Search result for

warmer

(42 entries)
(0.2049 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -warmer-, *warmer*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
warmer[N] เครื่องทำความอุ่น, See also: สิ่งที่ทำให้อุ่น

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Move someplace warmer.-ไปหาที่อุ่นๆกันเถอะ Marley & Me (2008)
Not only your back, your heart is even warmer.ไม่ใช่แค่หลังเท่านั้น, หัวใจเธออบอุ่นมากกว่าอีกนะ Cyborg Girl (2008)
Look, I acclimating to the warmer climate, all right?ฟังนะ ฉันกำลังปรับตัวให้ชินกับอากาศร้อน โอเคไหม Safe and Sound (2008)
But as Greenland rapidly becomes warmer, the freshwater of a whole continent flows into the salt water of the oceans.แต่ในขณะที่กรีนแลนด์\ ได้กลับมาอุ่นขึ้นอย่างรวดเร็ว น้ำจืดทั้งหมดไหลลงสู่ น้ำเค็มในมหาสมุทร Home (2009)
Water expanding as it gets warmer caused, in the 20th century alone, a rise of 20 centimeters.น้ำจะขยายตัว เมื่อมันอุ่นขึ้น แค่ในศตวรรษที่ 20 อย่างเดียว ระดับน้ำที่สูงขั้น 20 เซนติเมตร Home (2009)
Its getting warmer, orange blossoms smell lovely.อากาศอุ่นขึ้นแล้วนะ.. ดอกบานเช้าหอมมาก The Breath (2009)
But can we go somewhere a little bit warmer?แต่ว่าขอพวกเราไปไหนสักแห่งได้ไหม เอาที่อบอุ่นเล็กน้อย Princess Protection Program (2009)
Warmer than usual, even though it's raining outside.อุ่นกว่าปกติ, แม้ว่าฝนจะตกอยู่ด้านนอก. The Fourth Kind (2009)
Yes, usually warmer.ร้อนขึ้นด้วย Nowhere Boy (2009)
The best thing you can do is to buttom up and hope for warmer days.สิ่งที่ดีคือควรยืดเส้นยืดสาย และคาดหวังให้ความอบอุ่นมาเร็วๆ The Grandfather (2009)
Even warmer than the sun.อบอุ่นยิ่งกว่าแสงจากดวงอาทิตย์ Episode #1.5 (2009)
Even warmer than the sun.อบอุ่นยิ่งกว่าแสงจากดวงอาทิตย์ Episode #1.5 (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
warmerAccording to scientists, the atmosphere is getting warmer year after year.
warmerActually, the earth is getting warmer.
warmerAs it got warmer, I took off the sweater.
warmerCrows like Tokyo because it is warmer in the city than in the suburbs and bright at night.
warmerHe moved to a warmer place for the sake of his health.
warmerI'll put off my visit to England till the weather is warmer.
warmerIn spring it becomes warmer and warmer.
warmerIn the spring, when the days grew longer and the sun warmer, she waited for the first robin to return from the south.
warmerIt has become much warmer.
warmerI think it's getting warmer.
warmerIt is becoming warmer day by day.
warmerIt is getting warmer and warmer.

CMU English Pronouncing Dictionary
WARMER    W AO1 R M ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
warmer    (n) (w oo1 m @ r)
warmers    (n) (w oo1 m @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ほっかいろ[, hokkairo] (n) (See 懐炉) (chemical) body warmer [Add to Longdo]
アームウォマー[, a-muuoma-] (n) arm warmer; knitted sleeve, analogous to a leg warmer [Add to Longdo]
ウォーマー;ウオーマー[, uo-ma-; uo-ma-] (n) warmer [Add to Longdo]
シートウォーマー[, shi-touo-ma-] (n) seat warmer [Add to Longdo]
ベンチウォーマー[, benchiuo-ma-] (n) bench warmer [Add to Longdo]
レッグウォーマー[, regguuo-ma-] (n) leg warmers [Add to Longdo]
レッグウオーマー[, regguuo-ma-] (n) leg warmers [Add to Longdo]
懐炉[かいろ, kairo] (n) pocket heater; hand warmer; heater pack [Add to Longdo]
懐炉灰[かいろばい, kairobai] (n) fuel source for a (pocket) body warmer [Add to Longdo]
行火[あんか, anka] (n) bed warmer; foot warmer [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
暖冬[だんとう, dantou] warmer_Winter, milder_Winter [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Warm \Warm\, a. [Compar. {Warmer}; superl. {Warmest}.] [AS.
   wearm; akin to OS., OFries., D., & G. warm, Icel. varmr, Sw.
   & Dan. varm, Goth. warmjan to warm; probably akin to Lith.
   virti to cook, boil; or perhaps to Skr. gharma heat, OL.
   formus warm. ???, ???.]
   [1913 Webster]
   1. Having heat in a moderate degree; not cold as, warm milk.
    "Whose blood is warm within." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Warm and still is the summer night.  --Longfellow.
    [1913 Webster]
 
   2. Having a sensation of heat, esp. of gentle heat; glowing.
    [1913 Webster]
 
   3. Subject to heat; having prevalence of heat, or little or
    no cold weather; as, the warm climate of Egypt.
    [1913 Webster]
 
   4. Fig.: Not cool, indifferent, lukewarm, or the like, in
    spirit or temper; zealous; ardent; fervent; excited;
    sprightly; irritable; excitable.
    [1913 Webster]
 
       Mirth, and youth, and warm desire!  --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Each warm wish springs mutual from the heart.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
       They say he's warm man and does not care to be mad?
       mouths at.              --Addison.
    [1913 Webster]
 
       I had been none of the warmest of partisans.
                          --Hawthor??.
    [1913 Webster]
 
   5. Violent; vehement; furious; excited; passionate; as, a
    warm contest; a warm debate.
    [1913 Webster]
 
       Welcome, daylight; we shall have warm work on't.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   6. Being well off as to property, or in good circumstances;
    forehanded; rich. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
       Warm householders, every one of them. --W. Irving.
    [1913 Webster]
 
       You shall have a draft upon him, payable at sight:
       and let me tell you he as warm a man as any within
       five miles round him.         --Goldsmith.
    [1913 Webster]
 
   7. In children's games, being near the object sought for;
    hence, being close to the discovery of some person, thing,
    or fact concealed. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
       Here, indeed, young Mr. Dowse was getting "warm," ??
       children say at blindman's buff.   --Black.
    [1913 Webster]
 
   8. (Paint.) Having yellow or red for a basis, or in their
    composition; -- said of colors, and opposed to cold which
    is of blue and its compounds.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Ardent; zealous; fervent; glowing; enthusiastic;
     cordial; keen; violent; furious; hot.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Warmer \Warm"er\, n.
   One who, or that which, warms.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 warmer
   n 1: device that heats water or supplies warmth to a room [syn:
      {heater}, {warmer}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top