ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

weilte

   
54 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -weilte-, *weilte*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา weilte มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *weilte*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Besides, I'd run out of reading material and I was beginning to be bored by my cuisine, which, while adequate, was somewhat limited by my equipment.Außerdem hatte ich nichts mehr zu lesen und meine Küche langweilte mich, die wegen der Ausrüstung beschränkt war. Arthur (1959)
I was really bored.Ich langweilte mich. Anatomy of a Murder (1959)
Was part of your reason for going without his knowledge because you were vexed?Gingen Sie unter anderem ohne sein Wissen, weil Sie sich langweilten? Anatomy of a Murder (1959)
- He's a stinking rich American.- Steinreicher, gelangweilter Amerikaner. Face of the Frog (1959)
- Where are you from?Komm her, wir zeigen's dem gelangweilten Haufen mal. La Dolce Vita (1960)
You bored me more in 3 hours than my husband did in 3 years.Sie Iangweilten mich in 2 Stunden mehr als mein Mann in 3 Jahren. The Lions Are Loose (1961)
That Sunday night, Clément finally realised that Anne was bored.An diesem Sonntagabend erkannte Clément, daß sich Anne langweilteLe combat dans l'île (1962)
Risen upright, my rested eyes I moved around, and searched with fixed ken, to know what place it was wherein I stood."Das ausgeruhte Auge ließ ich schweifen, grad aufgerichtet schaut' ich in die Runde, den Ort, wo ich verweilte, zu erforschen." Mamma Roma (1962)
And he bored me with his succesful writer philosophy.Und er langweilte mich mit seiner Philosophie eines erfolgreichen Schriftsteller. The Third Lover (1962)
She was mixing with the lower class, like a common bored bourgeois's wife.Sie mischte sich unters einfache Volk wie eine gewöhnliche gelangweilte Frau aus der Bourgeoisie. The Third Lover (1962)
You remained alone beside the sarcophagus for some time.Ihr verweiltet einige Zeit lang allein am Sarkophag. Cleopatra (1963)
They were bored, my love.Sie langweilten sich nämlich. The Leopard (1963)
Grown-ups bored her and frightened her too.Die Erwachsenen langweilten sie und machten ihr Angst. Red Desert (1964)
Not when I saw we were going to win. I felt like a bear in a cage hanging about.Ich sah doch, daß alles glatt ging, und langweilte ich mich sogar. My Fair Lady (1964)
-Yes, I was feeling blue.- Ja, ich langweilte mich. The Soft Skin (1964)
I was homesick, but my parents made me stay.Ich langweilte mich. Ich wollte heim. Meine Eltern waren dagegen. The Soft Skin (1964)
There were ugly clowns, dressed like princes, whose purpose was to make fun of themselves to amuse people living outside reality, who were constrained by etiquette, who plotted and lied, who were bound by the confessional and by remorse,Dazu ein paar monströse Narren als Prinzen verkleidet. Die nur die Aufgabe hatten, über sich selbst zu lachen. Und damit ihre gelangweilte Umgebung zu unterhalten. Pierrot le Fou (1965)
This was granted by the mouth of our Saviour, Christ Himself to St. Peter and the bishops of Rome whilst He lived and was personally present here on earth.Dieses heilige Recht... wurde durch unseren Herrn, durch Jesus Christus, unseren Heiland, dem Heiligen Petrus und allen Päpsten gewährt, als er auf Erden weilte, als der Heiland leibhaftig unter uns war. Hier auf Erden. A Man for All Seasons (1966)
If I got bored I could even become a double agent.Wenn ich mich langweilte, könnte ich Doppelagent werden. The Short Tail Spy (1966)
For the first time since I'd arrived, I was bored, and I preferred to be bored in town.Zum ersten Mal langweilte ich mich. Doch lieber langweilte ich mich hier als zu Hause. La Collectionneuse (1967)
People bored her.Leute langweilten sie. Je t'aime, je t'aime (1968)
Old politicians, one or two illustrious actors, who play around with other things besides quartets.Politiker, ein paar gelangweilte Reiche... und eine Horde berühmter und langweiliger Freiberufler. Short Night of Glass Dolls (1971)
Some of them moved away, but I guess most of them just plain got bored.Manche zogen weg, aber viele langweilte das wohl. The Stepford Wives (1975)
We got so bored on Sundays in Tadjira.Was Iangweilten wir uns sonntags in Tadjira! Le coup de sirocco (1979)
Soon after the VUE, the hardier areas of skin on Agostina's body, on the fingertips, palms of her hands, soles of her feet, further hardened and new-toughened skin appeared on her elbows, knees and ankles which coruscated just above the elbowsBald nach dem GUE verhärteten sich die dickeren Stellen auf ihrer Haut, an den Fingerspitzen, Handflächen, Fußsohlen immer mehr, und neue, festere Haut erschien an ihren Ellenbogen, Knien und Knöcheln, die sich genau über den Ellenbogen zu höckrigen Knorpeln weilteThe Falls (1980)
