Search result for

weinend

(59 entries)
(2.4021 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -weinend-, *weinend*, weinen
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา weinend มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *weinend*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
In a flood of wild tears she surveyed the carnage, weeping.Mit wilder Tränen Flut betroff sie weinend die Wal Die Walküre (1980)
Whatever you say, Peter. I don't mind your lying here, but keep your trap shut.Du willst... (Weinend) Peter... From the Life of the Marionettes (1980)
Way over in the corner weeping all aloneHinten in der Ecke weinend, ganz allein The Blues Brothers (1980)
Looks to me like a man crying, too.Da scheint auch weinender Mann zu sein. Coal Miner's Daughter (1980)
Yet here you come weeping in my arms, claiming I've deserted youHier kommst du weinend in meine Arme, behauptest, ich hätte dich verlassen. The Aviator's Wife (1981)
Suddenly it went cool and bright above my crying eyesPlötzlich wurde es kühl und hell über meinen weinenden Augen. Egon Schiele: Excess and Punishment (1980)
It's a whale who's crying.- Der weinende Wal. The Woman Next Door (1981)
Hey, they sound a lot like babies crying sometimes, don't they?Manchmal klingen sie fast wie weinende Babys, nicht wahr? The Postman Always Rings Twice (1981)
I was joyless, merely lamenting the misfortune that has long troubled my family. What did I do to you?Freudlos, das Unglück nur beweinend, das lang belastet meinen Stamm, was tat ich dir? Lohengrin (1982)
A pining old woman will transform herself into a self-possessed grandmother. We play our parts, you see.Eine weinende, nach Zärtlichkeit dürstende Frau verwandelt sich in eine beherrschte Großmutter. Fanny and Alexander (1982)
I saw him standing there crying.Hab ich ihn weinend stehen gesehen. I Are You, You Am Me (1982)
He was crying?WeinendI Are You, You Am Me (1982)
I exist in your crying eyes in your burning lips and I will exist in the songs you hear toIch werde sein in deinen weinenden Augen, in deinen brennenden Lippen, und ich werde sein in deinen Liedern die du hörst. Dracula of Exarcheia (1983)
I remember the nights you used to come over to the house, Cryin' to Daddy about the squeeze Riggins used to put on you.Ich erinnere mich, wie du weinend... nach Hause kamst, wenn dich Riggins mal wieder heruntergehandelt hatte. Knight Moves (1983)
Few people knew the real Philip Royce, the serious journalist, the man who, when he turned 50, came into my room crying, telling me that he would rather sell Escape... than have it continue the way it had.Nur wenig kannten den wahren Philip Royce, den seriösen Journalisten, den Mann, der, als er 50 wurde, weinend in mein Zimmer kam... und sagte, dass er Escape lieber verkaufen als so weitermachen würde. The Topaz Connection (1983)
Now I have to kill myself.(weinend) Mach, dass du wegkommst. The ComDads (1983)
I don't know whether it was courage or masochism, but I wanted to see the man who wept, the Wolfman, to find out why he was looking for Charlotte.War es Mut oder Masochismus? Ich wollte den weinenden Mann wiedersehen, den Wolf, um zu erfahren, warum er Charlotte suchte. Polar (1984)
See you the young girl of 13 weeping. Yes, weeping... as she thinks of the mother from whom she has just been torn.Sehen Sie das 13-jährige Mädchen an, weinend, ja weinend, denn sie denkt an ihre Mutter, der sie gerade entrissen wurde. Episode #1.3 (1985)
He's probably in the locker room, crying.Er sitzt wahrscheinlich weinend im Umkleideraum. Popcorn, Peanuts and CrackerJacks (1985)
[CRYING] I want to thank you, Miss Celie for everything you done for me.(WEINEND) Ich möchte dir danken, Fräulein Celie, für alles. The Color Purple (1985)
Yes, I am. Yes. She came back crying.Sie kam weinend zurück, was hast du ihr getan? The Quiet Earth (1985)
Man is born crying. When he's cried enough, he dies.Weinend kommt man zur Welt und stirbt, wenn man sich ausgeweint hat! Ran (1985)
I found Kyoami, crying on Azusa Plain.Ich habe Kyoami gefunden. Bitter weinend suchte er den Herrn. Ran (1985)
Guards resting at arms reversed. The C.O. comforting the weeping little girl.Das Gardecorps mit präsentiertem Gewehr, und der Kommandeur wird die einsame, weinende Linda trösten. One of Us (1986)
Carrying my child, I followed her in tears I tried to force my way through, but in vainDen Sohn in den Armen, folgte ich ihr weinend Vergeblich versuchte ich, mir einen Weg yu ihr yu bahnen Il trovatore (1988)
She would love to have her back.Wissen Sie, sie saß weinend in meinem Wohnzimmer. Ah... You Ain't Nothin' But a Hound Dog (1988)
He was a crying infant, just like you and me.Er war mal ein weinendes Baby, genau wie Sie und ich. Time in a Bottle (1988)
