Search result for

warmest

(16 entries)
(0.1264 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -warmest-, *warmest*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I want to extend my warmest appreciation to the United States.เรายินดีช่วยทุกทางที่เราทำได้ V (2009)
Jan Di is the warmest person I've ever met in life...ถ้าชั้นบอกว่าท่ามกลางคนพวกนี้ที่ชั้นรู้จัก จันดี เธอดูเหมือนจะเป็นมิตรที่สุดแล้วล่ะ Episode #1.22 (2009)
Warmest regards, nina. ""ด้วยความปรารถนาดีอย่างสุดซึ้ง นิน่า" Of Human Action (2009)
I want to extend my warmest appreciation to the united states.ฉันต้องการขยายความประทับใจ อย่างแนบแน่นที่สุด กับทางสหรัฐ There Is No Normal Anymore (2009)
Morgan grimes is the kindest, warmest, most understanding human being I've ever known in my life.มอร์แกน ไกร์มเป็นคนใจดีที่สุด อบอุ่นที่สุด มีความเห็นอกเห็นใจที่สุด มีมนุษยธรรมที่สุด ที่ฉันเคยรู้จักมาในชีวิต Chuck Versus First Class (2010)
It's the crazy notion that the longest, coldest, darkest nights can be the warmest and brightest.มันเป็นความคิดบ้าๆ ที่เปลี่ยนค่ำคืนอันมืดมืด หนาวเหน็บ และยาวนานที่สุด ให้เป็นค่ำคืนที่สว่างไสวและอบอุ่นที่สุด Abed's Uncontrollable Christmas (2010)
Who gives the warmest hugs? Me, of course.- ใครที่กอดได้อบอุ่นที่สุด Your Highness (2011)
High school-- a small world unto itself, combining all the warmest elements of a federal work camp with those of a third-world poultry farm.โรงเรียนมัธยม... โลกใบเล็กๆจนกระทั่ง การรวมตัวอย่างอบอุ่น เหมือนการออกค่ายของรัฐบาล Those Kinds of Things (2011)
Yeah, but the guy said that these were the warmest ever made.รู้ แต่คนขายบอกว่าไอ้นี่อุ่นที่สุด Tower Heist (2011)
Put on your warmest clothes.สวมชุดที่อุ่นที่สุด Valar Morghulis (2012)
I bet she's the nicest, gentlest, warmest person ever.ข้าพนันได้เลยว่า เอลซ่าเป็นคนที่ดีที่สุด อ่อนโยนที่สุด แล้วก็เป็นคนที่อบอุ่นที่สุดเท่าที่ข้ารู้จักมา Frozen (2013)
Well, first of all, I would like to offer each and every one of you the warmest of welcomes from this lovely location.ก่อนอื่น ผมต้องขอเสนอ การตอบรับอย่างอบอุ่นจากทุกคน Fear (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
warmestWarmest Easter wishes for you.

CMU English Pronouncing Dictionary
WARMEST    W AO1 R M AH0 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
warmest    (j) (w oo1 m i s t)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Warm \Warm\, a. [Compar. {Warmer}; superl. {Warmest}.] [AS.
   wearm; akin to OS., OFries., D., & G. warm, Icel. varmr, Sw.
   & Dan. varm, Goth. warmjan to warm; probably akin to Lith.
   virti to cook, boil; or perhaps to Skr. gharma heat, OL.
   formus warm. ???, ???.]
   [1913 Webster]
   1. Having heat in a moderate degree; not cold as, warm milk.
    "Whose blood is warm within." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Warm and still is the summer night.  --Longfellow.
    [1913 Webster]
 
   2. Having a sensation of heat, esp. of gentle heat; glowing.
    [1913 Webster]
 
   3. Subject to heat; having prevalence of heat, or little or
    no cold weather; as, the warm climate of Egypt.
    [1913 Webster]
 
   4. Fig.: Not cool, indifferent, lukewarm, or the like, in
    spirit or temper; zealous; ardent; fervent; excited;
    sprightly; irritable; excitable.
    [1913 Webster]
 
       Mirth, and youth, and warm desire!  --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Each warm wish springs mutual from the heart.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
       They say he's warm man and does not care to be mad?
       mouths at.              --Addison.
    [1913 Webster]
 
       I had been none of the warmest of partisans.
                          --Hawthor??.
    [1913 Webster]
 
   5. Violent; vehement; furious; excited; passionate; as, a
    warm contest; a warm debate.
    [1913 Webster]
 
       Welcome, daylight; we shall have warm work on't.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   6. Being well off as to property, or in good circumstances;
    forehanded; rich. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
       Warm householders, every one of them. --W. Irving.
    [1913 Webster]
 
       You shall have a draft upon him, payable at sight:
       and let me tell you he as warm a man as any within
       five miles round him.         --Goldsmith.
    [1913 Webster]
 
   7. In children's games, being near the object sought for;
    hence, being close to the discovery of some person, thing,
    or fact concealed. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
       Here, indeed, young Mr. Dowse was getting "warm," ??
       children say at blindman's buff.   --Black.
    [1913 Webster]
 
   8. (Paint.) Having yellow or red for a basis, or in their
    composition; -- said of colors, and opposed to cold which
    is of blue and its compounds.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Ardent; zealous; fervent; glowing; enthusiastic;
     cordial; keen; violent; furious; hot.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top