Among his clients were second offenders, alibi hunters, newspaper editors, con men, dramatists and bored children.Zu seinen Kunden zählten Rückfalltäter, Alibijäger, Zeitungsredakteure, Betrüger, Dramatiker und gelangweilte Kinder. The Falls (1980)
I got bored with it quick.Ich langweilte mich bald. Body Heat (1981)
I... was bored...it was winter, you weren't there...Ich langweilte mich, es war Winter, du warst nicht da. The Cabbage Soup (1981)
Yet one can't help but wonder if fond memories of Rebecca did not reoccur to Ivanhoe's mind until the very end of his days.Doch muss man sich fragen, ob zärtliche Erinnerungen an Rebecca nicht bis ans Ende seiner Tage in Ivanhoes Gedanken weilten. Ivanhoe (1982)
That I was bored?Dass ich mich langweilteFootloose (1984)
I got bored with my chosen profession.- Mein Beruf langweilte mich. Police Academy (1984)
Glistening green, almost like secret dreams... a bored ship captain might have.Glitzerndes Grün. Wie in den Träumen eines gelangweilten Captains. The Cage (1986)
Three senior citizens, bored with their golden years... plot to rob a bank purely for the excitement of it all.Drei gelangweilte Rentner planen einen Bankraub nur um mal wieder was zu erleben. Steele Blue Yonder (1986)
* Britta, Anna, and I stayed in the hayloft, but it was pretty boring."Britta, Inga und ich saßen rum und langweilten uns." "Aber dann kamen die Jungs." The Children of Noisy Village (1986)
On the night I was informed of my translation into bliss, I'd attended several taverns, witnessed a bear-baiting and was in Southwark, sampling the pleasures of a lady of the night.Am Abend, als ich von meiner Wandlung zur Glückseligkeit erfuhr, besuchte ich mehrere Tavernen, wurde Zeuge einer Bärenhetze, weilte in Southwark und kostete die Vergnügungen einer Dame der Nacht. Lady Jane (1986)
A monument to the bored businessman.Dem Denkmal gelangweilter Geschaftsmanner. Beetlejuice (1988)
So... After a couple of days, you know, he would get bored with me. And he would send me right back to my mother.Schon nach ein paar Tagen langweilte er sich mit mir und schickte mich zurück. Memories of Me (1988)
I don't even know you guys. Obviously not. Still, you did run a shipment of drugs for me the other day.- Wir reden über meine Liste von gelangweilten, reichen Kunden. Miami Squeeze (1989)
I hope you don't mind, but we got tired ofjust having practices so we brought another team out so we could have some real games.Hoffe, ihr seid einverstanden, aber nur Training langweilte uns, also holten wir ein anderes Team, damit wir richtige Spiele machen können. Field of Dreams (1989)
Some lasted me for 2 months, others went flat after 4 days.Einige hielten zwei Monate, andere langweilten mich nach vier Tagen. The Hairdresser's Husband (1990)
He had a deep, pleasant voice and his blue-black hair formed waves when it rained.Seine Stimme war tief und angenehm und seine blauschwarzen Haare weilten sich an Regentagen. My Father's Glory (1990)
You looked bored.Sie langweilten sich. Goodfellas (1990)
And when you got bored? What'd you do? - He started makin' calls.Und wenn er sich langweilte, dann hat er einen kurzen Anruf gemacht. Backdraft (1991)
For a while, she was the embodiment of it all... beauty, love, sex... until he got bored and passed her on.Eine Zeit lang verkörperte sie alles. Schönheit, Liebe, Sex. Als sie ihn langweilte, verließ er sie. Dying Young (1991)
I had a trust fund. I was bored.Ich hatte eine Stiftung und langweilte mich. White Sands (1992)
I tarried here only that you might find me.Daß du mich fändest, verweilte ich nur hier. Parsifal (1992)
Among what heathen have you dwelt, not to know that today is the supremely holy Good Friday?Bei welchen Heiden weiltest du, zu wissen nicht, daß heute der allerheiligste Karfreitag ist? Parsifal (1992)
My lord, Gawain did not stay;Herr, Gawan weilte nicht. Parsifal (1992)
I mean, she'd play the country lady but to perfection, until she got bored with the part.Ich meine, sie spielte die Landdame nahezu perfekt, bis sie die Rolle langweilteDeath in the Clouds (1992)
Sometimes I think we've always bored her.Ich glaube, wir langweilten sie schon immer. The Age of Innocence (1993)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
sich aufhalten; verweilen; weilen | aufhaltend; verweilend; weilend | aufgehalten; verweilt; geweilt | hält sich auf; verweilt; weilt | hielt sich auf; verweilte; weilteto sojourn | sojourning | sojourned | sojourns | sojourned [Add to Longdo]
langweilen | langweilend | gelangweilt | langweilteto bore | boring | bored | bored [Add to Longdo]
verweilen | verweilend | verweilt | verweilt | verweilteto linger | lingering | lingered | lingers | lingered [Add to Longdo]
Ich langweilte mich furchtbar.I was terribly bored. [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top