Search result for

weiches

(133 entries)
(0.0428 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -weiches-, *weiches*, weiche
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา weiches มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *weiches*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And furry.Und weichArthur Christmas (2011)
Soft.WeichFlesh and Blood (2012)
Joseph had been orphaned at the age of 11 and given to a harsh master named Weichselberger, the royal mirror-maker.โจเซฟได้รับกำพร้าเมื่ออายุ 11 และมอบให้กับต้นแบบที่รุนแรงชื่อ วิเชลเบอเกอ, พระราชกระจกผลิต Hiding in the Light (2014)
Weichselberger's house collapsed.บ้าน วิเชลเบอเกอ ทรุด Hiding in the Light (2014)
Weichselberger continued to exploit him and prevent him from attending school.วิเชลเบอเกอ ยังคงใช้ ประโยชน์จากเขา และป้องกันไม่ให้เขาเข้า เรียนในโรงเรียน แต่สมาชิกสภาของเจ้าชาย แทรกแซง Hiding in the Light (2014)
- Pussy.- Weichei. The Release (2006)
Pussy.- Weichei. Zombeavers (2014)
(BLEEPS) You feel soft.- Du fühlst dich weich an. Unidentified Flying Oddball (1979)
I feel soft?- Ich fühle mich weich an? Unidentified Flying Oddball (1979)
- Motherfucking pussies.- Verfluchte Weicheier ... The Wanderers (1979)
Your mother's got a mattress on the back of the curbside...Deine hat eine Matratze auf dem Rücken, um auf dem Bordstein weich zu liegen. The Wanderers (1979)
Not if they're wimps.Nicht, wenn's Weicheier sind. The Warriors (1979)
Soft and perfumed.Weich und parfümiert. Terror Express (1980)
At his dauntless blows the stout doors that defiantly and stubbornly kept us from him had to yield.Wohl musste den tapfern Streichen die strenge Türe auch weichen die trotzig und starr uns trennte von ihm Die Walküre (1980)
Recoil from her:Weiche! Die Walküre (1980)
Weak-willed womanish brood!Weichherziges Weibergezücht! Die Walküre (1980)
Shrink from her and keep well away.Weichet von ihr und haltet euch fern! Die Walküre (1980)
Prepare for evasive action:Ausweichmanöver. The Night the Cylons Landed: Part 1 (1980)
Prepare for evasive action.Ausweichmanöver. The Night the Cylons Landed: Part 2 (1980)
No matter how far she deviates to avoid Cylons, she'll always return to that heading sooner or later.Egal wie weit sie vom Kurs abkommt um den Zylonen auszuweichen, sie wird früher oder später auf den Kurs zurückgehen. The Return of Starbuck (1980)
He's not hurt. I picked a soft landing spot.Er ist nicht verletzt, ich hab einen weichen Landeplatz gesucht. The Super Scouts: Part 2 (1980)
We don't want them too soft for the salad.Für den Salat sollten sie nicht zu weich sein. The Unthinkable (1980)
What is the question. You are surprised and confused me.Aber warum sollte ich ihr ausweichen? Le guignolo (1980)
In view of this, do not say, but deep down I'm a man soft.Ich mag wie ein Weichei aussehen, aber der Schein trügt. Le guignolo (1980)
I'm asking you to make a small quantum jump with me to accept one deviant concept that our other states of consciousness are as real as our waking state and that that reality can be externalized!Du sollst nur 'nen kleinen Sprung mit mir machen und eine abweichende Vorstellung akzeptieren, dass andere Bewusstseinsebenen so reell sind wie ein Wachzustand und dass die Realität austreten kann! Altered States (1980)
