Search result for

weiten

(74 entries)
(0.0263 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -weiten-, *weiten*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา weiten มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *weiten*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Second:Zweitens: Gandhi (1982)
"Two:Zweitens: The Experiment (2010)
Second point:Zweitens: Dead Man Talking (2012)
And two:Zweitens: Episode #1.2 (2016)
In the second place, I'm 113 years old.Und zum Zweiten: Ich bin 113 Jahre alt. Time After Time (1979)
One, close the door.Erstens: Tür zu. Zweitens: The Villain (1979)
Secondly, take your arm off me, dummy!Zweitens: Nehmen Sie ihre Finger von mir! The Villain (1979)
Two, I shoot the boyfriend.Zweitens: Ich leg das Jüngelchen um. The Villain (1979)
Our friends are on second base, trying to make it home.Unsere Freunde sind auf dem zweiten Mal, wollen nach Hause kommen. The Warriors (1979)
That was a time dominated by World War II.Die waren durch den zweiten Weltkrieg überschattet. Galactica Discovers Earth: Part 2 (1980)
World War II?Den zweiten Weltkrieg? Galactica Discovers Earth: Part 2 (1980)
Well, they're sort of part of a worldwide peace movement.Ich glaube, sie gehören zu einer weltweiten Friedensbewegung. Galactica Discovers Earth: Part 3 (1980)
I know that you've never experienced the sensation of being on land with open skies and fresh air, but it's absolutely essential, for our own protection, that we stay together.Ich kann mir zwar denken, wie aufregend es ist für euch auf der Erde zu sein, mit dem weiten Himmel und der frischen Luft. Aber es ist für eure Sicherheit absolut notwendig, dass wir zusammen bleiben. The Super Scouts: Part 1 (1980)
There were many homecomings in my life but the one I remember best followed a long spell in the hospital during World War II.JOHN-BOY: In meinem Leben gab es manche Rückkehr, aber die, an die ich mich am besten erinnere, war nach einem langen Krankenhaus- aufenthalt im Zweiten Weltkrieg. The Furlough (1980)
During World War II, America was a nation on the move.Während des Zweiten Weltkriegs war Amerika eine Nation in ständiger Bewegung. The Medal (1980)
- It's the second time he's called.- Er ruft zum zweiten Mal an. The Outrage: Part 1 (1980)
In the closing months of World War Il the fighting, far from the serenity of Walton's Mountain was beginning to wind down.In den letzten Monaten des Zweiten Weltkriegs klangen die Konflikte weit weg von Walton's Mountain langsam ab. The Outrage: Part 2 (1980)
He'd be your first cousin, twice removed.Er ist euer Cousin zweiten Grades. The Remembrance (1980)
On Walton's Mountain as everywhere else on Earth in the later years of World War II there was a constant feeling of dislocation and change.Auf Walton's Mountain gab es in den späteren Jahren des Zweiten Weltkriegs wie überall auch ein Gefühl der Verlagerung und Veränderung. The Remembrance (1980)
He'd be your first cousin, twice removed.Er wäre euer Cousin zweiten Grades. The Remembrance (1980)
In the second place, if there had been investigations, which there haven't ornot necessarily, orl am not at liberty to say whetherthere have, there would have been a project team, which, had it existed, on which I cannot comment,Tja, weiter. Und zum zweiten wurden mal Untersuchungen durchgeführt, was nicht zutrifft. Oder nicht notwendigerweise. Big Brother (1980)
Secondly, no civil servant will be allowed to examine personal files from anotherdepartment, without written authorityfrom a Minister.Das klingt zu schön, um wahr zu sein. Ja. Zweitens. Big Brother (1980)
The 1st floor is up,and the 2nd flooralmost up.Der erste Stock geht vor dem zweiten Stock. Jobs for the Boys (1980)
Directly Responsible to the PPS are Parliamentary Private Secretaries.Direkt unter- stellt den ersten persönlichen Referenten sind die zweiten persönlichen Referenten. Open Government (1980)
I was double booked and is half an hours' late for that thing.Zum zweiten kam ich natürlich anderthalb Stunden zu spät. The Economy Drive (1980)
Two, issue a statement deploring the speech.Zweitens: Wir missbilligen diese Rede. The Official Visit (1980)
Two, if we issue a statement, we just look foolish.Zweitens: Wenn wir eine Erklärung rausgeben, stehen wir nur dumm da. The Official Visit (1980)
And second,which is much more serious, there would be innovations.Dann gäbe es selbstverständlich das totale Chaos und zweitens, was bestimmt gefährlicher wäre, es gäbe Innovationen. The Right to Know (1980)
Second, he is ourmanin Westminster, steering our legislationthrough Parliament.Zweitens: Er ist unser Mann in Westminster. Er steuert unsere Gesetzesvorlagen durch das Parlament. The Right to Know (1980)
But, he is not here to reviewdepartmental procedures with Principalsand Assistant Secretaries.Aber er ist nicht hier, um mit Ersten und Zweiten Persönlichen Referenten ministeriale Verfahrensweisen zu... The Right to Know (1980)
Two: Badgers are notan endangered species.Und zum Zweiten gehören Dachse nicht zu den bedrohten Arten. The Right to Know (1980)
Master Wei, you're a second generation loyalistMeister Wei, du bist ein Ming Gefolgsmann der zweiten Generation. Two Champions of Death (1980)
Exactly what I say every day! With their effeminate voices their three little bits of a beard turned up like cat's whiskers their tow wigs, their flowing breeches and open breasts.Mit ihrem doppelten Stimmregister, ihren drei Härchen auf der Oberlippe, ihren Flachsperücken, den ellenweiten Pluderhosen, den aufgeknöpften Wämsern... The Miser (1980)
Second violis!Die zweiten Geigen, bitte! The Conductor (1980)
The next evening widow Beauty plunged into reverie.Am zweiten Abend wurde die hübsche Witwe nachdenklich. Le guignolo (1980)
After his father and mother died, he became the owner of 350 serfs whom he inherited in one of the faraway provinces.Nach dem Tod seiner Eltern erbte er 350 Seelen in einem weitentfernten Gouvernement. Oblomov (1980)
And the answer is merely an inquiry on the second floor as to whether the first is free.Und die Antwort ist eine Nachfrage in der zweiten Etage, ob die erste frei ist. Bad Timing (1980)
Stairway to the second floor, first door on the right.Treppe zur zweiten Etage, erste Tür rechts. Bad Timing (1980)
The radio was tuned to the second station.Das Radio war auf den zweiten Kanal eingestellt. Bad Timing (1980)
And there's that business about your radio being tuned to the second station.Dann ist da noch das Radio, das auf den zweiten Kanal eingestellt war. Bad Timing (1980)
And because it's an eye opener!Zweitens, weil das die Augen öffnet. Aber natürlich! The Lady Banker (1980)
It was World War II this time.Diesmal im Zweiten Weltkrieg. The Big Red One (1980)
When I ride by you, throw up the first plate count to three and then throw up the second plate.Wenn ich vorbeireite, werfen Sie den ersten Teller, zählen bis drei und werfen den zweiten Teller. Verstanden? Bronco Billy (1980)
Don't you just love these wide open spaces where the deer and the antelope roam?Magst du nicht diese weiten Wiesen, wo die Rehe und Antilopen leben? Bronco Billy (1980)
I come to Wakefield before World War II.Ich kam nach Wakefield vor dem Zweiten Weltkrieg. Brubaker (1980)
Two, to regain control over this institution that our warden has relinquished!Zweitens, die Kontrolle, die der Direktor aufgab, zurückzugewinnen. Brubaker (1980)
Don't even look twice at it.Keinen zweiten Blick wert. Caddyshack (1980)
- I'm still on the second movement.- ich bin immer noch am zweiten Satz. The Changeling (1980)
However, we'll know more after the second lecture.Wie dem auch sei, wir werden nach der zweiten Vorlesung mehr darüber wissen. The Changeling (1980)
Twice divorced.Zum zweiten Mal geschieden. City of Women (1980)

