Search result for

wandeln

(77 entries)
(0.0296 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wandeln-, *wandeln*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา wandeln มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *wandeln*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I buried you, but I see you walking.Ich habe dich beerdigt, aber jetzt sehe ich dich umherwandelnZombie (1979)
Now, most gracious King Arthur, I shall transform this pink-eyed white rat into vintage red wine.Und jetzt, gnädiger König Artus, werde ich diese weiße Ratte in guten Rotwein verwandelnUnidentified Flying Oddball (1979)
Might I prevail upon you to change my father over there into his old self?Könntet Ihr mir meinen Vater wieder zurückverwandelnUnidentified Flying Oddball (1979)
I understand and thank you for getting Merlin to change my father back into his old self.Ich verstehe. Und danke, dass du Merlin dazu gekriegt hast, meinen Vater zurückzuverwandelnUnidentified Flying Oddball (1979)
They must think that they can alter one to transmit directly into space.Vielleicht wollen sie einen umwandeln um das Signal in den Weltraum zu senden. The Night the Cylons Landed: Part 1 (1980)
They must think they can use it to reach the Cylon empire, but how?Vielleicht wollen sie einen umwandeln um das Signal in den Weltraum zu senden. The Night the Cylons Landed: Part 2 (1980)
Hey, I understand that walking monument out there belongs to you.Ich habe gehört, das wandelnde Monument gehört zu ihnen? The Night the Cylons Landed: Part 2 (1980)
However hard I try' I can't turn my first violin into Jascha Heifetz overnight.Ich kann doch nicht Meine Geigerin über Nacht in Jascha Heifetz verwandeln. Das bringt niemand fertig. The Conductor (1980)
We had a band powerful enough to turn goat piss into gasoline.Wir hatten eine Band, stark genug um Ziegenpisse in Benzin zu verwandelnThe Blues Brothers (1980)
I'm gonna turn this glass into a dick.Okay. Ich werde dieses Glas in einen Schwanz verwandelnCheech and Chong's Next Movie (1980)
They had perpetrated the Violent Unknown Event to transform man himself into a ratite.Sie begingen das Gewaltsame Unbekannte Ereignis, um die Menschen in Kurzflügler zu verwandelnThe Falls (1980)
I dream up this idea of making farmers out of Makuaranas.- Oh, Bernie. Ich hatte diese Idee, Makuaranas in Bauern zu verwandelnThe Last Flight of Noah's Ark (1980)
Talk about having good taste...Ihr seid wandelnde Gullys. Loulou (1980)
- Well, you shake her, she rattles.- Sie ist eine wandelnde Pillendose. The Mirror Crack'd (1980)
After strolling around for about an hour, the bald-headed guy feels an urge to show his affection for the boy.Ja .. und wie sie da so'ne Stunde lustwandeln, da .. hat der Glatzköpfige den Wunsch ... irgendwie ... ganz lieb zu sein zu dem Jungen. Wie soll man leben, wenn man nicht sterben will (1980)
He must be sleepwalking or something.Er muss wohl schlafwandelnThe Move (1981)
They'll turn you into a zombie... a robotic killer.Die werden mich in einen Zombie verwandeln.. Scanners (1981)
We will turn mountains into sea, and the skies into rivers, and fjords into deserts.Wir verwandeln Berge in riesige Seen, Fjorde in Wüsten Nun kommt endlich! Time Bandits (1981)
Now, Benson, I shall have to turn you into a dog for a while.Hör zu, Benson. Ich werde dich jetzt kurzzeitig in einen Hund verwandelnTime Bandits (1981)
And now I walk the earth in limbo until the werewolf's curse is lifted.Ich muss auf der Erde wandeln, bis der Fluch des Werwolfs gebannt ist. An American Werewolf in London (1981)
You're gonna change.Du wirst dich verwandelnAn American Werewolf in London (1981)
He said that tomorrow I'll turn into a monster.Dass ich mich morgen in ein Monster verwandeln werde. An American Werewolf in London (1981)
He'll change, and he'll...Er wird sich verwandeln und dann... An American Werewolf in London (1981)
They shall run and not be weay. They shall walk and notfaínt.Dass sie laufen... und nicht matt werden... dass sie wandeln... und nicht müde werden." Chariots of Fire (1981)
If the eyes of Medusa even after her death can turn all living creatures into stone...Wenn die Augen der Medusa auch nach ihrem Tod jedes Lebewesen zu Stein verwandelnClash of the Titans (1981)
The Walking Dead. It's a thriller.- "Der wandelnde Tote", ein Krimi. The Woman Next Door (1981)
[Popsy] Ebeneezer Daugherty.Beim Mondwandeln... Buddy Goes West (1981)
Sure, we walk on water.Klar, wir wandeln auf dem Wasser. Prince of the City (1981)
That should transform the whole world in general, but my dad doesn't agree.Das sollte verwandeln die ganze Welt im Allgemeinen, aber mein Papa Rehe übereinstimmen nicht. Do You Remember Dolly Bell? (1981)
I go in the Army, they turn my body into a dangerous weapon.Bei der Armee, verwandeln die meinen Körper in eine gefährliche Waffe. Stripes (1981)
- I can shift with the best of them.Im Verwandeln bin ich Meister. Wolfen (1981)
