Search result for

webs

(46 entries)
(0.0173 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -webs-, *webs*, web
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
website[N] ที่อยู่ของเว็บบนระบบค้นหาและเข้าถึงข้อมูลบนอินเตอร์เนต
webster[N] ผู้ถักทอสิ่งต่างๆ (คำโบราณ), Syn. weaver

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Websiteเว็บไซต์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
There's a website you can go toมีเว็บไซต์ที่เธอเข้าไปได้นะ Chuck in Real Life (2008)
The person behind the most popular story on our website.เป็นคนที่มีคาแรกเตอร์แกร่ง และสดใส Scandal Makers (2008)
They need their website up and running.แต่ผมต้องทำเว็บไซด์ให้ ตั้งแต่เมื่อวาน งั้น... The Ramen Girl (2008)
She's created a website called 'allthingstom. org'.เขาสร้างเวปไซท์ "allthingstom.org" Made of Honor (2008)
- Webster Elementary School. / - Oh, then you're in the right place.งั้นคุณก็ไปถูกที่แล้วล่ะ หรอ? Bedtime Stories (2008)
My name is Jill Hastings. I'm a teacher at Webster Elementary.ฉัน จิล แฮสติ้ง,เป็นครูประถมที่โรงเรียนเอมส์เตอร์ Bedtime Stories (2008)
/and enter the field of medicine. /He is currently the school nurse /at Webster Elementary.ตอนนี้เขากลายเป็นพยาบาล แห่งเมืองเอมส์เตอร์ไปแล้ว Bedtime Stories (2008)
There is a website that can let you know coordinatesที่ฉันรู้ มีเวปไซด์ที่ใช้หาพิกัด Shut Down (2008)
You can never tell with these websites.ว่ายังไงเดวิด นี่ฉันเชลซี The Girlfriend Experience (2009)
Why don't you put a PayPal thing on the website?ทำไมคุณไม่จัดให้มี PayPal ในเวบไซด์ล่ะ Julie & Julia (2009)
I would be happy to refer you to our website.ผมยินดีรับฟังคุณ จากเว็บไซต์ของเรา Mandala (2009)
Is this about a complaint? I'd be happy to refer you to our website.ร้องเรียนการให้บริการของพนักงานใช่ไหมคะ ฉันยินดีรับฟังคุณจากเว็บไซต์ของเรา Mandala (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
websThe website's tagline has to let people know what that business does and how it differs from the competition.
websSpiders spin webs.
websSpiders wait for insects to be caught in the webs. This is how they get their food.
websSpiders always weave their webs in three dimensions.
websIt was full of spider webs and stuff but there didn't seem to be any other way to go so we firmed up our resolve and went.
websI hear that you can burn CDs with WindowsXP, could you tell me a website that explains the procedures involved?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เว็บไซต์[N] website, Example: ในการประกาศขายของในเวบไซต์ข้อมูลส่วนใหญ่ที่ปรากฏมักเป็นข้อมูลเท็จ, Thai definition: ที่อยู่ของข้อมูลต่างๆ ทางอินเทอร์เน็ต, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เว็บไซต์ = เว็บไซท์[n.] (wepsai) EN: website   FR: site web [m] ; site Internet [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
WEBS    W EH1 B Z
WEBSITE    W EH1 B S AY2 T
WEBSTER    W EH1 B S T ER0
WEBSTER'S    W EH1 B S T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
webs    (n) (w e1 b z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Webschwert {n}weaving sword [Add to Longdo]
Webseite {f}; WWW-Seite {f} webpage; web page [Add to Longdo]
Webstuhl {m} | mechanischer Webstuhl(weaving) loom | power loom [Add to Longdo]
Website {f}; Web-Angebot {n}; Netzplatz {m}website; web site [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
Google八分;グーグル八分[グーグルはちぶ, gu-guru hachibu] (n) (of a website) being delisted or censored by the Google search engine [Add to Longdo]
mixi[ミクシ, mikushi] (n) Mixi (Japanese social networking website) [Add to Longdo]
ウェブサイト(P);ウエブサイト[, uebusaito (P); uebusaito] (n) {comp} web site; website; (P) [Add to Longdo]
サイト[, saito] (n) (1) site (usu. website); (2) sight; (3) (abbr) payable on sight; (P) [Add to Longdo]
ジャバウェブサーバ[, jabauebusa-ba] (n) {comp} JavaWebServer [Add to Longdo]
閲覧者[えつらんしゃ, etsuransha] (n) reader; (website) visitor [Add to Longdo]
主頁;主ページ[しゅけつ(主頁);しゅよう(主頁);しゅページ, shuketsu ( shu peji ); shuyou ( shu peji ); shu pe-ji] (n) (See 網頁) homepage; main page (of a website) [Add to Longdo]
出会い系[であいけい, deaikei] (n) (abbr) (See 出会い系サイト) online dating website [Add to Longdo]
足長おじさん[あしながおじさん, ashinagaojisan] (n) (1) (See 大蚊) anonymous scholarship system for orphans whose parents have been killed in traffic accidents (from Daddy-Long-Legs, a 1912 novel by Jean Webster); (2) harvestman; daddy longlegs (arachnid of order Opiliones) [Add to Longdo]
網処[もうしょ, mousho] (n) (See 主頁) website; URL [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
网站[wǎng zhàn, ㄨㄤˇ ㄓㄢˋ, / ] website; network station; node [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ジャバウェブサーバ[じゃばうえぶさーば, jabauebusa-ba] JavaWebServer [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[はた, hata] Webstuhl [Add to Longdo]
織機[しょっき, shokki] Webstuhl [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top