Except this time, it ain't going to be no weenie roast.Nur diesmal landet kein Weichei auf dem Grill. Any Which Way You Can (1980)
- Careful of that soft shoulder, there.- Vorsicht, mit dem weichen Bord da. Any Which Way You Can (1980)
Can I lay a hard ten on a soft three?Kann ich eine harte 10 auf eine weiche 3 legen? Atlantic City (1980)
You must be kidding.Wirst du weich in der Birne? Atlantic City (1980)
I was lying on the floor, which was as soft as a thick carpet.Ich lag auf dem Fußboden, der weich war wie ein dicker Teppich. From the Life of the Marionettes (1980)
She was soft and indifferent in a sexually arousing way. I wanted to make love to her... but she eluded me.Sie war weich und auf eine erregende Weise gleichgültig, und ich wollte, dass wir uns liebten. From the Life of the Marionettes (1980)
The grey light vanished... and was replaced by the soft, subdued light of dawn... much like gentle hands that caressed our sore bodies.Das graue Licht verflüchtigte sich und wurde durch eine weiche, gedämpfte Morgendämmerung ersetzt, die wie freundliche Hände war, die unsere wunden Leiber berührten. From the Life of the Marionettes (1980)
Somebody outta take your wand out and step on itEs sollte dich mal jemand windelweich prügeln. Battle Creek Brawl (1980)
You're getting soft.Du wirst weichThe Big Red One (1980)
From now on, we don't leave his side.Ab sofort weichen wir ihm nicht mehr von der Seite. La Cage aux Folles II (1980)
Music...Und weiche Musik. The Umbrella Coup (1980)
Week, hanging cheeks.Ziemlich weiche Hängebacken. The Umbrella Coup (1980)
Pussy.Weichling. Cruising (1980)
But even if you won´t speak to me, we are a good acting-team.Auch wenn Sie nicht mehr mit mir reden und mir ausweichen, spielen wir jeden Abend zusammen. The Last Metro (1980)
Your skin's so smoothDu hast so schöne weiche Haut, wirklich wunderbar. We're Going to Eat You (1980)
Well, your skin softens... you grow breasts, and you don't get hard anymore.Deine Haut wird weicher, dir wachsen Brüste, und er wird nicht mehr steif. Dressed to Kill (1980)
Take evasive action!Ausweichmanöver! Star Wars: The Empire Strikes Back (1980)
It doesn't feel like rock.So weich, nicht wie Stein. Star Wars: The Empire Strikes Back (1980)
You will not deviate from your present course.Weichen Sie auf keinen Fall von Ihrem jetzigen Kurs ab. Star Wars: The Empire Strikes Back (1980)
Capistan is a lazy, gentle language, spoken from the front of the mouth and requiring unusual amounts of saliva and exposure of the tongue.Capistan ist eine weiche Sprache, die im vorderen Teil des Mundes geformt wird und große Speichelmengen sowie Exponieren der Zunge erfordert. The Falls (1980)
Now, we do have some low-band transmissions... strictly manual stuff with very low power.Wir weichen auf niedrige Frequenzen aus mit sehr geringer Sendeleistung. The Final Countdown (1980)
Stay away from the fog.Weichen Sie dem Nebel aus. The Fog (1980)
I want the sissy out here, up against the wall.Das Weichei soll rauskommen, hier an die Wand. Gloria (1980)
Sissies.Weicheier. Gloria (1980)
Hey, who'd think anyone could sop the heart of that old tyrant. Sopping? No.Wer hätte gedacht, dass jemand das Herz des Tyrannen erweichen kann? Little Lord Fauntleroy (1980)

CMU English Pronouncing Dictionary
WEICH    W AY1 K