But one day, there's gonna be a knock at the door... and there they'll be... with open arms, crying, "My darling.Aber eines schönen Tages wird es an meiner Tür klopfen... und dann werden sie davorstehen, mit offenen Armen, weinend, Mein Liebling. Twins (1988)
The time has come for you to pay for my suffering, your promises of marriage, the child you didn 't let me keep, for all the Christmas Eves I spent alone, crying...Die Stunde der Abrechnung ist gekommen. Jetzt musst du für alles Leiden zahlen, dass du ausgelöst hast für die Eheversprechen, für das Kind, das ich abtreiben musste für die Weihnachtsabende, die ich weinend ohne dich verbrachte... Life Is a Long Quiet River (1988)
Oh, no. Laughing, crying, tumbling, mumbling.Lachend, weinend, fallend, lallend. Dead Poets Society (1989)
You get people worked up over that shrine of yours, that Weeping Virgin.Ihr macht die Leute nervös mit eurem Schrein der Weinenden Jungfrau. We're No Angels (1989)
Mementos of the shrine... postcards, key chains of the Weeping Virgin.Andenken an den Schrein, Postkarten, Schlüsselanhänger mit der Weinenden Jungfrau. We're No Angels (1989)
We've got the Weeping Virgin on one side... thermometer on the other.Auf einer Seite ist die Weinende Jungfrau auf der anderen ein Thermometer. We're No Angels (1989)
The Weeping Madonna.Die Weinende Madonna. We're No Angels (1989)
Your blessed shrine... your Saint Anne... your Weeping Virgin, yeah, cure my little girl.Ihr Heiliger Schrein, Ihre Heilige Anne, Ihre Weinende Jungfrau, ja, heilt meine Tochter. We're No Angels (1989)
-So this is the statue that cries?-Das ist also diese weinende Statue? We're No Angels (1989)
The Weeping Madonna.Die Weinende Madonna. We're No Angels (1989)
It is with great happiness that I present to you Father Brown... whom, we may say, the hand of God himself... has chosen to deliver this year's sermon... on the miraculous properties of the shrine of the Weeping Virgin.Mit großer Freude präsentiere ich lhnen Vater Brown, den sozusagen Gottes Hand selbst auswählte, die diesjährige Predigt über die Wunder der Weinenden Jungfrau zu halten. We're No Angels (1989)
I've had enough excitement without a dame going weepy on me.Ich hatte genug Aufregung, auch ohne eine weinende Frau. Miller's Crossing (1990)
You ran up the stairs, crying.Dann bist du weinend die Treppe hochgelaufen. Mo' Better Blues (1990)
With regrets, yes.Mit einem weinenden Auge, ja. MacGyver's Women (1990)
But not until after I've cried, barefoot, on the first train at sunrise~ sitze ich weinend, mit nackten Füßen, in der Morgendämmerung im Zug ~ Boiling Point (1990)
There, on the pendent boughs... her crownet weeds clambering to hang... an envious sliver broke... when down her weedy trophies and herself... fell in the weeping brook.Dort, als sie aufklomm, um ihr Laubgewinde an den gesenkten Ästen aufzuhängen, zerbrach ein falscher Zweig, und nieder fielen die rankenden Trophäen und sie selbst ins weinende Gewässer. Hamlet (1990)
He came to me bawling his eyes out.Er kam weinend zu mir. JFK (1991)
Then the daughter runs off to her room, crying.Dann läuft die Tochter in ihr Zimmer, weinendNight on Earth (1991)
Because any time now, she's gonna come through that door crying:Denn bald wird sie weinend durch die Tür kommen und sagen... Kelly Does Hollywood: Part 1 (1991)
He's like a velvet painting come to life.Er ist wie ein lebendes bild von einem weinenden clown. Like Father, Like Clown (1991)
You spoke of your mother who wept because, on the very day of the murder, she had just bought for your sister a pair of new silk stockings.Sie sprachen von Ihrer weinenden Mutter, weil sie am Tag des Mordes gerade ein neues Paar Seidenstrümpfe für Ihre Schwester gekauft hatte. The ABC Murders (1992)
When the kid gets asthma, God forbid, don't come runnin' to me. - You can't be serious!Wenn das Kind Asthma bekommt, komm nicht weinend zu mir. Angie (1994)
No matter what, Jesse, it's not all gonna be okay.(weinend) Das stimmt nicht. Es wird nie wieder so wie früher. Free Willy 2: The Adventure Home (1995)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Weinende {m,f}; Weinender | Weinenden {pl}weeper | weepers [Add to Longdo]
ausweinendhaving a good cry [Add to Longdo]
nachweinend {adj}mourning [Add to Longdo]
weinen; flennen (um) | weinend; flennend | geweint; geflennt | er/sie weint; er/sie flennt | ich/er/sie weinte; ich/er/sie flennte | er/sie hat/hatte geweint; er/sie hat/hatte geflenntto cry (for) | crying | cried | he/she cries | I/he/she cried | he/she has/had cried [Add to Longdo]
weinen; beweinen | weinend | geweint | er/sie weint | ich/er/sie weinte | er/sie hat/hatte geweintto weep {wept; wept} | weeping | wept | he/she weeps | I/he/she wept | he/she has/had wept [Add to Longdo]
weinend {adv}sobbingly [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  weinend [vainənt]
     sobbingly; weeping
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top