America (1984)
I'd... Shrivel up and...Ich würde verwelken und ... Children of a Lesser God (1986)
And you won't shrivel up and blow away.Und dass du nicht verwelken und davonfliegen willst. Children of a Lesser God (1986)
Five hundred poor I have in yearly pay... who twice a day their withered hands... hold up toward heaven to pardon blood.500 Arme, die das Jahr über ich bezahl! Die zweimal täglich die welken Hände erheben und für das vergossene Blut um Verzeihung flehen! Henry V (1989)
This incredible woman going to waste before my very eyes.Ein so unglaubliches Wesen soll vor meinen Augen dahinwelkenThe Fisher King (1991)
Is this how I go out? Like a lump of frozen Play-Doh.So welken wir dahin, wie die Fliegen in der Buttermilch. Hudson Hawk (1991)
If you cannot love and cherish us we shall wither and perish.Kannst du uns nicht lieben und minnen, wir welken und sterben dahinnen. Parsifal (1992)
flowers soon to wither, with you he is not destined to play.Früh welkende Blumen, nicht euch ward er zum Spiele bestellt! Parsifal (1992)
I saw them that once mocked me wither:Ich sah sie welken, die einst mir lachten: Parsifal (1992)
Like, all children of nature this rose was destined to wither and parish.So wie alle Kinder der Natur ist diese Rose dazu bestimmt, zu welken und zu zerfallen. Necronomicon: Book of Dead (1993)
Its needs must wither.Sie muß, muß welkenInterview with the Vampire: The Vampire Chronicles (1994)
What kind of a mayday could they have?Welken die Blumen? By Any Other Name (1994)
All ahead full.Vielleicht schaffen wir es, bevor die Rosen welkenBy Any Other Name (1994)
On the old riverbanks. Leaves and flowers fade.An den alten Ufern welken Blätter und Blumen. Cyclo (1995)
You should put aspo... aspirin into the water.Ihre Rosen welkenBeyond Silence (1996)
Does it bother you... knowing that your beauty will fade?Es bedrückt Sie nicht, dass Ihre Schönheit dahinwelken wird? Wishmaster (1997)
Otherwise, we wither and die.Sonst... ..verwelken wir und sterben. Witch (1997)
You'll just wither up and die.Du würdest einfach verwelken und sterben. Fear and Loathing in Las Vegas (1998)
Roses wither awayRosen welken dahin. Cats (1998)
Your love will wither and depart From my life and my heartDeine Liebe wird welken Und aus meinem Leben schwinden Something Wicca This Way Comes (1998)
Excuse me, but I rather think you're wilting there, old boy.Verzeihung, aber die ist ja schon am VerwelkenMickey Blue Eyes (1999)
They are large and white like yoursDie aus Plastik sind größer, und sie verwelken nicht. Three Seasons (1999)
I couldn't take her brown roses.Ich konnte ihr keine welken Rosen bringen. Where the Heart Is (2000)
Put it in water. - So they don't wilt.Damit sie nicht welkenTogether (2000)
Inside, it may wilt.Im Zimmer wird er verwelkenLife As a Fatal Sexually Transmitted Disease (2000)
Wither and die.Dahinwelken und sterben. Five by Five (2000)
You are the morning dew that restores life to the withering desert lily as it lifts its fertile face to the shimmering azure sky. Oh my gracious, honey-lipped Klara.Wie in der Wüste Arabiens der goldsende Blick des Phöbus mit Glut den Tod der Lilie trägt, so dass ihr Köpfchen niedersinkt, und der am blauen Himmel aufgefangene Tropfen Taus der Welkenden neues Leben einflößt ebenso gleichgewaltig und beseelend The Revenge (2002)
I was close to fading, until your gaze revived me.Ich war dem Verwelken nahe, da nun Euer mildes Auge alles verwandelt. The Revenge (2002)
The Shinsengumi was the sterile flower of the Shoguns' end.Die Shinsengumi, die welkende Blüte am Ende der Tokuwaga-Zeit. When the Last Sword Is Drawn (2002)
- The flowers will just die.- Die Blumen verwelken nur. The Lorelais' First Day at Yale (2003)
By worrying that you spend money on stuff that's just gonna wilt and die?Wenn du dein Geld für Dinge verschleuderst, die verwelkenCollateral (2004)
Flowers wilt, trees wither, streams dry up.Blumen verwelken, Bäume und Flüsse trocknen aus. Spin City (2004)
If you don't tend to them... nourish them... they wither.Wenn man sich ihnen nicht zuwendet, sie nicht versorgt, verwelken sie. The Lost Picture Show (2005)
Flowers that end up dead and in the trash a week later.Blumen, die welken, und eine Woche später im Abfall landen. Sleight of Hand (2005)
They don't wilt.Die verwelken nicht und... Pedersen: High-School Teacher (2006)
♪ The summer's gone and all the flowers dying# Der Sommer ist vorbei und alle Blumen welken Random Shoes (2006)
Fair flowers that are not gather'd in their prime Rot and consume themselves in little time.Man muß die Blumen pflücken, wenn sie blühen, Da sie so bald verwelken und verglühen. Eva (2007)
Fair flowers that are not gather'd in their prime Rot and consume themselves in little time.Da sie so bald verwelken und verglühen. Jens (2007)
Sitting by, watching her wither away. Taken in the very prime of life.Daneben zu sitzen, und sie in der Blüte ihres Lebens dahinwelken zu sehen. Flawless (2007)
They just wither and give me pain.Sie verwelken nur und gehen mir auf den Sack. RocknRolla (2008)
If you don't, she'll wilt.Wenn nicht, wird sie verwelkenFireproof (2008)
I think I'm gonna have him on my list of stars to watch fade in 2008.Ich denke, dass ich ihn auf meine Liste der Stars setze, denen man 2008 beim Welken zuschauen kann. Fantasy Island (2008)
The flowers are starting to wilt but maybe no one will notice.Die Blumen fangen an zu welken, aber vielleicht merkt das keiner. Citizen Havel (2008)
He thinks I'm,what,like this wilting flower?Was denkt er, wie ich bin, wie diese welkende Blume? I Will Follow You Into the Dark (2009)
She'll only wilt from here. - We can't find Chuck.Von nun an, wird sie nur noch verwelkenChuck Versus the Ring (2009)
I'm just spitballing here. But it's better than fading away, and best of all, you get your book back... maybe some infamy of your own.Aber... es ist besser als zu verwelken und das Beste ist, du kriegst dein Buch zurück, vielleicht ein wenig Schande. Mia Culpa (2009)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
dahinwelken; welkento languish [Add to Longdo]
verblassen; verwelken; verklingento fade [Add to Longdo]
verblühen; verdorren; vertrocknen; welken | verblühend; verdorrend; vertrocknend; welkend | verblüht; verdorrt; vertrocknet; gewelkt | verblühtto wither | withering | withered | withers [Add to Longdo]
welken | welkendto wilt; to fade | wilting [Add to Longdo]
welken; schlaff werdento sag [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
枯れる[かれる, kareru] verwelken, welken [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  welken [vɛlkən]
     to wilt; to wither
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top