- Turn ourselves into a different animal.Wir verwandeln uns in andere Tiere. Wolfen (1981)
One day Elsa took the boy to the wood for a walk but she returned without him.Lustwandelnd führte Elsa den Knaben einst zum Wald, doch ohne ihn kehrte sie zurück; Lohengrin (1982)
It would turn to poison inside meEr wurde sich in mir zu Gift verwandeln Cavalleria rusticana (1982)
She thought it was possible to change the earth completely.Sie träumte davon, diese Welt zu verändern. Sie vollkommen zu verwandelnAntonieta (1982)
"Changing, being reborn?"Dich verwandeln, wiedergeboren werden?" The Beast Within (1982)
He's a goddamn one-man slaughterhouse, that's what he is.Er ist ein wandelndes Schlachthaus, das ist er. Blade Runner (1982)
We can only make love with our own, otherwise we transform.Wir können nur einander lieben, sonst verwandeln wir uns. Cat People (1982)
Mirages! Your Mommy Fortuna cannot truly change things!Deine Mommy Fortuna kann Dinge nicht wirklich verwandelnThe Last Unicorn (1982)
No, she can't turn cream into butter, but she can make a lion look like a manticore to eyes that want to see a manticore.Sie kann keine Sahne in Butter verwandeln, aber einen Löwen wie eine Mantikore aussehen lassen. The Last Unicorn (1982)
I choose to keep her! I can turn her into wind if she escapes, or snow, or into seven notes of music.Ich kann sie in Wind verwandeln, wenn sie ausbricht, in Schnee oder in eine Tonleiter! The Last Unicorn (1982)
You couldn't turn cream into cheese, you Schmendrick, you!Du kannst keine Sahne in Käse verwandeln, du Schmendrick! The Last Unicorn (1982)
If I chose, I could turn you into a frog.Ich kann dich in einen Frosch verwandelnThe Last Unicorn (1982)
If I could, I'd change her into some other creature, some beast too humble for the Bull to be concerned with.Wenn ich könnte, würde ich sie in ein anderes, kleines Tier verwandelnThe Last Unicorn (1982)
You were right. I didn't know you meant to turn her into a human girl.- Du solltest sie aber nicht in ein Mädchen verwandelnThe Last Unicorn (1982)
I can change her back. Don't worry about it.Ich kann sie zurückverwandelnThe Last Unicorn (1982)
If you've become human enough to cry, then no magic in the world can change you back.Wenn du so menschlich geworden bist, kann dich nichts zurückverwandelnThe Last Unicorn (1982)
Turn water into wine?Er soll Wasser in Wein verwandelnThe Last Unicorn (1982)
Don't let him change me.Er soll mich nicht verwandelnThe Last Unicorn (1982)
I don't think I could change her back even if you wished it.Ich kann dich sicher sowieso nicht wieder verwandelnThe Last Unicorn (1982)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Nachtwandeln {n}somnambulism [Add to Longdo]
Verwandlung {f}; Verwandeln {n}transformation [Add to Longdo]
abwandelnto variegate [Add to Longdo]
abwandeln; modifizieren; verändern | abwandelnd; modifizierend | abgewandelt; modifiziertto modify | modifying | modified [Add to Longdo]
abwandeln; variierento vary [Add to Longdo]
lustwandelnto stroll [Add to Longdo]
rückwandelnto reconvert [Add to Longdo]
schlafwandeln | schlafwandelndto walk in one's sleep; to sleep-walk | sleepwalking [Add to Longdo]
umfunktionieren; verwandeln | umfunktionierend; verwandelnd | umfunktioniert; verwandeltto convert | converting | converted [Add to Longdo]
umwandeln | umwandelnd | wandelt um | wandelte umto metabolize | metabolizing | metabolizes | metabolized [Add to Longdo]
umwandeln | umwandelnd | umgewandeltto transform | transforming | transformed [Add to Longdo]
umwandeln | umwandelnd | umgewandeltto transmute | transmuting | transmuted [Add to Longdo]
umwandeln; verwandeln | umwandelnd; verwandelndto transsubstantiate | transubstantiating [Add to Longdo]
umwandeln; umformen | umwandelnd; umformend | umgewandelt; umgeformtto convert | converting | converted [Add to Longdo]
sich verlagern; sich verwandeln; sich verschieben; wechselnto shift [Add to Longdo]
verwandeln | verwandelnd | verwandelt | verwandelt | verwandelteto transmute | transmuting | transmuted | transmutes | transmuted [Add to Longdo]
verwandeln; wandeln; umwandeln; umgestalten | verwandelnd; wandelnd; umwandelnd; umgestaltend | verwandelt; gewandelt; umgewandelt; umgestaltet | verwandelt; wandelt; wandelt um; gestaltet um | verwandelte; wandelte; wandelte um; gestaltete umto metamorphose | metamorphosing | metamorphosed | metamorphosed | metamorphosed [Add to Longdo]
sich wandelnto change [Add to Longdo]
sich wandeln into turn into [Add to Longdo]
wandeln | wandelndto change; to alter | changing; altering [Add to Longdo]
wandeln (gehen)to walk; to promenade; to stroll [Add to Longdo]
zurückverwandeln | zurückverwandelndto retransform | retransforming [Add to Longdo]
Schlafwandeln {n}; Mondsüchtigkeit {f}; Somnambulismus {m} [med.]somnambulism; sleep-walking; sleepwalking [Add to Longdo]
schlafwandeln [med.]to somnambulate [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
化ける[ばける, bakeru] sich_verwandeln [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top