German-Thai: Longdo Dictionary
zweiten, See also: zweite

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Agoraphobie {f}; Angst vor weiten Räumen; Raumangst {f}agoraphobia [Add to Longdo]
Schritt {m} | Schritte {pl} | Schritt für Schritt; Schritt um Schritt | ein Schritt in Richtung ... | im Schritt | im gleichen Schritt und Tritt | gemessenen Schrittes | Schritt halten mit | einen Schritt machen | kleine Schritte machen; kurze Schritte machen | die ersten Schritte machen | den ersten Schritt tun | den zweiten Schritt vor dem ersten tun [übtr.] | ein großer Schritt nach vornstep | steps | step by step; little by little | a step towards | in step; at walking pace | in step | with measured step | to keep step with | to take a step | to take small steps | to take one's first steps | to make the first move | to put the cart before the horse [fig.] | a big step up the ladder [fig.] [Add to Longdo]
Sehweite {f} | Sehweiten {pl}visual range | visual ranges [Add to Longdo]
Spannweite {f} | Spannweiten {pl}wingspan; span | wingspans; span [Add to Longdo]
Highschool-Schüler {m} im zweiten Jahr; Zehntklässler {m}sophomore [Am.] [Add to Longdo]
Weite {f}; Breite {f}; Fülle {f} | Weiten {pl}; Breiten {pl}amplitude | amplitudes [Add to Longdo]
aufweiten | aufgeweitetto flare | flared [Add to Longdo]
ausdehnen; ausweiten | ausdehnendto distend | distending [Add to Longdo]
ausdehnen; verlängern; erweitern; ausweiten; ausbauen | ausdehnend; verlängernd; erweiternd; ausweitend; ausbauendto extend | extending [Add to Longdo]
sich ausweiten (zu)to grow; to develop (into) [Add to Longdo]
erweitern; dehnen; weiten; aufweiten; spreizen; breiter machen | erweiternd | erweitertto widen | widening | widened [Add to Longdo]
erweitern; ausweiten; expandieren | erweiternd | erweitertto expand | expanding | expanded [Add to Longdo]
eskalieren; sich ausweiten (zu) | eskalierend | eskaliert | eskalierteto escalate (into) | escalating | escalates | escalated [Add to Longdo]
verbreitern; sich ausweiten | verbreiternd; sich ausweitend | verbreitert | verbreitert | verbreiterteto broaden | broadening | broadened | broadens | broadened [Add to Longdo]
(sich) weiten; ausweitento widen; to stretch [Add to Longdo]
weitentferntfaraway [Add to Longdo]
zweitens; zwotens {adv}secondly [Add to Longdo]
zweiter Klasse; zweiten Gradessecond class [Add to Longdo]
zweitklassig; zweiten Rangessecond rate [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
一日置き[いちにちおき, ichinichioki] jeden_zweiten_Tag [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Weiten [vaitən] (n) , pl.
     amplitudes; vastnesses; widenesses
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top