WEICHT    W AY1 K T
WEICHEL    W AY1 K AH0 L
SCHWEICH    SH W AY1 K
WEICHERT    W AY1 K ER0 T
WEICHMAN    W AY1 K M AH0 N

German-Thai: Longdo Dictionary
butterweich(adj) นุ่มมาก, นิ่มมาก, See also: S. sehr weich
einweichen(vt) |weichte ein, hat eingeweicht| ทำให้นุ่มโดยแช่ไว้ในน้ำ เช่น Klebreis, Gelatine einweichen แช่ข้าวเหนียว, เจลาตินในน้ำ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ablenkung {f}; Abtrieb {m}; Abweichung {f} (Schifffahrt; Luftfahrt)deviation [Add to Longdo]
Abweichung {f}; Aberration {f} | chromatische Aberration {f}aberration | chromatic aberration [Add to Longdo]
Abweichung {f}; Verirrung {f}aberrance; aberrancy [Add to Longdo]
Abweichung {f}; Abnormalität {f} | Abweichungen {pl}abnormality | abnormalities [Add to Longdo]
Abweichung {f} | Abweichungen {pl}deviant | deviants [Add to Longdo]
Abweichung {f}; Abweichen {n} (von) | Abweichungen {pl} | geringfügige Abweichung {f} | mittlere Abweichung {f}deviation (from) | deviations | minor deviation | average deviation [Add to Longdo]
Abweichung {f} | Abweichungen {pl}divergence | divergences [Add to Longdo]
Abweichung {f}excursion [Add to Longdo]
Abweichung {f} vom Kurssheer [Add to Longdo]
Abweichung {f}; Veränderung {f} | negative Abweichung {f} | Abweichungen {pl} | vorhersehbare Abweichung {f} zweier Zahlenreihenvariance | adverse variance | variances | predictable variance between two sets of figures [Add to Longdo]
Abweichung {f}deviance [Add to Longdo]
Abweichungsbericht {m}deviation report [Add to Longdo]
Abweichungsverteilung {f}allocation of variances [Add to Longdo]
Aufweichung {f}maceration [Add to Longdo]
Aufweichung {f} (eines Standpunktes)softening (of an attitude) [Add to Longdo]
Ausweichen {n}runaround [Add to Longdo]
Ausweichende {m,f}; Ausweichender | Ausweichenden {pl}avoider | avoiders [Add to Longdo]
Ausweichklausel {f} [jur.]escape clause [Add to Longdo]
Ausweichmanöver {n}jink; evasive maneuver [Add to Longdo]
Ausweichplan {m}contingency plan [Add to Longdo]
Azimut {m}; Abweichung {f} | Azimute {pl}; Abweichungen {pl}azimuth | azimuths [Add to Longdo]
Beschäftigungsabweichung {f}activity variance [Add to Longdo]
Betragsabweichung {f}amount deviation [Add to Longdo]
(weiches) Brötchen {n}biscuit [Am.] [Add to Longdo]
Durchweichtsein {n}soddeness [Add to Longdo]
Einweichen {n}; Durchtränken {n}soak [Add to Longdo]
Erweichungspunkt {m}softening point [Add to Longdo]
Erweichungstemperatur {f}refractory deformation temperature [Add to Longdo]
Erweichungstemperatur {f}squatting temperature; slumping temperature [Add to Longdo]
Farbtonabweichung {f}hue error [Add to Longdo]
Faserabweichung {f} (Holz)grain [Add to Longdo]
Feigling {m}; Schwächling {m}; Weichei {n}wimp [Add to Longdo]
Formabweichungen {pl}geometrical error [Add to Longdo]
Fritteporzellan {n}; Weichporzellan {n}soft paste china [Add to Longdo]
Gewalt {f}; Stärke {f}; Macht {f}; Willkür {f} | mit roher Gewalt | der Gewalt weichen | sich Gewalt antun | Gewalt anwendenforce | with brute force | to yield to force | to force oneself | to use force [Add to Longdo]
Knochenerweichung {f}osteomalacia [Add to Longdo]
Kurs {m}; Strecke {f} | harter Kurs; weicher Kurs | Kurs nehmen auf | den Kurs beibehalten | einen falschen Kurs einschlagencourse; line | hard line; soft line | to set course for; to head for | to maintain the course; to maintain the present course | take a wrong course (line) [Add to Longdo]
starkes; weiches Lederbuff [Add to Longdo]
Molluske {f}; Weichtier {n}mollusc [Add to Longdo]
Molluske {f}; Weichtier {n} | Mollusken {pl}mollusc [Br.]; mollusk [Am.] | molluscs; mollusks [Add to Longdo]
Nullabweichung {f}zero deviation [Add to Longdo]
Nullpunktabweichung {f}zero error [Add to Longdo]
Programmschalter {m}; Weiche {f}alterable switch [Add to Longdo]
Regelabweichung {f}control deviation; system deviatio [Add to Longdo]
Reglerabweichung {f}controller offset [Add to Longdo]
Sanftheit {f}; Weichheit {f}silkiness [Add to Longdo]
Schreibweise {f}; Schreibung {f} | Schreibweisen {pl}; Schreibungen {pl} | abweichende Schreibweise | falsche Schreibweise; falsche Schreibungspelling | spellings | variant spelling | a misspelling; incorrect spelling [Add to Longdo]
Standardabweichung {f} [math.]standard deviation; standard degression [Add to Longdo]
Standardabweichungskarte {f}sample standard deviation chart [Add to Longdo]
Thema {n}; Themenkreis {m}; Themenbereich {m} | Themen {pl} | zu einem anderen Thema überwechseln | etwas vom Thema abweichentopic | topics | to turn to another topic | to be slightly off-topic [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
围场[Wéi chǎng, ㄨㄟˊ ㄔㄤˇ, / ] (N) Weichang (place in Hebei); enclosure; pig pen; hunting ground exclusively kept for emperor or nobility (in former times) [Add to Longdo]
贵州[Guì zhōu, ㄍㄨㄟˋ ㄓㄡ, / ] Guizhou province (Kweichow) in south central China, abbr. 黔 or 貴|贵, capital Guiyang 貴陽|贵阳 [Add to Longdo]
贵州省[Guì zhōu shěng, ㄍㄨㄟˋ ㄓㄡ ㄕㄥˇ, / ] Guizhou province (Kweichow) in south central China, abbr. 黔 or 貴|贵, capital Guiyang 貴陽|贵阳 [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
偏差[へんさ, hensa] Abweichung, Deklination [Add to Longdo]
半熟[はんじゅく, hanjuku] halbgar, weichgekocht (Ei), halbreif [Add to Longdo]
回避[かいひ, kaihi] das_Ausweichen, das_Umgehen [Add to Longdo]
柔らか[やわらか, yawaraka] weich, sanft [Add to Longdo]
柔らかい[やわらかい, yawarakai] weich, sanft [Add to Longdo]
柔和[にゅうわ, nyuuwa] mild, sanft, sanftmuetig, weich [Add to Longdo]
柔弱[にゅうじゃく, nyuujaku] Verweichlichung, Schwachheit [Add to Longdo]
柔軟[じゅうなん, juunan] -weich, elastisch [Add to Longdo]
浸す[ひたす, hitasu] eintauchen, in_eine_Fluessigkeit_legen, einweichen, traenken [Add to Longdo]
滑らか[なめらか, nameraka] -glatt, schluepfrig, -weich [Add to Longdo]
漬ける[つける, tsukeru] eintauchen, einweichen, einlegen, einmachen, einpoekeln [Add to Longdo]
紛らす[まぎらす, magirasu] (sich) ablenken, verbergen, ausweichen [Add to Longdo]
紛らわす[まぎらわす, magirawasu] (sich) ablenken, verbergen, ausweichen [Add to Longdo]
肌触り[はだざわり, hadazawari] sich_anfuehlen, sich_weich_anfuehlen, sich_rauh_anfuehlen, sich_angenehm_anfuehlen [Add to Longdo]
脱線[だっせん, dassen] Entgleisung, Abweichung [Add to Longdo]
軟らか[やわらか, yawaraka] -weich, -sanft [Add to Longdo]
軟らかい[やわらかい, yawarakai] -weich, -sanft [Add to Longdo]
軟化[なんか, nanka] weich_werden, versoehnlich_werden [Add to Longdo]
軟弱[なんじゃく, nanjaku] weichlich, nachgiebig [Add to Longdo]
軟着陸[なんちゃくりく, nanchakuriku] weiche_Landung [Add to Longdo]
[いつ, itsu] MUSSE, ABSCHWEIFEN, ABWEICHEN, UEBERTREFFEN [Add to Longdo]
避ける[さける, sakeru] meiden, vermeiden, ausweichen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top